teravih namazı sonunda yapılan dua / Teravih namazından sonra hangi dua okunur? (25 Mayıs Salı)

Teravih Namazı Sonunda Yapılan Dua

teravih namazı sonunda yapılan dua

Teravih Namazında Okunan Salavat

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır.Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Yeni Asır - Son Dakika Haberleri

Teravih namazında hangi dualar okunur? On bir ayın sultanı Ramazan ayına özel bir namaz olan teravih namazının ilki bugün kılınacak. Yatsı namazından sonra eda edilen teravih namazı, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten yapılan açıklamada teravih namazının evde kılınabileceği açıklandı. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte cevaplar

Giriş Tarihi: 12 Nisan Pazartesi

ABONE OL

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Ramazan'a mahsus olarak Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı bugün başlayacak. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Bu kapsamda teravih namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten teravih namazının evde kılınabileceği açıklaması geldi. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte ayrıntılar

"Teravih namazı nasıl kılınıyor, kaç rekat?" haberi için tıklayın

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

TERAVİH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed)

"Ramazan ayı tesbihleri ve zikirleri neler?" haberi için tıklayın

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir?

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

 • SON DAKİKA
 • Teravih namazından sonra hangi dua okunur? (25 Mayıs Salı)

  Teravih namazı müezzinin okuduğu dualar, evde namaz kılacaklar için müezzinlik nasıl yapılır? Müezzinin teravih namazında okuduğu dualar nelerdir? Teravih namazında müezzin ne yapar? araştırmaları bulunuyor. Doğru bilgilerle teravih namazı kılmak isteyenler önce namaz saatlerini takip etmek, daha sonra da teravih namazı nasıl kılınır? teravih namazınden sonra okunan dua, teravih namazından önce okunan dua, teravih namazı bilgileri, teravih namazına niyet nasıl edilir? Evlerde kılınacak teravih namazını cemaatla kılmak isteyenler için teravih namazında müezzinlik yapılabilir. Müezzinlik teravih namazında nasıl yapılır esasları ve yapılması gerekenler tarif ediliyor.
  TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNAN DUA AMENNERESULÜ

  Bismillahirrahmanirrahim "Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"

  Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn(mu'minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta'nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va'fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).  Amenerresulü Türkçe Anlamı

  "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." Bakara Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara ve ayetleri."

  AMENERRASULÜ'NÜN FAZİLETLERİ NELERDİR?

  Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; "Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete'l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi." Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki; "Bana Arşın altındaki hazineden Ben'den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.


  Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler. Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Kuran'da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) 'dür. Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah'u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz. Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Her kim Ayete'l-Kürsi'yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah'u Teala ona yardım eder." Başka bir rivayette ise şöyledir: "Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah"u Teala izni ile mutlaka akıllanır." Resulullah (sav) şöyle buyurdu ki: "Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim"den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:) Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete"l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundan da üç ayet."  AMENERRASULÜ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

  Bakara suresinin son iki ayetinin iki nüzul sebebi belirtilmiştir:

  Birinci rivayete göre;

  "Siz içinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de"(Bakara, 2/) âyeti nazil olunca, bu ashaba pek ağır geldi, toplanıp Resulullah'ın huzuruna vardılar, diz çöktüler: "Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Halbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek." dediler ve "Her birimiz, kendi gönlünde öyle şeyler konuşur ki, dünyaları verseler bunların kalbinde bulunmasını arzu etmez." diye insanın elinde olmadan içinde bulunan duygu, düşünce, tasarı ve hayallerden söz ettiler.

  Peygamber (asm) onlara: "Siz de sizden önceki Kitap ehli gibi, duyduk ve karşı koyduk mu demek istiyorsunuz? 'duyduk ve uyduk, ey Rabbimiz ğufranını dileriz, dönüş ancak sanadır, deyiniz!' buyurdu. Bunu hep birlikte okumaya başladılar, okudukça dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Bunun üzerine amenerresulü ayetleri nazil oldu. İbn Abbas, İbn Mesud, Ebu Hureyre, İbn Cübeyr'den nakledilen bu rivayete göre Bakara suresinin bu son iki ayeti Medine'de Cibrîl ile nazil muştur. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).  İkinci rivayete göre;

  Hasan ve Mücahid ile İbn Sirin'den, bir rivayette de İbnü Abbas'dan naklen anlatıldığına göre, Bakara suresinin bu son iki âyeti Cibrîl vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Mirac gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. el-Vahidi de Mukatil b. Süleyman'dan naklen bu son iki ayetin Miraç gecesinde vasıtasız olarak Hz.

  TERAVİH NAMAZI SONUNDA OKUNAN DUA

  Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
  Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ûl afve vel-gufran,
  Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an

  Teravih namazı salavat, teravih namazında müezzinlik konuları ile ilgili detayları sayfalarımızdan öğrenebilirsiniz. Teravih namazı için edilecek dualardan önce niyet etmek önemlidir ve yapılması gerekmektedir. Teravih namazı, Teravih namazından sonra okunan duanın hangisi olduğunu doğru bilgilerler öğrenilmek isteniyor. Ramazanda kılınan Teravih namazının başında ve sonunda okunan duaları öğrenmek isteyenler bulunuyor.

  TERAVİH NAMAZINDA MÜEZZİNLİK NASIL YAPILIR?

  Teravih namazında müezzinlik yapmak için, müezzin olacak kişinin öncülüğünde yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekâtlık son sünnet kılınır. Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.


  TERAVİHTEKİ SALAVAT ALLAHÜMME SALLİ ALA OKUNUŞU


  "Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim."

  "Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."

  EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

  Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (); Müslim, Namaz, ().

  İFTARA NE KADAR KALDI?

  TERAVİH NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA YAPILAN TESBİHLER

  1- Teravihe başlamadan önce:

  Sübhane zil-mülki vel-melekut.
  Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut.
  Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma'bud.
  Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
  Sübbuhun, kuddusun, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
  Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan.
  Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufran.
  Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahiruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illa hu. Allahümme salli ala Muhammed.
  Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.

  2- Teravih aralarında:
  Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua:
  (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

  3- Teravih namazı bitince:
  Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
  Ya zel-fadlı vel-ihsan, nerc-ül afve vel-gufran,
  Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.  İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

  ALİ İMRAN SURESİ AYET TÜRKÇE OKUNUŞ ANLAM

  Türkçe okunuşu:"Rabbena amenna bima enzelte vettebe'narrasule fektübna meaşşahidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz."

  Türkçe Anlamı:Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz.

  TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNAN DUA ARAPÇA OKUNUŞ

  Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,
  Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,
  Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.

  TERAVİH NAMAZINA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA

  Sübhane zil-mülki vel-melekut.
  Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.
  Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.
  Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.
  Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.
  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.
  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.
  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)
  Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.
  İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)  SAHURA NE KADAR KALDI?

  TERAVİH NAMAZI TEKBİR NASIL GETİRİLİR? 

  Niyet:

  "Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

  Rekat

  Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

  Rekat

  İkinci rekâta başlarken önce "Besmele" çekilir, ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

  Rekat

  Öncelikle "Besmele" çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

  Teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?

  Rekat

  Son rekâtta da öncelikle "Besmele" çekilir ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası", ardından "Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

  Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.


  Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

  Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

  TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL KILDIRILIR

  İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.

  Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.  1. Rekat

  Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.

  2. Rekat

  İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

  3. Rekat

  İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

  4. Rekat

  Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.


  TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

  Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;

  -"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

  Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

  TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

  Bu yıl teravih namazının evde kılınabileceği tavsiye edildiğinden dolayı teravih namazına niyet edilmesi gerekmektedir

  Tek başına teravih namazı kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazımı kılmaya" diyerek namaza başlayabilirsiniz. Eğer cemaat yapılıyorsa "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmelisiniz.
  İki rekatta bir selam vererek ya da dört rekatta bir selam vererek teravih namazı kılınabilir.  TERAVİH NAMAZI TEK NİYET İLE KILINABİLİR Mİ?

  Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, ; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, ). (Diyanet)

  ALLAHUMME SALLİ ALA OKUNUŞU VİDEO YOUTUBE
  Haber ile daha fazlasına ulaşın:

  Genel Haber

  Gündem

  Teravihe başlarken ve bittikten sonra çeşitli dualar vardır

   

  Sual: Teravih namazına başlarken ve sonunda, çeşitli dualar okunuyor. Bu dualar nelerdir ve nasıldır?

  Cevap: Teravih namazına başlarken ve bittikten sonra çeşitli şekilde okunan dualar vardır. Mesela teravih namazına kalkarken okunacak dualardan birisi şöyledir:

  “Sübhâne zil mülki vel melekût. Sübhâne zil izzeti vel azameti vel celâli vel cemâli vel ceberut. Sübhânel melikil mevcûd. Sübhânel melikil ma'bûd. Sübhânel melikil hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül melâiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehre Ramezân. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehrel-bereketi vel gufrân. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehret-tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû, yâ men lâ ilâhe illâ hüv.”

  Ramazanın onbeşinde sonra Merhaba diye okunan yerler, Elveda diye okunur. Teravih namazı bitince okunacak dua da şöyledir:

  “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Üç defa okunur ve üçüncüsünde) ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ denir.

  Yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Burhân. Yâ Zel-fadlı vel-ihsân nercül-afve vel gufrân. Vec'alnâ min utekâi şehri Ramezân bi hurmetil Kur'ân.”

             ***

  Sual: Bir kimse, kendi malından, başkasının fıtrasını verebilir mi?

  Cevap: Konu ile alakalı olarak Redd-ül-muhtârda deniyor ki:

  “Bir kimse, kendi malından, başkası için fıtra verince, o kimse önceden emretmiş ise, caiz olur, emri ile vermemiş ise, sonradan razı olsa da, caiz olmaz. Onun malı ile vermiş ise, razı olunca caiz olur.”

             ***

  Sual: Bir baba, kendi çocuklarının fıtrasını, onlardan vekalet almadan da verebilir mi?

  Cevap: Bir kimse, nafakasını verdiği kimselerin, çocuklarının fıtralarını, onların emri ve vekaleti olmadan verebilir.

             ***

  Sual: Bir kimseye, fıtra ve kurban vacip olduktan sonra, elindeki mal yok olsa, bu kimse sorumluluktan kurtulur mu?

  Cevap: Bir kimsenin nisaba malik olduktan, fıtra ve kurban vacip olduktan ve hac farz olduktan sonra mal elinden çıkarsa, af olmazlar. Halbuki, zekât ve uşur, malın elden çıkması ile affolur. Fakat, bunların elden çıkarılması ile bunlar da affolmaz.

  Yazıyı PaylaşYazıyı Kaydet

  nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası