tasdikli ne demek / Apostil Tasdikli Tercüme Ne Demek - Apostil Şerh ve Onayı

Tasdikli Ne Demek

tasdikli ne demek

Tasdikli ne demek? Tasdikli kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Kelime say&#;s&#; aç&#;s&#;ndan zengin bir dile sahip olan Türkçede, her kelimenin anlam&#; tam olarak haf&#;zada yer etmeyebilir. Bu sebeple Türkçe konu&#;an ki&#;ilerde kelimelerin anlamlar&#;n&#; irdeleme ihtiyac&#; do&#;abilir. Bu noktada yap&#;lan ara&#;t&#;rmalar sayesinde konu hakk&#;nda detayl&#; bilgiye ula&#;&#;l&#;r. Ara&#;t&#;rma konusunda heveslenen ki&#;iler, edindikleri bilgilerle kelimenin farkl&#; anlamlar&#;n&#; ya da e&#; kelimelerinin olup olmad&#;&#;&#;n&#; da ö&#;renebilirler. Tasdikli kelimesi de birçok ki&#;i için merak uyand&#;ran kelimeler aras&#;nda yer al&#;r. Tasdikli ne demektir?

Tasdikli Ne Demek? Tasdikli TDK sözlük anlam&#; nedir?

 • Tasdikli kelimesinin TDK sözlü&#;e göre 2 farkl&#; anlam&#; vard&#;r.
 • Tasdikli kelimesinin kökeni Türkçe dilidir.

Tasdikli TDK sözlük anlam&#; &#;u &#;ekildedir:

 1. s&#;fat Onaylanm&#;&#;
 2. Do&#;rulanm&#;&#;, geçerli, onayl&#;, tasdik edilmi&#;

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Apostil Tasdikli Tercüme Ne Demektir? Apostil Nereden Alınır?

Apostil Tasdikli Tercüme Ne Demek?

Resmi bir belgenin yabancı bir ülkede kullanılması için, belgenin geçerliliği ve kaynağı belgelendirilmelidir yani Apostil Tasdikli Tercümesi yapılmalıdır. Apostil belgesine tabi kamuya açık belgeler, evlilik, doğum ve / veya ölüm sertifikaları olabileceği gibi ticaret sicilinden alıntılar, kurumsal sözleşmeler ve sigorta poliçeleri gibi ticari belgeler de olabilirler. 

Apostil Ne Demek?

Apostil (Apostille) Lahey Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerden birinde düzenlenen resmi evrakların sözleşmeye taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olması amacıyla belge üzerine konulan özel kaşeye denir.

Lahey Sözleşmesi ile sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaşlarının, sözleşmeye taraf devletlere sunacağı resmi belgelerde konsolosluk onayı yerine apostil onayının yeterli olduğu kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, Apostil şerhi ile ilgili kurallar sadece Lahey Sözleşmesine üye devletlerarasında geçerli olmaktadır.  

yılından beri sözleşmeye taraf olan devletlerin herhangi birinde herhangi bir resmi makam tarafından düzenlenmiş olan resmi belgenin üzerine apostilli şerhi konulması halinde resmi belgenin diplomatik merciler ya da konsolosluk tarafından tasdikine gerek kalmaz. 

Apostille şerhi için şöyle bir örnek verebiliriz: bir kişi bir tercüme bürosunda diploması istediği dile çeviri yaptırdıktan sonra çeviriyi notere tasdik ettirir. Noter tasdikinden sonra ise Valilik veya Kaymakamlıklardan apostil tasdiki yaptırır.

Apostıl tasdiki yapıldıktan sonra, bu resmi belge Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan devletler içerisinde başka bir onaya gerek kalmaksızın geçerli hale gelecektir. Bir evrak apostil onayı yapıldıktan sonra ona apostilli evrak denir.

DİKKAT!

Burada müşterilerimizden aldığımız sorulardan anladığımız kadarıyla bir konuya açıklık getirmek gerekmektedir. Üniversite diplomamı apostille onayı yaptırıldıktan sonra, diplomayı götürdüğümüz ülkede üniversite mezunu sayılır mıyım? Başka bir deyişle çeviri yaptırdığınız belge ile Türkiye’de elde ettiğim hakları evrakı sunduğunuz ülkede de kazanır mıyım? Şeklinde sorular gelmektedir. 

Bir diplomayı veya başka bir resmi belgeyi çeviri yaptırdıktan sonra noter onayı ve apostil şerhi yaptırmak, o belgeyi diğer ülkelerde de resmi evrak haline getirir. Ancak bu Türkiye’de almış olduğunuz diploma ile elde ettiğiniz unvanların gittiğiniz ülkede de geçerli olacağı anlamına gelmez. Yani Türkiye’de bir meslek yüksekokulunda elektrik teknikerliği bitirmiş, mezun olup, diplomanızı almış olabilirsiniz.

Bu diplomanızı ilk önce çeviri, sonra noter onayı yaptırdıktan sonra diploma apostille onayı da yaptırsanız, gittiğiniz ülkede de elektrik teknikeri olacağınız anlamına gelmez.

Ancak o ülkenin mezun olduğunuz üniversitenin denkliğini kabul etmiş olması ve gerekli denklik işlemlerini yaptırtmış olmanız gerekir. Mezun olduğunuz üniversitenin diploması, diplomayı götürdüğünüz ülkenin yetkili makamlarınca denkliği kabul edilmiyorsa diplomanız ile Türkiye’de elde ettiğiniz unvanı orada elde edemezsiniz. Kısaca postil onayı sadece belgenin resmi bir belge olduğunu ispat etmenize yaramaktadır.

Sadece diploma onayı ile gittiğiniz ülkede de aynı derecede bir üniversite mezunu olamazsınız. O ülkenin sizin üniversitenize ve bölümünüze denklik vermiş olması gerekir.

Konsolosluk yetkililerince ya da elçilikte imzalanmış olan belgeler için Lahey Sözleşmesi’ne göre apostilli tasdike gerek yoktur. Yine sözleşmeye göre doğrudan ticari veya gümrük işlemleri ile ilgili olan belgeler de apostil tasdiki gerekli olan belgelerin dışında tutulmuşlardır. 

Sözleşmede geçerli olacak belgeler şu şekilde sayılmaktadır:

Apostil Şerhi Konacak Resmi Belgeler:

 • Kişinin eğitim ve öğretim durumunu gösteren, ilkokul, lise üniversite diplomaları vb.
 • Kişinin Medeni halini gösteren, apostilli doğum belgesi, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti, evlilik cüzdanı apostil vb.
 • Vekâletnameler, muvafakat nameler,
 • Hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri ve ceza mahkemelerinin mahkeme belgeleri ve kararları, apostilli sabıka kaydı 
 • Resmi kurumlar tarafından verilen şirket kuruluş belgeleri, şirket ana sözleşmeleri, patent hakları, faydalı model vb. belgeler.

Hangi belgelerde tasdik yapılamasına gerek yoktur:

 1. Elçilik veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
 2. Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan bazı belgeler onay gerektiren belgelerin dışında tutulmuştur.

Apostil Nereden Alınır?

Lahey Sözleşmesine göre sözleşmeyi imzalayan devletlerin apostille onayı yapmak için yetkilendireceği kişi ve kurumları belirlemesi ve bunu bildirmesi gerekmektedir. Sözleşmeye taraf olan ülkelerin hangi kurumları apostil şerhi için yetkilendirdiğini öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: 

Apostili kim yapar? Ya da başka bir deyişle hangi ülkede hangi kurumlar apostilli onayı yapar?

funduszeue.info?act=funduszeue.infoities&cid=41 adresinden hangi ülkede hangi kurumların tasdik şerhi yapmaya yetkili olduğuna bakabilirsiniz. 

Türkiye de apostille düzenleyen makamlar neresidir?

 • İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Yardımcıları ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;
 • Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları apostil onayı yapmaya yetkili kılınmıştır.

Apostil şerhi gereken belgeleriniz apostilli tasdik şerhi yapılmadan önce evrakı sunacağınız ülkenin diline mutlaka bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmelidir.

Uygun apostil fiyatları için lütfen funduszeue.info sayfasından bizimle iletişime geçiniz. 

Apostil Almanca

Apostil Şerhine Taraf Olan Ülkelerin Listesi

Hangi ülkeler apostil şerhine taraftır? Öncelikle Lahey Sözleşmesine taraf olan ülkelerin tamamı postil şerhini kabul etmektedir. Bunun haricinde sözleşmeye taraf olmadığı halde postil şerhini kabul eden ülkeler de mevcuttur. Bu aynı zamanda Türkiye'nin apostil anlaşması olduğu ülkeler anlamına gelmektedir. Apostil şerhine üye ülkeler listesine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Apostilli belge için Ankara Yeminli Tercüme Bürosu Yakamoz Tercüme ye bekliyoruz. Aklınıza takılan Apostil için noter onayı gerekli mi? gibi soruların cevabına tarafımızdan ulaşabilirsiniz.

Noter Onaylı Tercüme hakkında da bilgi sahibi olmak isterseniz  funduszeue.info yazımızı inceleyebilirsiniz.

Noter Tasdikli Tercüme

Tercüme yapılacak belgeler bazen resmi kurum veya kuruluşlar tarafından bazen de özel kurumlar tarafından Noter tasdikli olarak ya da Noter tastiği yapılmış olarak kabul edilir ve işlem görür.

Burada bu iki tercüme şekli birbirine çok benzer olmasına karşın anlam olarak çok farklıdır.

Noter Tasdikli Çeviri; resmi tutanak, diploma veya öğrenci belgesi, ihale belgeleri ve sözleşmeleri, tabu ve gümrük sözleşmelei, özel anlaşmalar, pasaport ve vize işlemleri gibi belgelerin Noter tarafından yemini alınmış ve Noterde zaptı bulunan tercümanlar tarafından yapılması işlemidir.

Noter tasdikli tercümelerde hem müşterinin hem de çeviri yapan tercümanın sorumluluğu vardır.

Bazı resmi kurum veya kuruluşlar ise tercümesi yapılan evrak veya dosyanın Noter tarafından tasdik edilmesini ister. Burada Noter yeminli tercüman olmasına gerek kalmadan çevirisi yapılan evrağın Noter tarafından onaylanmış ve tasdik edilmiş olması yeterlidir. Kısacası bu belgelerde tercüman tarafından yapılan çeviri için Noter tastiği istenir.

Noterlerde zaptı bulunan yeminli tercümanların çeviri yaptığı belgeler yemin zaptının bulunduğu Noterler tarafından tasdik edilebilir. Bu nedenle müşterilerimizin çeviri işlerini hızlandırmak için bir tercümanın bir çok Noterde yemin zaptının alınmasını sağlarız. Böylelikle tercüme işlemi bittikten sonra tasdik için zaptının bulunduğu tek bir Notere bağımlı kalmadan müşterilerimizin tercüme işlerini çok daha acil yapabilme kabiliyetimiz ortaya çıkmaktadır.

Noter Tasdikli Olması İstenen Bazı Belgeler Şunlardır.

 • Vatandaşlık değiştirme belgelerinin Noter Tasdikli Tercümesi
 • Uluslararası alanda geçerliliği bulunan sertifikaların Noter Tasdikli Tercümesi
 • Mahkeme karar ve evraklarının Noter Yeminli Çevirisi
 • Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgah gibi belgeler
 • Boşanma ve evlilik belgeleri
 • Üniversitelerde elde edilen derece ve ünvanların belgeleri
 • Diplomaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlayan Noter Tasdikli Tercümanlık belgeleri
 • Evlat edinme belgeleri
 • Miras ve emlak işleri ile ilgili belgeler

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası