meryem anlamının ismi / Meryem İsminin Anlamı Nedir? Meryem İsminin Analizi, Şiiri, Arapçası ve Kökeni

Meryem Anlamının Ismi

meryem anlamının ismi

Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ismi ne demek ve ne anlama gelir?

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Meryem isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MERYEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meryem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Meryem isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Meryem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MERYEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Meryem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

 1. İsa'nın annesi.
 2. Dindar kadın.
 3. İsyan, ayaklanma.

MERYEM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Meryem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Meryem ismini koymak caizdir.

MERYEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

 • Türkiye'de Meryem ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • İstanbul'da Meryem ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • Ankara'da Meryem ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • İzmir'de Meryem ismini kullanan kişi bulunmaktadır.

MERYEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Meryem ismindeki kişilerin güçlü sezgileri vardır ve olayları analiz etme ile sonuca varma konusunda oldukça iyidirler. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarfeder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.

Meryem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERYEM &#;SM&#; NE DEMEK, NE ANLAMA GEL&#;YOR?

 • &#;sim: Meryem
 • Cinsiyet: Kad&#;n
 • Köken: &#;branice

 
MERYEM &#;SM&#;N&#;N ANLAMI

Meryem ismi Türk Dil Kurumu'nun Ki&#;i Adlar&#; Sözlü&#;ü'nde yer almaktad&#;r. TDK'da Arapça kökenli Meryem isminin 3 anlam&#; oldu&#;u belirtilir: 

 • Peygamber &#;sa’n&#;n annesi.
 • Dindar kad&#;n.
 • &#;br. &#;syan, ayaklanma.


TDV Ansiklopedisi'nde ise Meryem isminin kökenine ili&#;kin &#;u bilgiler verilir: 
Meryem &#;brânîce’de Miryâm (Miriam), Süryânîce ve Ârâmîce’de Maryam, Tevrat’&#;n Yunanca tercümesinde (Septuaginta) Mariam &#;eklindedir.

Miryâm kelimesinin men&#;ei ve anlam&#; tart&#;&#;mal&#;d&#;r. Kelimeyi birle&#;ik kabul edenlerden bir k&#;sm&#;, asl&#;n&#;n mar (ac&#;) ve yâm (deniz) kelimelerinden olu&#;tu&#;unu ileri sürmü&#;se de bunun do&#;ru olmad&#;&#;&#;, &#;brânîce’de ac&#; deniz için mar-yâm de&#;il yâm-mar denilmesi gerekti&#;i belirtilmektedir. 

Ârâmîce’de “efendi” mânas&#;ndaki mârîden hareketle “denizin efendisi, sahibesi”, kokulu bir reçine ad&#; olan “mür”ün &#;brânîce’deki kar&#;&#;l&#;&#;&#; olan mor ile “denizin ho&#; kokusu”; “damla” mânas&#;ndaki mardan hareketle “denizin damlas&#;” (stilla maris) anlamlar&#; da ileri sürülmektedir. Bu sonuncusu zamanla “denizin y&#;ld&#;z&#;” (stella maris) &#;ekline dönü&#;mü&#; ve çok yayg&#;nla&#;m&#;&#;t&#;r.

“Sevilen” anlam&#;ndaki M&#;s&#;r kökenli meriden geldi&#;i, “tanr&#;” mânas&#;ndaki Yah ile birle&#;erek “Tanr&#;’n&#;n sevgilisi” anlam&#;n&#; ta&#;&#;d&#;&#;&#; da belirtilmektedir. Kelimeyi birle&#;ik kabul etmeyenlere göre ise türedi&#;i köke göre “ümit, ac&#;, yükseklik, isyan, efendi, sâhibe, ayd&#;nlatan, gösteren, ma&#;rur, &#;i&#;man, güzel” gibi de&#;i&#;ik mânalar verilmi&#;tir. &#;slâmî kaynaklarda Meryem kelimesinin reym kökünden “istemek, bir yerden ayr&#;lmak” anlam&#;nda Arapça men&#;eli bir kelime oldu&#;unu söyleyenler bulunsa da asl&#;n&#;n &#;brânîce olup Arapça’ya Süryânîce’den geçti&#;i kabul edilmektedir.

MERYEM &#;SM&#;N&#;N KARAKTER&#;ST&#;K ÖZELL&#;KLER&#;

Meryem ismi ne&#;eyi, heyecan&#; ve samimiyeti ça&#;r&#;&#;t&#;r&#;r. Manevi duygular&#; ve sezgileri çok güçlüdür. Kendilerini ve çevrelerindeki insanlar&#; olumlu yönde motive etmeyi çok iyi bilirler. Ya&#;amdan ç&#;kard&#;klar&#; dersleri do&#;ru analiz eder, toksik olan ki&#;i ve ortamlardan uzak dururlar. Meryem ismindekiler, kararl&#;l&#;&#;a ve ne&#;eye sahip olan insanlarla çevrili olma e&#;ilimindedir, ayr&#;ca kaba ve huysuz insanlardan uzak dururlar. &#;&#; ve sosyal ortamlarda sevilen ve aran&#;lan ki&#;ilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlü&#;ü ve k&#;z bebek isimleri sözlü&#;üne ve de bakabilirsiniz)

MERYEM &#;SM&#;NE SAH&#;P ÜNLÜLER

Meryem Uzerli

Meryem ismine benzeyen di&#;er kad&#;n isimleri:

Badem, Bu&#;lem, Busem, Çi&#;dem, Didem, Ecem, Eslem, Eylem, Gizem, &#;rem,Meltem, Meliha, Senem, Sinem, &#;ebnem, (Daha fazla benzer isim için t&#;klay&#;n: M harfi ile ba&#;layan k&#;z bebek isimleri)

KURAN'DA MERYEM &#;SM&#; GEÇ&#;YOR MU?

Meryem Hz. &#;sa'n&#;n annesinin ad&#;d&#;r. Meryem ismi Kur'an'da yer alan isimler aras&#;ndad&#;r.

HARF OLARAK &#;S&#;M ANAL&#;Z&#;

M: Bu harfle ba&#;layan isimler, ba&#;ar&#;n&#;n çok çal&#;&#;mak ve sabretmekle elde edilece&#;ine inanan ki&#;iler olurlar.

E: &#;smin içinde yer alan “E” harfi, ki&#;inin yard&#;msever ve pratik biri oldu&#;una i&#;aret eder. Bu ki&#;iler h&#;zl&#; ö&#;renen, dinamik ve e&#;lenceli insanlard&#;r. Bilimsellik onlar için ön plandad&#;r ve hayat&#;n getirdi&#;i yeniliklere kar&#;&#; çok aç&#;kt&#;rlar.

R: R harfi 9 say&#;s&#;n&#;n e&#;de&#;eridir ve anlay&#;&#;l&#; olman&#;n sembolüdür.

Y: Bu harf içinde bulundu&#;u isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir ki&#;ili&#;e i&#;aret eder.

E: &#;smin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yard&#;mc&#; olur.

M: Bu harf ki&#;iye duygular&#;n&#; içine atan ve saklayan bir yap&#; getirir. Bütün harflerin içinde en az d&#;&#;avurumcu olan&#; “M” harfidir. Pratik ve somut, kat&#; ve duygusuzdur. Maddiyata ve &#;ekilcili&#;e ba&#;l&#;d&#;r.

&#;S&#;M ANAL&#;Z&#;

Meryem &#;sminin Numerolojisi: 7

&#;ANS ORANLARI

Kader &#;&#;&#;&#;&#;

A&#;k &#;&#;&#;&#;

Sa&#;l&#;k &#;&#;&#;

Para &#;&#;&#;&#;&#;

Aile &#;&#;&#;&#;

Arkada&#;l&#;k &#;&#;

&#;DEAL MESLEKLER&#;

&#;darecilik, Medyac&#;, Dan&#;&#;manl&#;k veya benzerleri.

&#;S&#;M NUMEROLOJ&#;S&#;NE GÖRE GENEL ÖZELL&#;KLER&#;

7 say&#;s&#;n&#;n enerjisi, ki&#;iye bilgelik özelli&#;i katar. 7 enerjisine sahip olan insanlar&#;n dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan aras&#;nda köprü görevi görmektir. Bu enerji ki&#;iye sa&#;laml&#;k, bilgelik, erdem, geçmi&#;e yatk&#;nl&#;k ve özlem gibi duygular&#; katabilece&#;i gibi mükemelliyetçilik özelli&#;i ile ki&#;inin kendini ön plana ç&#;karmas&#;n&#; ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip Defneler, ya&#;amlar&#; boyunca ö&#;renme arzusu içinde olacak ve bilimselli&#;in pe&#;inden gideceklerdir

&#;S&#;M ANAL&#;Z&#;NE GÖRE A&#;K HAYATLARI

A&#;kta 7 say&#;s&#;, kolay kolay güvenemeyen ve kar&#;&#;s&#;ndakinin sadakatini s&#;nayan fakat güvendi&#;inde ise ömür boyu sürecek, sa&#;laml&#;k ve güveni in&#;a eden bir partnerlik ili&#;kisini i&#;aret eder. Duygular&#;n&#; bast&#;rma e&#;iliminde olan 7 bir defa kar&#;&#;s&#;ndakine güvenip aç&#;ld&#;&#;&#;nda tüm yeteneklerini ve güzelli&#;ini korkusuzca partnerine sunacakt&#;r.

HARF VE NUMEROLOJ&#; ÖNGÖRÜLER&#;

&#;smi “M” ile ba&#;layan ki&#;iler, önemli kararlar almaya al&#;&#;k&#;n, finansal sorunlar&#; h&#;zl&#;ca çözebilme yetene&#;ine sahip ki&#;ilerdir. Son harfi “M” olan ki&#;iler, sab&#;rl&#;, düzenli, pratik, planl&#; ve programl&#; ki&#;ilerdir.

MERYEM &#;SM&#;N&#;N SEMBOLLER&#;

&#;smin Rengi:

Mor

Mor renkle ili&#;kili olan Meryem ismindeki insanlar, dü&#;ünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayr&#;nt&#;l&#; dü&#;ündükleri ve garantici olduklar&#; için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paran&#;n rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan ki&#;iler para ve finans konular&#;na hakim, tutumlu ki&#;iler olurlar.

&#;ansl&#; Numaralar&#;:

Bu isme sahip ki&#;iler için u&#;urlu say&#;lar 1, 7, 19, 30 ve 36'd&#;r.

&#;ansl&#; Günü:

Çar&#;amba

Merkür gezegeninin &#;ansl&#; günü olan Çar&#;amba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yarat&#;c&#; faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yap&#;lacak yaz&#;&#;malar&#;n internet üzerinden yap&#;lmas&#; bu &#;ansl&#; güne sahip ki&#;iler için daha iyi olacakt&#;r.

&#;ansl&#; Ay&#;:

Kas&#;m

Kas&#;m ay&#; nezaket ve sa&#;duyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlar&#;na kar&#;&#; dikkatli olman&#;z için harika bir zaman oldu&#;unu gösterir. Kas&#;m ay&#;n&#;n enerjisi, ki&#;inin seçimlerine olan güvenini ve kendine de&#;er verme duygusunun artmas&#;n&#; sa&#;lar.

Etiketler:#İsim Analizi

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası