sararmış çamaşır beyazlatma / Sararan kıyafetler nasıl beyazlatılır?

Sararmış Çamaşır Beyazlatma

sararmış çamaşır beyazlatma

Sararm&#;&#; çama&#;&#;rlar&#; beyazlatmak için çe&#;itli kimyasal ürünler aran&#;yor. Ancak bu kimyasal temizlik malzemeleri hem sa&#;l&#;&#;a hem de çama&#;&#;rlara zarar veriyor. Evde yap&#;lan do&#;al kar&#;&#;&#;mlar ve malzemeler ile sararm&#;&#; çama&#;&#;rlar&#; bembeyaz yapmak mümkün olabiliyor. Sararan çama&#;&#;rlar nas&#;l beyazlat&#;l&#;r sorusunu arat&#;yorsan&#;z bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

SARARAN ÇAMA&#;IRLARI BEYAZLATMAK &#;Ç&#;N

KARBONAT

 • K&#;yafetteki sararm&#;&#; bölgeyi kapatacak kadar karbonat dökün.
 • Karbonat&#;n üzerine biraz limon s&#;k&#;n ve 10 dakika kadar bekleyin.
 • Bölgede köpürme meydana gelecektir. Bu a&#;amada sar&#; lekeler a&#;&#;narak kuma&#;tan ç&#;kar.
 • Bebek atletleri ve elbiselerinde meydana gelebilen sararmalar&#; gidermek için son a&#;amada makine y&#;kamas&#; gerekiyor.
 • Karbonat, sar&#; lekeyi a&#;&#;nd&#;r&#;r makine ise kuma&#;tan tamamen ç&#;kar&#;r. Bu yöntemi tüm bebek k&#;yafetleri için deneyebilirsiniz.

BEYAZ S&#;RKE VE TUZ

 • K&#;yafetlerde dikkat çeken sararm&#;&#; bölgeyi kurtarmak için öncelikle bölgenin üzerine tuz serpin.
 • Tuzun üzerine beyaz sirke dökün ve 30 dakika kadar dinlendirin.
 • Sonras&#;nda makinede uygun programda k&#;yafeti y&#;kay&#;n.
 • Beyaz sirke sararm&#;&#; bölgeyi açarak k&#;yafetin canlanmas&#;na yard&#;m edecektir.

ASP&#;R&#;N

 • Temizlemek istedi&#;iniz k&#;yafetleri geni&#; bir kap içine al&#;n.
 • Kab&#;n içindeki k&#;yafetlerin üzerine tane aspirin at&#;n.
 • Hepsinin üzerine s&#;cak su dökün ve bir ka&#;&#;kla kar&#;&#;t&#;r&#;n.
 • 1 saat kadar suyun içinde bekleyen k&#;yafetleri makinede uygun modda y&#;kay&#;n.
 • Sararm&#;&#; bölgelerin renklendi&#;ini ve kendine geldi&#;ini görebilirsiniz.

OKS&#;JENL&#; SU

 • Genellikle hassas k&#;yafetler için tercih edilen oksijenli su, çama&#;&#;r deterjan&#;yla bir arada oldu&#;unda sararmalar&#; kökten çözmeye yard&#;m ediyor.
 • 1 bardak oksijenli suyla 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; çama&#;&#;r deterjan&#;n&#; kar&#;&#;t&#;r&#;n. Sararm&#;&#; olan bölgeye dökün.
 • Ortalama 30 dakika kadar k&#;yafeti dinlendirin. Ard&#;ndan hassas y&#;kamada ya da k&#;sa programda k&#;yafetinizi y&#;kayarak temizli&#;i sonland&#;r&#;n.
 • Bu i&#;lem sayesinde yakalarda, kollarda ve gözle görülür her bölgede olu&#;an k&#;yafet sararmas&#;n&#; temizleyebilirsiniz.

Sararan K&#;yafetleri Temizlemenin Püf Noktalar&#;

Zaman zaman aç&#;k renkli k&#;yafetler çok fazla kullan&#;mdan ötürü sararabilir. Bu durum da sizi k&#;yafetten uzakla&#;t&#;r&#;r. Belki de en sevdi&#;iniz beyaz ti&#;örtünüzde gördü&#;ünüz sararmadan dolay&#; onu bir daha giyemeyece&#;inizi dü&#;ünebilirsiniz. Bazen de aç&#;k ve pastel tonlar&#;ndaki k&#;yafetlerinizdeki sararma dikkatinizi çeker.

Sararan K&#;yafetler Nas&#;l Beyazlat&#;l&#;r?

 • Karbonat
 • Tuzlu Limon Suyu
 • Oksijenli Su
 • Amonyak
 • Beyaz Sirke & Tuz
 • Aspirin

Bu durumlar&#; art&#;k mazide b&#;rak&#;yoruz ve sararan k&#;yafetler nas&#;l beyazlat&#;l&#;r soru i&#;aretine kocaman bir çizgi at&#;yoruz. Çünkü burada dolapta sararan renkli k&#;yafetler ve baza alt&#;nda sararan k&#;yafetler tertemiz olacak!

K&#;yafetlerin sararmas&#;na neden olan birçok faktör vard&#;r. Bu faktörleri birazdan sizlerle beraber hat&#;rlayaca&#;&#;z. Ama önce paças&#;, yakas&#; ve koltuk alt&#; sararan k&#;yafetler ile bir mücadeleye girece&#;iz. Gerekli malzemelerin neler oldu&#;unu ve hangi i&#;lemleri uygulaman&#;z gerekti&#;ini sizlere bu sat&#;rlarda tan&#;taca&#;&#;z. &#;&#;te sararan k&#;yafetleri canland&#;rman&#;n en pratik yöntemleri!

Sararan K&#;yafetleri Beyazlatman&#;n En Kolay 6 Yolu

1) Karbonatl&#; Temizlik

Sararan bebek k&#;yafetleri nas&#;l temizlenir sorusuna do&#;al bir yan&#;t verelim. Karbonat içeri&#;indeki do&#;al malzemeler sayesinde bebeklerin k&#;yafetleri için rahatl&#;kla kullan&#;labilir. Ürünleri beyazlatmak için &#;u yöntemleri deneyebilirsiniz:

 • K&#;yafetteki sararm&#;&#; bölgeyi kapatacak kadar karbonat dökün.
 • Karbonat&#;n üzerine biraz limon s&#;k&#;n ve 10 dakika kadar bekleyin.
 • Bölgede köpürme meydana gelecektir. Bu a&#;amada sar&#; lekeler a&#;&#;narak kuma&#;tan ç&#;kar.
 • Bebek atletleri ve elbiselerinde meydana gelebilen sararmalar&#; gidermek için son a&#;amada makine y&#;kamas&#; gerekiyor.
 • Karbonat, sar&#; lekeyi a&#;&#;nd&#;r&#;r makine ise kuma&#;tan tamamen ç&#;kar&#;r. Bu yöntemi tüm bebek k&#;yafetleri için deneyebilirsiniz.

Karbonatla Yatak Temizli&#;i Nas&#;l Yap&#;l&#;r?

karbonat

2) Tuzlu Limon Suyu

En inatç&#; kuma&#;lar olan beyaz kuma&#;lar, zaman zaman sararabilir. Bu sar&#;l&#;&#;&#; gidermek için tuz ve limon suyu yard&#;m&#;n&#;za ko&#;acakt&#;r. Nas&#;l m&#;? &#;imdi görelim:

 • Ortalama 2 litre kadar s&#;cak su kaynat&#;n&#;z.
 • Su kaynad&#;ktan sonra çama&#;&#;rlar&#;n&#;z&#; bekletece&#;iniz bir kab&#;n içine suyu dikkatlice dökünüz.
 • Suyun içine 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; tuz, 1 su barda&#;&#; limon suyu ekleyin.
 • Tüm malzemelerin üzerine 1 ka&#;&#;k çama&#;&#;r deterjan&#; da ilave edin ve sararm&#;&#; k&#;yafetleri bu suyun içine at&#;n.
 • Penye, gömlek kuma&#;&#;, yazl&#;k kuma&#;larda olu&#;an sararmay&#; bu yöntem ile temizleyebilirsiniz.
 • Yakla&#;&#;k 1 saat kadar suyun içinde kalan k&#;yafetleri çama&#;&#;r makinesinde beyaz y&#;kama program&#;nda y&#;kay&#;n.
 • Sararma, gözle görülür &#;ekilde temizlenmi&#; olacakt&#;r.
limon tuzu

3) Oksijenli Suyla Temizlik

Oksijenli su, kuma&#;lara derinlemesine i&#;leyen sar&#; lekeleri ç&#;karma konusunda çok etkili bir malzeme. Bu nedenle sararm&#;&#; k&#;yafetlerin temizli&#;inde s&#;k s&#;k kullan&#;l&#;yor. Peki kullan&#;m&#; nas&#;l olmal&#;? &#;öyle ifade edelim:

 • Genellikle hassas k&#;yafetler için tercih edilen oksijenli su, çama&#;&#;r deterjan&#;yla bir arada oldu&#;unda sararmalar&#; kökten çözmeye yard&#;m ediyor.
 • 1 bardak oksijenli suyla 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; çama&#;&#;r deterjan&#;n&#; kar&#;&#;t&#;r&#;n. Sararm&#;&#; olan bölgeye dökün.
 • Ortalama 30 dakika kadar k&#;yafeti dinlendirin. Ard&#;ndan hassas y&#;kamada ya da k&#;sa programda k&#;yafetinizi y&#;kayarak temizli&#;i sonland&#;r&#;n.
 • Bu i&#;lem sayesinde yakalarda, kollarda ve gözle görülür her bölgede olu&#;an k&#;yafet sararmas&#;n&#; temizleyebilirsiniz.
oksijenli su

4) Amonyak Tazeli&#;i

En sevdi&#;iniz k&#;yafetin sararmas&#; sizi bir miktar üzdüyse; art&#;k üzülmeye son verebilirsiniz. Çünkü amonyak sayesinde k&#;yafetteki sararmalar tarihe kar&#;&#;acak. Tabi bu yöntem güncel lekeler için geçerlidir.

 • Yak&#;n zamanlarda sararan k&#;yafetleri yenilemek için bir kapta oksijenli su ve amonyaktan kar&#;&#;&#;m haz&#;rlay&#;n.
 • Sararan bölgeye bu kar&#;&#;&#;m&#; dökün ve lekenin yumu&#;amas&#;n&#; bekleyin.
 • Ard&#;ndan makinede uygun y&#;kamada k&#;yafeti y&#;kay&#;n.
 • Amonyak k&#;sa sürede sar&#; bölgeyi açarak temizlenmesini sa&#;layacakt&#;r.

5) Beyaz Sirke & Tuz

Çama&#;&#;r temizli&#;inde s&#;kça kullan&#;lan beyaz sirke, &#;imdi de sararm&#;&#; olan kuma&#;lara can veriyor. Nas&#;l olacak diyenler için pratik yöntemden bahsedelim:

 • K&#;yafetlerde dikkat çeken sararm&#;&#; bölgeyi kurtarmak için öncelikle bölgenin üzerine tuz serpin.
 • Tuzun üzerine beyaz sirke dökün ve 30 dakika kadar dinlendirin.
 • Sonras&#;nda makinede uygun programda k&#;yafeti y&#;kay&#;n.
 • Beyaz sirke sararm&#;&#; bölgeyi açarak k&#;yafetin canlanmas&#;na yard&#;m edecektir.

Beyaz Sirke Nedir? Faydalar&#; Nelerdir? Nerelerde Kullan&#;l&#;r? &#;çilir Mi?

temizlik

6) Aspirinli Temizlik

T&#;bbi amaçla kullan&#;lan aspirin art&#;k k&#;yafet temizli&#;inde de çok popüler. Sa&#;l&#;&#;a faydal&#; oldu&#;u kadar temizlik alan&#;nda da kullan&#;l&#;yor. Peki dolapta ya da sand&#;kta sararan k&#;yafetler nas&#;l beyazlat&#;l&#;r?

 • Temizlemek istedi&#;iniz k&#;yafetleri geni&#; bir kap içine al&#;n.
 • Kab&#;n içindeki k&#;yafetlerin üzerine tane aspirin at&#;n.
 • Hepsinin üzerine s&#;cak su dökün ve bir ka&#;&#;kla kar&#;&#;t&#;r&#;n.
 • 1 saat kadar suyun içinde bekleyen k&#;yafetleri makinede uygun modda y&#;kay&#;n.
 • Sararm&#;&#; bölgelerin renklendi&#;ini ve kendine geldi&#;ini görebilirsiniz.

Aspirin Maskesi: Cilt Lekeleri, Sivilce, K&#;r&#;&#;&#;kl&#;&#;a Son!

aspirin

K&#;yafetler Neden Sarar&#;r?

Mevsim geçi&#;lerinde k&#;yafetlerinizi düzenlerken baz&#;lar&#;n&#;n sararm&#;&#; oldu&#;unu görebilirsiniz. Özellikle de kol ve yaka bölgelerinde bu durum dikkat çeker. Epeydir dolaptan ç&#;kmayan k&#;yafetler neden sarar&#;r hiç dü&#;ündünüz mü? Bu duruma neden olan birçok faktör var. Hepsinden söz edelim:

 • Bir defa giyip y&#;kamadan dolaba at&#;lan k&#;yafetler k&#;sa sürede sararabilir. Çünkü terde bulunan ya&#;lar, kuma&#;a i&#;lemektedir.
 • Dolap içi temizli&#;i s&#;k s&#;k yap&#;lmazsa, dolapta gözle görülemeyen bakteriler yer olu&#;ur. K&#;yafetlerin sararmas&#; da bu bakteriler nedeniyle h&#;zlan&#;r.
 • Aç&#;k renkli ve beyaz k&#;yafetlerin katlanmas&#; do&#;ru de&#;ildir. Katland&#;&#;&#;nda daha çabuk sararma meydana gelebilir.
 • Dü&#;ük derecede y&#;kanan beyaz ve aç&#;k tonlardaki k&#;yafetler, bir süre sonra kolayca sararmaktad&#;r.
 • K&#;yafetlerin çantaya ve monta temas etmesi, sararmas&#;n&#; h&#;zland&#;r&#;r.
sararan k&#;yafet beyazlatma

K&#;yafetlerin Sararmas&#; Nas&#;l Önlenir?

Severek giydi&#;iniz beyaz ve aç&#;k renkli k&#;yafetlerin sararmas&#;n&#; önlemek için baz&#; hayat kurtaran bilgileri sizlere sunmak istiyoruz. Yeni bir k&#;yafet al&#;&#;veri&#;ine ç&#;kmaya gerek kalmadan k&#;yafetlerin sararmas&#;n&#; önleyebilirsiniz. En sevdi&#;iniz k&#;yafetleri senelerce giymek için &#;u tüyolar&#; mutlaka dolab&#;n&#;zda uygulamal&#;s&#;n&#;z:

 • Beyaz ve aç&#;k renkli k&#;yafetleri giydikten sonra y&#;kamaya özen göstermelisiniz. Kuma&#; yap&#;s&#; gere&#;i lekeyi ve teri an&#;nda alan bu k&#;yafetler kirli kald&#;&#;&#;nda h&#;zla sarar&#;r.
 • Dolab&#;n&#;z&#; s&#;k s&#;k havaland&#;rmaya dikkat ediniz. Kapal&#; ortamda kalan k&#;yafetler havas&#;zl&#;ktan sararmaktad&#;r.
 • Tüm k&#;yafetlerinizi 1 defa giydikten sonra üzerindeki teri atmak için y&#;kamal&#;s&#;n&#;z.
 • Giyim ürünlerini, aksesuarlara temas ettirmekten kaç&#;nmal&#;s&#;n&#;z. Çanta ya da d&#;&#; giyimle beraber ayn&#; dolapta kalan k&#;yafetler kolayca sararabilir.
 • Mümkün oldu&#;unca s&#;cak y&#;kama program&#;n&#; kullanmal&#;s&#;n&#;z. So&#;uk ve dü&#;ük y&#;kamada lekeler tam anlam&#;yla ç&#;kmayaca&#;&#; için sararmaya zemin haz&#;rlar.
sararan k&#;yafet beyazlatma

Ütü Kireci Temizlemenin En Pratik 5 Yöntemi

Fayans Aralar&#;n&#; Temizlemenin En Kolay 5 Yolu

Koltuk Nas&#;l Silinir, Temizlenir? 5 Do&#;al Tavsiye

Stor Perde Nas&#;l Y&#;kan&#;r? Evde Kolay Temizleme &#;puçlar&#;

Hal&#;dan Çay Lekesi Nas&#;l Ç&#;kar? 7 Pratik Ad&#;mda Lekeleri Yok Edin!

Evde beyaz şeyler nasıl beyazlatılır? Evde grileşmiş, sararmış ve solmuş beyaz şeyleri beyazlatma - halk ilaçları ve ev kimyasalları; ter lekelerinin çıkarılması; ayrıntılı video talimatı.

Deneyimli ev hanımları, beyaz eşyaları ağartmadan önce, yıkarken kullanacakları kimyasalların talimatlarını dikkatlice okuyun. Bir ağartma yöntemi seçerken, sadece bu tür ürünlerin kimyasal bileşimi değil, aynı zamanda kumaşların özellikleri ve kirlilik derecesi de dikkate alınmalıdır. Doğru yaklaşımla grileşmiş, sararmış veya solmuş şeyler bozulmamış saflık kazanır.

Evde uygulanabilecek birçok yöntem vardır. Ancak, pahalı ağartıcıların satın alınmasını gerektirmezler. Çamaşırları soda, hidrojen peroksit, amonyak, sofra tuzu, çamaşır sabunu ve diğer yöntemlerle ağartabilirsiniz. Birçoğu, modern tozların ve ağartıcıların ortaya çıkmasından önce büyük anneannelerimiz tarafından kullanılıyordu.

Ücretsiz kargo "lediveka" için promosyon kodu

Yüksek kaliteli yıkama için, böyle bir işlemi gerçekleştirme kurallarına rehberlik etmek gerekir. Beyaz eşyaları ağartmadan önce kumaşın cinsini ve kirlilik derecesini belirlemeniz gerekir. Malzeme üzerinde leke yoksa, bu işlemi büyük ölçüde basitleştirir. Grileşmiş ve solmuş şeyleri orijinal hallerine döndürmek elbette zordur. Ancak evde, daha saf beyaz bir renk elde etmelerini sağlayabilirsiniz.

Amonyak, sentetik kumaşların liflerini ve renklerini bozabilir. Genellikle amonyak, yatak çarşaflarını ağartmak için kullanılır. Bunu yapmak için, 10 yemek kaşığı ürün almanız ve sıcaklığı yaklaşık 40 derece olan 15 litre ılık suda seyreltmeniz gerekir. Çamaşırları bu solüsyonda birkaç saat bekletin ve ardından çamaşır tozu kullanarak normal yıkamayı gerçekleştirin.

Evde harika ve ucuz bir ağartma maddesi kullanılır - bir soda ve hidrojen peroksit çözeltisi. 1 yemek kaşığı peroksiti 3 litre suda eritmek, 1 çay kaşığı soda eklemek ve grileşmiş şeyleri 30 dakika ıslatmak gerekir. Her 5 dakikada bir kabı yıkama ile karıştırın. Bu yöntem, çeşitli beyaz kumaşlar için uygundur - doğal ve sentetik.

Yün ve kaşmir peroksit ile ağartılmalıdır. Yünlü çamaşırları evde ağartmanız gerekiyorsa, yıllar içinde kanıtlanmış bir yöntem kullanabilirsiniz - özel bir çözüm. Aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • 10 litre su;
 • 2 yemek kaşığı toz;
 • 2 yemek kaşığı hidrojen peroksit;
 • 8 yemek kaşığı sofra tuzu.

Çözeltinin tüm bileşenleri ılık suda çözülmeli ve sararmış çamaşırlar içine indirilmelidir. Beyazlatma işlemi yaklaşık 3 saat sürer. Bundan sonra çamaşır makinesinde yıkamaya devam edebilirsiniz. Bu yöntemin sadece yün için uygun olmadığına dikkat edilmelidir. Çeşitli kumaşlar için güvenlidir. Ancak pahalı şeyleri ağartmadan önce, çözeltinin etkisini maddenin küçük bir alanı üzerinde test etmek daha iyidir.

Giysilerin orijinal beyazlığını geri kazanmasına yardımcı olur. En sevdiğiniz şeylerin parlak kırmızıya dönüşmemesi için bu yöntem çok dikkatli kullanılmalıdır. Doğru solüsyonu seyreltirseniz malzeme üzerinde iz bırakmaz. Su açık pembe bir renk almalıdır. Giysileri bu solüsyonda yaklaşık 20 - 30 dakika tutmak yeterlidir. Potasyum permanganat ve çamaşır tozu ile yıkamayı birleştirebilirsiniz. Bu yöntem, solmuş şeyleri bile "kaydetmenize" izin verir.

Editörden önemli tavsiye!

Saçınızın durumu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, kullandığınız şampuanlara özel dikkat gösterilmelidir. Korkutucu istatistikler - Ünlü markaların şampuanlarının %97'sinde vücudumuzu zehirleyen bileşenler var. Bileşimde tüm sıkıntılara neden olan maddeler sodyum lauril/lauret sülfat, koko sülfat, PEG, DEA, MEA olarak belirlenmiştir.

Bu kimyasal bileşenler buklelerin yapısını bozar, saçlar kırılgan hale gelir, elastikiyetini ve gücünü kaybeder, rengi solar. Ayrıca bu mukus karaciğere, kalbe, ciğerlere girer, organlarda birikerek çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu kimyayı içeren ürünleri kullanmaktan kaçınmanızı öneririz. Son zamanlarda uzmanlarımız, ilk sırayı Mulsan Kozmetik şirketinden aldığı fonların aldığı şampuan analizleri yaptı.

Tamamen doğal kozmetiklerin tek üreticisi. Tüm ürünler sıkı kalite kontrol ve sertifikasyon sistemleri altında üretilmektedir. Resmi çevrimiçi mağaza funduszeue.info'yu ziyaret etmenizi öneririz. Kozmetiklerinizin doğallığından şüphe ediyorsanız, son kullanma tarihine bakın, saklama süresi bir yılı geçmemelidir.

Farklı giysi ve iç çamaşırları yıkamanın yolları

Hangi giysinin ağartılması gerektiği dikkate alınarak yıkama yapılırsa sonuç çok daha etkili olacaktır. Beyaz çoraplar en iyi çamaşır sabunu ile yıkanır. Bu araç mükemmel bir beyazlatma etkisi üretir. Günümüzde ağartıcı bileşenler içeren özel bir çamaşır sabunu satılıktır. Ayrıca evde iç çamaşırların hızlı bir şekilde elde yıkanması için de uygundur.

Tül gri veya sarımsı bir renk aldıysa, sorunu çözmenin en iyi yolu bir amonyak ve hidrojen peroksit karışımı kullanmaktır. 5 litre suya 1 yemek kaşığı amonyak ve 2 yemek kaşığı peroksit ekleyebilirsiniz.

Ancak borik asit, evde tişört ve beyaz gömleklerdeki sarı ter lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Yıkarken, 7 litre suya 2 yemek kaşığı borik asit ekleyin, ürünü 2 ila 3 saat bekletin ve ardından normal şekilde yıkayın - bir çamaşır makinesinde veya çamaşır tozu ilavesiyle elde yıkayın.

Mutfak havluları doğaçlama yöntemlerle ağartılabilir. Sonuç olarak orijinal beyazlık geri dönmediyse, lekeleri çıkarmak için tasarlanmış özel ağartıcıları deneyebilirsiniz. Özellikle beyaz doğal malzemeler için kimyasal satın almak gerekir. Düzgün seçilmiş araçlar, kumaşa zarar vermez ve liflerinin incelmesine neden olmaz.

Ev konforu ve konforlu bir konaklama sağlamak için beyaz yatak takımları her zaman mükemmel durumda olmalıdır. Çarşaflar ve nevresimler sararırsa, yüksek sıcaklıklarda ağartmak yardımcı olacaktır. Doğal kumaşlar için uygun olan yukarıdaki yöntemleri kullanabilir ve ardından çamaşır makinesinde sıcaklığı 80 dereceye ayarlayarak yıkayabilirsiniz.

Beyaz çamaşırları beyazlatmak ilk bakışta göründüğü kadar zor değildir. Bugün, malzemelerin orijinal beyazlığını geri kazanmaya yardımcı olacak hem doğaçlama hem de hazır birçok araç var. Beyaz şeylerin hostesin beceri ve titizliğini gösterdiği bir sır değil.

Sentetikler nasıl ağartılır?Şüphesiz beyaz sentetik giysiler görünüş olarak çok şık ve giyimi rahattır. Bu tür tekstiller şekillerini uzun süre korur ve uzun süre güzel bir görünüme sahiptir.

Bununla birlikte, sentetikler tüm bu niteliklere ancak uygun özenle sahip olabilir. Örneğin sık yıkama nedeniyle bu kumaştan yapılan şeyler çabucak eski beyazlığını kaybeder. Madde o kadar taze ve parlak olmaz.

Beyaz sentetik giysiler, örneğin bir bluz veya gömlek dolapta uzun süre asılı kalırsa, uzun vadeli talep eksikliğinden de kötü etkilenir. Bu durumda tekstil griye dönebilir ve hatta bazen sararabilir.

En sevdiğiniz beyaz kıyafetleri atmak her zaman istenmez, bu nedenle eşyaları eski görünümlerine döndürmek için onları ağartmak için adımlar atmanız gerekir. Bu makalemizde bu konuyu ele alacağız. Ondan sadece sentetik kumaşı beyazlatmanın ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda bunun için kategorik olarak kontrendike olanı da öğreneceksiniz.

Renk kaybının nedenleri

Beyaz sentetikler çeşitli nedenlerle kar beyazı rengini kaybedebilir, ancak çoğu zaman bu şu durumlarda olur:

 • çamaşırlar yıkamadan önce yanlış sıralanır (beyaz renkle yıkanır);
 • düşük kaliteli çamaşır tozları ve diğer deterjanlar kullanılır;
 • sentetik bir ürün kontaminasyondan hemen sonra yıkamaya gönderilmez, ancak bir süre kirli kalır;
 • giysiler sıklıkla yıkanır (bu, kumaşı bozar);
 • yıkama sırasında, çamaşır makinesine sert su girer (su tuzları ile birlikte tozlar, daha sonra beyazlık kaybına katkıda bulunan kimyasal bir reaksiyon verir);
 • tekstillerin depolandığı bir odada hava nemi yüksektir (küf genellikle nemli yerlerde oluşur ve bu nedenle beyaz bir şey griye dönebilir).

Sentetik beyaz şeylerin bakımı için temel kurallara uymadıysanız ve hala önceki renklerini kaybettilerse, geriye kalan tek şey onları kendi ellerinizle ağartmaya çalışmaktır. Bunu nasıl yapacağımızı daha fazla anlatacağız.

Sentetikleri evde ağartıyoruz

Sentetikleri evde ağartmak için endüstriyel ev kimyasalları kullanmak gerekli değildir. Bununla, muhtemelen her ev hanımının elinde bulunan aletler mükemmel bir iş çıkarır. Bunları aşağıdaki tabloda açıklayacağız.

Araç adıNasıl kullanılır?
çamaşır sabunuAnneannelerimiz sentetik iç çamaşırlarını bu maddeyle ağarttı, bu yüzden bu sabunun yıllardır test edildiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Birçok şekilde kullanılabilir, en az üç etkili yöntem kesin olarak bilinmektedir.
 • Sararmış sentetik giysiler, çamaşır makinesinde yıkanmadan önce çamaşır sabunu ilavesiyle suda ıslatılır. Daha iyi bir sonuç elde etmek için, sabunlu sıvıya bazen birkaç damla amonyak eklenir.
 • Sentetik şey grileşmişse, hafifçe nemlendirilir ve tarif edilen sabunla iyice köpürtülür. Bu formda tekstil polietilene sıkıca sarılır ve yirmi dört saat oda sıcaklığında bırakılır. Ardından çamaşırlar her zamanki gibi yıkanır.
 • Sentetikler kaynatılarak niteliksel olarak ağartılabilir. Bu durumda, şey çamaşır sabunu ile iyice köpürtülür, metal bir kaba konur ve tamamen su ile doldurulur. Aynı sabunun soda külü ile bir karışımı (1: 1 oranı) mutlaka buna eklenir. Ortaya çıkan çözeltide, kirlilik derecesine bağlı olarak işler otuz ila altmış dakika arasında kaynar.

Son yöntem en verimli olanıdır. Bununla birlikte, en eski, grileşmiş sentetiklerin bile rengini eski haline getirmek kolaydır.

hidrojen peroksitBir gün boyunca çamaşırları bu maddeye batırmak gerekli değildir, çünkü sonucu elde etmek için otuz dakika ve bazen daha az yeterlidir. Önceki durumda olduğu gibi, peroksitin birkaç kullanımı vardır, ancak biz bunlardan üçünü paylaşacağız.
 • İki yemek kaşığı peroksit, on iki litre hafif ısıtılmış su ile karıştırılır. Beyaz tekstiller, elde edilen çözeltiye yarım saat daldırılır. Gerekirse, ıslatma süresi on dakika artırılabilir. Tek tip ağartma için, zaman zaman işleri ters çevirmeniz önerilir. Bundan sonra çamaşırlar durulanır ve yıkanmak üzere çamaşır makinesine gönderilir.
 • Grileşmiş tülü ağartmak için hidrojen peroksit amonyak ile desteklenebilir. On litre su için bileşenler iki yemek kaşığı miktarında alınır. Çözelti iyice karışır ve daha sonra sentetikler otuz dakika boyunca içine yerleştirilir. Bu süreden sonra tekstil iç eşyalar normal şekilde yıkanır.
 • Peroksit kabartma tozu ile karıştırılırsa, evde solmuş sentetiklerin yanı sıra sararmışsa ağartılır. İlk önce su altmış dereceye ısıtılır, peroksit ve soda eklenir (her 2 litre su için 1 çay kaşığı). Hazır ağartma çözeltisinde, şeyler tam anlamıyla on dakika bekletilir, ardından iyice durulanır.

Renkli kumaşları ağartmak için hidrojen peroksit (1 çay kaşığı) iki litre ılık su ile karıştırılır. Elde edilen sıvıda giysiler otuz dakika yaşlandırılır. Bu yöntem, çamaşırların yenilenmesine ve aynı zamanda parlaklığın geri kazanılmasına yardımcı olacaktır.

sodaBu araç, yemek pişirmek, çeşitli yüzeyleri temizlemek ve ayrıca sentetikler de dahil olmak üzere tekstilleri ağartmak için kullanıldığı için en çok yönlü olarak kabul edilir. Kabartma tozu, düşük maliyet, şaşırtıcı beyazlatma etkisi ve makinede yıkanabilirlik gibi birçok avantaja sahiptir. Bu durumda, hem kabartma tozu hem de soda külü kullanılmasına izin verilir. İkincisi daha alakalı olmasına rağmen, akan suyu yumuşatabildiğinden, şüphesiz bir çamaşır makinesi için faydalıdır. Öyle ya da böyle, açıklanan ajan hem ayrı olarak hem de diğer beyazlatma bileşenlerine ek olarak kullanılabilir. İkinci seçeneğe bakacağız ve birkaç evde beyazlatma yöntemini paylaşacağız.
 • Beş litre su için kabartma tozu (5 yemek kaşığı) ve amonyak (2 yemek kaşığı) alın. Malzemeleri iyice karıştırın ve ardından çamaşırları üç saat boyunca içinde bekletin. Gerekirse, bir saat daha çözeltide bırakın. Bundan sonra, çamaşırları duruladığınızdan ve çamaşır makinesine koyduğunuzdan emin olun.
 • Sentetiklerin sarılıktan ağartılması gerekiyorsa, önceki durumda olduğu gibi aynı çözüme ihtiyacınız olacaktır. Ancak üç saatlik bir ıslatma işleminden sonra tekstillerin de suyu kaynatmadan yarım saat kadar bu sıvı içinde kısık ateşte karartılması gerekir.
 • Sentetik masa örtülerini veya havluları ağartmak için, herhangi bir çamaşır deterjanı, endüstriyel ağartıcı ve ayrıca kabartma tozu ve bitkisel yağdan yapılan bir çözelti çok uygundur. Listelenen bileşenler, on litre kaynar su başına üç yemek kaşığı miktarında alınır. Elde edilen sıvıda sentetikler bütün gece bırakılır. Ertesi gün kumaşlar makineye gönderilir ve hızlı yıkama programında yıkanır.

Dikkat! Yukarıdaki yöntemleri kullanarak hem yetişkin hem de çocuk kıyafetlerinin ağartılmasına izin verilir. Soda güvenli bir maddedir ve insan vücuduna zarar veremez.

potasyum permanganatÇamaşır sabunu ile birlikte potasyum permanganat inanılmaz bir beyazlatma sonucu verir. Bunu kontrol etmek için bir manganez çözeltisi hazırlayın (orantı ilacın talimatlarında belirtilmelidir). Ayrı olarak bir sabun bileşimi yapın. Bunu yapmak için yüz gram çamaşır sabunu rendeleyin ve on litre kaynar su ekleyin. Bundan sonra, sıvıları birleştirin ve grileşmiş veya sararmış sentetik ketenleri altı saat boyunca elde edilen bileşime batırın. Kabı çözelti ile kapattığınızdan ve bir kapakla sıkıca kapattığınızdan emin olun. Belirtilen süreden sonra tekstillerin sadece temiz suda durulanması ve kurutulması gerekecektir.Önemli! Çamaşır sabununuz yoksa, onun yerine herhangi bir çamaşır deterjanı kullanabilirsiniz.
borik asitBu alet en iyi şekilde çorap, tayt, uzun çorap vb. şeyleri ağartma işleminde kullanılır. İki yemek kaşığı borik asidi beş litre ılık suda eritin. Ortaya çıkan sıvıya bir şeyler daldırın ve birkaç saat orada bırakın. Ardından sentetik ürünleri durulayın ve normal şekilde yıkayın.
hardalBir çorba kaşığı miktarında alınır ve bir litre sıcak suda seyreltilir. Ardından ilacın demlenmesi için iki saat beklemeniz gerekir. Belirtilen süreden sonra infüzyon filtrelenmelidir. Sıvıyı leğene dökün ve kalan hardal karışımını aynı miktarda suyla tekrar dökün. Bundan sonra, çözeltiyi tekrar süzün ve sentetikleri elde edilen sıvı ile normal şekilde yıkayın.
mutfak tuzuBu madde, sentetik kazak ve ceketlerin evde ağartılması için mükemmeldir. Kullanmadan önce tuz, sıcak su ile seyreltilir (sırasıyla 2 yemek kaşığı ve 1 litre). Daha sonra tuzlu sıvı içinde yirmi dakika bekletilir. Gerekirse, ıslatma süresi iki saate kadar uzatılabilir. Sonuç göründüğünde, ürün durulanmalı ve kurutulmalıdır. Dikkat! Bu yöntem dantel iç çamaşırları için uygun değildir, çünkü bu durumda yüksek sıcaklıklar kabul edilemez. Beyaz bir sütyeni ağartmak için, suya tuz ve soda (her biri 10 g) ekleyerek normal şekilde yıkayın. Bu bileşenler her iç çamaşırı yıkamasında kullanılabilir.
amonyakTerebentin ile birlikte bu madde harikalar yaratır. Amonyak ile sentetikleri ağartmak için beş yemek kaşığı kadar alın ve beş litre su ile karıştırın. Ardından terebentin (3 yemek kaşığı) ile sıvı ekleyin ve iyice karıştırın. Eşyaları bitmiş çözeltiye daldırın ve on saat orada bırakın, ardından tekstilleri normal şekilde yıkayın.
aspirinBeş aspirin tabletini bir leğende çözün ve ardından sentetikleri bu sıvıya batırın ve gece boyunca bırakın. Sabahları çamaşırları sudan çıkarın ve elde veya çamaşır makinesinde yıkayın. Her iki seçenek de kabul edilebilir.

Görüldüğü gibi halk beyazlatma ürünleri oldukça fazla olduğu için size en uygun yöntemi seçme şansına sahipsiniz. Tabloda listelenen tüm maddelerin mevcut olduğunu ve ayrıca kullanımının kolay olduğunu belirtmek isterim.

kimyasallar

Yalnızca endüstriyel ürünlere güveniyorsanız, sentetikleri ağartmak için özel ağartma kimyasalları kullanılabilir.

Neyse ki, bugün birçoğu var, ancak böyle bir kimyayı kullanırken, tüm ağartıcıların açıklanan malzeme için uygun olmadığını kesinlikle dikkate almalısınız.

Bu nedenle, sentetik giysileri mahvetmemek için kimyasal kullanma talimatlarını okumayı unutmayın.

Bugüne kadar, aşağıdaki ağartma maddeleri etkinliklerini kanıtlamıştır:

 • Aerosol Amway Ön Yıkama. Grileşmiş kumaş üzerine püskürtülür, ardından işlem görmüş giysiler her zamanki gibi yıkanır. Bazı durumlarda, prosedürün tekrarlanması gerekir.
 • Toz Amway SA8. Çamaşır makinesinde eşyaların normal yıkanması için kullanılır.
 • Sabun "Antipyatin". Sentetik beyazlatma için bütçe seçeneği. Bu alet ile çamaşırlar yıkanmadan hemen on beş dakika önce işlemden geçirilir.

Ayrıca Vanish, Bos, Umka vb. oksijenli ağartıcılar günümüzde oldukça popülerdir. Bu araçların birçok faydası vardır. Çevre dostudurlar ve alerjisi olanlar için kesinlikle güvenlidirler.

Ayrıca oksijenli ağartıcılar çok hoş aromalara sahiptir ve her sıcaklıkta olumlu sonuç verir. Bu tür maddelerin sadece sentetikleri ağartmakla kalmayıp, varsa lekeleri de etkili bir şekilde çıkardığını belirtmekte fayda var.

"Vanish", "Umka" ve "Bos" çocuk kıyafetlerini yıkamak için güvenle kullanılabilir.

Kontrendikasyonlar

Sentetiklerin, her ev hanımının bilmesi gereken beyazlatma için çeşitli kontrendikasyonları vardır. Hiçbir durumda tarif edilen kumaşla işlem görmemesi gereken en önemli madde klordur.

Buna göre, klor içeren ürünler de sentetikler için kontrendikedir. Bunlara "Beyazlık" ve benzeri tüm çözümler dahildir.

Kullanılırsa giysiler sararabilir ve eski görünümüne döndürmek mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, sentetik giysiler için kaynatma kötüdür. Eşyaların etiketlerinde, genellikle tekstil ürününün yıkanabileceği veya ağartılabileceği izin verilen sıcaklık belirtilir.

Beyaz sentetiklerin renkli tekstillere yönelik maddelerle işlenemeyeceğini hatırlamakta fayda var. Ayrıca, bu tür şeylerin birlikte yıkanması önerilmez.

Sentetik ürünleri evde ağartmak için sadece plastik kaplar kullanılabilir. Bu durumda metal ve diğer malzemeler kabul edilemez.

Ve tüm ev hanımlarının bilmesi gereken son şey: sentetiklerin güneşte kurutulması kesinlikle yasaktır.

Pil nasıl temizlenir Pas nasıl temizlenir Yağ lekesi nasıl çıkarılır?

Kaynak: funduszeue.info

Evde sentetik çamaşırlar nasıl ağartılır?

Beyaz sentetik kumaşlardan yapılmış giysiler zarif ve giymesi çok rahattır. Kırışmaz, şeklini iyi tutar ve uzun süre dayanır. Ancak tüm bu nitelikler, yalnızca uygun özenle sentetiklerde bulunur. En sevdiğiniz sentetik bluzu sık sık giyersiniz ve aynı sıklıkta bir daktiloda hızlı bir döngüde yıkarsınız.

Ya da tam tersi, zarif beyaz bir şeyi bir kez giyip, bir sonraki kutlamaya kadar dolaba uzun süre asarsınız. Her şey doğru gibi görünüyor. Ancak hem sık yıkama hem de uzun süreli talep eksikliği, sentetik kumaşın tazeliğini kaybetmesine, beyazlığın grimsi veya sarımsı bir renk almasına neden olur.

Kıyafeti atmak üzücü, ağartmak zorundasın.

Sentetik beyaz eşyaların evde nasıl beyazlatılacağı sorusuna pek çok cevap var, bunları tartışmayı öneriyoruz. Ancak sürecin açıklamasına geçmeden önce, beyaz sentetiklerle kesinlikle imkansız olanı hatırlayalım.

Mutlak kontrendikasyonlar:

Deneyimli ev hanımları bu kuralları ezbere bilir, ancak yeni başlayanların başı belaya girebilir. Unutma:

 • sentetikler Klor, "Beyazlık" ve benzeri ile ASLA ağartılmaz. Hala bir şansınız varsa, kıyafet kullanılamaz hale gelir - sararır, böylece onu kurtarmak mümkün olmaz.
 • sentetik beyaz kumaşlar kaynamaya tolerans göstermez. Yıkama - ağartma için izin verilen sıcaklık için etiketlere bakın. Bazı türler için 40 dereceye izin verilirken, diğerleri 30'dan yüksek olmayan suda işlenebilir.
 • beyaz sentetik çamaşırlar renkli çamaşırlar için tozlarla ve renkli çamaşırların kendisiyle yıkanmaz.
 • ağartma ve yıkama sırasında doğal ve sentetik maddeleri karıştırmayın.
 • Bir kez giyilen ürünü yıkanmamış dolaba asmayın. Gözle algılanamayan ter izleri, pul pul dökülmüş epidermisin en küçük parçacıkları zamanla bluza sarı bir renk verebilir.
 • evde sentetikleri ağartmak için metal kaplar kullanılmaz, sadece plastik.
 • ağartma sonrası şeyler güçlü bir şekilde bükülemez ve sıkılamaz.

hassas davranıyoruz

Sentetikler niteliksel olarak nasıl beyazlatılır? Ve mutfağa bir bak. Orada mükemmel bir ağartıcı bulacaksınız, basit sofra tuzu. Tuz ayrıca yünlüleri ağartabilir. Aşağıdaki gibi hareket etmeniz gerekir:

 1. İlk önce, bulaşık deterjanı, el yıkama tozu ve hatta şampuan ekleyerek öğeyi elinizle hafifçe yıkayın.
 2. Bundan sonra, yaklaşık 5 litrelik plastik bir kap hazırlayın ve içine ılık su dökün.
 3. gram sofra tuzunu suda eritin.
 4. Sentetik giysileri çözeltiye daldırın ve 3 ila 4 saat boyunca uygun şekilde "tuzlanmasına" izin verin.
 5. Ardından, durulamaya özellikle dikkat ederek şeyi tekrar yıkayın.

Soda tuz olarak kullanılabilir. Sıradan kabartma tozu daha küçük miktarlarda kullanılır - 5 litre su için gram. Diğer işlem, tuz teknolojisine benzer.

Sentetiklerin ağartma işlemine yaratıcı bir şekilde yaklaşırsanız, tuzu ve sodayı eşit olarak karıştırabilir, ılık suda eritebilir ve 3 saat boyunca ıslatabilirsiniz. Daha sonra her zamanki gibi yıkayın.

"%72" işlemi

Büyükannelerimizin en sevdiği çare hakkında konuşacağız - çamaşır sabunu % Sentetik kumaşları ağartmak için harikadır, ancak doğal kumaşlardan yapılmış şeyleri ağartmaktan biraz farklı kullanmanız gerekir.

 1. İlk olarak, öğeyi soğuk suda sabunla yıkayın.
 2. Daha sonra durulamadan yoğun bir köpük oluşana kadar kumaşı iyice köpürtüyoruz.
 3. Çamaşırları saat plastik bir leğende bırakıyoruz.
 4. Yıkadıktan sonra tekrar sabunla ama daha sıcak suyla.

Genellikle bu tür sabun prosedürleri kumaş üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Böylece bluzu sarılıktan, ter lekelerinden ve diğer yabancı tonlardan kurtarabilirsiniz. Kumaş gri ise, istenen sonuç elde edilene kadar ağartma sentetiklerinin tekrarlanması gerekecektir. Ancak sabunla ağartmayı 2 defadan fazla yapmayın. Etkisi yoksa, artık olmayacak.

"koku" anlamına gelir

Bu, sentetiklerin peroksit ve amonyak ile ağartılması için bir yöntemdir. Elbette bu ilaçlar evde ilk yardım çantasında bulunabilir. Biraz zaman alır - bir çorba kaşığı amonyak ve peroksit karıştırın, karışımı suyla dökün ve çözeltiye ağartmak için bir şeyler daldırın. Maruz kalma uzun olabilir - 3 saat veya daha fazla. İşlemden sonra sentetikler yıkanır.

Önemli! Peroksit ve amonyak ile çalışırken eldiven ve maske taktığınızdan emin olun.

Hem amonyak hem de peroksit ayrı ayrı kullanılabilir. Bu durumda, ağartma teknolojisi aynıdır, ancak çözeltilerin konsantrasyonu farklıdır:

 • amonyak için 1 tablo. 2 litre su için kaşık.
 • peroksit 2 tablosu için. 2 litre su için kaşık.

beklemek istemiyorsan

Sentetik çamaşırları evde çamaşır makinesinde ağartabilirsiniz. Bunu yapmak için doğru sentetik deterjanı seçmek yeterlidir. Pahalı beyaz tozlar genellikle kumaşı hiçbir şekilde etkilemeden mükemmel bir beyazlık yanılsaması yaratan optik parlatıcılar içerir. Sentetikler için harikalar.

Oksijenli ağartıcı da kullanabilirsiniz. Talimatlara göre hareket etmeniz gerekiyor, o zaman sentetikler niteliksel olarak beyazlayacaktır. Arabanın bölmesine çamaşır tozuna oksijenli ağartıcı eklemeyi denedik - sonucu beğendik.

Önemli! Yalnızca talimatın, yöntemin etkinliğini doğruladığı oksijenli ağartıcılar, çamaşır tozu ile karıştırılabilir.

Beklenmedik sorunlar aspirin ile çözülecek

aspirin tabletini yarım bardak suda eriterek sentetik gömleklerdeki hoş olmayan ter izlerini çıkarmada harika bir çözüm elde edersiniz. Makineye yüklemeden önce, oluşan sıvı ile lekeleri bolca nemlendirin ve 3 saat bekletin. Yıkadıktan sonra lekeler kaybolacaktır. Daha fazla miktarda çözelti hazırlarsanız, her şeyi ağartabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, bizim tarafımızdan açıklanan yöntemlerin uygulanması zor değil, her bütçeye uygun. Sentetik şeyleri takip etmek kolaydır, asıl şey onları eskitmemek ve düzenli olarak yıkayıp uygun şekilde saklamaktır. Sentetiklerin ağartılması gerekiyorsa, bununla nasıl başa çıkacağını biliyorsun.

Kaynak: funduszeue.info

Sentetik şeyleri kendi ellerinizle nasıl ağartabilirsiniz?

Parlak şeyler giyen birini görmek güzel. Her şeyden önce, giysilerin kar beyazı rengi, sahibinin temizliğinden bahseder.

Yasaklanmış Etkinlikler

Ne yazık ki, herkes sentetik kumaşların nasıl düzgün şekilde ağartılacağını bilmiyor. Birçoğu, yalnızca ürünlere zarar veren manipülasyonlar gerçekleştirir.

Sentetikler şunlar olamaz:

 • sıcak suda kaynatın ve işleyin;
 • klor bazlı kimyasallarla ıslatın veya yıkayın;
 • güneşte kuru;
 • ağartma prosedürlerinden sonra sıkın.

Klorlu ağartıcıların sentetik malzemeleri nasıl etkileyeceğini tahmin etmek zordur. Bazı durumlarda, bu sarılık görünümüne yol açar, diğerlerinde - şey deforme olur ve eski şeklini kaybeder.

Donukluktan kurtulma yöntemleri

Sıcaklık rejimine uyulmaması, yanlış toz seçimi veya renkli dökülen şeyler ile yıkama yapılması durumunda giysiler griye dönebilir.

Sentetik ürünleri ağartmak mümkündür. Bu yöntem, sıradan sofra tuzu kullanımını içerir. gram ürün alın ve 10 litre ılık suda eritin. Ürün elde edilen sıvıya indirilir ve yarım saat bekletilir. Bundan sonra, şey durulanır ve toz ilavesiyle yıkanır.

Beyaz bir bluzun yıkanmasına yardımcı olan başka bir yol daha var, aşağıdaki faaliyetlerden oluşuyor:

 1. 10 yemek kaşığı kabartma tozu ve 15 mililitre amonyak alın. Bileşenler karıştırılır ve bir kase ılık suya eklenir. Grileşmiş giysiler çözeltiye daldırılır ve iki ila üç saat ıslanmaya bırakılır.
 2. İşlemden sonra, sıvı toz kullanarak şeyleri yıkamanız gerekir. Bu yöntem, malzemeye grimsi bir renk veren parçacıkları yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

Ürün uzun süreli kullanım veya düzenli yanlış yıkama sonucu rengini kaybetmişse, rengini açmaya çalışmayacaktır. Bütün bunlara, kumaşta daha da şımarık bir görünüm verecek olan topaklar görünecektir.

Sarılığı ortadan kaldırma yöntemleri

Çamaşır suyu kullanmak her zaman mümkün değildir. Bazıları malzemenin sararmasına neden olabilir. Sorunu evde çözmek için ev hanımları aşağıdaki numaralara başvururlar.

Sararmış şeylerin nedenleri:

 • organik madde parçacıklarının çökeltilmesi;
 • kolonya ve parfüm izleri;
 • çok miktarda magnezyum tuzu bulunan suda işleme;
 • arıtılmamış su kullanımı;
 • zayıf durulama veya yokluğu;
 • beyaz şeyleri renkli giysiler için tasarlanmış bir tozla yıkamak ve ıslatmak;
 • kalıp oluşumu.

Organik parçacıklar, insan vücudu tarafından atılan maddeleri içerir. Bu sadece teri değil, aynı zamanda epidermisin ölü hücrelerini de içerir. Keten en az bir kez giyilip yıkanmadan dolaba konulursa sararabilir. Aynı durum, çamaşırlar yıkandıktan sonra yetersiz durulanırsa da olabilir.

Sentetik ve pamuktan yapılan beyazlatma, sıradan çamaşır sabunu kullanılarak yapılabilir.

Bunu yapmak için aşağıdaki şemayı izleyin:

 1. Ürünü soğuk suya batırın ve birkaç saat bekletin.
 2. Talaş yapmak için çamaşır sabununu rende üzerine rendeleyin. Kaseye ekleyin ve zengin köpük oluşana kadar karıştırın.
 3. Biraz daha sıcak su ekleyin ve çamaşırları bir saat daha bekletin.
 4. Süre dolduktan sonra yıkayın ve durulayın.

Lekeler biraz kalırsa, prosedür tekrarlanmalıdır.

Ürün üzerinde küçük sarı lekeler görünüyorsa, bu muhtemelen büyüyen bir küftür. Sorunu çözmek için ev hanımları sulu bir amonyak çözeltisi kullanmanızı önerir.

Lekeleri çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. 10 litre ılık suda, bir kaşık dolusu amonyak çözeltisini veya dört yemek kaşığı %3 amonyak seyreltin.
 2. Şeyleri sıvıya batırın ve iki ila üç saat bekletin.
 3. Bundan sonra ürünleri sabun veya toz kullanarak yıkayın.

Tedaviden sonra giysileri kurutun, ancak güneş ışığına veya ısıtıcılara maruz kalmaktan kaçının.

leke çıkarma

Sentetik kumaşlar diğer giysilerle yıkandığında dökülebilir. Lekeleri çıkarmak için aşağıdaki ipuçları yardımcı olacaktır:

 1. Beyazlatıcı bir karışım hazırlamak için 30 mililitre tıbbi alkol, 30 gram tartarik asit ve 15 mililitre sitrik asit alın. Bir yulaf lapası yapmak için malzemeleri karıştırın. Lekelere uygulayın ve 5 dakika yumuşak bir fırça ile ovalayın.
 2. Ter lekelerini çıkarmak için iki Aspirin alın. Onları toz haline getirin ve ardından mililitre soğuk suda çözün. Elde edilen solüsyonu yıkamadan iki ila üç saat önce kirlenme alanına uygulayın.
 3. Yağ izleri tuz veya tebeşirle mükemmel şekilde çıkarılır. Elinizde bulunan herhangi bir malzemeyi lekeye sürün ve birkaç saat sonra bir fırça ile çıkarın. Bu yöntem sadece taze lekeler için uygundur.
 4. Paslı lekeler limon suyu ile mükemmel şekilde çıkarılır. Bir meyve alın ve ikiye bölün. Gazlı bezle sarın ve kontamine alana uygulayın. Öte yandan, sıcak ütüye basın.

Bu yöntemler çok dikkatli kullanılmalıdır. İşlemden önce eldiven giyin.

Birçok kadın beyaz sentetik çamaşırları nasıl yıkayacağını merak ediyor. Ancak, her şeyden önce, bunları nasıl düzgün bir şekilde işleyip depolayacağımızı düşünmeliyiz.

 1. Çamaşırları yıkamadan önce sıralayın. Beyaz çamaşırlar renklilerden ayrı yıkanmalıdır.
 2. Sentetik, yün ve pamuklu kumaşlar aynı anda yıkanmamalıdır. Farklı sıcaklıklar gerektirirler.
 3. İç çamaşırları önceden soğuk suya batırılmalıdır.
 4. Beyazları yıkamak için filtrelenmiş su kullanılmalıdır. Yumuşatmak için biraz soda ekleyebilirsiniz.
 5. Beyaz çamaşırları ütülenmiş olarak saklamayın.
 6. Çamaşır suyu çok dikkatli kullanılmalıdır. Çok sık kullanılamazlar, aksi takdirde dokunun yapısı bozulur.
 7. Islak ürünü dolaba koymayın, aksi takdirde küflenir.

Evde sentetiklerin bakımı zor değildir. Ana şey tüm kurallara uymaktır.

Beyaz tonlardaki giysiler şenlikli olarak kabul edilir, bu nedenle uzun süreli kullanımdan sonra bile kar beyazı ve temiz kalması önemlidir.

Sık aşınma ve uygunsuz bakım ile eşyalar orijinal görünümlerini kaybedebilir ve hoş olmayan grimsi ve sarı tonlar alabilir. Beyaz çamaşırları evde nasıl ağartabilirsiniz?

Şeyleri ağartmak için kurallar

Gardırop eşyalarının ağartılmasında kumaşın rengini ve dayanıklılığını korumak için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Esas olarak maddenin türü ile ilgilidir.

 • yıkamadan önce, üreticinin malzemenin adını belirttiği etiketi ve ona bakma kurallarını dikkatlice incelemeniz gerekir;
 • ağartıcı ve kaynatma sadece doğal keten ve pamuk için kullanılır;
 • beyaz eşyaların yıkanması, tüylenmeyi ve giysilere zarar vermemek için renkli olanlardan ayrı olarak yapılmalıdır;
 • sık ağartma, maddenin bütünlüğünün ihlal edilmesine ve zarar görmesine neden olabilir;
 • ağartma işleminden sonra soğuk temiz suda çok iyi durulamak gerekir.

Beyaz çamaşırların iadesi hem manuel olarak hem de çamaşır makinesi yardımı ile yapılabilmektedir.

makine yıkama

Çamaşır makinesinde çamaşır yıkamak için bunun için tasarlanmış ev kimyasallarının kullanılması gelenekseldir.


Yüksek kaliteli beyazlatma için aşağıdaki manipülasyonlar yapılmalıdır:

 1. Giysileri tambura yerleştirin.
 2. Çamaşır tozunu özel bir bölmeye dökün.
 3. Klor içeren bir leke çıkarıcı veya ağartıcı ekleyin (dikkatli olun ve etiketteki talimatları dikkatlice okuyun). , burada bulunabilir.
 4. Yoğun yıkama modunu açın.

Bu yöntem, son zamanlarda hoş olmayan bir gölge almış olan şeyler için çok uygundur.

El yıkamak

Ağır kirlenmelerde, ön ıslatma ile elde yıkama tercih edilir. Makinede yıkama ile aynı ev kimyasallarını kullanabilir veya halk ilaçlarını tercih edebilirsiniz.

Beyaz şeyleri elde yıkama algoritması aşağıdaki gibidir:

 • havzaya az miktarda sıcak su dökülmelidir;
 • aktif madde ekleyin;
 • saat boyunca ıslatın;
 • çok kirli yerlere özel özen göstererek yıkayın;
 • oda sıcaklığında bol temiz su ile yıkayınız.

Çoğu zaman bu manipülasyonlar, şeyleri orijinal renklerine döndürmek için yeterlidir.

Şiddetli kirlilik durumunda, ev yapımı bir çizginin yardımcı olmadığı durumlarda, profesyonel bir kuru temizleme salonundan yardım isteyebilirsiniz, ancak bu oldukça pahalı bir işlemdir.

Farklı kumaş türlerinin ağartılmasının özellikleri

Farklı materyallerin kendilerine özgü bakım özellikleri vardır.

Eşyanın normal görünümünü ve kalitesini korumak için kumaşın cinsine göre bazı yıkama ve ağartma kurallarına uymak gerekir:

 1. Pamuk dayanıklı bir malzemedir ve klor ve kaynama gibi agresif ağartma türlerini kolayca tolere eder.
 2. Doğal keten de klor lekesinin çıkarılmasına karşı hassas olabilir, ancak daha yumuşak yöntemlerin seçilmesi tercih edilir.
 3. İpek ve yün, kirlenmiş yerleri ovmak için kullanılan %72 çamaşır sabunu ile ve ayrıca bir sodyum klorür, kabartma tozu ve hidrojen peroksit çözeltisine batırılarak temizlenebilir.
 4. Gipür kumaş, bir amonyak çözeltisine batırılır ve eşyaların gerilmesini önlemek için yalnızca elle yıkanır.
 5. Triko ağartma, bir soda çözeltisi veya hardal tozu kullanılarak yapılır.

Farklı malzemelerin özelliklerini dikkate alarak, eşyaların ömrünü uzatmak ve kullanım sırasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan lekelerden ve gri bir renk tonundan kurtulmak mümkündür.

Okurlarımızdan hikayeler!
"Köyde mangal ve ferforje çardak temizliği yapacağımı öğrendiğinde ablam vermişti bu temizleyiciyi. Memnun oldum! Böyle bir etki beklemiyordum. Kendime de sipariş verdim.

Evde fırını, mikrodalgayı, buzdolabını, seramik karoları temizledim. Araç, halı ve döşemeli mobilyalardaki şarap lekelerinden bile kurtulmanızı sağlar. Ben öneririm."

Ağartma için hangi doğaçlama araçlar kullanılır?

Ev kimyasalları mağazalarında bulunabilecek özel leke çıkarıcıları kullanmak istemiyorsanız veya kullanamıyorsanız, her ev hanımının evinde bulunabilecek "büyükannenin" yöntemlerine başvurabilirsiniz:

 1. Hidrojen peroksit, hassas temizlik gerektiren ürünler için idealdir. Çözeltiyi hazırlamak için 2 yemek kaşığı gerekir. 4 litre başına peroksit. suyun sıcaklığı. Ortaya çıkan çözeltide, 40 dakika boyunca ıslatmak, ardından çamaşır tozu ile yıkamak gerekir.
 2. Suya amonyak da eklenir. Şeyler karışıma yerleştirilir ve birkaç saat bekletilir. Keten daha sonra çamaşır makinesinde yıkanabilir.
 3. Potasyum permanganat (potasyum permanganat), pembe rengine rağmen eşyaları ağartmak için de kullanılır. Bunu yapmak için, bir leğende birkaç kristali su ve çamaşır tozu veya jeli ile çözmeniz, ardından kıyafetleri oraya batırmanız ve saat beklemeniz gerekir.
 4. Çamaşır sabunu genellikle çok kirli alanları ovalamak için kullanılır, etkiyi arttırmak için birkaç saat ıslatmak mümkündür. Sabunun kendine has bir kokusu vardır, bu nedenle ürünü iyice durulamak önemlidir.

Doğaçlama araçlar, ev kimyasallarından daha kötü olmayan giysilerin kir ve renk bozulması ile başa çıkabilir, asıl mesele bunları doğru bir şekilde monte etmek ve uygulamaktır.

Profesyonel kimyasallar

Özel kuru temizleyicilerde ve çamaşırhanelerde profesyonel leke çıkarıcılar kullanılmaktadır. Ev için bu tür bir kimyanın satın alınması, yüksek maliyeti ve büyük hacimleri olduğu için pratik değildir.

En popüler araçlar şunları içerir:

 • Turbo Oksijenol;
 • okyanus oksijeni;
 • Ocean Oxy Plus;
 • OKSİBRİT MÜKEMMEL;
 • Okyanus Kloru;
 • Turbo Detainer.

Bu tür ürünler yüksek konsantrasyonda aktif oksijen ve klor içerir. Kullanım talimatlarına uygun olarak kesinlikle gereklidir. Çok ekonomiktirler ve çok miktarda çamaşır yıkamak için faydalıdırlar.

Solmuş öğeleri ağartın

Genellikle renkli şeylerle birlikte beyazın yıkamaya girmesi olur.

Bu renk bozulmasına neden olabilir. Neyse ki, hemen hemen tüm durumlarda bu düzeltilebilir. Ana şey, ağartmaya hemen başlamaktır, ancak henüz kurumaya vakti olmamıştır.

Bunu yapmak için aşağıdaki maddeleri kullanabilirsiniz:

 • klorlu ağartıcılar mükemmel bir iş çıkarır, ancak sentetik kumaşları temizlemek için kullanılamazlar;
 • özel leke çıkarıcılar her türlü kumaşın ağartılması için uygundur. Onların yardımıyla çocukların beyaz eşyalarını beyazlatabilirsiniz;
 • sofra tuzu, beyaz giysilerdeki yabancı renk konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltabilir;
 • belki hidrojen peroksit içeren şeyler, bunun için kıyafetleri 1 saat boyunca bir peroksit, soda ve su çözeltisine batırmanız gerekir.

Kaynatma ayrıca istenmeyen renkleri de çıkarabilir, ancak yünlü ve sentetik ürünler kalıcı olarak bozulabileceğinden bu yönteme dikkat etmelisiniz. Bu yöntem, doğal pamuk ve ketenden yapılmış ketenler için uygundur. Hafif dokular bütünlüğünü kaybedebilir ve yırtılabilir.

Kar beyazı görünümü şeylere nasıl iade edilir?

Eşyaları kar beyazı rengine döndürmenin garantili bir yolu beyazlık kullanmaktır. Klorlu ağartıcı konsantre bir ajandır, bu nedenle kullanırken üretici tarafından ambalaj üzerinde belirtilen dozaja uymalısınız.

Şeyleri ağartmak için beyazlığın aktif bir bileşeni vardır - belirli önlemlerin alınmasını gerektiren klor:

 • işleme başlamadan önce, en küçük klor ağartıcı damlası bile çıkarılamayan beyaz bir nokta oluşturabileceğinden, tüm renkli öğeleri çıkarmak gerekir;
 • çocukları ve hayvanları ağartıcı ile her türlü temastan korumak önemlidir, sanki gözlere ve mukoza zarlarına girer, ciddi yanıklara neden olur;
 • beyazlatma işlemlerini gerçekleştirmeden önce ellerinizi zararlı etkilerden koruyacak lastik eldivenlerin varlığına dikkat etmeniz önemlidir.

Beyazlık oldukça agresif bir ajandır, bu nedenle suni kumaşlarda kullanılması tavsiye edilmez. Yalnızca keten, pamuklu, kot ve kalın trikolar (tişörtler, çoraplar) için önerilir.

Beyazlığı kullanırken, aktif bileşeni eşit olarak dağıtmak için işleri periyodik olarak ters çevirmek önemlidir. İşlem tamamlandıktan sonra kıyafetleri bol su ile iyice durulamak gerekir. Beyazlık, kumaş yumuşatıcılarla giysilerden çıkarılabilen belirli bir klor kokusuna sahiptir.

Gri, sararmış şeyler nasıl ağartılır?

Kar beyazı tarafı gölge değiştiren siyah beyaz bir şeyi, yumuşak halk ilaçları veya renkli şeyler için özel leke çıkarıcılar kullanarak beyazlatmak mümkündür. Etikette belirtilen kurallara uymamanın yanı sıra öğenin uzun süreli kullanımı ile sık sık yıkama ile hoş olmayan bir beyaz tonu ortaya çıkar.


Çoğu zaman, grilik ve hoş olmayan sarı renk tonu aşağıdaki şekillerde giderilebilir:

 • 2 yemek kaşığı miktarında borik asit. 7 l için. su. Ortaya çıkan çözümde, öğeyi gece boyunca ıslatmak gerekir;
 • 2 yemek kaşığı ile birlikte amonyak yemek kaşığı. 5 litre başına hidrojen peroksit. su, ıslattıktan birkaç saat sonra bir şeyin orijinal rengini geri getirebilir;
 • sabun çözeltisi hazırlamak için rendelenmiş çamaşır sabunu kullanılır; daha fazla verim için birkaç yemek kaşığı sofra tuzu veya kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Sabunlu bir solüsyonda, eşyalar gece boyunca bırakılır, daha sonra elde veya daktiloda çamaşır tozu kullanılarak yıkanır.

Kumaşın cinsine göre ürün seçimi önemlidir. Yanlış seçim, kumaşın liflerinin incelmesine ve ardından durulamaya, ütülemeye veya giymeye çalışırken yırtılmalara neden olabilir.

Beyaz çamaşır yıkamak için kurallar

 • beyaz ve renkli şeyleri yıkarken birleştiremezsiniz, çünkü ikincisi dökülebilir; Nasıl yıkanacağını burada bulabilirsiniz.
 • yıkama ve sıcaklık koşulları için farklı gereksinimleri olduğundan, giysileri kumaş türlerine göre ayırmak gerekir (ayrıntılar öğenin etiketinde bulunabilir);
 • doğal kumaşlar tercihen yüksek sıcaklıkta yıkanırken, yün ve kaşmir ise 30 derecede yıkamayı tercih etmektedir. Sentetik kumaşlar için önerilen sıcaklık aralığının değiştirilmesi giysi boyutunun küçülmesine neden olabilir;
 • her kumaş cinsine uygun kimyasalların kullanılması önemlidir. Beyaz ve renkli çamaşırlar için farklı ağartıcılar kullanılmaktadır.

Hemen hemen tüm tekstil ürünlerini orijinal beyazlıklarına geri döndürmek mümkün olsa da, agresif ağartma maddelerinin sık kullanımı liflerin incelmesine neden olabilir - bu tür kumaşlar delik açmaya daha yatkındır.

İpuçlarını doğru bir şekilde uygulayarak kıyafetlerin ve iç çamaşırların ömrünü uzun süre uzatabilirsiniz.

Kar beyazı kıyafeti her zaman çok şenlikli görünüyor. Bu rengin basit bir tişörtü bile görüntüye tazelik ve kadınlık verecektir. Bu tür giysiler özel bakım gerektirir, aksi takdirde bir süre sonra gölgesini griye çevirebilir. İşleri kendiniz nasıl beyazlatacağınızı anlamak için bazı özellikleri göz önünde bulundurmaya değer.


Evde beyaz çamaşırlar nasıl beyazlatılır?

Beyaz eşyaların sık aşınması, yanlış bakım, düzensiz yıkama, ürünün çekiciliğini kaybetmeye başlamasına neden olur: griye dönebilir, sararabilir ve boyanabilir. Eski ve kanıtlanmış bir kaynatma ilacı her zaman optimal değildir. Bu yöntem sentetik veya hassas kumaşlar için uygun değildir. Kaynattıktan sonra, sadece dağılırlar. Beyaz bir gömleği, bluzu veya çocuk elbisesini nasıl ağartacağınızı bilmiyorsanız, bunun için daha yumuşak yollar seçebilirsiniz:

 • hidrojen peroksit;
 • amonyak;
 • potasyum permanganat;
 • çamaşır sabunu;
 • özel araçlar.

Oksijenli ağartıcılar her türlü kirlilikle nazikçe başa çıkabilir. İpek olmayan iç çamaşırlardaki eski lekeleri, yünlü kumaşlardaki lekeleri çıkarırlar. Kıyafetlerinizi eski haline döndürmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre. Dezavantajı uzun ıslatma süresidir. Gri ürünler, her zaman uygun olmayan bir gün veya gece için çamaşır suyu içeren sabunlu bir solüsyonda bırakılmalıdır.

Hidrojen peroksit ile şeyler nasıl ağartılır

Hassas işlem gerektiren beyaz eşyaların nasıl ağartılacağını bilmiyorsanız, bu yöntemi kullanın. Avantajı, verimlilik ve hızlı sonuçlardır. Bir gün beklemenize veya gece boyunca kıyafetlerinizi ıslatmanıza gerek kalmayacak. Sadece yarım saat, giysilere orijinal görünümlerini verecektir. Bu, aşağıdaki bileşenleri gerektirir:

 • peroksit - 2 yemek kaşığı. l.;
 • ılık su - 12 litre.

Ne yapalım:

 1. bileşenleri karıştırın;
 2. kıyafetleri dakika bekletin;
 3. solüsyonu akan suda durulayın, ardından her zamanki gibi (toz ile) yıkayın.

Ev yapımı çamaşır suyu

Birçok insan evde iç çamaşırlarını nasıl beyazlatacağını, çarşaflara nasıl taze bir görünüm kazandıracağını arıyor. Sorunu kolayca çözmenin birçok yolu vardır. Uzun yıllar boyunca, ev kadınları birincil gölgeyi geri döndürmek için kaynatmaya, kıyafetleri kaynatmaya devam etti. Keten ve toz ılık suya yerleştirildi ve 40 dakika ateşe bırakıldı. Çamaşırları ağartmak için kaynatmak her kumaş türü için uygun değildir. Hassas olanlar için daha nazik yollar var.

Amonyak ile çamaşırlar nasıl ağartılır

Doğal malzemelerin parlak beyazlığını geri kazandırmak çok kolaydır. Pamuklu ve keten öğelerin parlamasını sağlamak için aşağıdaki tekniği kullanın. Bir kaseye su dökün ve amonyak ve terebentin ekleyin. Giysileri çözeltiye daldırın ve birkaç saat bekletin. Bundan sonra, çamaşırları akan su altında durulamanız ve çamaşır tozu ile birlikte makineye yüklemeniz gerekir. Yöntem, eski lekelerden, lekelerden bile kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Potasyum permanganat

Basit manganez, eşyalarınıza mükemmel beyazlığı geri getirme sürecinde de yardımcı olabilir. Bunu yapmak için, ılık suyla bir havza toplamanız, biraz madde ve çamaşır tozu eklemeniz gerekir. Su açık pembe bir renk alacaktır. Bundan sonra, işler bir kaseye aktarılır, kase bir film veya plastik torba ile kaplanır. Bir saat sonra, çamaşırları çıkarmanız ve durulamanız gerekir.

çamaşır sabunu

Beyazları evde beyazlatmak için basit ve kanıtlanmış bir yöntem. Kesinlikle güvenli olduğu için herhangi bir kumaş için uygundur. Gri yatak çarşafları veya şeyler bir çubukla cömertçe ovulur ve 3 saat boyunca dokunmayın. Bundan sonra, ıslatılmış beyaz ılık suda durulanır. Resepsiyon, koltuk altlarının altındaki sararmış noktaların yıkanmasına, beyazlığın sütyene geri dönmesine yardımcı olacaktır. Pamuk için %72 sabun önerilir.

Beyaz çorap ve tişörtler nasıl ağartılır

Çorap, tişört ve sutyen gibi ürünler tenle doğrudan temas halinde olduğu için her zaman temiz tutulmalıdır. Kaynatılması tavsiye edilmez, çünkü çekici görünümlerini kaybederler. Bu tür şeylere kar beyazı bir gölge döndürmenin en kolay yolu borik asit kullanmaktır. 2 yemek kaşığı solüsyonu bir leğene ılık su ekleyin, ardından kıyafetleri birkaç saat bekletin. Bundan sonra, her zamanki gibi durulamanız ve yıkamanız gerekir.

Beyaz sentetikler nasıl beyazlatılır

Sentetik malzemenin çekiciliğini daha uzun süre koruyabilmesi için doğal kumaşlardan ayrı yıkanması gerekir. Ayrıca, ağartıcı kullanmak kontrendikedir. Sahte beyazları nasıl ağartacağınızı bilmiyorsanız, bu basit tarifi kullanın:

 • amonyak - 5 yemek kaşığı. l.;
 • hidrojen peroksit - 2 yemek kaşığı. l.;
 • su - 10 l;
 • beyaz veya çamaşır sabunu çözeltisi.

Ne yapalım:

 1. tüm bileşenleri suda karıştırın;
 2. çamaşırları yarım saat boyunca çözeltiye batırın;
 3. iyice durulayın.

Solmuş beyazlar nasıl ağartılır

Çamaşır makinesine yanlışlıkla beyaz giysiler ve renkli bir çorap veya havlu attıysanız, sorunlardan kaçınılamaz. Büyük olasılıkla, keten lekelenecek ve bir kulübe görünümü alacaktır. Giysilere çekiciliği geri kazandırmak için özel peçeteler kullanmak gerekir. Her biri, boyayı mükemmel bir şekilde emen ve her şeyi normal görünümüne döndüren özel bir çözelti ile emprenye edilir. Solmuş lekeleri çıkarmak için çamaşırları veya çamaşırları tekrar makinede peçete ile yıkamanız yeterlidir.

Video: evde beyazlatma

En sevdiğiniz bluz kar beyazı görünümünü kaybetti ve siz onu gardırobunuzun en uzak köşesine saklamaya karar verdiniz mi? Acele etmeyin, size bir şeyleri beyazlatmanın etkili yollarını anlatacağım ve bunların griye dönebileceğini veya hoş olmayan bir sarı renk tonunun görüneceğini unutacaksınız.

Kumaş çeşitleri ve ağartma özellikleri

 • İnce bluzlar. Bir şifonu veya ipeksi beyaz bir bluzu ağartmak için klor içeren maddeleri unutun - kumaşa zarar verirler. Hassas ürünler en iyi şekilde optik parlatıcılarla temizlenir, bunlar sadece plağı ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda alerjik reaksiyona da neden olmaz.
 • Sentetik ürünler. Sentetik bir bluz veya gömlek herhangi bir çamaşır suyu ile temizlenebilir. Bir koşulu gözlemlemek önemlidir - yıkama sırasındaki su sıcaklığı 40 dereceden yüksek olmamalıdır.
 • doğal kumaşlar. Pamuk veya keten bazlı beyaz bir bluzun ağartılması zor değildir - kaynar, sıcak su ve hatta ağartıcıyı iyi tolere ederler.

Kar beyazı görünümü bluza iade ediyoruz

Modern ev kimyasalları yelpazesinin herhangi bir malzeme için mükemmel seçeneği seçmenize izin vermesine rağmen, kanıtlanmış tarifler üzerinde durmak istiyorum:

 • ilk olarak, herhangi bir kimyasal üründen çok daha güvenlidirler;
 • ikincisi, bu tür yöntemlerin fiyatı, satın alınan fonlardan önemli ölçüde daha düşük olacaktır.

Gri plaktan kurtulmak için 5 tarif

Bu bölümde önerilen tarifler, en sevdiğiniz bluzun kar beyazı görünümünü çok fazla çaba harcamadan kendi ellerinizle kolayca geri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Size en uygun yöntemi seçin:

illüstrasyonTalimat
Tarif 1. Hidrojen peroksit

Hidrojen peroksit kullanarak her türlü kumaşı geri yükleyebilirsiniz - sentetikler istisna değildir.

2 litre ılık suya (yaklaşık °C) bir çay kaşığı peroksit dökün ve çözeltiyi iyice karıştırın. Ürünü periyodik olarak ters çevirerek 20 dakika bekletin. Sonra her zamanki gibi yıkayın.


Tarif 2. Potasyum permanganat ve çamaşır tozu

Soluk pembe bir çözelti oluşana kadar birkaç kristal potasyum permanganatı sıcak suda seyreltin. Suya biraz çamaşır tozu ekleyin ve bluzu sıvıya batırın.

Aynı zamanda, kabı bir kapakla kapattığınızdan emin olun. Su soğuyana kadar bekleyin, ardından ürünü durulayın.

Tarif 3. Borik asit

"Evde sentetikler nasıl beyazlatılır?" Sorusuna başka bir cevap. 2 yemek kaşığı asidi 4 litre sıcak suda eritin. Bluzu solüsyonda 2 saat bekletin, sonra iyice durulayın.


Tarif 4. Tuz

Her türlü madde için uygun bir seçenek. 2 yemek kaşığı tuzu bir litre suda seyreltin ve ürünü yaklaşık 20 dakika solüsyonda bekletin. O zaman bluzu durulamanız yeterlidir.


Tarif 5. Diş macunu, sirke, tuz ve kabartma tozu

Bir tüp boyasız makarnayı derin bir kaba sıkın, yarım bardak kabartma tozu ve çeyrek bardak tuz ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın, ardından onlara 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Ortaya çıkan macun cızırdamaya başlayacak, üzerine biraz su ekleyin.

Beyazları kaba daldırın ve birkaç saat bekleyin, ardından bluzları her zamanki gibi makinede yıkayın.

Bu tarif, bir gipür bluzu veya keten ve pamuklu bir parçayı nasıl ağartacağınızı bilmiyorsanız uygundur.

Sarılığı gidermek için 4 tarif

En sevdiğiniz gömlek veya bluzunuzda hoş olmayan sarı lekeler oluştu ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Bu yöntemlerden biri size yardımcı olacaktır:

illüstrasyonEylem talimatları

Tarif 1. Amonyak

Pamuklu bir giysiyi bir amonyak çözeltisine batırın (5 litre suya 4 yemek kaşığı alkol). Şeyi 3 saat bekletin ve sonra durulayın.


Tarif 2. Çamaşır sabunu

Bluzu ılık suyla ıslatın, ardından kalıcı bir köpük görünene kadar %72 sabunla iyice köpürtün. Ürünü 3 saat bekletin, sonra yıkayın.

Tarif 3. Kabartma tozu

Tozla birlikte çamaşır makinesinin kabına yarım bardak soda dökün. Uygun yıkama döngüsünü açın ve ürünü kurutun.


Tarif 4. Süt tozu

Bir bardak süt tozunu ılık suda seyreltin ve iyice karıştırın. Bluzu elde edilen solüsyona batırın, ardından yıkayın.

Boyalı bir öğeyi geri yükleme tarifi

Gri veya sararmış şeyleri nasıl ağartacağınızı artık biliyorsunuz. Ama ya beyaz gömlek boyanırsa?

 • Bluzu zayıf bir potasyum permanganat çözeltisine batırın.
 • Ardından durulama suyuna biraz tuz, soda, amonyak ve sitrik asit ekleyin.
 • Gömleğinizi solüsyonda bir saat bekletin.
 • Ürünü temiz suda durulayın.

Bu tür manipülasyonlardan sonra, boyanan ürün tekrar beyaza dönecek ve renklilerle aynı anda yıkamamanız gerektiğini hatırlayacaksınız. Bu makaledeki videoda daha da etkili tarifler ve ipuçları bulacaksınız.

Nihayet

Narin kumaşlara zarar vermeyecek zararsız halk tarifleriyle gömleği nasıl beyazlatacağınızı anlattım. Yorumlarda bana her zaman aydınlatıcı bir soru sorabilir, beyazlatma yöntemlerinizi orada paylaşabilirsiniz.

Kategoride popüler:

Danil Koretsky: Dövmeli cilt

Danil Koretsky: Dövmeli cilt

okuman
Aile hakkında dövme yazı

Aile hakkında dövme yazı

okuman
Skyrim'de taş ocağı taşı nereden bulunur Skyrim'de taş ocağı taşı nereden alınır

Skyrim'de taş ocağı taşı nerede bulunur Taş ocağı taşı nereden alınır

okuman
İzografları tahmin ettikten sonra nesnelerin isimlerini öğreneceksiniz.

İzografları tahmin ettikten sonra nesnelerin isimlerini öğreneceksiniz.

okuman

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası