oruçluyken balgam çıkarmak orucu bozar mı / Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutmak orucu zedeler mi?

Oruçluyken Balgam Çıkarmak Orucu Bozar Mı

oruçluyken balgam çıkarmak orucu bozar mı

T&#;k&#;r&#;k ve balgam yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam yutmak oru&#; bozar mı, Diyanet'e g&#;re kaza gerektirir mi?

Orucu bozan şeyler Ramazan'ın ilk gününden itibaren arama motorlarında aranmaya devam ederken en çok araştırılan konuların başından tükürük ve balgam yutma geliyor. İnsan vücudunun reflekslerinden biri olan tükürük ve balgam yutmakla ilgili akıllara takılan bir soru da oldu: Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam yutmak oruç bozar mı, Diyanet'e göre kaza gerektirir mi? İşte detaylar

Tükürük yutmak orucu bozar mı?

İstemeden balgam ve tükürük yutmak durumunda kalan kişiler bu durumun oruçlarına olan etkisini araştırmayı sürdürüyor. Tükürük ağzın salgıladığı doğal bir durumdur. Bu yüzden oruçlu olunduğu zamanlarda kişilerin tükürüklerini yutması orucu bozmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Tükürük ile birlikte bazen balgam ya da besin parçaları olabilir. Bu şekilde balgamla karışık tükürüğün yutulması orucu bozan bir durum olarak görülür. Kişiler eğer tükürüklerinde balgam olduğunun farkındaysa yutmamalı, tükürüğünü hemen dışarı atmalıdır. Aksi halde oruçları kazaya düşecektir.

Balgamyutmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruçlu olan kişinin balgamı ağzına gelmeden yutulduğu takdirde oruca herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak eğer balgam ağza geldiyse yutulmadan dışarı atılması gerekir. Bunun sebebi ise balgamın temiz bir madde olmadığıdır. Bu yüzden sağlık açısından da değerlendirildiğinde balgamın yutulması kişiler için zararlıdır.

İstemeden balgam yutmak oruç bozar mı, Diyanet'e göre kaza gerektirir mi?

Kişiler oruçlu oldukları süre içerisinde ağızlarına balgam geldiğinde yutmamaya özen göstermelidir. Ancak dalgınlıkla ya da yanlışlıkla, kişi istemeden balgamını yutabilir. Bu durumda da orucun bozulup bozulmadığını merak eder. Balgam temiz bir madde olmadığı için ağza geldiğinde yutulursa kişinin orucunu bozar. Ancak eğer kişi bunu fark etmeden yaparsa orucu bozulmaz. İstemeden balgam yuttuktan sonra kişi bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmalı ve balgam yutmaktan sakınmalıdır. Aksi halde orucu bozulur ve bozulan oruç yerine denk gelecek şekilde bir gün oruç tutmak ile yükümlü görülür.

Diş kanamasının tükürükle yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz.

Balgam yutmak orucu bozar mı?

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır.

Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa, bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.

Selam ve dua ile
Sorularla İslamiyet

B. KENDİ İSTEĞİYLE KUSMAK

Kendi isteğiyle kusmak[tan da uzak durmak gerekir.]

Doğru olan görüşe göre kişi göğsüne herhangi bir şeyin geri dönmediğini kesin olarak bilse bile orucu bozulur.

Kişi elinde olmaksızın kusarsa bunun bir sakıncası yoktur.

Aynı şekilde kişi balgamı yerinden hareket ettirip dışarı attığında da daha doğru görüşe göre bunun bir sakıncası yoktur.

Balgam kişinin [göğsünden değil de] başından gelir ve ağızdan dışarı çıkacak sınıra gelirse kişi bunu aktığı yerden kesip dışarı tükürsün. Bunu yapmaya gücü yettiği halde orada bırakırsa ve bu kişinin göğsüne inerse daha doğru görüşe göre orucu bozulur.

1. HÜKMÜ

2. KİŞİNİN KUSMASI ESNASINDA BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇIP KAÇMAMASININ HÜKME ETKİSİ VARMIDIR?

3. İSTEM DIŞI KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

4. BALGAM ÇIKARMAK ORUCU BOZAR MI?

1. HÜKMÜ

Kişinin kendi isteği ile kusmaktan da kendini tutması gerekir.

[*] - Bunun delili ibn Hibban ve diğer hadisçilerin rivayet ettiği şu hadistir: Oruçlu iken elinde olmaksızın kusan kimse üzerine orucunu kaza etme yükümlülüğü yoktur. Kendi isteği ile kusan kimse ise orucunu kaza etsin. (İbn Hibban, Savm, )

Bu hüküm kişi kendi isteği ile kusmanın haram olduğunu biliyorsa ve kasten kendi iradesi ile yapmışsa söz konusu olur. Şayet yeni müslüman olması veya alimlerin bulunduğu bölgeden uzakta yetişmiş olması sebebiyle hükmü bilmiyorsa, unutmuşsa yahut başkası tarafından zorlanmışsa [ikrah altında yapmışsa] bu durumda kişinin orucu bozulmaz. El-Bohr adlı eserin yazarı bilmeyen kişinin mutlak olarak mazur görüleceği, kasten yapan kişinin ise -Kadı Hüseyin'in yukarıda zikredilen şekilde koyduğu kayıtta yer aldığı üzere- bunun aksine mazur görülmeyeceği fikrine meyletmiştir.

2. KİŞİNİN KUSMASI ESNASINDA BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇIP KAÇMAMASININ HÜKME ETKİSİ VARMIDIR?

Kişi kendi isteği ile kusarken başını döndürerek kussa ve boğazından geriye herhangi bir şeyin kaçmadığını kesin olarak bilse [orucu yine de bozulur mu? Bu konuda mezhep içinde iki görüş bulunmaktadır:]

[Birinci görüş]

Orucu bozulur. Bu görüş konu ile ilgili rivayetin zahir anlamı sebebiyle "orucu bozan şey kişinin kendi isteği ile kusmuş olmasıdır [boğazından geriye bir şey gidip gitmemesi değil]" hükmüne dayalıdır. Nitekim boşalmada da böyledir.

[İkinci görüş]

[Oruç bozulmaz.] Bu karşı görüş ise "kusma fiilinde orucu bozan şey az da olsa dışarı çıkan şeylerin geri dönmesidir" hükmüne dayalıdır.

3. İSTEM DIŞI KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Kişi istem dışı olarak kusarsa bunun bir sakıncası yoktur, yani oruca bir zararı olmaz. Bunun delili daha önce geçen rivayettir.

4. BALGAM ÇIKARMAK ORUCU BOZAR MI?

Kişinin bedeninin iç kısmından balgam gelse kişi de bunu dışarı atsa [bunun oruca bir zararı olur mu? Bu konuda mezhep içinde iki görüş bulunmaktadır:]

[Birinci görüş]

Daha doğru olan görüşe göre bu da orucu bozmaz. Kişi bu balgamı ister başından isterse göğsünden getirmiş olsun fark etmez. Çünkü balgamı dışarı atma ihtiyacı sürekli tekrarlanan bir ihtiyaç olduğundan buna izin verilmiştir.

[Ikinci görüş]

Kendi isteği ile kusma durumunda olduğu gibi burada da oruç bozulur.

Nevevi er-Ravda ve el-Mecmu'da birinci görüşü tek görüş olarak benimsemiştir.

Nevevi metinde kelimesini zikretmekle şunu dışarıda bırakmıştır: Balgam kendiliğinden veya öksürüğün bastırması sonucunda iner de kişi derhal bu balgamı dışarı atarsa bunun kesin olarak oruç açısından bir sakıncası yoktur.

Nevevi4bJ kelimesini zikretmekle balgamın yerinde kalması durumunu dışarıda bırakmıştır; çünkü bunun orucu bozmadığı tek görüş olarak kabul edilmiştir. Yine balgam dışarı çıktıktan sonra kişinin bunu yutmasını da dışarıda bırakmıştır; çünkü bunun orucu bozduğu ittifakla kabul edilmiştir.

Balgam kişinin başından gelir de ağızdan dışarı çıkacak sınıra gelirse, yani dimağdaki açık delikten ağzın en dip noktası boğazın üst tarafı olan noktaya gelirse kişi akan balgamı aktığı yerden kessin daha sonra -şayet mümkünse- bunu dışarı tükürsün, böylece balgam kişinin içine gitmemiş olur. Şayet kişi bunu dışarı atma imkanı olduğu halde atmaz da kişinin göğsüne giderse daha doğru görüşe göre kusurlu davrandığından dolayı- orucu bozulur. Diğer görüşe göre kişinin orucu bozulmaz; çünkü o [orucu bozacak] herhangi bir şey yapmamış, yalnızca bir şey yapmaktan kendini tutmuştur.

Balgam ağzın dışarıya dönük yönüne kadar ulaşmazsa -ki bununla kastedilen Nevevi'ye göre Arapçadaki (&#; ve &#;) harflerinin çıktığı bölgedir. Rafii'ye göre ise ağzın alt sınırı olan ve ( &#;)yuvarlak h harfinin çıkarıldığı bölgedir- yahut da bu bölgeye ulaşsa bile kişi bunu kesme ve dışarı tükürme imkanına sahip olamazsa bunun zararı olmaz.

BİR SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

C. KİŞİNİN VÜCUT BOŞLUĞUNA BİR ŞEY GİTMESİ

1. VÜCUT BOŞLUĞUNA BİR ŞEY GİTMESİNİN HÜKMÜ - 2. VÜCUT BOŞLUĞUNA GİDİP ORUCU BOZAN ŞEYLER - 3. VÜCUT BOŞLUĞUNA ULAŞAN ŞEYDE BULUNMASI GEREKEN ŞART - 4. TÜKRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI? - 5. ABDEST ALIRKEN AĞZINDAN VE BURNUNDAN İÇERİYE SU KAÇIRMAK - 6. DİŞLERİNİN ARASINDA KALAN BİR ŞEYİ YEMEK - 7. KİŞİNİN VÜCUDUNA ZORLA [TEHDİTLE] BİR ŞEYİN VERİLMESİ - 8. UNUTARAK BİR ŞEY YİYİP - İÇMEK - 9. UNUTARAK CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMAK

Diyanet bilgisi! T&#;k&#;r&#;k ve balgam yutmak orucu bozar mı? T&#;k&#;r&#;k yutmak orucu bozuyor mu?

Oruç tutan kişiler hem balgam hem de tükürük yutma konusunda kararsız kalabiliyorlar. Bu durumda oruçlarına bir zarar gelip gelmediğini anlamak için dikkat etmeleri gereken bir ince ayrıntı bulunuyor. Peki, bu ayrıntı ne, balgam ve tükürük oruç bozar mı?

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Balgam eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.

Öte yandan balgam ağıza gelir ve istemeden yutulursa yine oruç tutan kişi açısından bir sıkıntısı bulunmuyor. Ancak balgam ağıza geldikten sonra bilinçli bir şekilde geri yutmak oruca zarar verebilir bu durumdan sakınılması daha uygun olur.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük balgama göre zararsız ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası