patates siğili nedir / Patates Siğil Hastalığı Mücadelesi & İlaçları | hortiturkey

Patates Siğili Nedir

patates siğili nedir

Tarım Kütüphanesi

PATATES SİĞİLİ HASTALIĞI

HASTALIK ETMENİNİN TANIMI:

Hastalık etmeni bir fungus ( Synchtrium endobioticum) olup, kışlık sporangium’ları genellikle küresel  50 milimikron çapındadır. Toprakta 0,,0 mm. Çapında kütlecikler oluştururlar.

Baharda sıcaklığı 8 oC’nin üstüne çıktığında hastalıklı bitki artıklarında veya toprakta mevcut sporangiumlardan çıkan zoosporlar su içinde hareket ederek konukçu bitkinin toprakaltı organlarına  ulaşıp hücre içine yerleşirler. Beslenip gelişir ve etrafı sarımsı  kahverengi bir zarla sarar. Bu anda fungusun oluşturduğu stimulant madde hücrenin  genişlemesine, kontrolsüz büyümesine ve bölünmesine neden olur. Bu hücreler sertleşir ve galleri oluşturur.

Enfeksiyona uğrayan konukçu hücrenin parçalanması sonucu zoosporlar toprağa geçer ve su varsa uygun koşullarda  yeni enfeksiyonları başlatır. Kurak koşullarda, uygun koşulları bulamayan sporların ve kışlık sporangiumların yıl yada  daha fazla dinlenmeye çekildiği, uygun koşullar olduğunda hastalığın tekrar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ:

Hastalık, patatesin genellikle toprak altı kısımlarında görülür. Toprak altı belirtileri yumru, stolon, gövdenin toprakla birleştiği yerlerde meydana gelen karnıbaharı andıran bezelye büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar değişen büyüklüklerde pürüzlü siğiller şeklindedir. Bu siğiller ilk oluştuğunda yeşilimsi renkli olur.; zamanla esmerleşir, siyaha dönüşür, çürümeye başlar.Köklerde ise siğil oluşumu yoktur.

Hastalığın yeşil aksamdaki belirtisi genellilkle belli değildir. Bazen canlılıkta azalma şeklinde ortaya çıkabilir. Çok nadir olarak yapraklar enfekte olabilsede hastalanmış patates bitkisinin yeşil kısmı hiçbir değişiklik göstermez,  tıpkı sağlam bitki görünümündedir.

Hasta yumrular tarlada veya depoda çürür. Patates siğili, patatesin en tehlikeli hastalığı olup, % oranlarında ürün kayıplarına neden olur.

HASTALIĞIN YAYILMASI:

Bu hastalığı yayılması bulaşık yumru ve toprak hareketleriyle olur. Bulaşık alanlarda oluşan urların çürüyüp parçalanması ile etmenin dayanıklı sporları toprağa yayılır. Bu dayanıklı sporlar toprakta yıldan fazla canlı kalmaktadır. Etmen aynı zamanda X virüsünün de taşıyıcısıdır. Hastalığın yayılması şu yollarla olmaktadır.

 

Hastalıklı yumrularla, Bulaşık topraklardan gelen patates yumruları ile, Bulaşık alanlarda yetiştirilen yumrulu bitkilerle, Bulaşık alanlarda kullanılan makine ve aletlerle, Bulaşık topraklarda dolaşan insanların ayakkabılarının tabanı, Hayvanların ayaklarına bulaşan toprak, Bulaşık toprak yüzeyinden esen rüzgarlarla olmak üzere toprak taşıyabilecek her şey ile rahatça yayılabilir.

 İLİMİZDEKİ MEVCUT DURUMU:

 Ülkemizde bugüne kadar yapılan sürvey çalışmaları sonuçlarına göre Niğde İli Ağcaşar Köyü, Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi ve Kaymaklı Kasabası ile Ordu ili Aybastı İlçesindeki patates üretim alanlarında tespit edilmiştir.

 Bugüne kadar yapılan tarla kontrollerinde İlimizde bu hastalığa rastlanmamıştır.

 

Hastalık etmeninin toprakta uzun süre kalabilmesi, varlığında  patates tarımını imkansız kılması, kimyasal mücadelesinin bulunmaması, nedeniyle hastalığın kontrolü iç ve dış karantina tedbirlerinin ve kültürel önlemlerin alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Hastalığın görüldüğü diğer ülkelerde İç ve Dış Karantina tedbirleriyle kontrol altına alınmıştır.

HASTALIKLA MÜCADELE:

 Kimyasal Mücadele:

 Bu hastalığa karşı toprakta veya bitkide yapılabilecek herhangi bir kimyasal mücadele metodu yoktur. Hastalık görüldüğü yerlerde sıkı karantina tedbirleriyle kontrol altına alınmalıdır.

Kültürel Önlemler:

Bir tarlada tek bir bitkide hastalık belirtisinin görülmesi halinde tarla siğille bulaşık kabul edilir.

Patates Siğili hastalığında ana hedef bu hastalığı toprağa bulaştırmamak olmalıdır. Bunun için:

- Patates tarımı yapılacak alanlarda toprağın hastalıkla bulaşık olup olmadığını anlamak için toprak analizi yaptırılmalıdır.

- Dikimde mutlaka hastalıktan ari temiz, sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

-Tarlada tek bir bitkide  hastalık belirtisinin görülmesi halinde tarla bulaşık kabul edilir.

Bulaşık tarlalarda patates ve solanaceae familyasına ait  bitkiler yetiştirilmemelidir.

Bulaşık tarlalarda toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler ile şaşırtma amaçlı fide ve fidan gibi üretim materyali yetiştirilmemelidir

- Bulaşık tarladan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve hayvan yemi olarak kullanılmamalı, olduğu yerde yakılarak veya derince gömülerek sönmemiş kireçle örtülüp imha edilmelidir.

- Tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıklarıda yakılarak imha edilmeli, tarla kenarındaki solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir.

Sporangia hayvan bağırsaklarında da canlılığını sürdürebildiği için hayvan atıkları ile de yayılabileceğinden hastalıklı yumrular hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.

- Üreticilerin tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında kullandıkları her türlü araç gerece, hayvanların ayaklarına ve ürüne yapışan bulaşık toprağı tarla dışına çıkararak temiz alanlara bulaştırmaları önlenmelidir.

- Hastalık belirtileri görülen yumruların teşhisi için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli uzmanlara gösterilmesi gerekmektedir.

 Konya Tarım İl Müdürlüğü

Facebook'ta Yayınla>
Sorular / Yorumlar
Henüz yorum eklenmemiştir. Yorum Eklemek için Tıklayınız.
Copyright - Tarım Kütüphanesi -

Patates siğili nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı

DUVAR - Çiftçiler patates si&#;ili hastal&#;&#;&#; nedeniyle ekim yapam&#;yor. Tar&#;m ve Orman Bakan&#; Vahit Kiri&#;ci, hastal&#;ktan dolay&#; y&#;l&#;nda 26 ilde karantina uyguland&#;&#;&#;n&#; aç&#;klad&#;.

CHP Ni&#;de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastal&#;&#;&#;n önlenmesi için gerekli ara&#;t&#;rmalar&#;n yap&#;lmas&#;, çiftçilerin u&#;rad&#;&#;&#; zarar&#;n telafi edilmesi gerekti&#;ini söyledi. Gürer, "Patates si&#;ili sonras&#; y&#;l&#;nda ba&#;lat&#;lan ekim alan&#; k&#;s&#;tlamas&#; y&#;l&#; itibari ile hangi boyuttad&#;r? Kaç ilde ne kadar alanda hastal&#;k nedeni ile patates ekimi yap&#;lmamaktad&#;r? Si&#;il gibi zarar veren nematod hastal&#;&#;&#;n&#;n boyutlar&#; ve halen mevcut durumu nedir? Patates si&#;ili ile ilgili çiftçi e&#;itimi verilmekte midir?” sorular&#;n&#; yöneltmi&#;ti.

Gürer’in soru önergesine yan&#;t veren Tar&#;m ve Orman Bakan&#; Vahit Kiri&#;ci, son 5 y&#;lda patates ve patates si&#;ili konular&#;nda bin e&#;itim ve yay&#;m faaliyeti gerçekle&#;tirildi&#;ini, bu e&#;itimlere 15 bin çiftçinin kat&#;ld&#;&#;&#;n&#; ifade etti.

 

'HALK ARASINDA KANSER OLARAK TANIMLANMAKTADIR'

Bunun yan&#; s&#;ra Tar&#;m ve Orman Bakanl&#;&#;&#;’n&#;n y&#;l&#; faaliyet raporunda, patates si&#;ili nedeniyle patates yeti&#;tirilmesi yasaklanan alanlarda üreticilerin ma&#;duriyetini gidermek amac&#;yla y&#;l&#;nda telafi edici ödemelerin yap&#;lmad&#;&#;&#; bilgisine de yer verilmi&#;ti.

Gürer, buna ili&#;kin ANKA Haber Ajans&#;’na yapt&#;&#;&#; aç&#;klamada &#;unlar&#; söyledi:

“Ülkemizde 25 ilde rastlanan patates si&#;il hastal&#;&#;&#; bir tür mantar olup hastal&#;k bitkinin sap ve gövdesinde karnabahara benzer si&#;iller meydana getirmektedir. Halk aras&#;nda kanser olarak tan&#;mlanmaktad&#;r. Toprakla birlikte ta&#;&#;nabilmekte ba&#;ka alanlara gidebilmekte böylece 38 y&#;l canl&#; kalabilmektedir. Onun için de bu hastal&#;&#;&#;n oldu&#;u alanlarda ekim yapt&#;r&#;lmamaktad&#;r. y&#;l&#;na kadar patates si&#;il hastal&#;&#;&#; nedeniyle ma&#;duriyete u&#;rayan, sorun ya&#;ayan çiftçilere destek veriyordu. y&#;l&#;nda bu destek kald&#;r&#;ld&#;.

Patates si&#;il hastal&#;&#;&#; Akdeniz Sine&#;i gibi ülkemize getirilen tohumlardan ürünlerden ortaya ç&#;kan hastal&#;klard&#;r. Bu nedenle ciddi ürün kay&#;plar&#;na neden olmaktad&#;r. Ülkemizde patates y&#;l&#;nda 6,5 milyon ton yeti&#;irken geçen y&#;l 5 milyon bin tona dü&#;mü&#;tü. Ni&#;de patatesin anavatan&#; say&#;l&#;r. Birinci s&#;ra üretim yapmaktayken y&#;l&#;nda üretilen ürünün de&#;er bulmamas&#;, depoda kalmas&#;, bin ton yak&#;n patatesin çürümesi nedeniyle Ni&#;de’de üretim bin tondan bin tona kadar dü&#;mü&#;. Türkiye’de en önemli tehlikelerden biri de bitkisel hastal&#;klara otaya ç&#;kan ürün kayb&#;d&#;r. Bunun ortadan kald&#;r&#;lmas&#; için al&#;nan tedbirler yeterli de&#;ildir. Bu ba&#;lamda sorun ciddidir, daha çok ara&#;t&#;rma yap&#;larak bu hastal&#;&#;&#;n önüne geçilmelidir. Ayr&#;ca hastal&#;ktan dolay&#; ma&#;dur olan çiftçilere mutlaka desteklemelerin verilmesi sa&#;lanmal&#;, o arazide farkl&#; ürün ekti&#;i zaman u&#;rad&#;&#;&#; zarar telafi edilmelidir." (HABER MERKEZ&#;)

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası