tez önerisi örneği gazi üniversitesi / Edebiyat Fakültesi Arama Sonuçları | AXSIS

Tez Önerisi Örneği Gazi Üniversitesi

tez önerisi örneği gazi üniversitesi

Yök tez makale

Tez yök makale

Özet: Özet ile ilgili kısımlar yüklendiği için buraya yazacağınız özet kısmından teze erişebilirsiniz.

Yök tez merkezi

Akademik Tez Merkezi, siz değerli öğrencilerimize Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile her eğitim yılına özel ödev ve proje danışmanlığı konusunda uzman kadrosu ile profesyonel ve uluslararası standartlarda hizmet vermek için kurulmuştur.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2002-2023 yılları arasında sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan doktora tezlerini farklı kriterler açısından değerlendirmektir. Ayrıca yapılacak çalışmalara ve alana katkı sağlaması açısından ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma verilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinde kayıtlı sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan 158 doktora tezi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinin analizi tezlerin yayımlandığı tarih, yapıldıkları üniversite, araştırmacı cinsiyeti, çalışılan alan, anahtar kelimeler, araştırmanın örneklem grubu, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, araştırmada çalışılan üniteye göre 9 başlıkta değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez tarama merkezinde ulaşılabilen 2002-2023 yılları arasındaki tezlerin en çok 2017 yılında yapıldığı görülmektedir. incelenen tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan doktora tezlerinin araştırmacı cinsiyetine göre dağılımında erkek araştırmacıların daha fazla yer aldığı görülmektedir. Tezler konularına göre değerlendirildiğinde en fazla çalışılan konu “Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ögeleri” ile “Sosyal bilgiler dersinde kullanılan öğretim yöntemleri” olduğu tespit edilmiştir. Tezlerde “sosyal bilgiler” anahtar kelime olarak en fazla tercih edildiği görülmektedir. Tezlerin örneklem grubunda 7.sınıf öğrencilerinin daha fazla yer aldığı görülmektedir. Araştırma modeli ve veri toplama araçları incelendiğinde, araştırmacılar en fazla karma yöntemi kullanmayı, görüşme/mülakat ile veri toplamayı tercih etmişlerdir. En fazla çalışılan ünite ise “Türk Tarihine Yolculuk” olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmektedir.

Tez merkezi yök

Aranacak Alan: Bu alanda tez araması yapabilmeniz için hangi alanlara ne yazacağınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Aradığınız sonuca ulaşmak için birkaç kez deneme yapabilirsiniz. Kısaca burada anlatmak istiyorum:

"Aynı ve Benzer Başlıklı Tezlerin Muhteva, Kaynak ve Özgünlük Tahlili", s. 297-328.İsmail Çalışkan, Elif YAZICI

Yök makale tez

В последние годы большие данные стали часто упоминаемым явлением. В нашей стране, особенно в академической сфере, исследования больших данных в последние годы получили импульс. В этом исследовании в качестве предмета исследования были выбраны 375 магистерских и докторских диссертаций в области больших данных в Национальном диссертационном центре высшего образования Совета в период с 1990 по 2023 годы. В этом исследовании проводится библиометрический анализ тезисов и сообщается о распределении тем, университетов, в которых они проводятся, о распределении кафедр, языках тезисов, консультантах и ​​распределении ключевых слов. Согласно полученным данным, было видно, что количество исследований на уровне магистратуры было выше, чем исследования на уровне докторантуры. Когда рассматривается распределение тезисов по годам, видно, что в начале 1990-х годов было ограниченное количество исследований. Наблюдается, что 2003 год начал набирать обороты, а самый большой рост произошел в 2023 году. С этим результатом можно сказать, что количество исследований по большим данным в последующие годы увеличится. Было установлено, что исследования проводились в 73 различных учреждениях. Среди учреждений государственные университеты в большинстве. В списке вузов Институт науки занял первое место, а второе место заняли общественные науки. Это показывает, что большие данные стали широко распространяться в области социальных наук, и это важно, чтобы показать междисциплинарную структуру больших данных. Кафедра вычислительной техники занимает первое место среди кафедр, составляющих предмет диссертаций. На втором месте в Департаменте промышленной инженерии следует Департамент делового администрирования и статистики. В этом распределении, аналогичном распределению институтов, видно, что исследования в области больших данных распространяются междисциплинарно. Видно, что большинство тезисов были опубликованы на турецком языке, а затем следуют тезисы на английском языке. Считается, что это уникальное исследование будет способствовать мониторингу развития дипломных работ в области больших данных в Турции.

Tez yök makale

Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezleri tarayarak, üye olduktan sonra izinli tezlere tam metin(pdf) olarak erişebilirisiniz.

Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezleri tarayarak, üye olduktan sonra izinli tezlere tam metin(pdf) olarak erişebilirisiniz.

Tez yök makale

Hizmetlerimiz İçin Teklif Alabilirsiniz. İletişim Numaramız: 0507 966 2930

Akademik Tez Merkezi (C) Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kullanılamaz.

Yök tez makale

Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezleri Üzerine Bir DeğerlendirmeMustafa Şahin

Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere İlişkin Bir İçerik Analizi: 2000-2015Kerim GUNDOGDU, Bertan AKYOL, Sezin Okj

Tez yök makale

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.

Hazır tez örneklerini incelemek, literatür taraması yapmak, kaynaklara bakmak için yapılan çalışmaya verilen addır tez arama. Basit, detaylı, gelişmiş arama motoru sekmeleri sayesinde kolayca aradığınızı bulabilirsiniz.

Yök tez makale

Hizmetlerimiz İçin Teklif Alabilirsiniz. İletişim Numaramız: 0507 966 2930

Tez makale yök

1st International Science, Education, Art & Technology Symposium UBEST 2023

December 28, 2016 -

Makale yök tez

Türkiye'de Doğal Afetler Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir İnceleme (2000-2017)

Tez yök makale

Durumu: Açılan pencereden gelen menüde onaylandı, hazırlanıyor, tümü çıkar. Onaylandı ya da tümü seçerseniz daha kolay erişebilirsiniz.

ANALYZING MASTER DISSERTATIONS IN TERMS OF STRATEGIC PLANNIGOsman AKTAN

En Gelismis Akademik Tez Arama Okuma ve Dinleme Platformu

Makale tez yök

Makalenizin ismini arattıktan ... makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz. Kurumsal Referanslarımız İmpact Faktörü Quartile İstatistik S.S.S. Kullanım Kılavuzu Bize Ulaşın · Kurumsal Başvuru Dergi Başvurusu Yayınevi Başvurusu ... YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ’NDE ...

Öz Okuryazarlık, çağın gerektirdiği becerileri kazanma ve bilgi edinme sürecini kapsayan karmaşık bir yapıdır. Türkiye'de eğitim alanında okuryazarlıkla ilgili yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesini içeren bir çalışma mevcut değildir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, eğitim alanında okuryazarlık üzerine yapılan lisansüstü tezleri çeşitli kriterler açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında eğitimde okuryazarlık alanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi resmî sitesinde kayıtlı lisansüstü tezler incelenmiştir. Araştırmada toplam 308 lisansüstü tezi (208 yüksek lisans ve 100 doktora tezi) değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre, 1998-2023 yılları arasında yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin en çok 2023 yılında ve en fazla Gazi Üniversitesi'nde hazırlandığı; tezlerin büyük bir çoğunluğu Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında yapıldığı tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı incelendiğinde kadın araştırmacıların daha fazla yer aldığı görülmektedir. Konu alanı çerçevesinde lisansüstü tezler incelendiğinde "Medya okuryazarlığı" çoğunlukla çalışılan bir konu olduğu görülmektedir. Çalışmaların örneklem grubu incelendiğinde yüksek lisans tezlerinde ortaokul öğrencileri; doktora tezlerinde öğretmen adayları üzerinde yapılan araştırmaların yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmalarda genel olarak nicel yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Eğitim, okuryazarlık, lisansüstü tezleri. Abstract Literacy is a complex structure that covers the process of acquiring knowledge and acquiring skills required by the age. There isn't the field education in a study comprising an general assessment of the studies relating to literacy in Turkey. In this context, the aim of the research is to examine the postgraduate theses on literacy in the field of education in terms of various criteria. Qualitative research method was used in the research.

Tefsir Alanında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation of Doctoral Dissertations in the Field of Tafsir / İSMAİL ÇALIŞKANTALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Makale tez yök

Unutmamanız gereken bir nokta ise, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde tüm tezlerin tam metin erişimleri bulunmamaktadır. Eğer ilgilendiğiniz tez örnekleri erişime kapalı ise tez yazarından tezin tam metnine ulaşmak için erişim izni isteyebilirsiniz. Eğer kendi yazmış olduğunuz tezi herkese açık bir hale getirmek isterseniz de, Tez Yayımlama İzin Belgesi’ni doldurarak tezinizi tam metin erişime açabilirsiniz.

Tez arama nedir, nasıl yapılır, hangi sitelerde arama yapılır, Bu makalemizde, YÖK tez merkezi sitesinde arama nasıl yapılır, diğer arama merkezleri hangileri genel olarak anlatmaya çalışacağız.

Araştırmanın amacı Türkiye'de tarih eğitimi üzerine hazırlanmış tezleri araştırma konusu, kullanılan yöntem ve veri toplama araçları gibi farklı kriterler açısından değerlendirmek ve elde edilen sonuçları PROQUEST veri tabanında yer alan farklı

Makale yök tez

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)

Türkiye’de Probleme Dayalı Öğrenme Çalışmaları - Problem Based Learning Studies in TurkeySuat ÖZTÜRK, Canan AKYOL

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için geçici olarak sistemlerimizde bakım çalışması yapılmaktadır. Sayfamız en kısa sürede te krar hizmete açacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz · Our page is currently undergoing maintenance for better services.

Dil: Bu sekmede hangi dilde yazılmışsa o dile ait tezlere erişebilirsiniz. Genelde Türkçe ve İngilizce arama yapılmaktadır.

Yök tez makale

Bilim Dalı: Tıkladığınızda bilim dalını seçip ilerleyebilirsiniz.

TÜRK İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN TEZLERİN ANALİZİSelahattin KAYMAKCI

Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin AnaliziFatih Şeker

ALPAYDIN, Yusuf, AKIN, Mahmut H. (2014), "Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Doktora Tezi Hazırlamada Ana Yönelimler", İnsan ve Toplum , Cilt: 4, Sayı: 8, İstanbul, s. 1-28.Mahmut Hakkı AKIN

Yök makale tez

YÖK Ulusal Tez Merkezi kullanarak tez tarama işlemleri için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir.

Tez yök makale

Tez Adı: Biliyorsanız tez adını girerek devam edebilirisiniz.

Tez makale yök

Большие данные, библиометрический анализ, национальный диссертационный центр, магистерские работы, докторские диссертации

Yök makale tez

Aranacak Kelime(ler): Bu alana anahtar kelimenizi girmeniz lazım. İki ya da üç kelime en ideal olanıdır. Bunun karşısında arama yapılacak alan bölümü yer alır. Yazar, danışman, konu gibi alanlardan kendiniz için uygun olanı seçin.

Yök tez makale

  • Amatic (Book of Aztec, Lovely Lady, Book of Fortune);
  • Yggdrasil (MultiFly!, HippoPop, Cazino Cosmos);
  • NetEnt (Space Wars, Dead or Alive 2 Feature Buy, Divine Fortune);
  • Play’n Go (Book of Dead, Legacy of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness);
  • Thunderkick (Midas Golden Touch, Big Fin Bay, Beat the Beast: Griffin’s Gold);
  • Microgaming (The Finer Reels of Life, Immortal Romance, Book of Oz);
  • Red Tiger (Gonzo’s Quest Megaways, What the Fox MegaWays, Wild Hot Chilli Reels);
  • Spinomenal (Majestic King, Book of Guardians, 4 Horsemen);
  • Boongo (Sun of Egypt 2, Book of Sun: Multichance, Hit the Gold!).

Yök tez makale

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi3( 1 )

Helikopter anne baba kavramının 30 yıllık bir geçmişi vardır. Bu çocuk yetiştirme tutumu; anne babanın çocuğu üzerinde aşırı kontrol sağlama çabası, ortada somut sebepler bulunmasa dahi çocuğunun başına gelebilecek herhangi olası bir zarar veya başarısızlığı önlemek için abartılı bir telaş ve çocuğa ihtiyaçlarının ötesinde özveri ile kendini gösterir. Bu araştırmanın amacı, algılanan helikopter ebeveyn tutumunu; anne ve baba düzeyinde etik konular, güven-temel yaşam, akademik yaşam ve duygusal yaşam boyutlarında ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir araç üretmektir. Araştırmanın örneklemi 13-45 yaş grubundan 2020 katılımcıdan oluşmak . . .tadır. Veriler üzerinde AFA, DFA ve iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ayrıca uyum geçerliğini sınamak için korelasyon katsayıları bulunmuştur. Ölçeğin anne formunun ait uyum endeksleri; χ2/sd= 10,05, RMSEA=0,07, SRMR=0,054, CFI=0,95, NFI=0,94, NNFI= 0,94, GFI=0,91, AGFI=0,90; baba formu için ise; χ2/sd=5,51, RMSEA=0,050, SRMR=0,045, CFI=0,96, NFI=0,95, NNFI=0,95, GFI=0,95, AGFI=0,94 olarak hesaplanmıştır. İç tutarlık katsayıları .85 ve .83’dür. Ayrıca iki ayrı araçla test edilen uyum geçerliliği verileri, her iki form ve dört boyut için yeterli bulunmuştur. Geliştirilen ölçek; araştırmacılar, eğitimciler, çocuk gelişimi uzmanları tarafından, ebeveynlerin anne ve baba düzeyinde helikopter tutumlarını saptayabilecek nitelikleri taşımaktadır Дагы азыраак

İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması

Hasan YILMAZ

Макала

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası