polonezköy etini kendin getir / İstanbul Kendin Pişir Kendin Ye Mekanları – Gidebileceğiniz En İyi 10 Yer - Nefis Yemek Tarifleri

Polonezköy Etini Kendin Getir

polonezköy etini kendin getir

Yaz K&#;&#; Mangal Tad&#;nda!

&#;stanbul Kendir Pi&#;ir Kendin Ye Mekanlar&#;

K&#;&#; aylar&#;nda evde oturmaktan ya da sadece kapal&#; mekanlarda vakit geçirmekten s&#;k&#;lmad&#;n&#;z m&#;? Her ne kadar havalar yaz aylar&#; gibi olmasa da bu so&#;uk k&#;&#; günlerinin tad&#;n&#; aç&#;k havada, bol bol oksijen soluyarak ve enerjik bir &#;ekilde geçirmenin bir yolu var: Sevdiklerinizle birlikte mangal yapmak! Nas&#;l m&#;? &#;stanbul’da yaz k&#;&#; hizmet veren kendin pi&#;ir kendin ye mangal mekanlar&#; sayesinde tabii.

Zaman zaman &#;stanbul’dan uzakla&#;mak özellikle hafta içi yo&#;un bir &#;ekilde çal&#;&#;anlar için tatil gibidir. Çok fazla uzakla&#;madan ama do&#;an&#;n içerisinde özüne dönmek isteyenler için &#;stanbul civar&#;nda ye&#;illik ve dinginlik içerisinde bulunan barbekü mekanlar&#; gibisi yok!

&#;ster malzemelerinizi al&#;p gidebilece&#;iniz isterseniz bu zahmete bile girmeden orada sat&#;n alarak kendi kendinize mangal yapabilece&#;iniz bir sürü güzel mekan sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Üstelik bu mekanlar&#;n sunduklar&#; hizmet kalitesi yan&#;nda kendin pi&#;ir kendin ye fiyatlar&#; da dü&#;ündü&#;ünüzden daha uygun.

kendin pi&#;ir kendin ye

&#;&#;te, &#;stanbul’da Parmaklar&#;n&#;z&#; Yiyece&#;iniz Kendin Pi&#;ir Kendin Ye Mekanlar&#;!

1) Event Garden

&#;stanbul’un en eski semtlerinden birini ziyaret etmeye ne dersiniz? Deniz ve orman&#;n bulu&#;tu&#;u bir yer: Event Garden, Sar&#;yer. Toplu ta&#;&#;ma ile de gidebilece&#;iniz bu mekana özel araç ile gitmeniz daha konforlu olacak. Kendin pi&#;ir kendin ye Sar&#;yer ruhunu ya&#;ayabilece&#;iniz bu mekanda k&#;r dü&#;ünleri, mezuniyet kutlamalar&#; ya da do&#;um günleri gibi özel günleri kutlaman&#;z da mümkün.

Ye&#;ilin içerisinde do&#;an&#;n size tüm verebileceklerini sunan bu mekan, ayn&#; zamanda araçlar&#;n&#;z&#; da unutmayarak onlara geni&#; bir otopark imkan&#; sunuyor. &#;ster yan&#;n&#;zda malzemelerinizi getirerek isterseniz de mekandan sat&#;n alabilece&#;iniz leziz etlerle barbekü keyfinin tad&#;n&#; ç&#;karman&#;z için ideal bir mekan. Sadece k&#;rm&#;z&#; et severlere de&#;il beyaz et severler için de kanat gibi seçenekler bulabilirsiniz bu mekanda.

E&#;er çocuklar&#;n&#;z varsa ve bu cennet mekana onlarla birlikte gelmi&#;seniz, siz mangal yaparken onlar&#;n ç&#;plak ayaklarla çimlerde oynamas&#;n&#; izleyerek harika bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Üstelik çocuklar için özel olarak yap&#;lm&#;&#; oyun alanlar&#; sayesinde gözünüz arkada kalmayacak.

Adres: PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No: 87, Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 13 22

event garden

2) Polonezköy Piknik Park & Country Club

Kendin pi&#;ir kendin ye Polonezköy mekanlar&#;ndan biri olarak da bilinen Piknik Park & Country Club’&#;n size sunduklar&#; aras&#;nda sadece mangal keyfi yok. Bu güzel mekana gelmi&#;ken buran&#;n havuzundan, yürüyü&#; parkurlar&#;ndan, basketbol, tenis ve futbol gibi oyun sahalar&#;ndan ve lunapark&#;ndan da mutlaka yararlanmal&#;s&#;n&#;z.

Do&#;an&#;n ve bu kadar aktivitenin içerisinde ac&#;kmamak elde de&#;il tabii ki. &#;ster yan&#;n&#;zda getirebilece&#;iniz malzemelerle isterseniz de mekandan sat&#;n alabilece&#;iniz kuzu &#;i&#;, kuzu pirzola köfte, sucuk, tavuk kanat vb. gibi et ürünleriyle sevdiklerinizle doyas&#;ya mangal keyfi yapabilirsiniz. Üstelik sabah erken saatlerde gelmek isterseniz mekan&#;n hafta sonu ve tatil günlerine özel aç&#;k büfe kahvalt&#;s&#;ndan da yararlanabilirsiniz.

Özellikle çocuklu aileler için adeta bir hayvanat bahçesi tad&#;nda olan bu mekanda, çocuklar&#;n&#;zla birlikte do&#;an&#;n tad&#;n&#; ç&#;kar&#;rken keçi, tav&#;an, midilli gibi hayvanlar&#; do&#;al ortamlar&#;nda görme &#;ans&#;n&#; da elde edebilirsiniz. Hem e&#;lenceli hem de e&#;itici bir hafta sonu sizi bekliyor olabilir.

Adres: Polonez Köyü, Y&#;l Sok. Polonezköy Country Club No, Beykoz, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 30 51

polonezköy piknik

3) Beyaz Bahçe

Kendin pi&#;ir kendin ye Anadolu yakas&#; taraf&#;na, Beykoz’a do&#;ru biraz uzand&#;&#;&#;m&#;zda k&#;r dü&#;ünleri, özel kutlamalar, kendin pi&#;ir kendin ye gibi etkinliklerin can buldu&#;u mekan Beyaz Bahçe ile kar&#;&#;la&#;&#;yoruz. Özel etkinlikleriniz için de gelebilece&#;iniz bu mekanda hafta sonu kaçama&#;&#; yapmak kadar güzeli yok.

Do&#;an&#;n içerisinde temiz havan&#;n tad&#;n&#; ç&#;kar&#;rken, mekan&#;n kendi bünyesinde bulunan Cumhuriyet kasab&#;ndan ald&#;&#;&#;n&#;z kuzu pirzola, köfte, dana biftek vb. et ürünleriyle mangal&#;n keyfini sürebilirsiniz. Üstelik mekan size sadece bunlar&#; da sunmakla da kalm&#;yor, menüden seçebilece&#;iniz zeytinya&#;l&#;lar ve mezelerle sofran&#;z&#; zenginle&#;tirebilirsiniz. Doyurucu bir yemek sonras&#; ise hamakta kitap okuyabilir ya da sadece gözlerinizi kapat&#;p do&#;an&#;n size sundu&#;u seslerin tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz.

Adres: Cumhuriyet Köyü, Beykoz Caddesi, No 33, Beykoz, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 51 31

beyaz bahçe

4) Lalezar Aile Piknik Yeri

Her ne kadar isminde aile piknik yeri denmi&#;se de bu cennet mekana illa ailenizle gideceksiniz diye bir &#;art yok. &#;çerisinde bulunan oyun park&#;n&#;n, voleybol ve futbol gibi oyun sahalar&#;n&#;n tad&#;n&#; ister ailenizle ister sevdiklerinizle ç&#;karabilirsiniz. Üstelik mekan&#;n kendin pi&#;ir kendin ye imkan&#; sunmas&#; da cabas&#;.

Bu güzel mekan kendin pi&#;ir kendin ye konseptini ya&#;amak isteyenlere her türlü imkan&#; sunuyor. &#;ster evinizden kendi haz&#;rlad&#;&#;&#;n&#;z malzemeleri getirip burada pi&#;irebilir, isterseniz de mekan&#;n size sundu&#;u pi&#;mi&#; ürünlerden faydalanabilirsiniz. Mangal yapmak istemezseniz de enfes bir kahvalt&#;n&#;n tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz.

Doyurucu bir etkinlikten öteye mekan size ba&#;ka rahatlama yöntemleri de sunuyor. Riva Deresi’nin k&#;yas&#;ndaki muhte&#;em bir do&#;aya sahip bu mekanda bal&#;k tutabilir, sandalla gezebilir, deniz bisikletine ya da ata binebilirsiniz.

Adres: Pa&#;amand&#;ra Köyü, De&#;irmendere Mah, Beykoz, , &#;stanbul

&#;leti&#;im: 52 13

lalezar kendin pi&#;ir kendin ye

5) Sadrazam Mahmut Et Lokantas&#;

&#;stanbul’dan çok da uzakla&#;madan toplu ta&#;&#;ma ile rahatl&#;kla gidip dönebilece&#;iniz bir mekan. Sütlüce’nin göbe&#;inde bulunan bu yer Rahmi Koç Müzesi’nin epey yak&#;nlar&#;nda. Bir yandan nefis bir uykuluk tad&#;p bir yandan da Haliç’in tad&#;n&#; ç&#;kartmak isteyenler için ideal.

Menüden size sunulan nefis ve e&#;siz lezzetlerin tad&#;n&#; ç&#;karman&#;n yan&#; s&#;ra masalar&#;n hemen yan&#;nda bulunan barbekülerde de diledi&#;iniz gibi mangal yapabilirsiniz. ’ten beri hizmet veren bu klasik mekanda arad&#;&#;&#;n&#;z&#; bulamaman&#;z için hiçbir neden yok.

Adres: Piri Pa&#;a Mahallesi, Kumbarahane Caddesi, No 64, Hal&#;c&#;o&#;lu, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 13 83

sadrazam mahmut et lokantas&#;

6) Ç&#;narl&#; Et Lokantas&#;

Kendin pi&#;ir kendin ye denilince Ç&#;narl&#; Et Lokantas&#; akla ilk gelen mekanlardan bir tanesi. Beylikdüzü’nde bulunan bu kapal&#; mekana ister mangal yapmaya gidebilir ister bir lokanta olarak u&#;rayabilir isterseniz de özel toplant&#;lar&#;n&#;z&#; gerçekle&#;tirebilirsiniz.

Menüsünde köfte, antrikot, çöp &#;i&#;, dana bonfile, dana biftek vb. et ürünlerinin oldu&#;u mekanda yemek istedi&#;iniz etleri kilo ile sipari&#; verebilirsiniz. Daha sonra sizin için özel haz&#;rlanan etleri istedi&#;iniz s&#;cakl&#;k ve sürede size sunulan mangalda pi&#;irebilirsiniz. Bunun yan&#; s&#;ra menüdeki mezelerden ve di&#;er f&#;r&#;n ürünü lezzetlerden de yararlanman&#;z mümkün.

Adres: Yakuplu Mah. Haramidere Cad. No E-5 Karayolu Üzeri Beylikdüzü, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 18 27

ç&#;narl&#; et lokantas&#;

7) Itsumi

Kendin pi&#;ir kendin ye denilince akla ilk gelen geleneksel yerlerden biri de&#;il Itsumi Japon restoran&#; belki ama kendine has tarz&#;yla size kaliteli bir hizmet sunuyor. Pi&#;irme i&#;lemi saatlerinizi almad&#;&#;&#; gibi, duman alt&#; da olmuyorsunuz.

&#;stanbul’da Levent ve Suada olmak üzere sadece 2 yerde bulabilece&#;iniz bu mekanda, kendin pi&#;ir kendin ye imkan&#;ndan yararlan&#;rken bir yandan da size sunulan su&#;ilerin tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz. E&#;er &#;stanbul Bo&#;az&#;’n&#;n tad&#;n&#; ç&#;kartmak istiyorsan&#;z o zaman size önerimiz Suada’daki mekan olacakt&#;r.

Adres: Suada Club, Kuruçe&#;me Mah. Galatasaray Adas&#;, Be&#;ikta&#;, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 72 32

itsumi

8) Ye&#;il Çiftlik

Kilyos bölgesi kendin pi&#;ir kendin ye sevenler için adeta bir cennet olarak dü&#;ünülebilir. Bu bölgede bulunan Ye&#;il Çiftlik ise sala&#; görünmesine ra&#;men sizin için en do&#;ru tercihlerden biri olacakt&#;r.

Kendi malzemelerinizle gidip kendi mangal&#;n&#;z&#; yapabilece&#;iniz bu mekanda, isterseniz hiçbir &#;ey pi&#;irmeyebilirsiniz. Her &#;ey sizin için haz&#;r olarak masan&#;za servis edilebiliyor. Kuzu çevirme, köfte, pirzola gibi pek çok et ürününü bulabilece&#;iniz mekanda sofran&#;z&#; mezelerle donatman&#;z da mümkün. Üstelik alkol servisi de cabas&#;. Küçük Çiftlik arkan&#;za yaslan&#;p do&#;an&#;n ve yemeklerin tad&#;n&#; ç&#;karman&#;z için size her türlü imkan&#; sunuyor.

Hafta sonu denize girme planlar&#; olanlar için de uygun bir mekan. Kilyos’taki pek çok sahilin yak&#;n&#;nda olan bu mekanda yeme&#;inizi yemeden önce deniz keyfi yapabilir, yedikten sonra ise mekandaki &#;öminenin tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz.

Adres: Uskumruköy Mahallesi, Kilyos Caddesi, Uskumru Kav&#;a&#;&#;, No 30, Sar&#;yer, &#;stanbul

&#;leti&#;im: 49 39

ye&#;il çiftlik kendin pi&#;ir kendin ye

9) &#;elale Piknik Yeri

&#;stanbul’dan biraz uzakla&#;mak isteyenler için &#;elale Piknik Yeri ideal bir mekan. A&#;va’da e&#;siz bir do&#;an&#;n içerisinde diledi&#;iniz gibi piknik yapabilir, mangal&#;n tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz. Kendi malzemelerinizi getirdi&#;iniz bu alanda, size bir mangal alan&#; gösteriliyor ve hünerlerinizi sergilemeye ba&#;l&#;yorsunuz. Güzel bir yeme&#;in ard&#;ndan ise semaverle sunulan çay hizmetinin tad&#;n&#; ç&#;karabilirsiniz. Hem aileniz hem de sevdiklerinizle do&#;an&#;n ve yeme&#;in tad&#;n&#; ç&#;kartmak için uygun bir mekan.

Adres: Gökmasl&#; Mahallesi, No, &#;ile/&#;stanbul

&#;leti&#;im: 42 63

&#;elale piknik yeri

10) Stella Polonezköy

Polonezköy’ün belki de en ye&#;il mekanlar&#;ndan biri olan mekan&#;n tam ad&#; Stella Dohoda. Güne kahvalt&#; ile ba&#;lama imkan&#; sunan mekanda kendin pi&#;ir kendin ye konsepti dahilinde mangal yapabiliyorsunuz. Sundu&#;u aktiviteler bak&#;m&#;nda da oldukça zengin bir mekan olan Stella bir restoran olarak da çal&#;&#;&#;yor. Do&#;an&#;n içerisinde kendinize ve sevdiklerinize kaliteli bir zaman yaratmak istiyorsan&#;z Stella ihtiyaçlar&#;n&#;z&#; kar&#;&#;lamak üzere sizi bekliyor.

Adres: Polonez Mahallesi, Y&#;l Caddesi, No 31, Beykoz, &#;stanbul

&#;leti&#;im:  32 32

stella polonezköy

S&#;ralama geli&#;igüzel verilmi&#;tir; de&#;er te&#;kil etmez.

Gezi Rehberi ve Nerede Ne Yenir? kategorilerini ziyaret edebilirsiniz.

Etli Ekmek &#;stanbul’da Nerede Yenir? En Köklü 10 Enfes Restoran

Ca&#; Kebab&#; &#;stanbul’da Nerede Yenir? Lezzet Garantili 10 Kebapç&#;

&#;stanbul Bo&#;az Manzaral&#; Ak&#;am Yeme&#;i – &#;&#;k ve Nezih 10 Restoran

&#;stanbul Semtleri ile Bütünle&#;en 12 Lezzet – Hangi Semtin Nesi Me&#;hur?

&#;stanbul’da Serpme Kahvalt&#; – Müdavimi Olaca&#;&#;n&#;z En Doyurucu 10 Yer

POLONEZKÖY MİMOZA PARK PİKNİK ALANI

Mekanımızı Kendin Pişir Kendin Ye Olarak Kullanabilirsiniz.

Polonezköy Piknik Alanı Kendin Pişir Kendin Ye

Kendi malzemesini getirenler için Masa-Mangal Ücreti ve Sunduğumuz Hizmetler Aşağıda Belirtilmektedir.

İstek ve Bilgi İçin Tel : 46 60

Whatsapp  : 56 33 &#; 14 56

(MALZEMELERİNİ BERABENİZDE GETİREBİLİR EKSİK MALZEMELERİNİZİ KASAP VE ŞARKÜTERİMİZDEN KARŞILAYABİLİRSİNİZ&#;)

   • Sunmuş olduğumuz hizmetler Masa, Çardak (Gölgelik), Yanmış Kullanıma Hazır Mangal, Otopark, WC, Oyun Alanı, Tranbolin Fiyata DAHİLDİR.
   Hizmet bedeli  Kişi Başı  TL dir. 4 kişi&#;den az gruplar için aşağıdaki tarife uygulanmaktadır.
 • Servis (Tabak,Çatal,Bıçak,Masa Örtüsü,Baharatlar)
 • 2 Kişi Hizmet Bedeli TL.
 • 3 Kişi Hizmet Bedeli TL.
 • 4 Kişi ve üzeri Hizmet Bedeli Kişi Başı TL.
 • 10 ile 3 yaş arası 75 TL Giriş ücreti alınmaktadır. TRANBOLİN VE OYUN ALANI ÜCRETSİZDİR. GİRİŞ ÜCRETİNE DAHİLDİR.
   Sadece çay kahve içmek gibi kısa süreli dk. yararlanmalar da sadece yenen içilenlerin ücreti alınır.
   Mangal kişi sayısına uygun boyutta ve fiyata dahil olarak bir kez verilir.
   İlave servis bedeli kişi başı 30 TL dir.
   Bu liste en fazla 30 kişilik gruplara uygulanabilir. Şirket okul gibi kalabalık gruplara grup indirimi uygulanır.
   Tüp semaver gibi yanıcı maddeler getirilemez.
   Dolaplarımıza hafta sonları yoğun günlerde yiyecek içecek alınması mümkün değildir !
 • NOT:  Mangal fiyatı giriş ücretine dahil olup mangal için ayrı bir ücret talep edilmemektedir.

 • NOT: Et fiyatları Kişi Başı TL Giriş ücretini ödeyen kendin pişir kendin ye müşterileri için geçerlidir..

 • NOT: Yanında malzeme getirmeyen müşterilerimiz Fix Menü alması durumunda giriş ücreti ödememekte yalnızca fix menü fiyatı ödemektedir.

 • FİX MENÜ LİSTESİ&#;

ETLER

Et ÇeşitleriPorsiyon ( GR)MenüKg
Kuzu Pirzola
Kuşu Şiş
Antrikot
Külbastı
Köfte
Sucuk
Tavuk Pirzola
Tavuk Şiş &#; Kanat

İÇECEKLER

#İçecek ÇeşitleriFiyat ₺
1Semaver
2Demlik Cay ( Küçük )60 ₺
3Demlik cay ( Orta )70 ₺
4Demlik Cay ( Buyuk )80 ₺
5Bardak Cay10 ₺
6Fincan Cay15 ₺
7Kutu İçecekler30 ₺
8Litrelik İçecekler50 ₺
9Ayran (1 Sürahi )
10Limonata (1 Sürahi)
11Türk Kahvesi30 ₺
12Nescafe30 ₺
13Maden Suyu10 ₺
140,5 lt Su10 ₺
151,5 lt Su30 ₺

EKSTRALAR

#ÇeşitlerFiyat ₺
1Çoban Salata 1 KİŞİLİK 35 ₺
2Patates Kızartması 1 KİŞİLİK 35 ₺
3Yoğurt 45 ₺
4Sütlaç 40 ₺

Meyve ağaçlarını altında sessizliğin keyfini çıkarın …
Dilediğiniz gibi ister menü seçimi yapın ister kendi malzemeleriniz ile kendin pişir kendin ye kısmından faydalanabilirsiniz…

İstek ve Bilgi İçin Tel :  46 60 Whatsapp  : 14 56

İstanbul'da en iyi "Kendin Pişir Kendin Ye" mekanları nerede? Mangal nerede yapılır?

İstanbul&#;da en iyi "Kendin Pişir Kendin Ye" mekanları nerede? Mangal nerede yapılır?

Hızlı şehir hayatından biraz uzaklaşmak ve hafta sonu ailenizle keyif dolu bir gün geçirmek isterseniz "Kendin Pişir Kendin Ye" konseptindeki mekanlara göz atabilirsiniz. Peki İstanbul'da en iyi kendin pişir kendin ye mekanları nerede? İstanbul'da en iyi mangal yerleri hangileri? İşte merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık

Rengarenk bir döneme giriş yaptığımız yaz mevsimiyle beraber dışarıda daha fazla zaman geçirmeye çalışıyoruz. Doğanın tüm zenginliğine şahitlik edebileceğimiz bu keyifli günlerde hava da geç karardığı için ister iş çıkışı ister hafta sonu boş vakitlerinizde birbirinden eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Özellikle çocuk çocuk toplanıp tüm yorgunluğunuzu geride bırakabileceğiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız elbette ilk seçenek mangal olacaktır. İstanbul civarında yeşillik ve dinginliğin harmanlandığı "Kendin Pişir Kendin Ye" mekanları hafta sonunuza neşe katacak. Gelin, hizmet kalitesiyle herkesten tam not alan Kendin Pişir Kendin Ye mekanlarına birlikte göz atalım.

İstanbulİLİŞKİLİ HABERİstanbul'da dondurma nerede yenir? İstanbul'un en iyi dondurmacıları

İSTANBUL'DA EN İYİ KENDİN PİŞİR KENDİN YE MEKANLARI

Şehirde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunan "Event Garden" yemyeşil alanları ve konforlu düzenlenmesiyle mangal severler için eşsiz bir mekan. Kuzu şiş, kanat, sucuk, köfte, et pirzola ve antrikot gibi iştah kabartan lezzetleri masalara getiren Event Garden, İstanbul'daki en iyi "Kendin Pişir Kendin Ye" mekanları arasına adını yazdırmayı başardı. 

Event Garden

Event Garden

Çocukların özgürce koşup oynayabileceği ferah ve temiz bir ortam sunan Event Garden'da bol bol fotoğraf çekebileceğiniz alanlara da sahipsiniz. Çeşit çeşit meze, salata ve yancıların ekstra olarak satın alınabildiği bu yeri mutlaka listenize eklemelisiniz.

Kendin Pişir Kendin Ye mekanları

Kendin Pişir Kendin Ye mekanları

ADRES: PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No: 87, Sarıyer, İstanbul

Eğer yolunuz Beykoz'a düşerse tertemiz havanın dört bir yanı sarıp sarmaladığı Beyaz Bahçe'ye gitmeden dönmeyin derim. Şehrin keşmekeşliğinden uzakta zaman geçirme fırsatı sunan Beyaz Bahçe'ye gitmeden hemen önce kasaptan etlerinizi satın alabilir ve burada "Kendin Pişir Kendin Ye" konseptinin tadına varabilirsiniz.

Beyaz Bahçe

Beyaz Bahçe

Ayrıca menüsünde yer alan birbirinden güzel mezeler ya da yemeklerle de burada zaman geçirmeniz mümkün. Çimenlerin üstünde gökyüzünün altında tüm stresinizi geride bırakabileceğiniz bu mekan hafta sonu kalabalık olabileceği için erken saatlerde gitmenizi tavsiye ederiz.

Beyaz Bahçe Kendin Pişir Kendin Ye

Beyaz Bahçe Kendin Pişir Kendin Ye

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Beykoz Cd. No:1, Beykoz/İstanbul

Hem kapalı hem de açık alanıyla müşterilerine kusursuz bir hizmet sunan Felek Mangalbaşı, et severlerin uğrak noktalarından biri. İster kırmızı ister beyaz etin en güzel halini masalara servis eden mekanda havalandırmalar çok iyi çalıştığından dolayı duman altı bir atmosfere de maruz kalmıyorsunuz. 

Felek Mangalbaşı

Felek Mangalbaşı

Suadiye'de yer alan mekanda ete doyduktan sonra güzel bir tatlı yiyerek gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

Felek Mangalbaşı Suadiye

Felek Mangalbaşı Suadiye

ADRES: Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, Kadıköy, İstanbul

İstanbul'un arka bahçesi konumunda olan Polonezköy'de hem mangal keyfine doymak hem de yeşilin bin bir tonuna şahit olmak isterseniz Josef'in Yeri tam da aradığınız yer olabilir. Güne mükellef bir kahvaltı ile başlama imkanı sunan mekan "Kendin Pişir Kendin Ye" konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Josefin Yeri

Josefin Yeri

Sunduğu aktiviteler açısından da zengin bir bakış açısını gözler önüne seren mekan sevdiklerinizle manzarası, hizmeti ve lezzetleriyle de listenizde yer alabilir.

Josefin Yeri piknik alanı

Josefin Yeri piknik alanı

ADRES: Polonez Mahallesi, Yıl Caddesi, No 31, Beykoz, İstanbul

İstanbul'dan biraz uzaklaşmak ve doğanın kolları arasında sevdiklerinizle zaman geçirmek isterseniz rotanızı Şelale Piknik Yeri'ne çevirebilirsiniz. Ağva'nın eşsiz dokusunu yansıtan Şelale Piknik Yeri, güzel bir et alışverişi sonrası mangal yapmak için gerekli imkanları sunuyor. Tahta masalarda oturarak bir yandan koyu sohbetler yapabilir bir yandan da etin ağızda dağılan tadına varabilirsiniz. Ayrıca yemek sonrası semaverle sunulan çay hizmeti buraya artı puan katmaktadır.

Şelale Piknik Yeri

Şelale Piknik Yeri

ADRES: Gökmaslı Mahallesi, No, Şile/İstanbul

KEYİFLİ BİR HAFTA SONU DİLERİZ!

En kolay sirkeli mini börek nasıl yapılır? Mini börek yapmanın püf noktaları

İLİŞKİLİ HABER

En kolay sirkeli mini börek nasıl yapılır? Mini börek yapmanın püf noktaları

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası