zorunlu trafik sigortası e devlet / Kamuoyu Duyurusu: Sahte ve Yanıltıcı Trafik Sigortası Teklif ve Poliçelerine Dikkat

Zorunlu Trafik Sigortası E Devlet

zorunlu trafik sigortası e devlet

Trafik Sigortası Teklifi Al

Trafik sigortası poliçesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre dolmadan önce poliçenin yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde poliçe süresinin tamamlandığı tarihten itibaren, araç trafiğe çıkarılamayacaktır. Trafik sigortası yaptırılmamış bir araçla trafiğe çıkıldığında, söz konusu araç trafik şubenin otoparklarından birine çekilir. Sigorta yaptırılmadığı sürece aracın geri alınması mümkün değildir. Sigorta yaptırılarak aracın bulunduğu otoparktaki görevliye durumun haber verilmesi ve belgenin tebliğ edilmesi gerekir. Aracın sigortasız olarak trafiğe çıkması sebebiyle para cezası ve trafik şube otoparkında kaldığı süre için de otopark ücreti ödenmek zorundadır.

Trafik sigortasının bedeli her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Primlerin fiyat ve ödeme koşullarının belirlenmesi sırasında değerlendirilen birçok değişken söz konusudur. Sigorta şirketleri söz konusu koşulları belirlemekte özgürdür, fakat poliçe fiyatlarının bir üst limiti vardır. Bu limitler aracın türüne, bağlı bulunduğu ve aktif olarak kullanıldığı ile göre belirlenir. Aracın bağlı olduğu ilin araç yoğunluğunun fazla olması ve trafik kazalarının sıklıkla yaşanması durumunda, trafik sigortası poliçesinin fiyatı artacaktır.

Her araç sahibi trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Ancak bir zorunluluk olmasının ötesinde trafik sigortası; araç sahiplerini güvence altına alan, faydalı bir sigortadır. Trafikte sizin hatanız olsun ya da olmasın; kendinizi bir kazanın baş aktörleri arasında bulabilirsiniz. Böylesi durumlarda, sebep olabileceğiniz maddi veya bedeni hasarların tazminini sağlaması ve sizin yükünüzü büyük ölçüde hafifletmesi açısından trafik sigortası yaptırmak büyük önem taşımaktadır.

Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

SBM, “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Poliçe Bilgileri, Hasar Bilgileri, Kaza Bilgileri, Ekspertiz Bilgileri, Sigortalı Bilgileri, Diğer” kategorilerine giren kişisel verileri işlemektedir.

SBM, Sigortacılık Kanunu ve sigortacılık faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar ile kişisel verileri işlemektedir:
• Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortalılar ve sigorta sözleşmelerinden dolayı menfaat sağlayanlara ilişkin olarak risk değerlendirmesine ilişkin bilgileri toplamak ve risk değerlendirmesi yapmak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
• Risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak,
• Sigorta uygulamaları kapsamında, poliçe yazım ve hasar süreçlerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep edilen her türlü çalışmayı yapmak ve bu amaçla gerekli alt yapıyı tesis etmek,
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
• Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Tazminat ödemelerinin düzenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasının sağlanması,
• Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortaları branşları, hayat ve kaza branşları, hayat dışı sigorta branşları, sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinden ve eksperlerden sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş olarak almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
• Zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları tutmak,
• Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
• Prim üretimine, sigortalılık oranlarına, kaza ve hasar ile sigorta sözleşmelerine ilişkin verileri ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
• Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak,
• Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak.
• Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Hasar konusu maddi varlıkların değeri ile ilgili kayıtların tutularak tarafların bilgisine sunulmaya hazır hale getirmek,
• Hasar ekspertiz raporlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
• Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
• Sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlamak.

Sigortacılık faaliyetleri kapsamında ise aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir;
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Finansal süreçlerin yürütülmesi,
• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması,
• Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
• Resmi yazışmaların yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep / şikayetlerin takibi,
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

SBM, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, kategorilerine giren özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir.

“Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
• Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak, • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, • Talep / şikayetlerin takibi.
“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
• Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşları ile sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
• Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
• Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak.
• Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak,
• Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
• Prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep / şikayetlerin takibi.
SBM yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizi sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesindeki açık rıza hukuki sebebi ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi uyarınca işlemektedir. “Sağlık Bilgisi” kategorisindeki özel nitelikli kişisel veriler buna ek olarak “Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından” ilgilinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

SBM kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz SBM tarafından Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki üçüncü taraflar ile paylaşılabilir;SBM kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz SBM tarafından Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki üçüncü taraflar ile paylaşılabilir;
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri; Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, acenteler, sigortalılar, sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlar, ekspertizler vb. üçüncü taraflar.
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi İktisadi İşletmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Adli Makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kamu Kurumu veya Kuruluşu niteliğindeki diğer üçüncü taraflar.
Tedarikçiler; Mal veya hizmet temin edilen tedarikçi firmalar.
Herkese açık; Web sitesi, sosyal medya hesapları veya basın yayın yoluyla aktarılan veriler için geçerlidir.
Kişisel verileriniz SBM tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

SBM kişisel verilerinizi hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Sigortacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında ve kurumun iç faaliyetleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;
• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
• Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak aşağıdaki taraflardan toplamaktadır;
• Sigortacılık faaliyetleri kapsamında üye sigorta şirketlerinden,
• Kuruluş amaçları doğrultusunda; özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden,
• Veri sahibi kişilerin SBM’ye çeşitli kanallardan başvurması ve kişisel verileriniz iletmesi durumlarında veri sahibi kişinin kendisi veya yetkili temsilcisinden,
• Web Sitesindeki iletişim ve sorgu kanalları veya çağrı merkezi aracılığıyla,
• SBM uygulamalarına kayıt yapılması ve kullanılması durumlarında,
• Kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması kapsamında,
• Tedarikçi şirketler veya diğer üçüncü taraf tüzel kişilikler aracılığı ile kişisel verilerinizin SBM’ye aktarılması durumunda,
• Veri sahibinin diğer yöntemler ile kişisel verilerini açıkladığı durumlarda.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

SBM nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin veri sahibi olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibinin Başvuru Usulü
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SBM’ye başvurabilir.

Bu durumda SBM, talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler ilgili prosedür uyarınca gerçekleştirilir.

Detaylı bilgi için “funduszeue.info” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Bu kapsamda aşağıda bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;
• Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu* ile,
• Noter vasıtasıyla*,
• İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle*,
• Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla** başvurabilir.
* “Veri Sahibi Başvuru Formu” zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat Kadıköy/İstanbul adresine postalamak veya
** [email protected] adresi üzerinden konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletebilir.

Veri Sahibi Başvuru Formu (PDF)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy funduszeue.info Sok. No: 1 Kat: 21
Kadıköy / İSTANBUL
VKN (Vergi Kimlik No): 17 41
Vergi Dairesi: Erenköy

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi İktisadi İşletmesi
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1 Kat:
Kadıköy / İSTANBUL
VKN (Vergi Kimlik No): 85 33
Vergi Dairesi: Erenköy

E-devlet Poli&#;e Sorgulama

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

SBM, “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Poliçe Bilgileri, Hasar Bilgileri, Kaza Bilgileri, Ekspertiz Bilgileri, Sigortalı Bilgileri, Diğer” kategorilerine giren kişisel verileri işlemektedir.

SBM, Sigortacılık Kanunu ve sigortacılık faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar ile kişisel verileri işlemektedir:
• Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortalılar ve sigorta sözleşmelerinden dolayı menfaat sağlayanlara ilişkin olarak risk değerlendirmesine ilişkin bilgileri toplamak ve risk değerlendirmesi yapmak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
• Risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak,
• Sigorta uygulamaları kapsamında, poliçe yazım ve hasar süreçlerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep edilen her türlü çalışmayı yapmak ve bu amaçla gerekli alt yapıyı tesis etmek,
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
• Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Tazminat ödemelerinin düzenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasının sağlanması,
• Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortaları branşları, hayat ve kaza branşları, hayat dışı sigorta branşları, sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinden ve eksperlerden sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş olarak almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
• Zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları tutmak,
• Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
• Prim üretimine, sigortalılık oranlarına, kaza ve hasar ile sigorta sözleşmelerine ilişkin verileri ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
• Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak,
• Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak.
• Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Hasar konusu maddi varlıkların değeri ile ilgili kayıtların tutularak tarafların bilgisine sunulmaya hazır hale getirmek,
• Hasar ekspertiz raporlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
• Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
• Sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlamak.

Sigortacılık faaliyetleri kapsamında ise aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir;
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Finansal süreçlerin yürütülmesi,
• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması,
• Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
• Resmi yazışmaların yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep / şikayetlerin takibi,
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

SBM, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, kategorilerine giren özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir.

“Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
• Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak, • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, • Talep / şikayetlerin takibi.
“Sağlık Bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
• Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
• Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
• Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
• Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
• Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşları ile sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
• Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
• Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
• Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Müsteşarlığa ve Birliğe göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
• Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak.
• Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak,
• Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
• Prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
• Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep / şikayetlerin takibi.
SBM yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerinizi sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesindeki açık rıza hukuki sebebi ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi uyarınca işlemektedir. “Sağlık Bilgisi” kategorisindeki özel nitelikli kişisel veriler buna ek olarak “Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından” ilgilinin açık rızası aranmaksızın da işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

SBM kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz SBM tarafından Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki üçüncü taraflar ile paylaşılabilir;SBM kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz SBM tarafından Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aşağıdaki üçüncü taraflar ile paylaşılabilir;
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri; Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, acenteler, sigortalılar, sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlar, ekspertizler vb. üçüncü taraflar.
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi İktisadi İşletmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Adli Makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kamu Kurumu veya Kuruluşu niteliğindeki diğer üçüncü taraflar.
Tedarikçiler; Mal veya hizmet temin edilen tedarikçi firmalar.
Herkese açık; Web sitesi, sosyal medya hesapları veya basın yayın yoluyla aktarılan veriler için geçerlidir.
Kişisel verileriniz SBM tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

SBM kişisel verilerinizi hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Sigortacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında ve kurumun iç faaliyetleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;
• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
• Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak aşağıdaki taraflardan toplamaktadır;
• Sigortacılık faaliyetleri kapsamında üye sigorta şirketlerinden,
• Kuruluş amaçları doğrultusunda; özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden,
• Veri sahibi kişilerin SBM’ye çeşitli kanallardan başvurması ve kişisel verileriniz iletmesi durumlarında veri sahibi kişinin kendisi veya yetkili temsilcisinden,
• Web Sitesindeki iletişim ve sorgu kanalları veya çağrı merkezi aracılığıyla,
• SBM uygulamalarına kayıt yapılması ve kullanılması durumlarında,
• Kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması kapsamında,
• Tedarikçi şirketler veya diğer üçüncü taraf tüzel kişilikler aracılığı ile kişisel verilerinizin SBM’ye aktarılması durumunda,
• Veri sahibinin diğer yöntemler ile kişisel verilerini açıkladığı durumlarda.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

SBM nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin veri sahibi olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibinin Başvuru Usulü
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SBM’ye başvurabilir.

Bu durumda SBM, talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler ilgili prosedür uyarınca gerçekleştirilir.

Detaylı bilgi için “funduszeue.info” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Bu kapsamda aşağıda bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;
• Veri Sahibi’nin şahsen başvurusu* ile,
• Noter vasıtasıyla*,
• İadeli taahhütlü posta yoluyla kimlik doğrulamak suretiyle*,
• Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla** başvurabilir.
* “Veri Sahibi Başvuru Formu” zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat Kadıköy/İstanbul adresine postalamak veya
** [email protected] adresi üzerinden konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazmak suretiyle iletebilir.

Veri Sahibi Başvuru Formu (PDF)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy funduszeue.info Sok. No: 1 Kat: 21
Kadıköy / İSTANBUL
VKN (Vergi Kimlik No): 17 41
Vergi Dairesi: Erenköy

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi İktisadi İşletmesi
Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1 Kat:
Kadıköy / İSTANBUL
VKN (Vergi Kimlik No): 85 33
Vergi Dairesi: Erenköy

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası