ophiuchus burcu / Yeni burç tarihleri neler? Burçlar nasıl değişti, burç nedir?

Ophiuchus Burcu

ophiuchus burcu

burç olan Yılan burcu ile bilmeniz gereken her şey

Astrologlar y&#;lan burcu konusunda sakin olmam&#;z&#; söylüyor ve ekliyor: "Hala bir Yengeçsiniz, Bal&#;k's&#;n&#;z ya da Koç. Yine de özür dileriz: Çünkü bu burcun da bir önemi var ve bu burç bir '&#;eyden öte".

ABD Ulusal Havac&#;l&#;k ve Uzay Dairesi (NASA) daha önce yay&#;nlad&#;&#;&#; bir haberde, burçla ilgili bir aç&#;klama yaparak, bu burçla ilgili bilimsel bir bulgunun olmad&#;&#;&#;n&#; duyurmu&#;tu. Ancak bu döngüsel hikaye yeniden su yüzüne ç&#;kmaya devam ediyor. Burçlarla ilgilenen insanlar da bu burcun gerçekte ne ifade etti&#;ini ö&#;renmek için ara&#;t&#;rmalar&#;n&#; sürdürüyor.

ASTRONOM&#;N&#;N B&#;R PARÇASI

Ophiuchus tak&#;my&#;ld&#;z&#; her zaman Güne&#;'in gökyüzündeki hareketinin bir parças&#; olmu&#;tur. Bu da her zaman astroloji olmasa da, inkar edilemez bir &#;ekilde astronominin bir parças&#;d&#;r.

'ZODYAK'IN DI&#;INDA KALDI'

Sonuçta Zodyak'&#;n kökenleri Babiller taraf&#;ndan gökyüzü takvimindeki 12 aya denk gelen 12 farkl&#; bölüme ayr&#;lm&#;&#;t&#;r. Bu da 2 bin y&#;l öncesine dayan&#;yor. Babilliler o dönem gökyüzündeki yerle&#;imleri ile Güne&#;'in hareketi aras&#;ndaki aç&#;k bir ili&#;kiyi inceledi. Bu dönemde 12 burç olu&#;tu. Ancak bu dönem Y&#;lan Burcu 12'ye bölünen aylara bir &#;ekilde s&#;&#;d&#;r&#;lamad&#;. O da maalesef Zodyak'&#;n d&#;&#;&#;nda kalmak zorunda kald&#;. 

Dünya'n&#;n titrek ekseni tak&#;my&#;ld&#;zlar&#;n&#;n hiç birinin olmad&#;klar&#; yerde yer ald&#;. Bu da astrolojik i&#;aretlerin de&#;i&#;mesine yol açt&#;. 

Samanyolu'nun kuzeybat&#;s&#;nda yer alan Ophiuchus yani Y&#;lan Burcu ise o dönem aylara denk gelmedi&#;i için Babilliler taraf&#;ndan dikkate al&#;nmad&#;. 

2. YÜZYILDA KE&#;FED&#;LD&#;

&#;kinci yüzy&#;lda Ptolemy taraf&#;ndan ke&#;fedilen ilk tak&#;my&#;ld&#;zlardan biri olan Ophiuchus, iki Yunanca kelimenin; "y&#;lan" ve "yatak" kelimelerinin kar&#;&#;&#;m&#; olarak adland&#;r&#;ld&#;. Bu da eski Yunan mitolojisindeki T&#;p tanr&#;s&#; Asklepius olarak biliniyor. Bu da çok &#;a&#;&#;rt&#;c&#; de&#;il.

Ophiuchus, etraf&#;na sar&#;l&#; kom&#;u bir tak&#;my&#;ld&#;z olan Serpens taraf&#;ndan temsil edilen büyük bir y&#;lan&#; tutar. Bu nedenle, ona Ophiuchus'a bazen Serpentarius da denir.

88 TAKIMYILDIZI VAR

Ünlü astrolog Susan Miller y&#;l&#;nda Elle dergisine yapt&#;&#;&#; aç&#;klamada, "Çok say&#;da tak&#;m y&#;ld&#;z&#; var. 88 adet oldu&#;unu biliyoruz. Bu yüzden herkesin kendine ait bir silah&#; var. O dönem insanlar, i&#;areti burçlara dahil edip etmeyeceklerini uzun süre tart&#;&#;t&#;lar ve sonunda önemli olmad&#;&#;&#;n&#; dü&#;ündüler. Çünkü y&#;l&#; 12 aya bölmü&#;lerdi. Sonuçta astrolojiyi icat ettiler ve biz de onlar&#;n tüm söylediklerine uymak zorunda idik" dedi. 

HER &#;K&#;S&#; DE AYRI OLGULAR

AstroTwins dergisi, NASA'n&#;n orijinal raporunda yay&#;nlad&#;&#;&#; ayn&#; duruma dikkat çekmi&#;ti: Astronomi ve astroloji ayn&#; &#;eyler de&#;ildir. Herkes tak&#;m y&#;ld&#;zlar&#;n Dünyaya göre zaman içinde de&#;i&#;ti&#;i konusunda hemfikir olsa da, her zaman özde&#;le&#;tirdi&#;imiz burç, gerçek tak&#;my&#;ld&#;z&#;na de&#;il, Bat&#; astrolojik sistemine dayanmaktad&#;r.

Astrolog Rick Levine'ye göre ise; Y&#;lan burcunun astrolojiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor ve bunu astroloji ile de alakas&#; yok. Levine, "Ophiuchus'un astrolojiyle hiçbir ilgisi yok. O bir i&#;aret de&#;il, o bir tak&#;m y&#;ld&#;z" diyor.

Sonuçta bat&#; astrolojisi gerçek tak&#;my&#;ld&#;zlara de&#;il, burçlara dayan&#;yor ve tak&#;my&#;ld&#;z&#; da burçlara dahil etmiyor. Bu nedenle astrologlar Y&#;lan burcu olarak bilinen Ophiuchus tak&#;my&#;ld&#;z&#;n&#; da  bir y&#;ld&#;z&#;n alt kümesi olarak tan&#;ml&#;yor.

'SADECE 18 GÜN SÜRÜYOR'

Ophiuchus baz&#; Astrologlara göre de 18 gün sürüyor ve Akrep ile Yay aras&#;nda s&#;k&#;&#;&#;yor.

Bu duruma göre de burçlar&#;n tarihleri &#;u &#;ekilde de&#;i&#;iyor:

O&#;lak: 20 Ocak - 16 &#;ubat

Kova: 16 &#;ubat - 11 Mart

Bal&#;k: 11 Mart - 18 Nisan

Koç: 18 Nisan - 13 May&#;s

Bo&#;a: 13 May&#;s - 21 Haziran

&#;kizler: 21 Haziran - 20 Temmuz

Yengeç: 20 Temmuz - 10 A&#;ustos

Aslan: 10 A&#;ustos - 16 Eylül

Ba&#;ak: 16 Eylül - 30 Ekim

Terazi: 30 Ekim - 23 Kas&#;m

Akrep: 23 Kas&#;m - 29 Kas&#;m

Ophiuchus (Y&#;lan Burcu): 29 Kas&#;m - 17 Aral&#;k

Yay: 17 Aral&#;k - 20 Ocak

YILAN BURCUNUN ÖZELL&#;KLER&#;

Y&#;lan Burcunun özellikleri ise &#;öyle tan&#;mlan&#;yor:

"Birli&#;i temsil eden bu burç, çekici, zeki, gösteri&#;lidir. Bazen dürtüleriyle hareket eder. K&#;skançt&#;r ve mizaç duygular&#; yüksektir." Bu burcun insanlar&#; ilk ke&#;fedildi&#;i dönemler, &#;ifac&#; olarak görülürdü. 

Fakat, burç olarak ay takvimine s&#;&#;mad&#;&#;&#; için kayda geçmeyen bu burç her zaman bir gizem olarak kalacak. 

&#;LG&#;L&#; &#;ÇER&#;KLER

Akrep OPHIUCHUS uyumluluğu

Contents:

 • 23 Kasım Zodyak Işareti Uyumluluğu
 • 18 Kasım, Burç Ophiuchus'u ifade eder. Yeni Burç - Ophiuchus
 • Akrep Karakteristiği
 • Burçlar tamamen akreple ilgilidir. Akreplerde Muhtemel Sağlık Sorunları. burç akrep

 • Benzer bir optik etki, bir kedinin gözünün irisine çok benzer. Mineral, süs taşı olan asbest lifleri içeren değerli bir krizoberil çeşidi veya yeşilimsi bir kuvars çeşididir. Bu işaretin temsilcileri sakin olduğunda, dikkatleri ve iyilik yapma arzusu ile ayırt edilirler; Fakat su elementi gibi dürtüsel doğa fırtınaya başladığında, saldırganlıklarının ve sadece kendi gücüyle yıkımının yıkıcı kuvvetini durdur.

  Tüm astrologlar, Akrep'in karmaşık bir işaret olduğu ve temsilcilerinin bu özelliklerle nitelendirildiği konusunda hemfikirdir:. Tipik bir Akrep burcu, kıyafetlerde koyu tonları tercih eden, ancak bu işaretler sayesinde her zaman göze çarpan bir adamdır:. Bir akrep adamı kendi görüşüne güvenir ve başkalarına imtiyaz vermez.

  23 Kasım Zodyak Işareti Uyumluluğu

  Doğası gereği tanınmış otoritelere bile güvenmeyen bir liderdir. Dışarıda, sakin ve sakindir, bunun arkasında bir duygular fırtınası gizlenmiş olmasına rağmen. Akrep - bir avara ya da kaybeden - çok nadir görülen bir durum. Tamamen seçilmiş bir işe teslim olarak, kural olarak, profesyonellik ve becerinin doruklarına ulaşır.

  Ophiuchus burcunda doğan insanlar

  Fakat bu tür adamların sözlü olarak inkar etmelerine rağmen sevdiklerinin desteğine ihtiyaç var. Zodyak tabelasını temsil eden erkekler Akrep, karşı cinste çekicidir, ancak talep ederler ve onlardan ne istediklerini her zaman çözebilirler - ciddi bir ilişki veya sadece tutkunun tatmini. Fakat doğası gereği bir lider, hatta sevgi dolu bir Akrep bile, bağımsız olacak ve kılıclanmayacak.

  18 Kasım, Burç Ophiuchus'u ifade eder. Yeni Burç - Ophiuchus

  Enerjik, güzel ve kendinden emin bir Akrep burcu, erkeklere çekici bir kadındır, bu özelliklerle karakterizedir:. Akrep kadını görünüşte büyüleyici ve çapkındır, görgülerinin zarafeti ve kadınlığı, herhangi bir adamı fethedebilir, onu Akrep burcu olan bir kadının sahibi olmak uğruna kelimenin tam anlamıyla her şeyi feda etmeye zorlar. Bu ölümcül bir kadındır, kiminle dikkatli olmalısınız ve hangi işaretin Akrep kadınına uygun olduğunu daima düşünün. Çocukluk döneminde Akrep burcunda doğanlar aktif ve meraklıdır.

  Açıklanmadan yasaklanmamalıdırlar. Genelde küçük Akrepler akıllı, iradeli, inatçı, bağımsız ve görüşlerini savunabilecek çocuklardır. Güvenilir ve sadık arkadaşlardır, ama hakaretleri affetmeyin ve kesinlikle suçludan intikam almaya çalışacaklar. Hem kadın hem de erkek Akrep, belirsiz ve karmaşık kişiliklerdir. Diğer burçların temsilcileriyle ilişkileri farklı gelişir ve hangi burç burcunda Akrep'e yaklaştığını düşünmeye değer.

  Bu işaret arasındaki ilişkilerde en büyük uyumluluk ve uyum Kerevit ve Oğlak ile belirtilmiştir, ancak diğer işaretlerle olan ittifaklar şöyle görünecektir:. Antik çağın ve diğerlerinin rahipleri olan insanlığın en iyi beyinleri, evrenin sırlarına girmiş, insanlar bunu her zaman biliyordu ve bir dereceye kadar kaderi doğum tarihine bağlı. Burç gezegeni Akrep - Pluto. Modern astrologlar Pluto'yu - ölümün kişileşmesini, ardından yeniden doğuşu ele alır. Kuvvetleri yok eder, dönüştürür, dönüştürür ve yeniler.

  Pluto bilinçaltından sorumludur ve gizli enerjilerin uyanmasına katkıda bulunur. Bu, insan davranışları ve Dünya'nın jeolojik süreçleri üzerinde güçlü bir etkisi olan gizemli, gizemli ve iyi çalışılmamış bir gezegendir. Zodyak işaretleri etkiler. Pluto'nun koruduğu akrepler:. Akrep, birçok astrologa göre, suyun yapısını değiştirme konusunda açıklanamayan bir yeteneğe sahip temsilcileri olan bir su işaretidir.

  Aynı zamanda, su Akrep'i istediği gibi etkiler, bu işaretlere yardımcı olur. Burç Akrep burcunda doğmuş, kelimenin tam anlamıyla sudan enerji çekiyorlar, mümkün olduğunca sık olmaları ya da genel olarak küçük bir rezervuarın yakınında yaşamaları gerekiyor. Su Akrepleri son derece faydalı etkiler:. Tüm burçlar gibi, bazı taşlar da Akrep'i korur ve ona uyar. Aynı zamanda, farklı on yıllar içinde doğanlar için, Akrep burcunun taşı farklı olacaktır:. Gizemli ve güçlü Akrep, kendini yok etmeye meyillidir.

  Ve bu eğilimle başa çıkmak için, bu işaretin temsilcisi koyu kırmızı ve mor renklere yardımcı olacaktır. Bu işareti temsil eden kişiler için günlük hayattaki kırmızı renkteki koyu tonları kullanmaları, kendilerini konutlarda, renklerinde kullandıkları şeylerle, kıyafetlerinde de kullandıkları yerlerde kullanmaları önerilir.

  Akrep burcunda doğanlar, çiçekleri seven ve onları anlayan romantiklere ait değildir.

  Akrep Karakteristiği

  Burçlara göre, seçici olmaya ve kendisinin bir kaktüs olduğu kadar dikenli olmaya en uygun olanlar. Yaşlılık dışında çiçek tarhları dikmezler, ancak bazen kendilerini bir çiçek veya buketle şımartırlar. Burç burcu Akrep, temsilcilerinin sezgiyi geliştirmiş olmasıyla karakterizedir. Bu, her alanda iyi performans göstermelerine ve hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını yükseltmelerine yardımcı olur. Yabancı dilleri zevkle ve kolaylıkla öğrenir, bu da çevirilere ve edebi eserlere katılmalarına izin verir. Ancak, aşağıdaki meslekler Akrepler için en uygun olanıdır:. Bu işaretin temsilcileri entelektüeldir, ancak fiziksel iş yapmaktan ve işi normal gayretleriyle yapmaktan da mutlular:.

  Her güneşli Akrep'in çok etkileyici bir egosu vardır. Bakışları, derinlere nüfuz eden bir tür hipnotizma yayar. Akrep'in özelliklerinden ilk çıkan şey budur. Bu tür insanlar aşırı özgüven ile karakterizedir. Tüm eksikliklerinin farkındalar, ancak diğerleri hakkında konuşmaya başladığında hoşlanmıyorlar. Bu zodyak temsilcileri görsel olarak duygularını asgari düzeyde gösteriyorlar.

  Güvenebileceğiniz en içten bir gülümseme.

  mir, cewi, padu

  Böyle insanlara dikkat etmek daha iyidir. Sonuçta, dışarıya doğru oldukça arkadaş canlısı ve hatta saf olabilirler. Bu aslında sadece bir maske. İlk bakışta, Akrep burcunun özelliği endişe verici görünebilir. Aslında, bu işaretin insanları tezahürlere kesinlikle yabancı değildir:. Düşmanlar bile Akreplere saygı gösterir. Bu insanlarda gizemli manyetizm var. Arkadaş uğruna, onlar çok hazırlar. Ona kibar davranırsan, inan bana, bunu asla unutmayacak ve aynı parayla geri ödeyecek.

  Ama aynı hakaretler için de geçerli. Akrep sizden intikam almak isterse, intikamı çok düşünceli ve merhametli olacaktır. Bu işaretin sağlığı genellikle fazla çalışma ve melankoliden muzdariptir. Genelde nadiren hastalanırlar, ancak iyileşmeleri uzun zaman alır.

  Bacaklar ve sırtla ilgili ciddi yaralanma riski vardır.

  karakteristiği. Diğer Zodyak işaretleri ile uyumluluk Ophiuchus Yay ve Akrep belirtileri arasında yer alan eşsiz bir takımyıldızıdır. Yeni yoruma uygun olarak. Böyle insanlar hem Akrep hem de Yay'ın temel özelliklerini koruyabilirler. Bu sembolün altında Ophiuchus'un diğer işaretlerle uyumluluğu. Leo ile. Böyle bir​.

  Dolaşım sistemine dikkat etmek de önemlidir. Böyle kişiliklerde kahramanlık devrilir.

  1. Yeni burç 18 Kasım'da Ophiuchus'tur. Her şey aynı: Astrologlar yeni NASA yıldız falını yalanladı;
  2. Burç İşaretlerinin Doğum Tarihine Göre Özellikleri.
  3. Yeni burç 18 Kasım'da Ophiuchus'tur. Her şey aynı: Astrologlar yeni NASA yıldız falını yalanladı;
  4. Burçlar tamamen akreple ilgilidir. Akreplerde Muhtemel Sağlık Sorunları. burç akrep?
  5. yengeç Günlük Burç Genişletdi.

  Ayrıca, burç Akrep burcu karakteristik özelliği çift olabilir. Bunların arasında kemik iliğine azizler vardır, ama aynı zamanda böyle günahkarlar. Hayatta aileye çok bağlılar, çocuklara suç vermeyecekler. Akrep bir şey elde etmek isterse, o zaman neredeyse yüzde yüz olasılıkla başarılı olur. Erkek tezahüründe Akrep çok tutkulu bir işarettir. Kesinlikle her şey. Duygusal aşırı yüklenme korkuyorsanız, o zaman böyle bir kişi ile sizin için çok zor olacak. Geriye bakmadan böyle insanlardan kaçmak daha iyidir. İlk bakışta size oldukça dengeli ve sakin görünmekle birlikte.

  Mesele şu ki, sadece onun yüzeyinde. Her şey onun içinde tüm hızıyla. Bir Akrep insanının karakterizasyonu, sokmasıyla başlar. Eğer betonarme bir karakteriniz yoksa, tutkularının ateşini tutmaya bile çalışmayın. Ve bu işaretin temsilcisi, duygusal saldırısına dayanabilecek bir doğa ile karşılaşırsa nasıl davranır?

  Kalbinizin çok fazla miktarda ısı alacağından emin olun. Zamanında ana şey Akrep'in parıltısını serinletmeyi başarabilmeniz, aksi halde aşırı ısınabilirsiniz. Gururunu kırmamaya çalış. Aksi takdirde, büyük bir patlama garantilidir. Bu sizin suçunuz değilse, o zaman patlama muhtemelen sizi etkilemeyecektir. Fakat yine de, her şey o andaki davranışınıza bağlı olacaktır.

  Burç Akrep burcu, bir öfke sırasındaki bir erkeği en tehlikeli kişi olarak tanımlar. Bu insanlar tutku ve zekayı kendi içlerinde nasıl birleştireceklerini biliyorlar. Çeşitli durumlardan kurtulma kabiliyeti kesinlikle şaşırtıcı. Felsefi doğa, fazla rahat olmadan yaşamalarını sağlar. Ancak, çoğu zaman, hala lüks ve konforla çevrili olmayı seviyorlar.

  Akrep burcu, aşırı eğilimi olan bir adamı karakterize eder:. Öfke durumunda, sadece bir kez sokmasını sokmaz. Zaferin tadını çıkartana kadar seni bitirecek.

  NASA taraf&#;ndan Yak&#;n Yakla&#;&#;mlar veritaban&#;nda devasa bir asteroid listelendi. ES4 uzay kayas&#; Dünya'dan km h&#;zla geçecek ve bilim adamlar&#;na göre bize Ay'dan daha yak&#;n olacak. Uzmanlar uzay kayas&#;n&#;n yakla&#;&#;k 49 metre oldu&#;unu ve ilk olarak y&#;l&#;nda görüldü&#;ünü dü&#;ünüyor. Ba&#;kentin en yüksek binalar&#;ndan biri olan Edinburgh'un Tron Kirk 52 metre yüksekli&#;inde.

  NASA, Dünya ve Venüs'ü &#;lgilendiren Büyük S&#;rr&#; ÇözecekNASA, Dünya ve Venüs'ü &#;lgilendiren Büyük S&#;rr&#; ÇözecekNASA'n&#;n y&#;l&#;nda Venüs'e göndermeyi planlad&#;&#;&#; araç, ba&#;lang&#;çta birbirine çok benzeyen Dünya ve Venüs'ün neden farkl&#; &#;ekilde geli&#;ti&#;ini ara&#;t&#;racak.

  NASA gezegenimiz için bir tehdit olarak listelenmedi ancak Yak&#;n Dünya Nesneleri listesinde "potansiyel olarak tehlikeli" olarak kaydedildi.

  Dünya gezegeni taraf&#;ndan yakla&#;&#;k mil e&#;de&#;erinde, yakla&#;&#;k astronomik birimden geçecek. Bu, Dünya'ya bizden yakla&#;&#;k mil uzakta olan Ay'dan çok daha yak&#;n olaca&#;&#; anlam&#;na geliyor.

  NASA'n&#;n listesindeki en yak&#;n asteroittir. Haziran ay&#;nda, daha büyük bir Arthur's Seat'&#;n Dünya'y&#; mph'de nas&#;l vurdu&#;unu bildirdik. m ile m aras&#;nda oldu&#;u tahmin edilen asteroid, funduszeue.info taraf&#;ndan di&#;erlerinin % 90'&#;ndan daha büyük olarak listelendi.

  Bu ve di&#;er asteroitler, Dünya'ya verebilecekleri riski izlemek için Avrupa Uzay Ajans&#; ile birlikte NASA taraf&#;ndan sürekli olarak izleniyor.

  Yeni Burç Tarihleri Gerçek mi? Burçlar De&#;i&#;ti mi?

  NASA taraf&#;ndan öne sürülen yeni burç astrolojik takvimi kaosa sürüklüyor
  Antik Yunancada "y&#;lan ta&#;&#;y&#;c&#;s&#;" anlam&#;na gelen Ophiuchus burcu, 29 Kas&#;m ile 17 Aral&#;k aras&#;ndaki 18 günlük süreyi kapl&#;yor.

  NASA, astroloji merakl&#;lar&#;n&#;n tüm ya&#;amlar&#; boyunca yanl&#;&#; burçlara inan&#;yor olabilece&#;ini ileri sürdü. Zodyak'&#;n 12 i&#;areti, isimlerini bir y&#;l içinde güne&#;in geçti&#;i tak&#;my&#;ld&#;zlar&#;ndan al&#;rken, 13'üncü bir i&#;aretin oldu&#;u ileri sürüldü.

  Y&#;lan Burcu Hangi Tarihler Aras&#;nda?

  Antik Yunancada "y&#;lan ta&#;&#;y&#;c&#;s&#;" anlam&#;na gelen Ophiuchus, göksel ekvatorun üzerine denk geliyor ve 29 Kas&#;m ile 17 Aral&#;k aras&#;ndaki 18 günü kaps&#;yor.

  NASA web sitesinde yer alan ve bu hafta yo&#;un ilgi çeken bir yaz&#;da, Ophiuchus'un güne&#;in geçti&#;i tak&#;my&#;ld&#;z&#; oldu&#;u ve bunun baz&#; astrologlar&#;n Zodyak takvimini tamamen yeniden çizmelerine sebep verdi&#;i söyleniyor.

  Y&#;lan Burcu (Ophiuchus) Özellikleri Nelerdir?

  Ophiuchus burcunun ak&#;ll&#;, gösteri&#;li ama güce aç oldu&#;u söylenirken, burç hayranlar&#; tüm ya&#;amlar&#; boyunca yanl&#;&#; rehberi takip etmi&#; olabileceklerinden korkuyorlar.

  Naomi Rowan, "Uyuyamad&#;m ve burcumun de&#;i&#;ti&#;ini ö&#;rendim. Bir Yay yerine art&#;k bir Ophiuchus'um! Bu burcun özelliklerinin ne oldu&#;undan emin de&#;ilim, ama belki de bana Yay burcundan daha uygun olacak" dedi. Bu yeni burç di&#;er di&#;er burçlar&#; da etkiledi.

  NASA: Babillerin Öykülerinde de 13 Burç Vard&#;

  Mandy Southgate, "Hiçbir &#;ekilde Koç de&#;ilim, kesinlikle Bo&#;a burcuyum. T&#;pk&#; Plüton'un gezegen olmamas&#;n&#; görmezden geldi&#;im gibi Ophiuchus'u da görmezden gelece&#;im" dedi. Ophiuchus aslen üç bin y&#;l önce eski Babiller taraf&#;ndan ilk kez tespit edildi. NASA, "Babillerin kendi kadim öykülerinde bile 13 burç vard&#;" dedi.

  "12 ayl&#;k takvimleriyle çak&#;&#;mamas&#; için Babiller, Güne&#;'in asl&#;nda 12 de&#;il 13 tak&#;my&#;ld&#;z&#;ndan geçti&#;i gerçe&#;ini görmezden geldi. Ophiuchus'u d&#;&#;ar&#;da b&#;rakarak 12 tak&#;my&#;ld&#;z&#;n her birine e&#;it miktarda zaman ay&#;rd&#;lar".

  Ancak uzmanlar, Dünya'n&#;n istikrars&#;z yörüngesinin, art&#;k Zodyak'&#;n ilk tasarland&#;&#;&#; dönemle ayn&#; olmad&#;&#;&#;n&#; ve &#;imdi Ophiuchus'un gökyüzünde daha bask&#;n oldu&#;unu söylüyor. NASA, "3, y&#;l sonra gökyüzü de&#;i&#;ti, çünkü Dünya'n&#;n ekseni (Kuzey Kutbu) ayn&#; yönü göstermiyor" dedi. Güne&#;in 29 Kas&#;m ile 17 Aral&#;k aras&#;nda 18 gün boyunca Ophiuchus ile hizaland&#;&#;&#; belirtildi. Bundan önce ise yaln&#;zca yedi gün boyunca Akrep ile hizalan&#;yor. Bu, tüm Zodyak sisteminin de&#;i&#;ece&#;i ve Akrep ve Yay aras&#;na Ophiuchus'un girece&#;i anlam&#;na geliyor. burç olarak Ophiuchus fikri ilk kez ortaya ç&#;kmasa da, baz&#; astrologlar mevcut duruma sad&#;k kalmaya istekli.

  "Kimse Ophiuchus'u Burç Olarak Kabul Etmeyecek"

  Bir "y&#;ld&#;z dan&#;&#;man&#;" olan Sally Kirkman, The Daily Telegraph'a &#;unlar&#; söyledi: "Kimse Ophiuchus'u burç olarak kabul etmeyecek, bu hiçbir &#;ey ifade etmiyor. Tüm burçlar eski zamanlardan beri oldu&#;u gibi kalacak".

  "K&#;sacas&#;, dünyan&#;n birçok ülkesinde standart olan bat&#; astrolojisi tropik burçlara dayan&#;yor. Zodyak'taki 12 burç sabittir ve ayn&#; y&#;l içerisindeki mevsimlere ba&#;l&#; Ekinokslar ve Gündönümü tarihleriyle ilgilidir. De&#;i&#;mezler ve her burcun tarihi ayn&#; kal&#;r".

  "Eskilerin bildi&#;i 12 burçta güzel bir simetri vard&#;r ve gizli bilgileri zaman içinde aktar&#;lm&#;&#;t&#;r."

  "Ophiuchus'un burç oldu&#;unu söyleyen akredite edilmi&#; bir astrolog bulamazs&#;n&#;z. Size bunun yeni bir burç oldu&#;unu söyleyen herkes, bu zanaat&#; anlam&#;yor demektir".

  13 BURÇ HANG&#;LER&#;?

  NASA'n&#;n dünyan&#;n yer ekseninin 3 bin y&#;l öncesine göre de&#;i&#;ti&#;i bilgisini yay&#;nlamas&#;n&#;n ard&#;ndan, astroloji dünyas&#;nda burçlar&#;n da zamansal olarak tarih de&#;i&#;tirdi&#;ine dair iddialar yükseldi.

  Söz konusu de&#;i&#;ime göre, 12 de&#;il 13 adet burç olmas&#; gerekiyor. &#;&#;te o iddiaya göre de&#;i&#;en burçlar

  Yeni burç tarihleri

  KOÇ: 18 Nisan May&#;s

  BO&#;A: 13 May&#;s Haziran

  &#;K&#;ZLER: 21 Haziran Temmuz

  YENGEÇ: 20 Temmuz A&#;ustos

  ASLAN: 10 A&#;ustos Eylül

  BA&#;AK: 16 Eylül Ekim

  TERAZ&#;: 30 Ekim Kas&#;m

  AKREP: 23 Kas&#;m Kas&#;m

  YAY: 17 Aral&#;k Ocak

  O&#;LAK: 20 Ocak &#;ubat

  KOVA: 16 &#;ubat Mart

  BALIK: 11 Mart Nisan

  YILAN: 29 Kas&#;m Aral&#;k

  NASA'DAN Burç De&#;i&#;imi &#;çin Aç&#;klama

  NASA burç de&#;i&#;imi iddialar&#; hakk&#;nda aç&#;klama yapt&#;. Twitter hesab&#; üzerinden aç&#;klamada bulunan Ulusal Havac&#;l&#;k ve Uzay Dairesi, Zodyak'lar hakk&#;nda yap&#;lan yorumlar&#; gördüklerini belirtti. Konunun birkaç y&#;ld&#;r gündemde oldu&#;unu ancak kendi inisiyatiflerini kullanarak yorumda bulunmad&#;klar&#;n&#; aç&#;klad&#;.

  Babillerin 3 bin y&#;l önce tak&#;my&#;ld&#;zlar&#;n&#; ke&#;fettiklerinde i&#;areti görmezden geldiklerini söyleyen NASA, kendi yapt&#;klar&#; ara&#;t&#;rman&#;n sadece bu olay&#;n matemati&#;ini hesaplamak oldu&#;unu söyledi.

  Okuyucu Yorumları

  nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası