okuduğunu ezberleme duası / Öğrenciler için yada okuduğunu unutanlar için dua | Mutluluğun Şifresi

Okuduğunu Ezberleme Duası

okuduğunu ezberleme duası

Öğrenciler için yada okuduğunu unutanlar için dua

dua budur

Okuduğunu unutmamak için derse başlamadan önce yada okumaya başlamadan önce aşağıdaki dua okunur.

Bismillahirrahmanirrahim.

&#;Allâhümme aleynâ bi hıfunduszeue.infoşür aleynâ rahmetek.Yâ Zelcelâli vel ikrâm.&#;

Anlamı:&#;Allah&#;ım hikmet yağmurlarını funduszeue.info  Celâl ve ikram sahibi Allah&#;ım.Üzerime rahmetini yay!&#;

Ders çalışma veya okuma bittikten sonra da aşağıdaki dua okunur.

&#;Bsimillahi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü funduszeue.infoâ havle velâ kuvvete illâ billâhil adede küllii harfi kütibe ve yüktbü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.&#;

Anlamı: &#; Okumamı Sen&#;in adın ile funduszeue.info tesbih eder ve Sana hamd ederim,Allah&#;ıfunduszeue.info en büyüksün.Güç vekuvvet ancak Sen&#;in verdiğin yardımınladır.&#;(Deyrebi,s)

Diyerek bitirsen  keskin bir zekaya sahip olur unutmazsın.

 

 

 

Okuduğunu ve Dinlediğini Unutmama, Hafıza Kuvvetlendirme Duası

(1.)

Bismillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Adede külli harfin ve kitâbin yüktebü ilâ ebedil âbidîn, ve dehriddâhirîn. Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve selleme teslîmâ.

(2.)

Allâhümmeftehlenâ ebvâbe hikmetik, venşur aleynâ hazâine rahmetik, yâ zel celâli vel ikrâm.

(3.)

Allâhümme innî estevdiuke cemîa mâ enzuruhû fî hâzel kitâbi hattâ teruddehû aleyye fî vaqtihtiyâcî ileyh.

(4.)

Allâhümme innî estevdiuke cemîa mâ estefîdühû min hâzesseyyidi ev fî hâzel meclisi hattâ teruddehû aleyye fî vaqtihtiyâcî ileyh.

Lalegül Dergisi Aralık

cübbeli ahmet hoca, okuduklarını ve dinlediklerini unutmamak için okunacak dua, zikir, hafıza duası, ezber duası, okuğunu unutmamak için okunacaklar, okunacak dualar, lalegül dergisi, zikirleri, zikri, unutkanlık için hangi dualar okunmalı

Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Okunacak Dualar

 (YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY&#;ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ)

dua

İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde &#;El Kayyum&#; dur.
Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.

Mânâsı:
Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî&#;lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

Havas ve Esrarı:

İşittiğini Hatrında Tutamayanlar

Eğer bir kimsenin idrâki ve hafızası zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün müddetle her gün 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Tam bir teveccühle (inanarak) ve taharet-i kâmile ile okuyunca gönlü öylesine safi (berrak) olur ki; her ne işitse ve okusa unutmaz.

İnsanların İç Yüzünü Görmek

Her kim bu şerefli ismi (duayı) devamlı okusa gayb ilmi o kimsenin gönlünde peyda olur. Öyle ki; insanların benliğini (iç yüzünü) anlar. 

dua

dua

Unutkanlığı Unutmak

Eğer bir kimse bir şey kaybetmiş olsa ve ne olduğunu, kimin aldığını bilmese Pazartesi gecesi bu ism-i şerifi defa okusa o kaybolan nesnesi niyetine.. Ve yatıp uyusa; ruhanîler tarafından buna rüyasında yahut uyanıklığında bir belirti yahut haber verilir. Veya çalan kimsenin suretini buna açıkça gösterirler
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:Bir kimsenin tabiatında nisyan yani unutkanlık galebe etse ve umuru eşyada idrâki merama kudreti olmasa ve bir şeyi hatırında tutmak hususunda güçlük çekse; nice kere tekrar ettiği halde hıfz edemese; her gün günde 27 şer kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etmelidir. Şu şartla ki; niyet-i sâdı-ka ve taharet-i kâmile ile bir hâlî (tenha) mekânda hakka tam teveccüh ile zikir etse Allah Teâlâ bu ismin nuruyla gönlünü nurlandırır ve artık o kimse unutkanlık hastalığından emin olur. Her hususda kolaylıkla hıfz ve idrâkine kuvvet gelir.
Eğer bu ismin (duanın) zikri ile devamlı şekilde meşgul olsa; Hak Teâlâ Levhi dilinden hicablan-nı feth edip maanii mugayyeb&#;e (gayb kapıları) o kimseye açılır.
Ve.. O kimsede zamir-i nas&#;a (insanların benliğine (geçmiş-gelecek havadislerinden) vakıf olmakda) ittilâ hasıl olur ve mazi &#; müstakbel vekailerinden haberdar olur. Her ne tank (yol) ile olursa olsun..

Hırsızlar O Mekana Giremez

Eğer sakin olduğu mekânda Pazartesi günü 27 kere okuyup o yere (eve üfürse; Allah&#;ın izniyle o mekâna ebedî hırsız giremez. Bu şerefli ismin (duanın) berekâtıyla

Eğer bir kimsenin bir şey okumaya gücü yetmese yahut ne okursa unutur olsa; 40 gün müddetle bu ismi (duayı) okumalıdır. Sabah namazından önce okumağa gayret etmelidir. Her ne okursa aklından çıkmaz ve de ona gaibden nesneler açılır.
dua

Hafıza ve Zeka için uygulanabilecek havas tertibleri

Bu üç seçenekten birincisi en kolay olanıdır. Diğer iki seçenekte misk ve zaferan (safran) gerekmektedir.
Bir bardak su üzerine kere Besmele-i Şerife okunup, ezberi zayıf olan kişi 7 gün boyunca güneş doğarken bu sudan içerse Allah&#;u Teala&#;nın izniyle zekası kuvvetlenir
İnşirah (Elemneşrah) suresini misk, zaferan ve gül suyu karışımı ile temiz bir porselen tabağa yazılıp ardından bu yazı su ile bzoularak zekasının artması istenen kişiye içirilirse Allah&#;In izniyle ezber yapması kolaylaşır.

Okuduğunu Kolayca Ezberle

Yasin Suresi misk ve zaferan karışımı ile temiz bir porselen tabağa yazılıp sonra da gül suyuyla bozulup, kişiye 7 gün boyunca içirilirse Allah&#;ın izniyle okuduklarını kolayca ezberler.
(Abdulhadi Muhammed Harse, El-Edviyetül İlahiyye&#; sh)

Ezberledikten Sonra Hemen Unutanlar

Aşağıdaki terkip hususunda Kelbi (Rahimehullah) şöyle demiştir:
&#;Benim bir çocuğum vardı, Kur&#;an-ı Kerim&#;i hiç ezberliyemiyordu. Ne zaman bir ayet ezberleyecek olsa hemen ardından unutuyordu. (Ben bu durumdan sıkılmışken) Gece rüyamda birisi bana bu terkibi yapmamı söyledi. Ben de bunu yaptım ve o zemzem suyunu çocuğuma içirdim. Allah&#;u Teala&#;ya hamdolsun ki, çocuğum neyi okursa ezberleyen birisi oldu&#;
(Gazali, Muhammed en-Nazıli, Hazinetül Esrar ve Celiyyetü&#;l ezkar, sh 69)

dua

Unutmamak için şu duaya devam etmelidir

و&#;ل&#;ح&#;م&#;د&#; &#;لله&#; م&#;ذ&#;ك&#;&#;ر&#; ال&#;خ&#;ي&#;ر&#; و&#; ف&#;اع&#;ل&#;ه&#;&#;
Okunuşu: &#;Velhamdu lillâhi müzekkiri'l-[kh]ayri vefâilîn. &#;
Türkçe Anlamı: &#;Hayırlı şeyleri hatırlatan ve yapan Allah'a şükrolsun.&#;
Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi, aşağıdaki duayı sabah-akşam 7 kere okursa, Allah'ın izniyle çok faydası olur;

و&#;م&#;ن&#; الله&#; ا&#;لإ&#;ع&#;ان&#;ة&#; و&#;الت&#;&#;و&#;ف&#;يق&#; و&#;ب&#;ي&#;د&#;ه&#; ا&#;ز&#;م&#;&#;ة&#; الت&#;&#;ح&#;ق&#;يق&#; &#; ا&#;لل&#;&#;ه&#;م&#;&#; ا&#;ك&#;ر&#;م&#;ن&#;ا ف&#;&#;ه&#;م&#; الن&#;&#;ب&#;ي&#;&#;ين&#; و&#; ح&#;&#;ف&#;ظ&#; ال&#;م&#;ر&#;س&#;ل&#;ين&#; وال&#;م&#;لا&#;ئ&#;ك&#;ة&#; ال&#;م&#;ق&#;ر&#;&#;ب&#;ين&#; &#;

Okunuşu: &#;Veminallâhil iânetü vet'tevfîgu ve biyedihî ezimmetü'ttehgîg. Allâhümme ekrimnâ fehmen'nebiyyîne ve hıfzâl murselîne vel melâiketi'l mugarrabîn.&#;

Anlayış Kabiliyetini Artırmak

Hafızası zayıf olan kimse, her gün kere "Ya Hâdî Celle Celâlühü" ism-i şerîfini okuyup dua ederse, anlayış kâbiliyeti artar.

Zihni ve Zekası Kapalı Olanlar

Zihni kapalı, çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenci, her sabah suya şu zikredenlerden kere Yâ Alîm Celle Celâlühü, kere Yâ Muhsî Celle Celâlühü, kere Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm), kere Yâ Allah, Yâ Câmi Celle Celâlühü zikrini okuyup 7, 11 veya 21 gün aç karnına içerse hâfızası kuvvetlenir, ezberleme, öğrenme ve anlayış kâbiliyeti artar.

Zekanın Keskinleşmesi İçin

Her gün, şu zikredilenlerden her biri okunur; a) kere Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm Celle Celâlühü. b) 72 kere Yâ Bâsıt, Yâ Allamü'l-Guyûb Celle Celâlühü okumaya devam eden; her işinde başarılı olur, rızkı artar, sıhhati de devamlı olur. Unutkanlığı varsa kaybolur.
Suya şu zikredilenlerden her biri okunur ve bu sudan içilirse, Allah-u Teâlâ, bu âyet-i kerîmeler yüzü suyu hürmetine bu sudan içen kimsenin zekasını keskinleştirir;

a) Kalem Sûresi
b) Bakara Sûresi
c) İbrahim Sûresi
d) Burûc Sûresi ve A'lâ Sûresi.
e) Ankebût Sûresi.

Unutkanlık hastalığından kurtulmak için aşağıdaki dua

40 gün sabah namazından önce, evvelinde 7 Fâtihâ Sûresi okuyarak 70 defa okunur:

ا&#;لل&#;&#;ه&#;م&#;&#; ار&#;ز&#;ق&#;ن&#;ا ح&#;ف&#;ظ&#; ال&#;م&#;ر&#;س&#;ل&#;ين&#; &#; و&#;ا&#;ل&#;ه&#;اما ا&#;لا&#;ن&#;ب&#;ي&#;اء&#; و&#;ف&#;ه&#;م&#; ا&#;لا&#;و&#;ل&#;ي&#;اء&#; ب&#;ك&#;ر&#;م&#;ك&#; ي&#;ا ا&#;ك&#;ر&#;م&#; ا&#;لا&#;ك&#;ر&#;م&#;ين&#; و&#;ب&#;ر&#;ح&#;م&#;ت&#;ك&#; ي&#;ا ا&#;ر&#;ح&#;م&#; الر&#;&#;اح&#;م&#;ين&#; &#;

Okunuşu: &#;Allâhümme'rzugnâ hifza'l mürselîn. Ve'l hâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keremike yâ ekramel ekramîne ve birahmetike yâ erhamerrâhimîn.&#; [1]
Dipnotlar [kh] Hırıltılı He
Kaynaklar
[1] M. İsmail Fındıklı, "İlim Ehli İçin Temel Dualar", Yasin Kitabevi, Nisan , İstanbul. 2. Baskı, s
dua

Dersler, İmtihan, Ezberleme Hafıza İçin

Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî Rahimehullah buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur'ân-ı Kerîm' in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

Derslerinde ve Sınavlarda Başarılı Olmak İçin

Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes'elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik .

Zorluklarla Karşılaşınca Okunacak Dua

"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne izâ şi'te sehlâ." Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, dilediğin zaman, zor olan şeyi kolay kılarsın."

Yeni Bir İşe Başlarken Okunacak Dua

"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ.
Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"

YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:

" Allâhümme hirlî vahterlî. "

MAKSADINA ULAŞMAK İÇİN

Her gün 7 defa "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym"

Derse Başlamadan Önce Okunacak Dua

Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Derse Başlama Duası

&#;Rabbi yessir vele tuassir Rabbitemmim bilhayr&#; Rabbim işlerimi kolaylaştır güçleştirme, Rabbim işlerimin sonunu hayra ulaştır.

Başladığı işi zevkle bitirebilmek

Başladığı işi zevkle bitirebilmek, acizlikten kurtulmak, musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için Sabûr : kere okunur. Güneş doğmadan önce kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkâr olur

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin

"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn." Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

Sınavlarda başarılı olmak için tavsiye

Sınava girilecek bina uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla &#;kef, ha, ya, ayn, sad&#; harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru &#;ha, mim, ayn, sin, kaf&#; okunarak yumruk açılır.

Zekanın inkişafı (açığa çıkması) için tavsiye:

Her namaz sonrası: defa &#; Ya selam, Ya alim, Ya hâdi &#;- başta sonda üçer salavat

İmam-ı Gazali'nin İhyada zikrettiğine göre

Her kim uyuyacağı zaman, Bakara suresinden ve ayetleri okursa Allah(u Teala Hazretleri) o kişiye ku'an'dan ezberlediklerini unutturmaz

Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu). İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba&#;de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya&#;kılûn(ya&#;kılûne).

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1).
İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2)
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (3) Dokuz defa okunacak.
"Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih." (4) Bin defa okunacak.
Sonra; "Subhane rabbiyel a'la." (5) denecek.
Sonra, "Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin." (6) okunacak.
Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: "Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm." (7)
(Mecmuatül Ahzab)

Öğrendiklerini Göğsünde Sabit Kılacak Kelimeler

Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek:
"Annem ve bâbam sana kurban olsun, şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum." dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi: Ebû'l-Hüseyin! (Bu meselede) Allah'ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifade edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?"

Hz. Ali (radıyallâhu anh):
"Evet, ey Allah'n Rasûlü, öğret bana!" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asv) şu tavsiyede bulundu:
"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk. Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan dua müstecabtır. Kardeşim Ya'kub da evlatlarına şöyle söyledi:
'Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim, hele cuma gecesi bir gelsin.'

"Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek'at namaz kıl. Birinci rek'atte, Fâtiha ile Yâsin sûresini oku, ikinci rek'atte Fâtiha ile Hâmim, ed-Duhân sûresini oku, üçüncü rek'atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü'ssecde'yi oku, dördüncü rek'atte Fâtiha ile Tebâreke'l-Mufassal'ı oku. Teşehhüdden boşaldığın zaman Allah'a hamdet, Allah'a senayı da güzel yap, bana ve diğer peygamberlere salât oku, güzel yap. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar ve senden önce gelip geçen mü'min kardeşlerin için istiğfat et. Sonra bütün bu okuduğun duaların sonunda şu duayı oku:

"Allah'ım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allah'ım. Ey Allah! Ey Rahman! Celâlin hakkı için, yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın yaratıcısı, celâlin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin, onu bana ancak sen nasib edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır."

"Ey Ebû'l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi cuma yapacaksın. Allah'ın izniyle duana icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü'min icâbetten mahrum kalmadı."

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: "Allah'a yemin olsun, Ali (radıyallâhu anh) beş veya yedi cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah'ın Resûlü! Geçmişte dört beş âyet ancak öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan anlatabiliyorum." dedi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine funduszeue.info (radıyallâhu anh)'ye:

"Ey Ebû'l-Hasan! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü' minsin!" dedi." (Tirmizî, Daavât , ().

Zekanın açılması, hafızanın gelişmesi için dua okumanın yanında, maddi tedbirlere uymak ve yapılan işin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dersine çalışması gereken bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır. İki kanatlı bir kuş gibi, hem fiili hem de kavli duayı beraber yapmakla istediği yere uçabilecektir.

Ebediyen Hiçbirşeyi Unutma

Meşayih hazaratından Şeyh Abdülbâsıt (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: "Her kim akşamları kırk kere: 'Allâhümmec'al nefsî nefsen tayyibeten tâi'aten hâfizaten mütmeinneten tü'minü bi likâike ve tekne'u bi 'atâike, ve terdâ bi kadâike'
ا&#;لل&#;&#;ه&#;م&#;&#; اج&#;ع&#;ل&#; ن&#;ف&#;س&#;ي ن&#;ف&#;س&#;ا ط&#;ي&#;&#;ب&#;ة&#; ط&#;ائ&#;ع&#;ة&#; ح&#;اف&#;ظ&#;ة&#; م&#;ط&#;م&#;ئ&#;ن&#;&#;ة&#; ت&#;ؤ&#;م&#;ن&#; ب&#;ل&#;ق&#;ائ&#;ك&#; و&#; ت&#;ق&#;ن&#;ع&#; ب&#;ع&#;ط&#;ائ&#;ك&#;&#; و&#; ت&#;ر&#;ض&#;ى ب&#;ق&#;ض&#;ائ&#;ك&#;

'Ey Allâh! Benim nefsimi itaatkar, (şeriatın hükümlerine karşı) muhafazakar, (Senin zikrinle) mutmain, Sana kavuşacağına iman eden, Senin verdiğine kanaat eden ve Senin kazana rıza gösteren tertemiz bir nefis yap' duasını okursa ebediyyen hiçbir şeyi unutmaz." ['Abdülbâsid el-'Almevî, el-Mu'îd edebi'l-müfîd ve'l-müstefîd, sh]
Faydalı Malumat
Habîb Ömer (Sellemehullâh) hafızayı takviye için bu duanın sabah-akşam üç kere okunmasını tavsiye etmiştir ki bu daha kolaydır. ['Ömer ibnü Muhammed ibnü Hafîz, ez-Zehîratü'l-müşerrafe, sh]

Unutkanlığa Sebep Olan Konular

Ayrıca öğrendiklerini unutmamak ve onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır. Çünkü unutkanlığa sebep olan konular vardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Bazılarını kısaca söyleyelim:

Zekayı ve Hafızası Yıpratan Şeyler

1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar vs.
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar cinsel ilşkiye girmek.
Özellikle masturbasyon yapmak
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar boş durmak.

duadua

(İmam Gazali Murada Giden Yol) Kitabından Havas Uygulamaları

  • Tweet
  • Paylaş
  • nest...

    çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası