paşmaklık toprakları / Miri Arazi Nedir, Kaça Ayrılır Ve Bölümleri Nelerdir? Miri Arazi Çeşitleri Ve Özellikleri

Paşmaklık Toprakları

paşmaklık toprakları

Gündem

   Osmanlı Devleti, toprak yönetiminde büyük ölçüde Anadolu Selçuklu Devleti&#;nden etkilenmişti. İkta sistemi gibi Selçuklularda uygulanan sistemleri Osmanlı döneminde de görmek mümkündü.

   Osmanlı Devleti&#;nde topraklar mülkiyet hakkı ve kullanılışına göre genel olarak üçe ayrılırdı:

   1. Mülk topraklar

   2. Miri topraklar

   3. Vakıf topraklar 

1. MÜLK TOPRAKLAR

   Bu araziler mülkiyet bakımından halka aitti ve üstün hizmet gösterenlere padişah tarafından verilirdi. Bu topraklar kendi aralarında ikiye ayrılırdı: Öşriyye topraklar ve Haraciyye topraklar.

 A-) Öşriyye (Öşür) Topraklar: Osmanlı Devleti tarafından fethedilmeden önce Müslümanların mülkiyetinde olan topraklardı. Bu toprakların mülkünü elinde bulunduranlar topraklar üzerinde miras bırakmak ve satmak gibi tasarruf yetkisine sahipti. Bu toprakların sahipleri öşür ve çift resmi vergisi verirlerdi.

 B-) Haraciyye (Haraci) Topraklar: Osmanlı Devleti&#;nde fetihler sonucunda Gayrimüslimler&#;den ele geçirilen topraklardı. Fethin ardından tekrardan eski sahiplerine geri verilirdi. Bu toprakların sahipleri ürettikleri ürünlerin bir bölümünü devlete vergi olarak öderlerdi. Bu verginin adı Harac-ı Muvazzaf ve Harac-ı Mukassem idi.

2. MİRİ TOPRAKLAR

   Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar kullanılması için çeşitli kişilere verilirdi. Osmanlı Devleti&#;nde en fazla olan topraktır. Bu toprakların sahibi devletti; bu yüzden de kullanan kişiler herhangi bir tasarrufta(satım, miras vs.) bulunamazdı. Bu toprakların kullanım hakkını alanlar bir nevi kiracı konumundaydılar. Toprak verilen kişi, eğer üretim yapmazsa ya da toprağı izin almadan bırakırsa "çift bozan vergisi" ödemek zorunda kalırdı. Üç yıl süreyle toprak üzerinde üretim yapmazsa da toprak elinden alınırdı.

   Miri topraklar, belli kıstaslara(vergi miktarı vs.) göre çeşitli bölümlere ayrılırdı: Dirlik, ocaklık, yurtluk, paşmaklık, malikane, metruk.

 A-) Dirlik Toprakları: Miri topraklar içerisinde en önemli topraktır. Bu araziyi kullananlar devletin kendisine gösterdiği memurlara ve sipahilere vergi öderlerdi. Bu memurların ve sipahilerin tek geçim kaynağı aldıkları bu vergilerdi. Devletten maaş almazlardı. Osmanlı Devleti bu şekilde hazinesinden önemli meblağların çıkmasını engellemişti. Ayrıca vergilerin düzenli olarak toplanması ve üretimin sürekliliğini sağlamıştı. Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştu. Dirlik alan memurlar ve sipahiler gelirlerinin bir bölümü ile cebelü adı verilen askerler yetiştirirdi. Bu askerlerin tümü tımarlı sipahi ordusunu oluşturuyordu. Bu da her daim savaşa hazır hazır geniş bir ordunun oluşmasını sağlamaktaydı. Bunun dışında askeri masraflar da böylece azalmaktaydı.

   Dirlik sisteminin Osmanlı Devleti&#;ne sağladığı katkılar bunlarla sınırlı değildi. Göçebe şekilde yaşayan Türkmen aşiretlerinin yerleşik hayata geçmesine de vesile olmuştu.

   Dirlik topraklar gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılmıştır.

 1. Has topraklar: Yıllık geliri bin akçeden fazla olan topraklardır. Devletin üst kademesindeki kişilere verilirdi. Bu kişiler elde ettikleri vergi gelirleriyle tımarlı sipahi beslemek zorundaydı. Has topraklar, kişilere görevde kaldığı sürece verilirdi. Görevden ayrıldıktan sonra bu topraklar geri alınırdı.

 2. Zeamet topraklar: Yıllık geliri 20 bin ile bin akçe arasında olan topraklardı. Orta düzeydeki bürokratlara verilirdi.

 3. Tımar topraklar: Yıllık geliri 3 bin ile 20 bin akçe arasında olan topraklardı. Alt düzeydeki memurlara ve savaşta yararlık göstermiş kişilere verilirdi. Tımar topraklar da üç kısma ayrılırdı: Mustahfaz tımarı, Hizmet tımarı ve Eşkinci(Kılıç) Tımarı.

 B-) Ocaklık Arazi: Gelirleri tersane masrafları ile kale muhafızlarına ayrılan topraklardır.

 C-) Yurtluk: Gelirleri sınır boylarındaki askerlere bırakılan topraklardır. Daha çok Akıncılara verilmiştir.

 D-) Paşmaklık: Gelirleri padişahın eşleri ve kızlarına bırakılan topraklardır.

 E-) Malikane: Devlete yararlılık gösteren ve padişah tarafından değer verilen devlet adamlarına verilen topraklardır.

 F-) Metruk: Halkın ortak kullanımına(otlak, mera, mezarlık vs.) bırakılan topraklardır.

3. VAKIF TOPRAKLAR

   Gelirleri; cami, hastane, medrese ve han gibi halka hizmet veren kuruluşların giderleri için ayrılmıştır. Bu toprakların alımı ve satımı yasaktı.

Toplam 1 adet yorum yapılmıştır.TÜM YORUMLAR
Ali Yıldızhan
bir süre şu tarz konuları yayımlamasanız olmaz mı yaaaa. KPSS kabusunu atlatalı daha bir ay bile olmadı fenalık geldi bunlardan. osmanlının selçuklunun her şeyini öğrendik artık:)))
[ Versiyon a ] [ Yazılan her yazı yazarların sorumluluğundadır. Hiçbir yazı izin alınmadankopyalanamaz. ]
iletisim
DMCA

Osmanlıda Toprak Sistemi

Osmanlıda Toprak Sistemi
Osmanlı'da Toprak Sistemi: yılları arasında Türk ve İslam devletinde toprak adı verilen yeryüzünün üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların parçalanması ve bozulması ile meydana gelen en üst tabakanın paylaşılması ve yönetilmesini içeren sisteme verilen isimdir. Osmanlı Devleti'nde toprakların büyük bir kısmının mülkiyeti devlete aittir. Yani '' Saban giren yer (tarım yapılabilen arazi) özel mülk olamaz.'' anlayışı geçerliydi. Ülke hanedanının ortak malıdır prensibi bu anlayışın çıkmasında etkili olmuştur. Özel mülk toprakları son derece sınırlıdır. Toprakların büyük bölümünün devletin mülkiyeti içinde olması toplum arasında (Osmanlı Devleti dışında) ayrıcalıklı sınıfların oluşmasını engellemiştir.
Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi iki ana bölüme ayrılır. Bunlar;
 • Devlete ait olan arazidir.
 • Fetih ile alınan topraklardır.
 • Bu toprağı kullanan kişiler kiracı konumundadır.
 • Bu arazinin mülkiyeti satılamaz, devredilemez, kiralanamaz. Sadece kullanım hakkı miras bırakılabilir.

Miri Arazinin Bölümleri:

 • Dirlik Arazi
 • Mukataa Arazi
 • Paşmaklık Arazi
 • Malikane Arazi
 • Yurtluk Arazi
 • Ocaklık Arazi
 • Vakıf Arazi
 • Metruk Arazi
 • Mevat Arazi
Dirlik Arazi: Miri arazinin en önemli bölümüdür. Dirlik için ayrılmıştır. Dirlik arazisini ekip biçenler devlete ödemeleri gereken vergiyi hükümetin göstereceği memurlara ve sipahilere öderlerdi. Böylece devlet hazinesinden memur ve sipahi maaşları için para çıkmamış olurdu. Dirlik arazisi gelirine göre üçe ayrılmıştır. Bunlar; Has Arazi, Zeamet Arazi ve Tımar Arazisidir.
 • Has Arazi: Yıllık geliri akçeden fazla olan dirlik arazisidir. Bunlar padişahlara, şehzadelere, divan üyelerine, beylerbeyine ve sancak beylerine verilirdi. Has sahipleri dirliklerin akçesini kendilerine ayırırlar, akçesini ise atı, silahı olan ve savaşa hazır durumda bulunan cebelü (atlı asker) beslerdi.
 • Zeamet Arazi: Yıllık gelir olarak akçe ile akçe arasında olan dirliklerdir. Bu arazi orta derece ki devlet memurlarına, hazine ve tımar defterdarlarına, alay beylerine, kale dizdarlarına ve katiplerine verilir. Zeamet sahibi ilk akçe hariç sonraki her akçe için cebelü (atlı asker) beslemek zorundaydı.
 • Tımar Arazi: Yıllık gelir olarak akçe ile akçe arasında olan dirliklere denmektedir. Tımar sahibi olan kişiler gelirlerinin akçesini kendi geçimleri için ayırırlardı. Buna kılıç tımarı adı verilir. Geri kalan her akçe için bir cebelü (atlı asker) beslemek zorunluluğu vardı. Tımar sistemi II. Mahmut döneminde kaldırılmıştır.
Dirlik Sisteminin Yararları:
 • Dirlik sistemi sayesinde hazineden para çıkmadan devletin asker ihtiyacı karşılanmıştır.
 • Dirlik sistemi sayesinde memurların maaşı karşılanmıştır.
 • Vergilerin toplanması bu şekilde kolaylaşmıştır.
 • Dirlik sisteminin uygulandığı bölgede devlet otoritesi sağlanmıştır.
 • Bayındırlık işleri yürütülmüştür.
 • Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
 • Eyaletlerde devlet otoritesinin arttırılmasını sağlamıştır.
Mukata Arazi: Gelirin tamamı doğrudan devlet hazinesine ait olan topraklardır. Bu toprakların geliri iltizam yolu ile toplanırdı.

Paşmaklık Arazi: Bu arazinin geliri padişahın kızlarına ve eşine bırakılırdı.

Malikane Arazi: Bazı devlet görevlilerine üstün hizmetlerinden dolayı verilen topraklardır.

Yurtluk Arazi: Sınır arazilerinde bulunan askerlere, kasaba veya şehir memurlarına verilen arazidir.

Ocaklık Arazi: Kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır.

Vakıf Arazi: Bu arazinin geliri cami, medrese, bedesten, hastahane gibi hayır kurumları için ayrılır. Devlet vakıf arazilerinde vergi almazdı.

Metru Arazi: Devlete ait olup kamunun belli bir köyün ya da kasaba halkının yararlanması için terk olunmuş arazidir. Genel olarak halkın yararlanması için terk edilmiş bulunan yollar, meydanlar, namazgahlar, mesire, pazar, panayır yerleri ile köy ve kasaba halkının istifadesini tahsis edilen baltalıklar, harmanlar, meralar, yaylak ve kışlak yerleridir.

Mevat Arazi: Hiç kimsenin mülkiyeti altında bulunmayan topraklardır. Vasıflarından dolayı ziyarete elverişsiz bir topraktır. İnsanların kullanmadıkları ve terke ettikleri arazilerdir.

Mülk Arazi: Mülkiyeti şahıslara ait olan topraklardır.

Mülk Arazinin Bölümleri:

 • Öşürriye Arazi
 • Haraciyye Arazi

Öşüriyye Arazi: Mülkiyeti Müslüman olan halka ait olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri arazisi vergi olarak '' çift resmi '', ürün vergisi olarak da '' öşür '' öderlerdi.

Haraciyye Arazi: Mülkiyeti gayrimüslüman olan halka ait olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak '' ispenç (muvazzaf haracı)'', ürün vergisi olarak ise ''haraç (mukassem haracı) '' öderlerdi.

Son Güncelleme :

Osmanlıda Toprak Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.


5 Yorum Yapılmış "Osmanlıda Toprak Sistemi"

Tarih dersimizde Osmanlı toprak sistemini işliyorduk. Osmanlı döneminde toprak arazilerinin paylaşımı ve işlenişi oldukça farklı ve karışık. Ben konu olarak dirlik arazileri ve vakıf arazilerinin işleme ve kullanışını tam olarak anlamadım. Buradan alınan vergiler nasıl ödeniyor? Tam anlamıyla bu arazilerin yönetiminde kimler bulunuyor? Ayrıntılı olarak bilgi verirseniz sevinirim.
Can Kubat.

2 YANITI GÖRÜNTÜLE

Katowice : Biraz kısaltın yav

Panda : Vergi önemli o

teşekkürler ödevimden aldım
Öznur.

1 YANITI GÖRÜNTÜLE

Öznur : Yav hehe gerçekte 63 aldım ✏️

Cimilli çıkmıyor güzel cikofte gibi harikatülenfes bir site
Kirimozalefw.

CEVAP YAZ

Çok teşekkür ederim 😊
Dilara Ören.

CEVAP YAZ

ÇOOK TEŞEKKÜRLER
Cennet .

CEVAP YAZ

1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: Vefatı: 26 Mayıs Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I. Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık b
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden
funduszeue.info Dönemi Yapılan Yenilikler
funduszeue.info Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu
funduszeue.info Dönemi Fetihler
funduszeue.info Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştıfunduszeue.info kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve yılında vefat edene kadar
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. yılında Söğüt'te doğdu yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
funduszeue.infod Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
funduszeue.info Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
funduszeue.info Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
funduszeue.info Dönemi Yapılan Yenilikler
funduszeue.info Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Popüler İçerik

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler

Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. funduszeue.infoı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt

funduszeue.info Dönemi Yapılan Fetihler

funduszeue.info Dönemi Yapılan Fetihler

Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı.

2. Murat

2. Murat

2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi

funduszeue.info Dönemi Fetihler

funduszeue.info Dönemi Fetihler

Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası