ortanca evde yetişir mi / Ortanca Çiçeği Bakımı: 4 Kolay Adım - Nefis Yemek Tarifleri

Ortanca Evde Yetişir Mi

ortanca evde yetişir mi

Ortanca Çiçeği Nasıl Çoğaltılır? Dalından ve Kökünden Ortanca Çiçeği Çoğaltma Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Ülkemizde birçok yerde karşımıza çıkan ortanca çiçeği özellikle düğün ve benzeri organizasyonlar için iyi bir seçenektir. Renkleri ele alındığında pembe ortanca; duygusallık, romantizm ve evliliği sembolize eder. Mavi ortanca, af dilemek ve romantik bir teklifi geri çevirmek ile bağlantılıdır. Beyaz ortanca çiçeği ise bolluk, övgü ve zarafetin simgeler. Bu bağlamda ortanca çiçeği, içten duyguları ifade etmektedir. Böylelikle ortanca çiçeğinin anlamı nedir sorusunun yanıtını vermiş bulunuyoruz. Peki, ortanca çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Ortanca çiçeğinin özellikleri nelerdir? Ortanca çiçeği nasıl çoğaltılır? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

ORTANCA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Doğadaki her çiçeğin özellikleri birbirinden farklıdır. Çiçeklerin özellikleri göz önüne alındığında ise yetiştirmesi çok daha kolay olacaktır. İşte ortanca çiçeği özelliklerine ilişkin detaylar şöyle;

 • Her yerde yetişebilen ortanca çiçeği çok çeşide sahiptir.
 • Taşkıran familyasındandır.
 • İlk etapta Japonya'da yetiştirilmiştir.
 • Türkiye'de ve Avrupa'da yetişmektedir.
 • Çiçeklerinin mavi açmasını istiyorsanız bunun için özel ilaçlardan yararlanabilirsiniz.
 • Konum açısından gölgeli alanlar onlar için idealdir.
 • Killi, kireçsiz ve hafif toprakları ve gölge duvar diplerini tercih ederler.

ORTANCA ÇİÇEĞİ BAKIMI

Sağlıklı ortanca çiçeklerine sahip olmak isteyenler çiçeği yere ekmelidir. Aydınlık ancak gölge mekanları severler. Su ihtiyacı fazla olduğundan her gün düzenli olarak sulanması gerekir. İlkbahar mevsiminde ortanca çiçeğinin dibi kazılıp hayvan ve bitki çürüntüleri ile karıştırılarak kapatıldığında eylül ayına kadar daha fazla sayıda çiçekler verir. Buna ek olarak ayda bir olmak üzere sıvı gıda verilmesi önerilir. Sulama işlemi aynı miktar ve aynı günlerde yapılmalıdır. Saksı değişimini çok sık uygulamak, ilk etapta büyük saksılara ekmek çiçeğinin gelişimini yavaşlatabilir. Kış ayının gelmesi ile birlikte zarar gören tüm dalların dibe yakın olacak şekilde kesilmesi gerekir.

ORTANCA ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Ortanca çiçeğinin çoğaltmanın bazı yolları vardır, ancak bunlar ortancanın mevsimine ve türüne göre farklılık gösterir. Bu çiçeği çoğaltma işleminde uygulayabileceğiniz yöntemlerin başında daldırma işlemi gelmektedir. Bunun için ortancadan bir dal eğilir ve ortasından toprağa gömülerek bol su takviyesi ile köklenmesi sağlanabilir. Kök veren ortanca şubat ayında ayrılır ve farklı bir saksıya ekilebilir.

Kolay yöntemlerden biri de su içinde köklendirme işlemidir. Suyun içine ortanca çiçeğini yerleştirdikten sonra haftada bir suyunu değiştirmeli ve bu zaman zarfında köklenmesini beklemeniz gerekir. Köklenen bitki toprağa ekilmelidir.

Ortanca çiçeğini çoğalmak için çelikleme yöntemlerin de faydalanabilirsiniz. Bu işlem farklı şekillerde yapılmaktadır. İlk olarak kök çeliği ile yapılır. Bu işlem genellikle kış ayında yapılmaktadır. Tepe çeliği yönteminin uygulama aşaması ise şu şekilde; üzerinde çiçek olmayan yapraklı dallardan cm kesilir ve birkaç cm derinliğe gömülür. Toprağın nefes almasını engellemek için plastik bir poşet v.s gibi ürünlerle kaplanarak çeliğin köklenmesi beklenir. Çelikleme işleminde 3. yöntem ise taze ortanca dalların dip kısımlardan 20 cm uzunlukta kesilir ve toprağa ekilir. Ancak, bu işlemi yaz sonunda yapmanız tavsiye edilir.

Nergis çiçeğinin özellikleri nelerdir? Nergis çiçeği hikayesi ve anlamı Kardelen çiçeğinin hikayesi - Kardelen çiçeğinin anlamı ve kısa hikayeler Gelincik çiçeği faydaları nelerdir? Gelincik çiçeği anlamı, özellikleri ve faydaları Mimoza çiçeği özellikleri ve faydaları nelerdir? Mimoza çiçeği nerede yetişir?

Tüm A&#;amalar&#;yla Ortanca Çiçe&#;i Nas&#;l Yeti&#;tirilir?

Ortanca (Hydrangea Macrophylla), beyaz, pembe ve mavi tonlar&#;nda kendine has çiçekleri olan, çal&#; biçimli bir süs bitkisidir. Özellikle yazl&#;k yerlerde, bahçelerde s&#;kça görülen çiçek bahçeleri renklendirmek için bol bol tercih edilir.

Ortanca çiçe&#;i bak&#;m&#; pek çok çiçe&#;e oranla kolayd&#;r. Geni&#; bahçeler ya da balkonlardaki büyük saks&#;lar bu çiçek türü için oldukça uygundur. Senede bir kere budanmas&#; yeterli olan bitki, özel yöntemlerle ço&#;alt&#;labilmekte hatta rengi bile de&#;i&#;tirilebilmektedir.

Çiçe&#;in isminin Frans&#;z bir bilim kad&#;n&#; olan Hortensia’dan esinlenilerek koyuldu&#;u rivayet edilmektedir. Kelimenin Türkçe telaffuzu da ortanca kelimesine benzedi&#;i için çiçe&#;in isminin bu &#;ekilde dilimize girdi&#;i dü&#;ünülmektedir. Yani ortanca çiçe&#;i anlam&#; bizim dilimizdeki “orta” kelimesi ile ilgili de&#;ildir.

Dil kökeninde ise “Hydrangea” Yunanca “su” demek olan “hydor” ile “kap” demek olan “angeion” kelimelerinin birle&#;imidir. Çiçe&#;in ad&#;n&#; olu&#;turan ikinci kelime olan “Macrophylla” ise Latince geni&#; yaprakl&#; demektir.

ortanca bak&#;m&#;

Ortanca Yeti&#;tirmeye Ba&#;lamadan Önce:

 • Ortanca çiçe&#;i asl&#;nda en gür &#;ekilde bahçelerde yeti&#;ir. Yani bahçeniz varsa, ekstra bir yeti&#;tirme yeri haz&#;rl&#;&#;&#;na ihtiyac&#;n&#;z yok demektir.
 • Geni&#; alanlar&#; seven çiçe&#;i evde yeti&#;tirmek isterseniz de büyük saks&#;lar&#; tercih etmelisiniz. Saks&#; alt&#; tabaklar fazla suyun at&#;lmas&#; için faydal&#; olacakt&#;r.
 • Her toprak tipinde yeti&#;ebilen ortancalar için alan olu&#;turmak kolayd&#;r. Topra&#;&#;n çok alkali seviyede olmamas&#;na dikkat etmeniz yeterlidir.
 • Ortanca bak&#;m&#; için sulama konusu oldukça önemlidir. Bitki asla susuz b&#;rak&#;lmamal&#; ancak toprak a&#;&#;r&#; nemli, çamur k&#;vam&#;nda da olmamal&#;d&#;r.
 • Hemen hemen tüm çiçeklerde oldu&#;u gibi sabah saatlerinde ve mümkünse ayn&#; zamanlarda, ayn&#; miktarda sulama yapmak verimli sonuçlar verir. Ölçülü bir sulama kab&#; kullanman&#;z i&#;inizi kolayla&#;t&#;racakt&#;r.
ortanca çiçe&#;i nas&#;l ço&#;alt&#;l&#;r

Ortanca Hangi Ay Ekilir?

 • Ortancay&#; tohumdan yeti&#;tirebilir ya da yeti&#;mi&#; sa&#;l&#;kl&#; bir ortancadan al&#;nan dal da saks&#;ya dikilebilir.
 • Ortanca fidesi veya yeti&#;mi&#; bir ortancan&#;n dal&#;ndan saks&#;ya dikmek isterseniz ilkbahar aylar&#;ndan itibaren eylüle kadar vaktiniz var. Yani, yaz aylar&#;n&#; tercih edebilirsiniz.
 • Ortanca tohumunu saks&#;da çimlendirecekseniz önce tohumu bir süre suda bekletmelisiniz. Sonra uygun topra&#;a tohumu ve saks&#;n&#;n en üstüne ince bir tabaka torfu yay&#;n ve sera etkisi için stretch film ile üzerini kapat&#;n. Çimlenme süresi boyunca topra&#;&#; sprey su ile nemlendirmeniz yeterli olacakt&#;r.
 • Sa&#;l&#;kl&#; bir ortancadan yaz döneminde çiçeklenmemi&#;, ortalama 15 cm uzunlu&#;unda bir dal&#; kesip uygun yere dikerek de mis kokulu bir çiçe&#;e sahip olabilirsiniz.

Ortanca Çiçe&#;i Bak&#;m&#;: 4 Kolay Ad&#;m

1) Balkon, Bahçe Gibi D&#;&#; Geni&#; Alanlar Seçin

 • Balkonlar&#;n&#;z&#; renklendirmek istiyorsan&#;z evde ortanca yeti&#;tirebilirsiniz.
 • Dar pencere kenarlar&#; ya da hiç &#;&#;&#;k almayan yerler büyük ortanca saks&#;lar&#; için yeterli olmayabilir.
 • Ortanca yeti&#;tirilecek yer için önemli olan &#;ey geni&#; bir alan olmas&#; ve &#;&#;&#;k alan, hafif gölgeli bir yer olmas&#;d&#;r.
ortanca hangi ay dikilir

2) Büyük Bir Saks&#; Tercih Edin

 • Daha çok aç&#;k alan bitkisi olan ortancalar için büyük saks&#;lar uygundur. Böylece bitki kolayca köklerini derine do&#;ru salabilir.
 • Fazla sulama yap&#;ld&#;&#;&#;nda bitkinin dibinden suyu ak&#;tabilece&#;i &#;ekilde tasarlanan delikli saks&#;lar kullan&#;n.
 • Bitkinin ihtiyac&#; olmayan suyu saks&#; deli&#;inden d&#;&#;ar&#; ak&#;tt&#;&#;&#;nda bu suyu kolay alabilmek için altl&#;kl&#; saks&#;lar&#; tercih edin. Böylece pratik &#;ekilde temizleme i&#;lemi yapabilirsiniz.
ortanca bak&#;m&#;

3) Dolayl&#; I&#;&#;k Alabilecek Bir Yere Konumland&#;r&#;n

 • Ortanca bak&#;m&#; s&#;ras&#;nda çiçe&#;i güne&#; &#;&#;&#;&#;&#; al&#;p almad&#;&#;&#;na da dikkat etmek gerekir. Direkt &#;&#;&#;k almas&#;na gerek olmasa da dolayl&#; olarak &#;&#;&#;ktan faydalanmas&#; veya yar&#; gölde alanlarda olmas&#; iyi olacakt&#;r.
 • Ortancalar çok so&#;uk ya da s&#;cak yerlerde olumsuz etkilenirler. Bu yüzden rüzgarl&#; balkonlarda ya da pencere önlerinde tutulmamalar&#; gerekir.
 • Evin, ortam s&#;cakl&#;&#;&#;n&#;n derece alt&#;na dü&#;ebildi&#;i bölümleri de ortancalar için uygun de&#;ildir.
ortanca çiçe&#;i bak&#;m&#;

4) Sulamay&#; Ayn&#; Günlerde Ayn&#; Miktarda Yap&#;n

 • S&#;cak havalarda haftada kere, k&#;&#; aylar&#;nda ise toprak kurudukça sulama yapabilirsiniz.
 • Sulamay&#; direkt dipten de&#;il, dibe yak&#;n yerlerden yap&#;n.
 • Bitkinin fazla geldi&#;i için salaca&#;&#; suyu saks&#; altl&#;&#;&#;ndan kolayca temizleyebilirsiniz.
 • Mümkünse ayn&#; günlerde ve ayn&#; miktarda sulama yap&#;n. Ortanca s&#;cak ve so&#;uktan kolay etkilendi&#;i için, kulland&#;&#;&#;n&#; suyun da oda s&#;cakl&#;&#;&#;nda olmas&#;na özen gösterin.
ortanca çiçe&#;i sulama

Ortanca Çiçe&#;i Nas&#;l Ço&#;alt&#;l&#;r?

 • Ortanca ço&#;altma için çelikle yeti&#;tirme uygulamas&#;n&#; tercih edebilirsiniz.
 • Çiçek açmam&#;&#; uzun bir ortanca dal&#;n&#; kesin, alttaki yapraklar&#; ve tepe noktas&#;n&#; da kesin, bu dal&#; saks&#;ya dikin.
 • Büyük seralarda gördü&#;ünü gibi köklendirme yapt&#;&#;&#;n&#;z saks&#;n&#; naylonla sar&#;n.
 • Naylonun dik durmas&#; için saks&#; kenarlar&#;na yüksek çubuklar dikebilirsiniz.
 • hafta boyunca, günde bir havaland&#;r&#;p sulad&#;&#;&#;n&#;z ortanca dal&#; etraf&#;nda kökler uzad&#;&#;&#;nda, yeni bir saks&#;ya geçi&#; yapabilirsiniz.
 • Çelikle kökleme i&#;lemini herhangi bir zaman yapabilirsiniz ama yaz ba&#;&#; en uygun dönemlerden biridir.
 • Ortanca köklendirme aç&#;s&#;ndan da kolay bir çiçektir.
 • Ortancalar 1 ay gibi bir sürede kök salarlar.
ortanca renklendirme

Ortanca Çiçe&#;i Nas&#;l Budan&#;r?

 • Ortancan&#;z&#;n bir sonraki y&#;l güzel çiçeklenmesi için yaln&#;zca çiçek açm&#;&#; saplar&#; budamal&#;s&#;n&#;z. Çiçe&#;inizin toplamda üçte birinden az orandaki dallar&#;n&#; budaman&#;z sa&#;l&#;kl&#; büyüme aç&#;s&#;ndan önemlidir.
 • Uygun dallar&#; kökte yen olu&#;an bölümlere kadar olan k&#;sma kadar budayabilirsiniz.
 • Çiçe&#;in çe&#;idine göre budama dönemleri de&#;i&#;mektedir. Genel olarak ortancan&#;z&#; çiçeklenme dönemi geçtikten sonra budaman&#;z uygun olacakt&#;r diyebiliriz.
ortanca budama

Ortanca Renklendirme Nas&#;l Yap&#;l&#;r?

 • Ortancalar&#;n ilginç bir özelli&#;i renk de&#;i&#;tiriyor olmalar&#;d&#;r. Pembe bir fideyi diktikten sonra mavi bir ortanca ile kar&#;&#;la&#;maya haz&#;rl&#;kl&#; olun.
 • Ortanca topra&#;&#;n ph yani asit seviyesine göre de&#;i&#;mektedir. Asit seviyesi yükseldikçe renk mavi tonlar&#;na, asit seviyesi dü&#;tükçe renk pembe tonlar&#;na dönmektedir.
 • Ortanca renklendirme i&#;lemini kendiniz de d&#;&#; uygulamalar ile gerçekle&#;tirebilirsiniz.
 • Ortanca mavile&#;tirme için pembe çiçekli ortancan&#;z&#;n topra&#;&#;na alüminyum sülfat ekleyebilirsiniz.
 • Ortancalarda pembeden maviye renk de&#;i&#;imi sa&#;lamak için ilkbahar sonuyla eylül ay&#;na kadar olan sürede, ayda iki kez, yaprak çürüntüsüyle büyükba&#; gübresi kar&#;&#;&#;m&#;n&#; saks&#;ya eklemek de farkl&#; bir yöntemdir.
 • Maviden pembeye renk de&#;i&#;imi için ise renk de&#;i&#;imi yönteminde büyükba&#; yerine küçükba&#; gübresi kullanmal&#;s&#;n&#;z.

Ortanca Çiçe&#;i Çe&#;itleri

 • Hydrangea Macrophylla: Ortancan&#;n ortalama 2 metre boya ula&#;an, di&#;er çe&#;itlere göre küçük bir türüdür. Çok suya ihtiyaç duyar. Bu türün çiçekleri top biçimde, beyaz, mavi ve pembe renklerde olur. Haziran ve eylül aylar&#; aras&#;nda çiçek açar. &#;ç mekanlarda ve büyük ev balkonlar&#;nda yeti&#;tirmek için uygun bir bitkidir.
 • Hydrangea Sargentiana: Büyük ve kadife dokulu yapraklar&#; ve &#;emsiye biçimli çiçekleri vard&#;r. Hydrangea Sargentiana türünün boyu bak&#;m ve budama i&#;lemlerine ba&#;l&#; olarak 4 metreye ula&#;abilmektedir. Kokusu ortanca türleri aras&#;nda en yo&#;un olan&#;d&#;r.
 • Hydrangea Arborescens: Genellikle çiçekleri beyaz ve ye&#;il renklerde açar. Kartopu ortanca bu tür grubundad&#;r. Di&#;er türlere göre dallar&#; çok incedir, boyu 3 metreye kadar uzayabilmektedir. Yaz döneminde büyük çiçekler açar.
ortanca çiçe&#;i

4 Ad&#;mda Mine Çiçe&#;i Bak&#;m&#;, Faydalar&#;

Atatürk Çiçe&#;i Bak&#;m&#;: Ço&#;altma Budama, Saks&#; De&#;i&#;imi, Sulama

Bar&#;&#; Çiçe&#;i Bak&#;m&#;: Ço&#;altma, Saks&#; De&#;i&#;tirme, Sulama Teknikleri

Sümbül Çiçe&#;i Bak&#;m&#;: 6 Ad&#;mda &#;htiyac&#;n&#;z Olan Tüm Püf Noktalar&#;

Menek&#;e Bak&#;m&#;: Evde Nas&#;l Dikilir, Ço&#;alt&#;l&#;r, Sulan&#;r? Püf Noktalar&#;

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası