mastürbasyon diyanet / İslam'da mastürbasyon - Vikipedi

Mastürbasyon Diyanet

mastürbasyon diyanet

kaynağı değiştir]

 1. ^"İSTİMNÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 12 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos &#;
 2. ^"[Sexuality and Law]". funduszeue.info. Oxford Islamic Studies Online. 2 Nisan tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz &#;
 3. ^abcde"Archived copy". 8 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül &#;
 4. ^abcde"Monthly Renaissance – Query". funduszeue.info. 30 Temmuz tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;
 5. ^"Ask The Scholar". funduszeue.info. 24 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz &#;
 6. ^Riyadh al-Saaliheen, Book 1, Hadith 55 funduszeue.info?p= 29 Ekim tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 7. ^abcdThe New Arab Man: Emergent Masculinities, Technologies, and Islam in the Middle East, p , Marcia C. Inhorn –
 8. ^TDV İslam Ansiklopedisi, İstimnâ maddesi, müellif: Salim Öğüt
 9. ^abThe Lawful And The Prohibited In Islam, Yusuf Al-Qardawi –
 10. ^abMarriage in Islam – Part 1 27 Kasım tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. by Hussein Khalid Al-Hussein, PhD Refer to: Section Al-'Alaqat Al-Mubahah (Allowed Relationships)
 11. ^The Guiding HelperThe Guiding Helper The Guiding Helper Main Text & Explanatory Notes(PDF). The Guiding Helper Foundation. s.&#; 26 Kasım tarihinde kaynağından(PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs &#;
 12. ^"Kitab al Fatawa wa'l durus". 7 Ekim tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs &#;
 13. ^[1] 27 Eylül tarihinde Wayback Machine sitesinde arşfunduszeue.info'an&#;–7
 14. ^"Hifz al-Furūj (Guarding the Private Parts)". Javed Ahmad Ghamidi. 8 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz &#;
 15. ^"Marriage and Morals in Islam". funduszeue.info. 18 Ekim 3 Şubat tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;
 16. ^"Arşivlenmiş kopya". 5 Ağustos tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;
 17. ^"Arşivlenmiş kopya". 1 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;
 18. ^"Arşivlenmiş kopya". 1 Haziran tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;
 19. ^"Arşivlenmiş kopya". 4 Ağustos tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül &#;

Sual: İstimna nedir?
CEVAP
İstimna, mastürbasyon demektir. Bu da, ne şekilde olursa olsun, kendi kendini tatmin ederek orgazma ulaşmak demektir. Bu iş, zevk için olursa haramdır. Sükunet bulmak, rahatlamak için olursa caiz, zina tehlikesi olursa, vacib olur. Demek ki, sırf zevk için mastürbasyon günahtır. Ama; insan sıkılmıştır, erkeklerde olur, boşalma ihtiyacı duyar, o zaman caiz olur, günah olmaz. Kadın için veya erkek için zina tehlikesi varsa, o zaman mastürbasyon vacibdir, yani orgazma ulaşıp o sıkıntıdan kurtulmalıdır.

Mastürbasyon yapılıp meni gelince, gusül gerekir, orucu da bozar.

Kadınlarda meni gelmesi daha zor olur. Meni gelmez de, mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez. Meni, titreyerek gelir, kasılmalar olur. Gelenin mezi mi, yoksa meni mi olduğu bu şekilde de, anlaşılabilir.

Sual: Bir erkeğin haramdan korunması için, mastürbasyon veya başka ne yapması gerekir?
CEVAP
Böyle bir sebeple, mastürbasyon caiz olmaz. Harama bakmamak için en uygun çare, namazı doğru kılmaktır. Harama bakmanın zararı bilinmelidir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Yabancı kadını görüp, azab-ı ilahiden korkarak, başını ondan çevirene Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.) [Hakim]

(Neresine olursa olsun, kadına şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülecek, sonra Cehenneme atılacaktır.) [M. Enhür]

(Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!) [Beyheki]

Sual: İstimna, rahatsızlığı gidermek için caiz oluyor. Peki, rahatlayınca zevk hasıl olmuyor mu?
CEVAP
Zevk almak için istimna günahtır. Ama çok rahatsız olunca, sakinleşmek için boşalmak günah olmaz. Boşalırken elbette zevk alınır. Zina tehlikesi olunca da öyle. Yani o zaman da zevk alınır. Fakat zina önlenmiş olduğu için günah olmuyor. Dinimiz her kötülüğü önleyici ruhsatlar vermiştir.

Sual: Sükunet bulmak için istimna caizdir. Sükunet nedir?
CEVAP
Rahatsız edici olan şehvetin giderilmesidir. Her şehvetin giderilmesi değildir.

Sual:
Kadınların istimna hükmü, erkeklerin ki gibi mi?
CEVAP
Evet.

Sual:
Mastürbasyon orucu bozar mı, bozarsa kaza mı kefaret mi gerekir?
CEVAP
Orucu bozar, sadece kaza gerekir. Bir Ramazanda iki defa mastürbasyon yapana kefaret de gerekir. Çünkü Ramazanın bir gününde, kaza gereken bir şey yaparak orucunu bozan kimse, başka gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa, kefaret de gerekir.

Sual:
Mastürbasyonun kimseye zararı olmadığına göre niye haram ki?
CEVAP
Dinimiz, bir şeyi haram etmişse, haramdır. Haramsa, niye haram denmez. Besmelesiz kesilen kuzu eti de haramdır. Mutlaka bir kimseye zararı olması gerekmez.

Mastürbasyon, iktidarsızlığa ve erken boşalmaya da sebep olmaktadır.

İmam-ı Kurtubi hazretleri buyuruyor ki:
(Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini, [zina, livata, mut’a nikahı, hayvana tecavüz, mastürbasyon gibi meşru olmayan her şeyden] korurlar. Doğrusu bunlar [helal olan eşleri ile beraber oldukları için] yerilemez, ayıplanmazlar.Şu halde, bununötesinegitmek isteyen, [zina, livata ve mastürbasyon yapan, muvakkat nikah yapan, hayvana tecavüz eden, meşru yolun dışına çıkmakla] haddi aşmış olur.) [Müminun ] (Cami-ul-Ahkam) (Bu âyet-i kerimeler, Medarik tefsirinde de aynı şekilde açıklanmıştır.)

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Elini nikah eden [Ne şekilde olursa olsun, mastürbasyon yapan] lanetlenmiştir.) [İ. Baverdi]

Kadir Gecesi ilişkiye girmek günah mı? Diyanet&#;e göre Kadir Gecesi&#;nde cinsel ilişki olur mu? Merak edilen soruya yanıt!

Kadir Gecesi'nde cinsel ili&#;kiye girmenin günah olup olmad&#;&#;&#;n&#; ö&#;renmek isteyen vatanda&#;lar arama motorlar&#;nda yapt&#;klar&#; sorgulamalara h&#;z verdi. Bu gece, Kur'an'&#; Kerim'in &#;slam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye ba&#;land&#;&#;&#; gecedir. Bugün eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Diyanet "Kadir Gecesi ili&#;kiye girmek günah m&#;?" sorusuna da aç&#;kl&#;k getirmi&#;tir. &#;&#;te Kadir Gecesi'nde cinsellik sorusuna Diyanet'in yan&#;t&#;

KAD&#;R GECES&#;'NDE &#;L&#;&#;K&#;YE G&#;RMEK GÜNAH MI?

Kadir Gecesi'nde ili&#;kiye girmenin sak&#;ncas&#; yoktur. Öte yandan ünlü ilahiyatç&#; Nihat Hatipo&#;lu bir program&#;nda benzer bir konuya da aç&#;kl&#;k getirmi&#;tir.

Hatipo&#;lu, "Kandillerde e&#;imle birlikte olursam günah olur mu?" sorusuna "Kandillerde evlenmenin, gerde&#;e girmenin, e&#;lerin birbirleriyle yak&#;nla&#;mas&#;n&#;n dini aç&#;dan bir mahsuru yok. Günah de&#;il. Bana çok soruyorlar umrede kar&#;-koca yak&#;nla&#;abilir mi? Yak&#;nla&#;abilir tabii Edebe ayk&#;r&#; de&#;ildir. Sadece ihraml&#;yken birle&#;mek ve kad&#;n adetliyken birliktelik caiz de&#;ildir" yan&#;t&#;n&#; vermi&#;tir.

F1

KAD&#;R GECES&#;'N&#;N ANLAM VE ÖNEM&#; NED&#;R?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, &#;eref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” &#;eklinde Kur’ân-&#; Kerîm’in indirildi&#;i gecenin ad&#; olarak kullan&#;l&#;r. Ayn&#; ad&#; ta&#;&#;yan sûre bu gecenin fazileti hakk&#;nda nâzil olmu&#;tur. Sûrede Kur’an’&#;n Kadir gecesinde indirildi&#;i ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hay&#;rl&#; oldu&#;u belirtilir.

Müfessirler hay&#;rl&#; olan&#;n bu gecede yap&#;lan amel oldu&#;unu, bin ay&#;n ise içinde Kadir gecesinin bulunmad&#;&#;&#; bir süreyi ifade etti&#;ini belirtirler (Taberî, XV, ). Ancak genel bir rakam konumunda bulunmas&#; ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate al&#;narak bu say&#;n&#;n çokluktan kinaye olabilece&#;ini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. b; Mevdûdî, VII, ). Kur’ân-&#; Kerîm’in ba&#;ka âyetlerinde de bin ve elli bin y&#;la tekabül eden “gün” kavram&#; kullan&#;lmaktad&#;r (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

F2

Allah’&#;n insanlara peygamberler vas&#;tas&#;yla son hitab&#; ve nihaî mesaj&#; olan Kur’an’&#; indirmesi insanl&#;&#;&#;n hidayetinde bir dönüm noktas&#; te&#;kil etti&#;i için bu olay&#;n gerçekle&#;ti&#;i gece özel bir anlam ta&#;&#;r. Kadir gecesinin önemine i&#;aret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmalar&#; sebebiyle fazla sevap kazanma imkân&#;na sahip bulunmalar&#;na kar&#;&#;l&#;k Müslümanlara Kadir gecesinin verildi&#;i belirtilir (el-Muva&#;&#;a&#;, “&#;&#;tikâf”, 6).

F3

Kadr sûresinde bildirildi&#;ine göre bu gecede Allah’&#;n izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne bar&#;&#; ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’&#;n ramazan ay&#;nda (el-Bakara 2/) ve bütün hikmetli i&#;lerin kararla&#;t&#;r&#;ld&#;&#;&#; mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/) indirildi&#;ine dair âyetlerle birlikte ele al&#;nd&#;&#;&#;nda Kadir gecesinin ramazan ay&#; içinde bulundu&#;u sonucu ortaya ç&#;funduszeue.info gecenin daha çok ramazan&#;n son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranmas&#; gerekti&#;ine dair hadisler (Buhârî, “Fa&#;lü leyleti’l-&#;adr”, ; Müslim, “&#;&#;yâm”, ) gecenin tesbitiyle ilgili baz&#; ipuçlar&#; vermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası