hoşlandığınız erkeği nasıl etkilersiniz / Hoşlandığın Bir Erkeği Elde Etmenin Yolları – Boojaro

Hoşlandığınız Erkeği Nasıl Etkilersiniz

hoşlandığınız erkeği nasıl etkilersiniz

Bir Erkeği 12 Adımda Nasıl Etkilersiniz?

Erkekler kad&#;nlarda daha kolay etkilenirler öyle de&#;il mi? Bazen. &#;htiyac&#;n&#;z olan &#;ey taze nefes ve parfüm..

 1. Erkeklerin kendine güvenen kad&#;nlardan ho&#;land&#;klar&#;n&#; hat&#;rlay&#;n. E&#;er siz kendinizi severseniz, o da sizi sevecektir.
 2. Özgür b&#;rak&#;n ve özgür davran&#;n. Erkek&#;in bask&#; alt&#;nda olmayaca&#;&#;n&#; bilmesi ve sürekli ne yapt&#;&#;&#;n&#;z&#; dü&#;ünmek zorunda olmamas&#; caziptir.
 3. Aptal rolünü oynamay&#;n. E&#;er onu bu &#;ekilde etkilemeye çal&#;&#;&#;yorsan&#;z, gerçekten onu isteyip istemedi&#;iniz anlayamaz.
 4. &#;yi giyinin. Kendi tarz&#;n&#;z&#; yans&#;tan her&#;eyi giyebilirsiniz. Erkekler siyah uzun çoraplardan ve gösteri&#;li uzun topuklardan ho&#;lan&#;r. Ancak bunlar&#; giydinizde rahat oldu&#;unuzdan ve komik duruma dü&#;medi&#;inizden emin olun.
 5. Süper modele benzemiyorsan&#;z üzülmeyin. Dahas&#;, hayat&#;n&#;zdaki erkek de bir film y&#;ld&#;z&#; de&#;il öyle de&#;il mi? Bundan daha önemli &#;eyler var. Ho&#;land&#;&#;&#;n&#;z ki&#;ilere bunlar&#; verin.
 6. Çekici olun. Erkekleri etraf&#;na toplayan bir kad&#;n olun. Bu erkeklerin bir kad&#;nla oturmas&#;n&#;n bir nedeni vard&#;r. Di&#;er erkekler de bunun ne oldu&#;unu bilmek isteyecektir.
 7. Bir erke&#;in ne giydi&#;ine dikkat edin ve güzel &#;eyler söyleyin. Erkekler genellikle böyle &#;eylere önem vermez ancak nadir de olsa kad&#;nlar gibi komplimanlardan ho&#;lananlar vard&#;r.
 8. Çok içmeyin. Alkol sizi çok etkiliyorsa daha sonra pi&#;man olabilece&#;iniz &#;eyler söyleyebilirsiniz.
 9. Memnun oldu&#;unuzu gösterin. Te&#;ekkür edin, minnettarl&#;&#;&#;n&#;z&#; gösterir bir &#;ekilde gülümseyin. Bu onunla olmay&#; çok istedi&#;inizi gösterir.
 10. &#;&#;inden, hobilerinden ve ilgi alanlar&#;ndan bahsetmesini isteyin. Dikkatle dinleyerek sorular sorun.
 11. Hobilerine e&#;lik edin. Baseball, araba yar&#;&#;lar&#;, bal&#;k tutma gibi ilgi alanlar&#;na sizde i&#;tirak edebilirsiniz.
 12. Onunlayken rahat olun. Siz rahatsan&#;zsan&#;z etraf&#;n&#;zdakiler de rahat olur. Huzursuz olan tek ki&#;i siz olmayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Oğlak burcu erkeğini etkilemenin 10 yolu

Öncelikle o&#;lak burcu erke&#;i nas&#;ld&#;r? Fazlas&#;yla mesafeli, elde edilmesi zor ve ciddi olarak görülseler de o&#;lak burcu erkekleri karizmatik yap&#;lar&#; ile kad&#;nlar&#;n gönlünü hemen çelebilirler. Ancak her &#;eyden önce onlar, zor karakterlerdir ve a&#;&#;k edilmeleri oldukça güçtür. E&#;er o&#;lak burcu erke&#;ini kendinize a&#;&#;k etmek istiyorsan&#;z onu bütün ayr&#;nt&#;lar&#;yla tan&#;mal&#; ve sab&#;rl&#; davranmal&#;s&#;n&#;z. Çünkü dü&#;ünme biçimi ve hayat&#; alg&#;lay&#;&#;&#; kad&#;nlara en uzak burç o&#;lak burcu erke&#;idir. Peki, o&#;lak burcu erke&#;ini etkilemenin yollar&#; neler? &#;&#;te lovedevani'nin haberine göre o&#;lak burcu erke&#;ini etkilemenin 10 yolu

O&#;LAK ERKE&#;&#; NASILDIR?

 • O&#;lak burcu erke&#;i realisttir. Öncelikle onun hayat standartlar&#; her &#;eyden önde gelir. 
 • O&#;lak burcu mant&#;&#;&#;n&#; dinler. Mant&#;&#;&#;na uymayan hiçbir i&#;e giri&#;mez.
 • O&#;lak erke&#;i sosyalle&#;meyi pek sevmez sadece yan&#;nda sevdikleri olsun ona yeter.
 • O&#;lak erke&#;i dik ba&#;l&#;d&#;r sadece kendi dedi&#;i olmas&#;n&#; ister. 

 

Daha detayl&#; bilgi için o&#;lak erke&#;i özellikleri sayfas&#;na göz at&#;n. O&#;LAK ERKE&#;&#;N&#; ETK&#;LEMEN&#;N 10 YOLU

1. &#;yi bir arkada&#; olun


Ona yakla&#;mak için yapabilece&#;iniz ilk ve en kolay yakla&#;&#;m, onun arkada&#;&#; olmakt&#;r. Arkada&#;&#; olarak onu daha iyi tan&#;yabileceksiniz. Neyi sevdi&#;ini ve neyi sevmedi&#;ini bilmi&#; olacaks&#;n&#;z. Ve biraz zaman geçtikten sonra, O&#;lak erke&#;inize arkada&#;tan daha fazlas&#; olmak istedi&#;inizi nas&#;l söyleyece&#;inizi bileceksiniz. O&#;lak erkekleri onu tan&#;yan, bilen kad&#;nlara daha kolay a&#;&#;k olurlar.


2. Onu güldürmeye çal&#;&#;&#;n

O&#;lak burcu erke&#;ini etkilemenin en önemli yolu etraf&#;ndayken onu güldürmektir. Birisi yan&#;n&#;zda güldü&#;ünde, bu asl&#;nda birbirinizle ho&#; vakit geçirebilece&#;iniz anlam&#;na gelir. Birini güldürebildi&#;iniz, mutlu edebildi&#;iniz ve yan&#;ndayken rahatlayabildi&#;iniz zaman, bu ikinizin de birbirinizi anlayabilece&#;i ve birbirinize ayn&#; zamanda arkada&#; olman&#;n tad&#;n&#; ç&#;karabilece&#;iniz manas&#;na gelir.

3. Onu destekleyin

Herkes, onu destekleyebilen bir kad&#;n&#; zaten takdir edecektir. O&#;laklar da arada bir onun tutkusunu desteklemenizi ve ona e&#;lik etmenizi bekleyecektir. Bu süre zarf&#;nda, O&#;lak burcundaki bir adama ona ne kadar de&#;er verdi&#;inizi göstermek için söylenecek romantik &#;eyleri ö&#;renmeye çal&#;&#;abilirsiniz.


4. Seçimlerine sayg&#; gösterin

Sizin kendi ç&#;kar&#;n&#;z varsa, onun da kendi ç&#;karlar&#; vard&#;r. Birlikte olmak için onu fikrinizi kabul etmeye zorlamamal&#;s&#;n&#;z ve bunun tersi olarak sizi de zorlamas&#;na müsaade etmemelisiniz. Elbette onun seçimlerine veya bir &#;ey hakk&#;ndaki karar&#;na kat&#;lmayaca&#;&#;n&#;z zamanlar olacakt&#;r. Ama yine de onu kendi seçimlerini bir kenara atmaya zorlamadan, ona iyi &#;ekilde tavsiyeler verebilirsiniz.


5) Ak&#;ll&#; ve ba&#;&#;ms&#;z kad&#;n olun

O&#;lak burcu erke&#;inin, arad&#;&#;&#; ki&#;inin ''siz'' oldu&#;unu s&#;namas&#;n&#;n pek çok yolu vard&#;r. Testi geçmek için her zaman ne kadar zeki ve ba&#;&#;ms&#;z bir kad&#;n oldu&#;unuzu göstermeye haz&#;r olman&#;z gerekir. O&#;lak erke&#;i, ak&#;ll&#; kad&#;na ilgi duyan türden bir adamd&#;r. Derin konularda konu&#;malar&#; sevdi&#;ini bilin ve sohbet etmek için merakl&#; olmaya çal&#;&#;&#;n. Ne kadar güçlü, zeki ve dik bir kad&#;nsan&#;z, O&#;lak erke&#;i size o kadar ba&#;l&#; olacakt&#;r.


6. Sadakat beklerler

O&#;lak erke&#;i bir kad&#;na a&#;&#;k olduktan sonra onu aldatmay&#; asla dü&#;ünmez. Hayat&#;n ilerleyen dönemlerinde kar&#;&#;s&#;na ne kadar güzel ve çekici bir kad&#;n ç&#;karsa ç&#;ks&#;n hiçbir &#;ekilde nefsine yenilmez. Sadakat konusunda en güvenilir erkeklerdir. O&#;lak burcu erkekleri sadakat konusunda ayn&#; tavr&#; sevgililerinden de bekler.


7. Mant&#;kl&#; olun

O&#;laklar, romantik ve duygusal kad&#;nlardan de&#;il de mant&#;kl&#; kad&#;nlarla birlikte olmay&#; isterler. O&#;lak burcu erkekleri duygusall&#;&#;&#; genellikle zay&#;fl&#;k olarak alg&#;larlar. Mant&#;kl&#; kad&#;nlar&#; ise özgüven sahibi güçlü ki&#;iler olarak kabul ederler. Tabi bu, o&#;lak burcu erkeklerinin hiç romantik olmad&#;&#;&#; anlam&#;na gelmez. Onlar romantizmin çok özel bir his oldu&#;unu ve sadece hayatta nadir dönemlerde ya&#;anabilece&#;ine inan&#;rlar.


8. Dakik olun

O&#;laklar, bir randevuya vaktinde gitmenin ili&#;kiye gösterilen ciddiyetin ifadesi oldu&#;una inan&#;rlar. Bu nedenle ilk bulu&#;mada bekletilirlerse büyük hayal k&#;r&#;kl&#;&#;&#; ya&#;arlar. Vaktinde gelen bir sevgili ise onlar için kendilerine uygun bir sevgili aday&#; demektir. Ancak fazla abartarak bulu&#;ma yerine ondan önce gitmemeye de gayret edin. Çünkü bu, çok hevesli oldu&#;unuz anlam&#;na gelecek ve onda olumsuz bir izlenim b&#;rakman&#;za neden olacakt&#;r. Hiçbir randevunuza geç kalmay&#;n ancak randevu saatinden önce orada bulunmamaya da özen gösterin.


9. Ailesi ve arkada&#;lar&#;yla aran&#;z iyi olsun


O&#;lak burcu erkekleri için aileleri ve özellikle de anneleri hayatlar&#;nda çok önemli bir yer ta&#;&#;r. Ayr&#;ca son derece de vefal&#;d&#;rlar. Bu ki&#;ilerle kuraca&#;&#;n&#;z s&#;cak ve samimi diyaloglar ile o&#;lak burcu erke&#;inizin kalbini fethedebilir ve onu kendinize k&#;sa sürede ba&#;layabilirsiniz.


&#;çten olun

O&#;lak burcundaki bir adama romantik olmak istiyorsan&#;z, alt&#;n&#; çizmeliyiz ki bunu ya eylemlerle yapman&#;z gerekmektedir. Fakat onun iste&#;i üzerine yapmay&#;n yoksa anlam&#;n&#; yitirir. Çünkü O&#;laklar samimiyet ararlar. O&#;lak burcundaki bir adama romantik &#;eyler söylemek için, bunu içtenlikle yapman&#;z gerekir.

Burcunuzu seçin, o&#;lak ile uyumunuzu görüntüleyin:

 

Koç burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: Koç erkeği aşkını nasıl belli eder?

Koç burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: Koç erkeği aşkını nasıl belli eder?

Özel Yazı

Koç burcu erkeğinden hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca koç burcu erkeklerinin özelliklerine değinmemiz gerekmektedir.

Koç burcu erkeğinin genel özellikleri; zor ve güçlü bir karaktere sahip olmalarıdır. Çabuk parlayıp hiç beklemediğiniz şeylere sinirlenme potansiyelleri vardır. Neye sinirlendiklerini ve üzüldüklerini asla anlamanız mümkün değildir. Ancak aşık oldukları zaman hissettiği duyguları dolu dolu yaşarlar tam bir tutkulu aşk adamı olurlar. Tabi ki onu aşık edecek kadar etkileyebilmek hiç de kolay değildir.

Koç Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Koç burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız ilk yapmanız gereken görünümünüze özen göstermenizdir. Çünkü onlar bakımlı ve iddialı olan kadınları beğenirler ve onlar için her zaman ilk izlenim çok önemledir. Koç burcu erkeğinin kendilerine güvenleri çok yüksektir bu nedenle partnerlerinde de aynı özelliği görmek isterler. Özgüveni yüksek kadınlardan gözleri kesinlikle korkmaz aksine bunu fark ettikleri an  karşısındaki kişinin etkisi altına girmeye başlarlar.

Kılık kıyafetiniz onlar için çok önemlidir. Sizi ilk gördüğü an kıyafetiniz özensizse baştan onları kaybedersiniz. Bu burcun erkekleri çok cesur ve enerjiklerdir. Partnerlerinin de gözü kara ve cesur olmasını isterler. Bu nedenle onların yanında cesur olmaktan çekinmeyin mümkünse ilk görüşmenizde cesur kıyafetler tercih edin ve dişiliğinizi göstermekten çekinmeyin. Unutmayın; onlar iyi olanı değil her zaman mükemmeli ararlar.

İlk kez koç burucu erkeğiyle randevuya çıkıyorsanız bu randevuda yapacağınız tek şey iyi bir dinleyici olmanızdır.  Çünkü onlar baskın bir kişiliğe sahiplerdir ve tartışma konuşmalarını severler. Yapmanız gerek tek şey alıngan olmamak ve iyi bir dinleyici olduğunuzu onlara hissetmenizdir.

Koç burcu erkekleri genel anlamda sertlerdir. Duygularını en üst seviyede yaşarlar ve zekilerdir. Bu sebeple kendisi gibi güçlü ve zeki olan kadınlardan etkilenirler. Onlarla randevunuzda zekanızı ve güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu; kendi özgür iradenizin olduğunu  ve fikirlerinizi cesurca savunduğunuzu sonuna kadar hissettirin.

Koç Burcu Erkekleri Aşkını Nasıl Belli Eder?

Koç burcu erkekleri ne kadar baskın bir karakter olup sözünün dinlenildiğini görmek istese de aşık oldukları zaman iplerini partnerine teslim ederler. Onlar için karakterlerinden ödün vermekten çekinmeyip ne fedakarlık yapması gerekiyorsa yaparlar. Aşık olduğu kişiyle güçlü bağ elde etmenin temelinin bakışlardan geçtiğine inanırlar bu nedenle onlarla sürekli göz teması kurmak isterler. Partnerlerinin gözlerinden tüm düşüncelerini anlayabildiklerini onlara hissettirirler.

Koç Burcu Erkeğinin Gönlü Nasıl Alınır?

Koç burcu erkeklerinin sert bir mizacı olmasına rağmen onları kırmak çok zor ve gönüllerini almak ise çok kolaydır. Alıngan bir yapıları hiç yoktur ve küçük jestlere hemen yelkenleri suya indirirler. Onu kırdınız mı hiç sorun değil sen haklısın aslında  demeniz ya da evet özür dilerim demeniz onlar için yeterlidir. Hala kırgın olduğunu düşünüyorsanız tuttuğu takımın maçına götürün onu tüm sinirini enerjisini orda atsın pamuk gibi olurlar.

Google News ile Takip Et

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası