orhan bey dönemi savaşları / Orhan Bey Dönemi Kronolojisi

Orhan Bey Dönemi Savaşları

orhan bey dönemi savaşları

Orhan Gazi (Orhan Bey) Dönemi

 • Saltanat suresi 36 yıl ()
 • Osman Gazi ile Malhun (Mal) Hatun&#;un oğludur.
 • Çocukluğu ve ilk gençlik yılları hakkında kesin bilgi yoktur. ile arası dönemde doğduğu tahmin edilmektedir.
 • Ancak bilinen şudur: İlk gençlik yıllarından itibaren babasının yanında Bizans&#;a girişilen mücadelelerde yer almıştır.
 • Osman Bey, de oğlu Orhan’a Sultanönü ve çevresinin yönetimini verdi. Bu görevin gerçek amacı Germiyanoğullarından gelebilecek bir tehlikeye karşı bu bölgeyi korumaktı. Bu bölgede düşmanca hareketlerde bulunan Çavdar aşireti ile Oynaş Hisarı denilen yerde bir çarpışma yaşandı. Aşiretin bey&#;i Çavdaroğlu savaşta tutsak edildi.

Orhan Bey babasının yerine beyliğe vekâlet ediyor

 • Bu savaştan sonra oğluna güveni daha da artan Osman Bey kendi komutanları olan Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Konuralp ve Kösem Mihal’i Orhan Bey&#;in emrine vererek Sakarya ırmağı ile Karadeniz arasındaki Bizans topraklarının fethi ile görevlendirdi.
 • Orhan Bey, emrindeki gazilerle bölgedeki kaleleri tek tek fethetti. (bu bölgedeki birçok kasaba ve yerleşim yeri orayı fetheden Gazi&#;nin ismi ile anılmaktadır.)
 • Osman Bey, yılına gelindiğinde hastalığının (nikris/gut) daha da artması nedeniyle beyliğin yönetimini tamamen oğlu Orhan’a bıraktı.
 • Ancak Orhan Bey, yılında babasının ölümünden sonra tam olarak Osmanlıların lideri haline geldi.

Bursa fethediliyor

 • yılından beri abluka altında tutulan Bursa önce Mudanya’nın ardından Yenişehir’in düşmesi ile teslim olmak zorunda kaldı.
 • Orhan Bey görkemli bir törenle kente girdi ve Bursa’yı Osmanlıların ilk başkenti yaptı.

Maltepe (Palekanon) Savaşı, İznik ve İzmit’in fethi

 • Orhan Bey, Bizans’a karşı faaliyetlerini özellikle ilhanlıların Anadolu genel valisi olan Emir Çobanoğlu Timurtaş&#;ın Mısır&#;a kaçıp orada öldürülmesinden sonra artırdı.
 • Bizans’ın elindeki kalelerin fethini sürdürerek İznik ve İzmit’i kuşattı. Bu iki büyük şehrin kuşatılması ve Bursa&#;nın düşmesi Bizans imparatoru III. Andronikos’un harekete geçmesine sebep oldu. Çünkü bu şehirlerde düşecek olursa Bizans’ın neredeyse Anadolu&#;da hiç toprağa kalmayacaktı.
 • Bizans imparatoru harekete geçtiğinde Orhan Bey İznik’i kuşatmış bulunuyordu. Bizans kuvvetlerinin Anadolu&#;ya geçtiği haberini alınca İznik önlerinde az miktarda kuvvet bırakarak Bizans ordusunu Maltepe (Palekanon) denilen yerde karşıladı. () Yapılan savaşta yenilen Bizans imparatoru yaralı olarak İstanbul&#;a kaçmak zorunda kaldı.
 • Savunmasız kalan ve yardım umudunu kaybeden İznik yılında Osmanlı Devleti’ne teslim oldu.
 • İzmit ise yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Bu şehirlerin dışında Bizans’ın Anadolu topraklarındaki son kaleleri Gemlik, Kirmasti, Mihaliç, Ulubat kaleleri de fethedildi.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılara katılması (Osmanlılar Marmara ve Ege kıyılarına uzanıyor.)

 • Orhan Bey, Bizans’la mücadele ederken Anadolu beyliklerinin durumu ile de yakından ilgileniyordu. Bu sırada Karesi Bey ölmüş, oğulları arasında beylik için mücadele başlamıştı. Bu fırsatı değerlendiren Orhan Bey, Karesioğullarının merkezine girerek bu beyliği Osmanlı topraklarına kattı.

Böylece:

 • Balıkesir ve Biga Yarımadası Osmanlı toprağı haline geldi.
 • Karesioğulları&#;nın ortadan kalkmasıyla Osmanlılar, Marmara&#;nın Güney kıyılarına tamamen egemen oldular.
 • Ve ilk kez Ege Denizi’ne kadar ulaştılar.
 • Aynı zamanda Karesioğulları&#;nın donanması Osmanlı donanmasının çekirdeğini teşkil etti.
 • Bunun yanında Karesioğullarının hizmetinde bulunan değerli komutanlar Hacı İl Bey, Evrenuz Bey, Ece Halil ve Gazi Fazıl beyler Osmanlı hizmetine girdi.
 • Yaşanan tüm bu gelişmeler Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırdı.

Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli’ye geçişi (Osmanlılar için yeni ufuklar)

 • yılında Bizans imparatoru III. Andronikos öldü ve Bizans’ta taht kavgaları başladı. İmparator olmak isteyen İoannes Kantakuzenos, (Kantakuzen) Orhan bey&#;den yardım istedi. Orhan Bey&#;in yardımıyla funduszeue.infos Palailogos ile birlikte tahta çıkan Kantakouzenos, düşmanlarını ortadan kaldırmak ve balkanlardaki tehlikelere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemeye devam etti. Bu yardımın devamını sağlayabilmek için Osmanlılarla daha yakın ilişki kurmaya çalıştı. Bunun için de kızı Theodora’yı Orhan Bey ile evlendirdi.
 • Kantakuzen, balkanlarda Bizans’ı tehdit eden Sırp kralı Stefan Duşan’a karşı Orhan bey&#;den yardım istedi. İki hükümdar bu amaçla Üsküdar&#;da bir araya geldiler. Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa komutasındaki bir Osmanlı ordusunu Sırp kralına karşı gönderdi. Süleyman Paşa, Selanik’in Sırpların eline geçmesine engel oldu. Bunun yanında Osmanlı askerleri bir kez daha Bizans tahtını koruması için Kantakuzen’e yardım etti. Ayrıca Süleyman Paşa, Sırp ve Bulgar kuvvetlerini Dimetoka’da yendi.
 • Tüm bu yardımlar karşılığında ve yardımların devamının gelmesi için Kantakuzen, Gelibolu’daki Çimpe (Çimbi) Kalesi’ni Osmanlılara bıraktı. () Bu kale Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli’de yapacağı fetihler için önemli bir üs noktası oldu ve böylece Osmanlı devleti zamanında Rumeli’ye geçmeyi başardı.

Rumeli Fatih&#;i Şehzade Süleyman Paşa

 • Çimpe kalesinin üs olarak alınmasından sonra Süleyman Paşa Çimpe’den hareket ederek kısa zamanda tüm Gelibolu yarımadasını Tekirdağ’a kadar fethetti.
 • Osmanlıların Rumeli’ye geçişinin Bizans için ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Kantakouzenos Osmanlıların Gelibolu’dan çekilmeleri ve Çimpe’yi geri vermeleri karşılığında büyük miktarda para teklif etti. Ancak Orhan Bey buna yanaşmadı. Böylece Bizans, Avrupa yönünden de Osmanlı Devleti&#;nin kıskacına girmeye başladı. Osmanlı orduları Rumeli&#;de akmaya başladı.
 • Bizans, şaşkınlık içinde balkan prensliklerinden Sırp despotluğu ve Bulgarlar krallığı ile birlikte Osmanlılara karşı bazı girişimlerde (Sazlıdere Savaşı) bulundu. Bunun üzerine, Orhan Bey fethedilen yerlerin Türkleşmesi için buraların yerleşime açılmasını isteyince, Rumeli fetihlerini yöneten Süleyman Paşa, eski Karesi topraklarındaki Türkmenleri Rumeli’ye geçirerek yerleştirdi.
 • Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli’ye geçişi, Balkan Devletleri’ni ve Avrupalıları kaygılandırmış olsa da kendi aralarındaki mücadelelerden (bu sırada Avrupa&#;nın batısında yüzyıl savaşları devam etmekteydi) dolayı Osmanlılarla uzun süre ilgilenmediler.
 • Rumeli Fatih&#;i Süleyman paşa da avlanırken atından düşerek öldü. Onun ölümünün ardından Rumeli harekâtını kardeşi şehzade Murat sürdürdü.
 • Oğlu, Süleyman Paşa&#;nın ölümüne çok üzülen Orhan Bey de fazla yaşamadı ve de öldü. Babası Osman Bey&#;in Bursa&#;daki türbesinin yanına defnedildi.

Orhan Bey ve aşiret düzeninden beylik düzenine geçiş

 • Orhan Bey döneminde aşiret geleneklerinden, devlet düzenine geçme konusunda önemli adımlar atıldı. Yönetim ile ilgili yasalarda Selçuklu devlet teşkilatı örnek alındı. Bayındırlığa önem verildi. Bursa, 14 yüzyıl Anadolu’sunun ticaret, din ve kültür merkezlerinden biri haline getirildi. Orhan Bey&#;in 36 yıllık saltanatı üç döneme ayrılabilir.
 • Birinci dönem, Bursa&#;nın alınışı ile başlar, e kadar sürer. Bu dönemde Orhan Bey, dış politikada dikkatini tamamen Bizans’a yöneltmiştir. İçeride ise Bursa ve İznik’in bayındır hale gelmesi, birer Osmanlı kenti özelliğine kavuşması için pek çok çalışma yapılmıştır. İlk Osmanlı akçesinin bastırılması, Yaya ve Müsellemler adıyla ilk sürekli Ordu çekirdeğinin oluşturulması, ilk Osmanlı yasalarının toparlanması ve ilk divan’ın toplanması gibi devlet kurumsallaşması başlamıştır.
 • İkinci dönemde, Bizans’la daha yakından ilgilenilmiş, taht kavgalarını karışılarak Bizans, etki altına alınmış, siyasal ilişkiler artırılmıştır. Germiyanoğulları ile iyi ilişkiler kurulmuş, Karamanoğullarına karşı Germiyanoğulları&#;nın yanında yer alınmıştır. Karesi topraklarının elde edilmesi Osmanlıların Ege&#;ye çıkmalarını sağlamıştır. Rumeli’ye geçiş yıllarında Ankara ahilerin elinden alınarak Ege&#;den orta Anadolu&#;ya kadar Osmanlı sınırları genişletilmiştir. Osman Bey zamanında Osmanlılar toprak ve nüfus olarak Anadolu beylikleri içinde en küçük beyliklerden biri iken ’de Rumeli’ye geçiş ile birlikte bir devlet niteliği kazanmıştır.
 • Üçüncü dönemdeOsmanlılar, Balkan devletlerinin olduğu kadar Türk İslam devletlerinin de dikkatlerini çekmişlerdir. Bu dönem Rumeli’nin Türkleşmeye başlaması ile birlikte Anadolu Türk birliği için hazırlık dönemidir.

Orhan Bey Dönemi ( &#; )

Orhan Bey Dönemi Siyasi Olayları

 • Bursa fethedildi (). Başkent yapıldı.
 • Akçakoca ve Karamürsel tarafından Kocaeli Yarımadası&#;nın büyük bir bölümü ele geçirildi.
 • Osmanlı Devleti&#;nin Kocaeli Yarımadası&#;ndaki ilerleyişinden rahatsız olan Bizans Devleti, Anadolu&#;ya bir ordu gönderdi ve Palekanon (Maltepe) Savaşı yapıldı ().
 • Osmanlı ordusunun, Bizans ordusunu yenmesi sonucunda Bizans&#;ın Anadolu üzerindeki etkinliği sona erdi.
 • İznik yılında alınarak, savaş alanlarına yakınlığı nedeniyle geçici olarak başkent yapıldı.
 • yılında İzmit alınarak Kocaeli Yarımadası&#;nın fethi tamamlandı. Önemli bir ticaret merkezi olan İzmit&#;in alınması Osmanlı Devleti&#;ni ekonomik yönden güçlendirdi.
 • Sırp ve Bulgar baskısından kurtulmak ve imparator olmak isteyen imparator vekili Kantakuzenos kızını Orhan Bey&#;le evlendirerek Osmanlı Devleti&#;nin desteğini sağladı. İstanbul&#;u alarak imparatorluğunu ilan etti. Ancak taht kavgalarının devam etmesi Bulgar ve Sırpların eski İmparator Yuannis&#;i tutmaları sonucunda Kantukuzenos Gelibolu Yarımadası&#;ndaki Çimpe Kalesi karşılığında Osmanlı Devleti&#;nden yardım istedi. Osmanlı Devleti&#;nin Sırp ve Bulgarları yenilgiye uğratmaları üzerine Çimpe Kalesi Osmanlı Devletine verildi. Böylelikle Osmanlı Devleti ilk kez Rumeli topraklarına geçmiş oldu. Çimpe Kalesi Rumeli fetihleri sırasında üs olarak kullanıldı.
 • yılında Eretna Beyliği&#;nin iç karışıklıklarından yararlanılarak Ankara alındı.

Orhan Bey Dönemi&#;ndeki Teşkilatlanma Çalışmaları

 • &#;Sultan&#; unvanını ilk kez kullanan Osmanlı Padişahıdır.
 • İlk Divan teşkilatı oluşturulmuştur.
 • İlk kez vezirlik makamı oluşturulmuştur. (İlk atanan vezir Orhan Beyin kardeşi Alaaddin Paşa&#;dır.)
 • İlk düzenli ordu (yaya ve müsellem) oluşturulmuştur.
 • İlk medrese İznik&#;te İznik Orhaniyesi adıyla açılmıştır. (İlk müderrisi ise Davud-u Kayseri&#;dir.)
 • İlk tershane Karesioğullarının alınmasıyla Karamürsel&#;de açılmıştır.
 • İlk darphane kurulmuş ve ilk gümüş para (akçe) basılmıştır.

İskan &#; İstimlak &#; Şenlendirme Politikası

Dönemin Önemi:

 • Orhan Bey Döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk gümüş akçesi bastırıldı. Yaya ve Müsellem adında iki ayrı askeri sınıf açıldı. Böylece ilk düzenli ordu kuruldu.
 • İlk defa bu dönemde şehzadeler sancaklara gönderildi.
 • İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.
 • Sancaklara kadı ve subaşı atamaları yapıldı.
 • İlk divan kuruldu.

Görüldüğü gibi Orhan Bey yaptığı bu çalışmalarla babasından devraldığı uç beyliğini teşkilatlı bir devlet haline getirmiştir.

Bursa Orhan Bey Döneminde başkent yapılmıştır.

Osmanlı Padişahlarından Orhan Bey döneminde hangi siyasi olaylar, faaliyetler yapılmıştır? Orhan Bey dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

Orhan Gazi

Orhan Gazi

ORHAN BEY DÖNEMİ SİYASİ OLAYLAR ( &#; )

Osman Bey&#;in yılında ölümü üzerine oğlu Orhan Bey Osmanlı Devleti&#;nin başına geçti.

Bursa&#;nın Fethi ()

Osman Bey&#;in hastalanmasından sonra oğlu Orhan Bey Bursa&#;nın kuşatılmasını devam ettirdi. Yaklaşık on yıl süren kuşatma sonunda Bursa Tekfuru şehri teslim etti. Osmanlı Devleti&#;nin bu dönemde yaptığı fetihlerdeki temel amacı Rumeli&#;ye geçmek için gerekli olan temel şartları oluşturmaktı.

Maltepe (Palekanon) Savaşı ()

Bursa&#;nın fethinden hemen sonra Kocaeli Yarımadası fethedildi. Osmanlı kuvvetlerinin istanbul Boğazı&#;na yaklaşması ve İznik&#;i kuşatması üzerine Bizanslılar, karşı saldırıya geçti. Bizans&#;ın büyük bir ordu ile yola çıktığını öğrenen Orhan Bey, izmit kuşatmasını kaldırarak Bizans üzerine yürüdü.

İki ordu arasındaki Maltepe Savaşı&#;nı Osmanlı ordusu kazandı. Ardından Orhan Bey İznik&#;i kuşatarak &#;de teslim aldı. Bir süre sonra da İzmit kuşatıldı ve &#;de Osmanlı egemenliğine katıldı.

Karesioğulları Beyliği&#;nin Osmanlı Topraklarına Katılması ()

Orhan Bey, Karesi Beyliği&#;ndeki iç karışıklıklardan yararlanarak bu beyliğin topraklarını yılında Osmanlı Devle-ti&#;ne kattı. Böylece Osmanlı Devleti&#;nin sınırları Çanakkale Boğazı&#;na kadar genişledi. Karesioğulları&#;nın donanmasının Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlı Devleti&#;nde denizcilik çalışmaları da başlamış oldu. Karesioğulları&#;nın Osmanlı Devleti&#;ne bağlanması, Rumeli&#;ye geçişi kolaylaştırdı.

Rumeli&#;ye Geçiş ()

Bizans tahtı için mücadele eden Kantakuzen&#;in, Orhan Bey&#;den yardım istemesi üzerine Orhan Beyin oğlu Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin yardımını alan Kantakuzen, Bizans imparatoru oldu.

Bizans imparatoru Kantakuzen, Osmanlı kuvvetlerinden Balkanlardaki ayaklanmaların bastırılmasında da yardım alabilmek için Gelibolu Yarımadasfndaki Çimpe Kalesi&#;ni Osmanlılara verdi (). Çimpe Kalesi bundan sonra Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli&#;deki fetihlerinde üs olarak kullanılmaya başlandı. Çimpe Kalesi&#;ne asker yerleştiren Süleyman Paşa, bir daha ayrılmamak üzere Rumeli&#;ye yerleşilmesini sağladı. Kısa bir süre içinde Tekirdağ, Çorlu ve Lüleburgaz fethedildi. Böylece Bizans&#;ın Balkan devletleriyle olan bağlantısı büyük oranda kesildi. Fethedilen bölgelere Anadolu&#;dan getirilen Türkmenler yerleştirilmeye başlandı. Böylece bölgede yapılan fetihlerin kalıcılığı sağlandı.

Rumeli&#;de Uygulanan İskan Siyaseti

Osmanlı Devleti&#;nin Rumeli&#;de fethettiği topraklarda uyguladığı iskan siyasetinin başlıca amaçları şunlardır:

✓ Fethedilen yerlerin elden çıkmamasını sağlamak
✓ Fethedilen bölgeleri Türk İslam yurdu haline getirmek
✓ Fethedilen bölgelerde sosyal düzeni ve barış ortamını sağlamak
✓ Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek tarım nüfusunun zarar görmesini engellemek
✓ Farklı dinlerden olan insanlara din ve ibadet özgürlüğü tanıyarak devlete bağlılıklarını artırmak
✓ Göçebe Türkmenleri boş arazilerde yerleşik hayata geçirerek tarımsal üretimin artırılmasını sağlamak

İskan siyaseti uygulanırken dikkat edilen bazı özellikler şunlardır:

✓ Fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesi için Anadolu&#;dan gelen Göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesine önem verildi. Böylece göçebeler yerleşik hayata geçirilerek daha kolay denetlenmeleri de sağlandı.
✓ Fethedilen yerlerin eski halkının inançlarını ve kültürlerini devam ettirmelerine olanak sağlandı.
✓ Daha önceki yönetimin aldığı vergiden daha az vergi alındı ve böylece halkın Osmanlı yönetimini benimsemesi hızlandırıldı.
✓ Fethedilen bölgelerde halkın ihtiyacı olan imar faaliyetleri yapılarak bölgeye Türk-islam ülkesi haline getirildi.
✓ Rumeli&#;ye yerleştirilen Türkmenlerin yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerden olmasına çalışıldı. Böylece yerleştirilen toplulukların hem iklime uyum sağlamaları kolaylaştırıldı hem de uzun süren yolculuklardan kaynaklanan sorunlar azaltıldı.
✓ Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek bunlardan hem tarım nüfusu hem da asker olarak yararlanıldı.
✓ Anadolu&#;da aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı Rumeli&#;ye göç ettirilerek toplumsal barış ortamı sağlanmaya çalışıldı.

Ankara&#;nın Osmanlı Topraklarına Katılması ()

Anadolu&#;daki en güçlü beyliklerden biri olan Eretna Beyliği&#;nde Eretna Bey&#;in ölümü üzerine başlayan karışıklıklardan yararlanan Orhan Bey, Ankara&#;yı Osmanlı topraklarına katarak Karamanoğulları ile sınır komşusu olunmasını sağladı. Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları arasındaki çekişmeler bu tarihten itibaren başladı.

Orhan Bey Döneminde Teşkilatlanma Çalışmaları

Orhan Bey döneminde devlet teşkilatlanmasına önem verildi. Böylece devlet işleyişi kişisel uygulamalardan arındırılarak her alandaki faaliyetlerde süreklilik sağlanmak istenmiştir.

Bu dönemde yapılan bazı faaliyetler şunlardır:

✓ Devlet işlerinde daha doğru kararlar alınmasını sağlamak amacıyla Divan Kurulu oluşturuldu.
✓ Yerleşim birimlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla subaşılık makamı oluşturuldu.
✓ Padişaha yardımcı olmak amacıyla Vezirlik makamı oluşturuldu.
✓ Davalara bakmak amacıyla Kadılık kurumu oluşturuldu.
✓ İznik&#;te ilk Osmanlı medresesi açıldı.
✓ Osmanlı Devleti&#;nin ilk düzenli ordusu olan Yaya ve Müsellem ordusu kuruldu.
✓ Karamürsel&#;de ilk Osmanlı tersanesi açılarak denizcilik çalışmaları hızlandırıldı.

Orhan Bey Dönemi (Aşiretten Beyliğe)

A. BURSA’NIN FETHİ ():

Osman Bey’in hayali Bursa’yı almaktı. Onun zamanında başlayan kuşatma Orhan Bey’in Mudanya ve Orhaneli’nin alması ile tamamlandı. Bizans ile bağlantısı kalmayan Bursa tekfuru şehri teslim etti.

 • Bursa Bizans’ın Anadolu’daki en büyük şehriydi.
 • Bursa fethedildikten sonra başkent yapıldı.
 • Böylece Osmanlı Devleti’nin ilk Başkenti oldu.

B. MALTEPE (PALEKANON) SAVAŞI ():

 • Bursa’nın fethi,
 • Kocaeli yarımadasındaki fetihler ve
 • İznik’in kuşatılması üzerine Bizans harekete geçmiştir.

Savaş, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Böylece:  Bizans’ın artık koruyamadığı İznik ve İzmit fethedildi.

NOT:Bizans ile Osmanlı arasındaki ikinci savaş ve ikinci zafer

 

C. İZNİK’İN () VE İZMİT’İN () FETHİ:

 • Maltepe savaşından sonra önce İznik sonra İzmit fethedilerek Bizans’a karşı yapılacak seferlerde üs olarak kullanılmıştır.

 

D. KARESİOĞULLARININ OSMANLI’YA KATILMASI:

 • Bugünkü  Çanakkale – Balıkesir dolaylarında kurulan bu beylik denizcilikle uğraşmaktaydı.
 • Orhan Bey, Karesioğullarındaki taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği Osmanlı topraklarına kattı.

BÖYLECE:

1. Bu beyliğin deniz gücü Osmanlı Devleti’nin RUMELİ’YE geçişini kolaylaştırdı.

2. Karesioğullarının deniz gücü Osmanlı Devleti’nin ilk donanmasını oluşturdu.

3.Bu beylikteki Hacı İl bey, Evrenos bey gibi değerli komutanlar Osmanlı hizmetine girdi.

4. Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atıldı.

NOT: OSMANLI DEVLETİ’NE KATILAN İLK TÜRK BEYLİĞİ KARESİOĞULLARIDIR.

NOT: BU OLAY  GAZA YADA CİHAT POLİTİKASI İLE İLİŞKİLENDİREMEYECEĞİMİZ İLK FETİHTİR.

 

E. ÇİMPE KALESİNİN ALINMASI ()

(OSMANLI DEVLETİ’NİN RUMELİ’NE GEÇİŞİ):

 • Bizans’taki taht kavgaları sırasında Kantakuzen’i destekleyerek Bizans İmparatoru olmasını sağlayan Orhan Bey bu yardım karşılığındaRUMELİ’NDEKİ küçük bir kale olan ÇİMPE KALESİNİ almıştır.
 • ÇİMPE KALESİ; Rumeli’ye yabancı olan Osmanlıların burada tutunabilmesini sağladı. Çimpe kalesinin alınması ile Osmanlı Devleti RUMELİ’NE ayak basmış oldu.

F. DEVLET ÖRGÜTLENMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

 • İlk DİVAN teşkilatı kuruldu.
 • YAYA VE MÜSELLEMLER adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.
 • Fethedilen yerlere KADI ve SUBAŞI’lar atandı.
 • İznik’te ilk Osmanlı MERDESESİ kuruldu.
 • Karamürsel’de ilk Osmanlı TERSANESİ kuruldu.

SONUÇ:TÜM BU GELİŞMELERDEN DOLAYI ORHAN BEY DÖNEMİ, OSMANLI DEVLET TEŞKİLATLANMASININ OLUŞTURULMAYA BAŞLANDIĞI DÖNEMDİR.

YORUM: Bu gelişmelerden dolayı denilebilir ki Osmanlıları Aşiret düzeninden Beylik düzenine geçiren kişi Orhan Bey&#;dir.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası