ruslana şarkıları / Ruslana - Vikipedi

Ruslana Şarkıları

ruslana şarkıları

y&#;l&#;nda Sertab Erener’in ülkemize kazand&#;rd&#;&#;&#; birincili&#;in ard&#;ndan y&#;l&#;nda &#;stanbul’da yap&#;lan Eurovision &#;ark&#; Yar&#;&#;mas&#;’n&#; Ukrayna ad&#;na yar&#;&#;arak kazanan Ruslana ile yapt&#;&#;&#;m röportajda onun hakk&#;nda bir çok bilgiyi edinebileceksiniz.

&#;stanbul’daki yar&#;&#;mada vah&#;i bir dans e&#;li&#;inde seslendirdi&#;i “ Wild Dances” &#;ark&#;s&#;yla puan alarak birincilik elde eden Ruslana, yeni tarz&#; ile de çok konu&#;ulaca&#;a benziyor. Bu y&#;l Türkiye ‘de de konser verece&#;inin müjdesini veren güzel &#;ark&#;c&#;, röportajda &#;stanbul hakk&#;ndaki dü&#;üncelerini de payla&#;t&#;.

Bu röportaj 19 Haziran tarihinde ilk olarak funduszeue.info ki&#;isel blog sitesinde yay&#;nlanm&#;&#; olup, daha sonra ar&#;ivlenmek üzere funduszeue.info’a ta&#;&#;nm&#;&#;t&#;r.


Fatih Özdemir&#;/ Merhaba Ruslana! &#;stanbul’daki Eurovision &#;ark&#; Yar&#;&#;mas&#;’n&#; kazand&#;&#;&#;ndan beri çok me&#;hur biri oldun. Ben de seni bu yar&#;&#;madan sonra tan&#;d&#;m. O gece müthi&#;tin. &#;stanbul’u be&#;endin mi?

Ruslana / Kesinlikle! &#;stanbul benim için zaferin sembolü gibi oldu.

Fatih Özdemir&#;/ Metropol &#;ehrimiz, &#;stanbul hakk&#;ndaki dü&#;üncelerini bizimle payla&#;abilir misin?

Ruslana / Nerede olursa olsun, dola&#;t&#;&#;&#;n &#;ehrin caddeleri kendine has tarifi imkans&#;z izlenimlere sahiptir. Bu büyük ihtimalle ço&#;u artistin ve yazar&#;n çal&#;&#;ma karakterlerini etkilemi&#;tir. Bana kal&#;rsa ben bu duygular&#; &#;ehrin sahillerinde yürüdü&#;üm zaman bile a&#;&#;r&#; derecede hissediyorum. &#;stanbul, 16 milyonluk nüfusa ra&#;men sessizli&#;e ve çok özel bir ambiyansa sahip. &#;stanbul geçmi&#;in, büyüklü&#;ün ve ihti&#;am&#;n bir arada bulundu&#;u bir yer.

Fatih Özdemir&#; / Bize Eurovision &#;ark&#; Yar&#;&#;mas&#; sürecinden bahsedebilir misiniz? Ülkende nas&#;l bir eleme oldu. Hangi a&#;amalardan geçtiniz?

Ruslana / y&#;l&#;nda, Eurovision &#;ark&#; Yar&#;&#;mas&#;’nda ülkem Ukrayna‘y&#; temsil etmek için NTU taraf&#;ndan yap&#;lan ulusal seçimlerdeydim. Seçimlerden önce zafere ula&#;acak en favori aday olarak gösteriliyordum. ’deki Eurovision &#;ark&#; Yar&#;&#;mada kendi besteledi&#;im &#;ark&#;mla yer ald&#;m. Ve &#;ark&#;m “Wild Dances” puan alarak yar&#;&#;may&#; kazand&#;.

“Wild Dances” &#;ark&#;m kendisiyle ayn&#; ismi ta&#;&#;yan albümümde yer ald&#;. Albüm Ukrayna’n&#;n en çok satanlar&#; aras&#;nda yer ald&#;. &#;ark&#;n&#;n bir bölümü &#;ngilizce, bir bölümü ise Ukraynaca seslendirildi. Performans modern olarak tarif edilse de; içindeki ritimler ve danslar Ukrayna’n&#;n etnik müzi&#;i üzerine kurulmu&#;tu. Etnik dans ve Rock müzi&#;inin kar&#;&#;&#;m&#;yd&#;.

Fatih Özdemir&#; / Senin ate&#;li gösterin çok vah&#;iydi. Ve o çok özenilmi&#; bir i&#;ti. Bize çabalar&#;n&#;zdan bahsedebilir misiniz?

Ruslana / Tasar&#;mc&#;lar, dansç&#;lar, müzisyenler ve sanatç&#;lardan olu&#;an ekibimizle birlikte; uhrevi bir ortam üzerinde melodileri, dinamik ritimleri, renkleri ve hareketleri birle&#;tirerek kendi sahne &#;ovumuzu yaratt&#;m. Biraz vah&#;iydi. Biraz da enerjik. Zor bir i&#;ti. I&#;&#;k ve mikrofonlardan, müzik ve muhte&#;em danslara kadar birçok insan bu gösteriyi yaratmak için çal&#;&#;t&#;.

Fatih Özdemir&#; / Senin Eurovision’a kat&#;ld&#;&#;&#;n y&#;l kazanabilir dedi&#;in isimler var m&#;yd&#;? Bizim o y&#;lki temsilcimiz Athena hakk&#;nda ne dü&#;ünüyorsun? Ve de Sertab Erener?

Ruslana / Benim yar&#;&#;may&#; kazand&#;&#;&#;m y&#;l, Goran Bregovi&#;‘in ilk s&#;raya yerle&#;mesi muhtemeldi. Athena‘ya gelince, onlar Ska Punk’t&#; (Rock ve Punk kar&#;&#;&#;m&#; bir müzik tarz&#;). Ve ben onlar&#;n müzi&#;ini be&#;endim. Özellikle art&#;k ben de yeni saç stilimle bir parça Punkç&#; oldum &#;

Sertab Erener çok muhte&#;em bir sanatç&#; ve güzel bir kad&#;n. Eurovision Yar&#;&#;mas&#;’n&#;n aç&#;l&#;&#;&#;nda onunla birlikte sahne alm&#;&#;t&#;m.

Fatih Özdemir&#;/ Ben en farkl&#; Eurovision gecesinin &#;stanbul’da yap&#;ld&#;&#;&#;na inan&#;yorum. O gece hakk&#;ndaki hislerini bize söyleyebilir misin?

Ruslana / Mutluydum! Bana inananlara, yard&#;mc&#; olanlara, farkl&#; ülkelerden bizi izleyen ve oy veren herkese te&#;ekkür ettim. Benim Eurovision’daki zaferim, asl&#;nda Ukrayna’n&#;n zaferiydi. Kazand&#;ktan sonra arkada&#;lar&#;m ve meslekta&#;lar&#;mdan sabaha kadar telefonlar ald&#;m.

Fatih Özdemir&#; / Ülkene döndü&#;ünde neler hissettin? Ukrayna halk&#; taraf&#;ndan takdirle kar&#;&#;land&#;n m&#;?

Ruslana / Eurovision yar&#;&#;mas&#;ndan ç&#;k&#;p ülkeme döndü&#;üm zaman Boryspil Havaliman&#;‘na birçok insan beni kar&#;&#;lamaya geldi. Onlar bana çiçek vererek tebrik etti. Tabiki, k&#;skanan insanlar da var, ya da a&#;a&#;&#;l&#;k duygusuna kap&#;larak küsen de. Ama çok &#;ükür, benim bu küçük entrikalara ay&#;racak kadar çok vaktim funduszeue.info://funduszeue.info

Fatih Özdemir&#; / Yar&#;&#;madan önce Türkiye’de bulundun mu? Konser için veya ba&#;ka bir &#;ey için Türkiye’ye gelmeyi dü&#;ünüyor musun?

Ruslana / Ben her y&#;l ve her sezon konser için Türkiye’yi ziyaret ediyorum. Benim son etkini&#;im geçen y&#;l Ankara’dayd&#;. Bu konserle çok tan&#;nd&#;m. Her yaz tatil yerlerinde sahne al&#;yorum, bir yandan da dinleniyorum.

Fatih Özdemir&#; / En favori Eurovision &#;ark&#;n hangisiydi?

Ruslana / Söylemesi çok zor. ABBA’n&#;n seslentirdi&#;i Waterloo &#;ark&#;s&#; olabilir. Annem daima söylüyor. Bu onun favori &#;ark&#;s&#;.

Fatih Özdemir&#; / Tekrar Eurovision’da yer almay&#; dü&#;ünüyor musun?

Ruslana / Büyük ihtimalle hay&#;r &#;

Fatih Özdemir&#; / Yar&#;&#;may&#; kazand&#;n. Birçok yetenekli gencin hayali de buydu. Deneyimlerini onlarla payla&#;abilir misin?

Ruslana / Deneyimlerimi genç müzisyenlerle payla&#;maya çal&#;&#;&#;yorum. Me&#;hur Voice of (O Ses Türkiye format&#;nda bir müzik yar&#;&#;mas&#;) yar&#;&#;mas&#;nda juri üyesi oldum. Program boyunca tak&#;m&#;ma çok al&#;&#;t&#;m ve birilerinin aram&#;zdan ayr&#;lmas&#; çok zor oluyordu. Kimin kazand&#;&#;&#; benim için çok da önemli de&#;il. Ama onlar bu a&#;amalardan sonra gerçek bir sanatç&#; olacak. Ve ben onlar&#;n hepsini konserlerimde sahneye davet ederek onlara yard&#;m ettim.

Fatih Özdemir&#; / Benim akl&#;ma tak&#;lan en önemli &#;ey, senin Ukrayna’da meclis üyesi olman. &#;ark&#;c&#; ve politikac&#; olmak nas&#;l bir duygu?

Ruslana / Öncelikle söylemeliyim ki, ben politikan&#;n içinde de&#;ilim. Bundan dolay&#; çok mutluyum. Çünkü bir &#;ark&#;c&#; olarak benim için çok zor bir dönemdi. Rose-Colored Glasses ile politikan&#;n içine dahil oldum ve çok hayal k&#;r&#;kl&#;&#;&#;na u&#;rad&#;m. Ben bunu bizim ülkemiz için gerçekle&#;tirdim. E&#;er sen de kendi ülken için bir &#;ey yapmak istiyorsan&#;—&#;kendi kendine yapmal&#;s&#;n; zannetme ki birileri seni duyacak ve sana yard&#;m edecek.

Fatih Özdemir&#; / Türkiye’deki hayranlar&#;na söylemek istedi&#;in bir &#;ey var m&#;?

Ruslana / Onlara söylemek istiyorum ki; yak&#;nda sizi görece&#;im. Çünkü birçok konser için Haziran ve Temmuz aylar&#;nda Türkiye’ye gelece&#;im. Ruslana’n&#;n yeni kitlesel ölçekteki konserine haz&#;r olun!

Bu röportaj 19 Haziran tarihinde ilk olarak funduszeue.info ki&#;isel blog sitesinde yay&#;nlanm&#;&#; olup, daha sonra ar&#;ivlenmek üzere funduszeue.info’a ta&#;&#;nm&#;&#;t&#;r.

# Eurovision# Röportaj

Bu içeri&#;i payla&#;&#;n
Fatih Ozdemir
Fatih Ozdemir

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yaz&#;yor, arada foto&#;raf-video çekiyor, her f&#;rsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarl&#;yorum.

Seyahat Bültenimize Abone Olun

Ücretsiz bültenimize abone olmak için e-posta adresinizi a&#;a&#;&#;ya girebilirsiniz.

Wild Dances

Kazanan sözyazarları

'ler
'ler
'ler
'ler
'ler
'ler
'lar
 • Julie Frost, John Gordon
 • Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain James Farquharson
 • Thomas G:son, Peter Boström
 • Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard
 • Charlie Mason, Joey Patulka, Ali Zuckwoski, Julian Maas
 • Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb
 • Camala / Camala, Art Antonyan
 • Luísa Sobral
 • Doron Medalie, Stav Beger
 • Duncan de Moor, Joel Sjöö, Wouter Hardy, Will Knox
'ler
 • Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis
 • Ihor Didenchuk, Tymofii Muzychuk, Vitalii Duzhyk / Ivan Klymenko, Oleh Psiuk
 • Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Moa Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son

Wild Dances sözleri

Just maybe I'm crazy

The world spins round and round and round

Shee ree kee dai, shee ree kee dam dei

Shee ree kee dai, shee kee ree a dam da

 

I want you to want me

As I dance round and round and round

Shee ree kee dai, shee ree kee dam dei

Shee ree kee dai, shee kee ree a dam da

 

Forever and ever

Go, go, go, wild dancers

 

Dai na, dai na, wanna be loved

Dai na, gonna take my wild chances

Dai na, dai na, freedom above

Dai na, dai na dei, I'm wild dancin'

 

Hey

 

Napevno, daremno

Bula ya nadto chemna

Hey, shee kee dai, shee ree kee dam dei

Shee ree kee dai, shee kee ree a dam da

 

Dlya tebe dlya sebe

Zastelyu tsile nebo

Hey, dam dei

Shee ree kee dai, shee kee ree a dam da

 

Bez zhalyu zapalyu

Idi, idi, idi, diki tantsii

 

Dai na, dai na, wanna be loved

Dai na, gonna take my wild chances

Dai na, dai na, freedom above

Dai na, dai na dei, I'm wild dancin'

 

Hey-ey-ey

 

Dance forever, come and be mine

Dance together, till the end of time

Dance together

Go, go, go, wild dancers

 

Dai na, dai na, wanna be loved

Dai na, gonna take my wild chances

Dai na, dai na, freedom above

Dai na, dai na dei, I'm wild dancin'

 

Hey, hey

 

Ukrayna, Ruslana Taraf&#x;ndan Seslendirilen Wild Dances Şark&#x;s&#x; &#x;le Hangi Y&#x;lda Eurovision Şark&#x; Yar&#x;şmas&#x;'n&#x; Kazanm&#x;şt&#x;r?

Ukrayna, Ruslana Taraf&#x;ndan Seslendirilen Wild Dances Şark&#x;s&#x; &#x;le Hangi Y&#x;lda Eurovision Şark&#x; Yar&#x;şmas&#x;'n&#x; Kazanm&#x;şt&#x;r? sorusunun cevabına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

Haberler -

Son Güncelleme : -

Ukrayna, Ruslana Tarafından Seslendirilen Wild Dances Şarkısı İle Hangi Yılda Eurovision Şarkı Yarışması'nı Kazanmıştır?

Ukrayna, Ruslana Taraf&#x;ndan Seslendirilen Wild Dances Şark&#x;s&#x; &#x;le Hangi Y&#x;lda Eurovision Şark&#x; Yar&#x;şmas&#x;'n&#x; Kazanm&#x;şt&#x;r?

Cevap:Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.

OKUDUM

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası