salavati melevan / Salavat-ı Melevan Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı - Nukteler

Salavati Melevan

salavati melevan

Salavat-ı Melevan,10bin,30bin,36bin,60bin salavat değeri olan çeşitli okunuşlarıyla)/emeği az-derecesi çok yüce/Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem&#;in feyz ve ruhaniyetinden istifade için salavat

Salavat-ı Melevan: Biri uzun, diğeri kısa ve en kısası olmak üzere 3 şekilde söyleniyor.

**************************************************

EN UZUN ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

Sabah Akşam 7 kere en bereketlisi

Manası:Allah&#;ım! Efendimiz Muhammed&#;e ve O&#;nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O&#;nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O&#;na merhamet eyle. O&#;nu mübarek kıl ve O&#;na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Fazileti:1 defa okunduğunda salavat yerine 

Rivayeti
Bir gün Mahmud Gaznevi Hazretlerinin evine birisi gelir ve ben Mahmud’u görmek istiyorum funduszeue.infoıda bulunanlar,şimdi devlet işleri ile meşgul,dileğin ne ise bize söyle biz yerine getirelim funduszeue.info hayır,mutlaka Mahmud’u görmem lazım diye funduszeue.infot Mahmud’a haber funduszeue.info görüşelim demesi üzerine adamı içeriye alıfunduszeue.info,buyur,dileğin ne diye funduszeue.info,benim şu kadar borcum var,beni sana Peygamber Efendimiz(s.a.v) gönderdi,Mahmud borcunu ödesin diye emir verdi,funduszeue.info:”Ne malum öyle olduğu,her gün senin gibi binlercesi gelip aynı şeyleri söylüyor”funduszeue.info:”Ben doğru söylerim çünkü Peygamber Efendimize rica ettim,benim borcum çok dedim.O da”Mahmud’a git,borcunu ödesin”funduszeue.info de”Mahmud kabul etmezse ne söyleyeyim?”deyince:”Sen Mahmud’a söyle ki,her gece Peygamberin üzerine(36 bin)salavat-ı şerife getirmeden yatmazdın.Çarşamba gecesi hükümet işlerini göreyim diyerek unuttun ve salavat-ı şerifeleri okumadın de”funduszeue.info de böylelikle sana durumu bildiriyorum funduszeue.info duyan Gaznevi Hazretleri hemen yerinden kalktı ve adama yaklaştı.”Sen ne güzel kişisin”dedi.”Al şu parayı borcun için,şu da beni uyardığın için,şu da buraya kadar geldiğin için,diyerek adama keselerce altın funduszeue.info Gaznevi’nin(36 bin)salavat-ı şerifeye karşılık olan salat-ü selamı budur

MELEVAN SALAVATI Hakkında bilgi;
Her okunuşta 10 bin defa salavat çekmiş gibi, 3 kere okunduğunda 30 bin tesbih çevirmiş kadar mizanda ağır geliyormuş.

**************************************************

Diğer bir bilgiyse;

KISA ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Mahmud Sebüktekin(Gaznevî)Hazretlerinin devam ettigi ve sabah ve aksam üçer defa okunmasi ile salavat yerine geçtiginin Resulullah Efendimiz tarafindan da tasdik edildigi salavât-i serife söyledir:

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî,minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

**********************************************

ENKISA ŞEKİLDE SÖYLENEN:

Allâhümme Salli ve sellim alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahu ve ervâha ehli beytihî,minna ettehiyyete vesselâm.

***********************************************

Diğer bir bilgi;

BİR’İ BİN SAYILAN SALAVÂT

Garibin biri rüyada Rasûlallah’ı (s.a.v.) görüyor. Çok fakir ve o günlerde darda olan bu garip, Rasûlüllah’a halini arz edip, yalvarıyor. Rasûlüllah Efendimiz ona, meşhur Türk Sultanı Gazneli Mahmud’un huzuruna çıkmasını, halini arz etmesini emrediyor. Garip, Rasûlüllah’a soruyor:

“Ya Rasûlellah! Eğer Gazneli senin beni gönderdiğini inkâr ederse, ona ne diyeceğim?” diyor. Rasûlüllah Efendimiz de,

“Her akşam yatarken üç bin (), her sabah kalktığında da üç bin () salât u selam okuduğunu ve o salât u selamların bana ulaştığını söyleyeceksin” buyuruyor. Garip, Gazneli Mahmud’un huzuruna çıkarak,

“Size Rasûlüllah Efendimizin selamı var” deyince, Gazneli heyecanlandı ve, “Ale’r-re’si ve’l-ayn” diyerek ayağa fırladı. Yani başım gözüm üstüne, dedi. Garip devam etti: “Benim bin () dirhem borcum var, onu ödeyemiyorum. Rasûlüllah (s.a.v.) Sultan Mahmud’a git, ödesin buyurdu. Ben de ya Rasûlellah Sultan Mahmud benim sözüme inanmazsa, benden alamet isterse ne diyeyim dedim. Rasûlüllah da senin akşam yatarken üç bin (), sabah kalktığında da üç bin () salât u selam okuduğunu… Ve o salât u selamların kendisine ulaştığını, alamet olarak söyledi” deyince, Sultan Mahmud gözyaşlarına boğuldu ve adamın sözünü tasdik etti… Ona bin () dirhem borcu için, bin () dirhem de Rasûlüllah’tan selam getirdiği için harçlık verdi. Yanındaki devlet ricâli (adamları),

“Nasıl bu adamın sözünü tasdik ediyorsunuz… Siz gece boyu hiç uyumadan salât u selam okusanız, yine sabaha kadar üç bin salât u selam okuyamazsınız. Kaldı ki siz, gece-gündüz bizimle berabersiniz. Biz böyle bir şeye şahit olmadık” dediler. Gazneli Mahmud,

“Ben âlimlerden işittim ki; kim, “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ma’htelefe’l-melevâni ve teâkabe’l-asrâni ve kerrare’l-cedîdâni ve’s-takbele’l-ferkadâni ve belliğ rûhahuu ve ervâha ehli beytihî minna’t-tehıyyete ve’s-selâme&#;salavatını bir kere okursa, bin () defa okumuş sevabını alır. Ben de her gece yatmadan üç kere, sabah kalkınca da üç kere mutlaka bu salavatı okurum. Ne mutlu bana! Demek ki okuduğum salât u selamlarım Allah’ın Rasûlüne ulaşıyor, bana bundan büyük müjde mi olur?” dedi.

************************************************

DİĞER BİR ŞEKİLDE OKUNUŞU

30 Bin Salavat Gücünde Bir Salavat

SALAVAT
Bismillahirrahmanirrahiym
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar

MANASI
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

FAZİLETİ
***Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır.

***Emeği az,derecesi çok yücedir.

 

 

alıntı

Bunu beğen:

BeğenYükleniyor

Dua Salavat-ı Melevan ve Salavat-ı Taç

Salavat-ı Melevan :
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

Sabah Akşam 7 kere en bereketlisi
Manası:Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve O'nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O'na merhamet eyle. O'nu mübarek kıl ve O'na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.
Fazileti:1 defa okunduğunda salavat yerine

Salavat-ı Taç

Allahümme salli ala Seyyidina `ve Mevlana Muhammedin sahibid Taci vel-mil` raci vel-burâki ve'l-`alam Dafi`il-bela'i vel-veba'i vel-kahti vel-Meradi vel-alam. ismuhu maktubum merfu `meşfu um` menkusun fil levhi vel-Kalem. Seyyidil `arabi vel-` acem. cismuhu mukaddesum Mu `attarum mütahherum münevverun fil-Beyti vel-haram. şemsid duha bedrid Duca sadril `ula nuril Hüda kahfil vara misbahiz zulem. Cemilis şiyem Şefi il-Umam'ın. Sahibil cudi vel-kerem. Vallâhü `asimuhu. ve cibrilu kadimuh. vel-burâku merkebuhu. vel-mil `racu saferuhu ve sidratu el-Müntehâ makamuh. Ve Kabe gavseyni matlubuhu. vel-matlubu maksuduhu vel-maksudu mevcuduh. Seyyidil mürselin. hatemin nebiyyin şefi `il mudnibin. Anisil garibin rahmetil lil `Alemin. Rahatil `aşikın. Muradil müştakin. şemsil `arifin. Siracis salikın Misbahil mukarrebin. Muhibbil fukara'ay vel-guraba'ay vel-mesakin. Seyyidit fekaleyn nebiyyil harameyn. imamil i kıfunduszeue.infotina fid dareyn. Sahibiİ Kabe gavseyn mahbubi rabbil meşrikayni vel-mağribeyn. Ceddil Hasani vel-Hüseyin Mevlana ve mevlah fekaleyn Ebil Kasim Muhammed'in ibni `Abdillah nurim min nurillahi ya eyyühel müştakuna bi nuri cemalihi Sallu` aleyhi ve Alihi ve ashabihi ve sellimu Teslima

Salavat-ı Taç Faydaları

Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardıfunduszeue.infotler, salgın hastalıklar, kuraklık, hastalık ve korkularından kurtulur.

Düzenli olarak ezberden okunursa rızık artar.büyü ve cinlerin kötülüğünden korunur. ve üzerindeki felaketler,musibetler gider.

cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz (s.a.v )rüyasında görüfunduszeue.info 11 gece yapmalı
Kalbi Temizlemek İçin sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinlerden ve Büyüden kurtulur.Şeytanı funduszeue.infoın ve Cinleri şeytanı kovamak ve büyüyü bozmak için,diğer hastalıklara karşı güvende olmak için 11 defa okunur.

Düşman ve hasetden,baskısı yöneticiden,kıskançlıktan güvende olur.Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur.

Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için Hergün günde 3 defa sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur.

Yoksulluktan ve sefaletden kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa sabah namazdan sonra ezberden funduszeue.info salavat-ı şerifenin bir çok faydası vardır.

Bolluk ve bereket,Ekonomik durumun düzeltmek isteyen borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu salavat-ı tacı sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa ezberden okusun.
Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır.

Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için defa okunur.

Hacet ve dilekler için geceyarısı 40 defa okunur.

Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur

Efendimiz (s.a.v ) rüyada görmek için cuma gecesi defa okunur.

Bu salavat-ı tacın faydaları o kadar geniş ki okuyan kişiyi Allah funduszeue.info huzur verir. rızkı funduszeue.infoden Büyüden ve Kötülüklerden korunur.üzerindeki felaketleri kaldırıfunduszeue.infoe gitmek ve Yükseliş için mübarek kadir gecesinde funduszeue.info ayında da bu salavat okunur.

Bu salavatı şerife okumak için ön koşullar

1-Ezberden okumak
2-Temiz olmak hem bedenen hem de elbiseler temiz olmalı üzerinde leke olmucak güzel koku sürmeli (Kirlilik dönemde ara verilir)
3-Okuma yapılan oda temiz olacak
4-Abdestli ve kıbleye dönük olmak
Kaynak: Ebu Bekr Bin Salim

 

Salavat-ı Melevan
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُـلَّ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَ تَعاَقَبَ الْعَصْرَانِ وَ كَرَّرَ الْجَدِيدَانِ وَ اسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدَانِ وَ بَلْلِغْ رُوحَهُ وَ اَرْوَاحَ اَهْلِ بَيْتِهِ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَ السَّلَامَ وَ ارْحَمْ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَسْلِيِماً كَثِيرًا كَثِيرًا

Biri uzun, biri kısa olmak üzere üç okuma şekli vardır.

1-) Uzun şekilde okunan
Okunuşu :
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.
Anlamı :
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Kısa şekilde okunan :
Okunuşu :
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî,minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.

En kısa şekilde okunan
Okunuşu :
Allâhümme Salli ve sellim alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferkadâni ve bellig rûhahu ve ervâha ehli beytihî,minna ettehiyyete vesselâm.

Diğer bir okunuş şekli
Okunuşu :
Bismillahirrahmanirrahiym
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar
Anlamı :
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Fazileti :
1-) 1 defa okunduğunda salavat yerine.
2-) Sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir.
3-) Emeği az, derecesi çok yücedir.

GAZNELİ MAHMUD HZ.

%(1)% found this document useful (1 vote)
views2 pages

Description:

SALATI MELEVAN SALAVAT her derde deva

Original Title

Copyright

Share this document

Share or Embed Document

Did you find this document useful?

%(1)% found this document useful (1 vote)
views2 pages

Original Title:

’NİN OKUDUĞU “SALÂT-I MELEVÂN”: Maddi sıkıntıya


düşen bir derviş rüyasında Peygamber Efendimiz’i ‫ ﷺ‬görünce, halini arz eder.
Kendisine, o dönemin padişahı Gazneli Mahmud’a gitmesi tavsiye buyurulur. Derviş
“Efendim, padişaha ne diyeyim ki bana inansın ve ihtiyacımı görsün?” diye sorar.
Peygamber Efendimiz ‫“ ﷺ‬Padişaha, günde 60 bin salavât getirdiğini haber
ver.” buyururlar. Padişah, dervişin söylediklerini duyunca, ihtiyacından fazlasını
hediye eder. Orada bulunanlar padişaha yoğun işleri arasında bu kadar çok salavâtı
ne zaman ve nasıl getirdiğini sorunca, “Bu Salât’ı sabah-akşam üçer defa okurum.
Fakat geçen gün okumayı unutmuşum.” der. Kaynak: Kalplere Şifa Salavat ve Dualar/Yrd.
Doç. Dr. Veysel Akkaya/Erkam Yayınları

“Allahümme salli alâ


seyyidinâ Muhammedin ve
alâ âlihî külleme’htelefe’l-
melevâni, ve teâkabe’l
asrâni, ve kerrara’l-
cedîdâni, vestekbele’l-
ferkadâni, ve belliğ rûhahû
ve ervâha ehli beytihî
minne’t tehiyyete ve’s-
selâm, verham ve bârik ve
sellim aleyhi ve aleyhim
kesîran kesîran ilâ yevmi’l-
haşri ve’l-karâr.”

*DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE KAVUŞMADA PEYGAMBERİMİZ’E ‫ ﷺ‬SALAVAT


GETİRMEK HER İBADETTEN ÜSTÜNDÜR.” (Delailül Hayrat Şerhi/Karadavut Hz.)
ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN, EMRETTİKLERİ İÇERİSİNDE BİZZAT YAPTIĞI SALÂT
ETMEKTİR. Bu, Peygamberimiz’i ‫“ ﷺ‬övme, şanını yüceltme”; diğer insanlara ise
“rahmet etme” şeklinde tecelli eder. “Bir defa salavat getirene Allahü Teâlâ 10 defa
(salât) rahmet eder.” (Hadis)

*Melekler, 10 defa salavat getiren kimsenin sevabını yazmayı –güçleri


yetmediği için- bırakırlar. salavattan sonrasının sevabını doğrudan Allâhü
Teâlâ verir. (Kaynak: Miftâhul Kulûb)

*Hastalıklara şifa, dertlere deva, huzursuzluk, sıkıntılara çare, işe girmek,


hayırlı, bol, bereketli rızık ve kazanç gibi aklımıza gelen ve gelmeyen her
konuda en güzel çare, çokça -sayısız- salavat getirmektir. Tarif bile
edilemeyecek, zorluklar ve sıkıntılar altında inleyen tüm Müslüman
kardeşlerimize, sıkıntılardan kurtulmaları ve bu sıkıntıların bizim de başımıza
gelmemesi için, getirdiğimiz salavatlar arasında dua edelim. “İki salavat
arasında yapılan dualar geri çevrilmediğini, içerisinde salavat geçmeyen
duanın kabul olmadığını paylaşalım, yayalım.” Dua ordusu olalım,
askerlerimize de dualarımıza ekleyelim.

DUA: Allahım, Peygamberimiz’e ‫ ﷺ‬EN ÇOK SEVDİĞİN, YALNIZCA SEN’İN


BİLDİĞİN VE EN ÇOK RAZI OLACAĞIN ŞEKİLDE SALÂT EYLE ve bu “salât”ın
bereketi hürmetine Ümmet-i Muhammedin sıkıntılarını gider, hayırları feth;
şerleri def eyle. instagram: salavatmustafa
GAZNELİ MAHMUD HZ.’NİN OKUDUĞU “SALÂT-I MELEVÂN”: Maddi sıkıntıya
düşen bir derviş rüyasında Peygamber Efendimiz’i ‫ ﷺ‬görünce, halini arz eder.
Kendisine, o dönemin padişahı Gazneli Mahmud’a gitmesi tavsiye buyurulur. Derviş
“Efendim, padişaha ne diyeyim ki bana inansın ve ihtiyacımı görsün?” diye sorar.
Peygamber Efendimiz ‫“ ﷺ‬Padişaha, günde 60 bin salavât getirdiğini haber
ver.” buyururlar. Padişah, dervişin söylediklerini duyunca, ihtiyacından fazlasını
hediye eder. Orada bulunanlar padişaha yoğun işleri arasında bu kadar çok salavâtı
ne zaman ve nasıl getirdiğini sorunca, “Bu Salât’ı sabah-akşam üçer defa okurum.”
der. Kaynak: Kalplere Şifa Salavat ve Dualar/Yrd. Doç. Dr. Veysel Akkaya/Erkam Yayınları
“Allahümme salli alâ
seyyidinâ Muhammedin ve
alâ âlihî külleme’htelefe’l-
melevâni, ve teâkabe’l
asrâni, ve kerrara’l-
cedîdâni, vestekbele’l-
ferkadâni, ve belliğ rûhahû
ve ervâha ehli beytihî
minne’t tehiyyete ve’s-
selâm, verham ve bârik ve
sellim aleyhi ve aleyhim
kesîran kesîran ilâ yevmi’l-
haşri ve’l-karâr.”

*DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE KAVUŞMADA PEYGAMBERİMİZ’E ‫ ﷺ‬SALAVAT


GETİRMEK HER İBADETTEN ÜSTÜNDÜR.” (Delailül Hayrat Şerhi/Karadavut Hz.)
ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN, EMRETTİKLERİ İÇERİSİNDE BİZZAT YAPTIĞI SALÂT
ETMEKTİR. Bu, Peygamberimiz’i ‫“ ﷺ‬övme, şanını yüceltme”; diğer insanlara ise
“rahmet etme” şeklinde tecelli eder. “Bir defa salavat getirene Allahü Teâlâ 10 defa
(salât) rahmet eder.” (Hadis)

*Melekler, 10 defa salavat getiren kimsenin sevabını yazmayı –güçleri


yetmediği için- bırakırlar. salavattan sonrasının sevabını doğrudan Allâhü
Teâlâ verir. (Kaynak: Miftâhul Kulûb)

*Hastalıklara şifa, dertlere deva, huzursuzluk, sıkıntılara çare, işe girmek,


hayırlı, bol, bereketli rızık ve kazanç gibi aklımıza gelen ve gelmeyen her
konuda en güzel çare, çokça -sayısız- salavat getirmektir. Tarif bile
edilemeyecek, zorluklar ve sıkıntılar altında inleyen tüm Müslüman
kardeşlerimize, sıkıntılardan kurtulmaları ve bu sıkıntıların bizim de başımıza
gelmemesi için, getirdiğimiz salavatlar arasında dua edelim. “İki salavat
arasında yapılan dualar geri çevrilmediğini, içerisinde salavat geçmeyen
duanın kabul olmadığını paylaşalım, yayalım.” Dua ordusu olalım,
askerlerimize de dualarımıza ekleyelim.

DUA: Allahım, Peygamberimiz’e ‫ ﷺ‬EN ÇOK SEVDİĞİN, YALNIZCA SEN’İN


BİLDİĞİN VE EN ÇOK RAZI OLACAĞIN ŞEKİLDE SALÂT EYLE ve bu “salât”ın
bereketi hürmetine Ümmet-i Muhammedin sıkıntılarını gider, hayırları feth;
şerleri def eyle. instagram: salavatmustafa

Footer menu

You might also like

    Footer menu

    nest...

    çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası