kulak deliği iltihabı ilaçları / Kulak Zarı Delinmesi (Yırtılması) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir? - Acıbadem Hayat

Kulak Deliği Iltihabı Ilaçları

kulak deliği iltihabı ilaçları

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • funduszeue.info sitesine veya funduszeue.info adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “funduszeue.info” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) ATATÜRK funduszeue.info funduszeue.info:3/8 ATAŞEHİR, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak [email protected] ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, funduszeue.info web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI

Kulak memesinde beze neden olur? Kulak memesi neden şişer ve nasıl geçer?

Kulak memesi iltihabından dolayı ortaya çıkan şişlik, kulak memesinin ortasında, arkasında ve ön tarafında meydana gelebilir. Şişlikler ağrı hissi verir. Özellikle uyurken üzerine baskı uygulandığında çok acı hissi verebilmektedir. Dolayısıyla bu problemden muzdarip olan kişiler, problemin evde doğal yöntemlerle hızlı bir şekilde çözümünü araştırmak için "Kulak memesi iltihabına ne iyi gelir?" sorusuna yanıt aramaktadır. İltihap kendisini sadece şişlik olarak göstermez. Kızarıklık, ağrı, yanma hissi, sertlik, görünüm bozukluğu şeklinde etkileri de olabilir. Kulak memesi iltihabının oluşum nedenlerine bakacak olursak ilk sırada kulak deldirmek yer alıyor. Haliyle kadınlarda bu hastalığa daha çok rastlanıyor. Kulak memesi iltihabı için hangi doktora gidilir? KBB doktoru denetiminde planlanan tedavi sürecinde kulak memesi iltihabı nasıl geçer? İşte merak edilen soruların yanıtları

KULAK MEMESİ İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kulak memesi iltihabı için cerrahi bir müdahale uygulanmaz. Genelde antibiyotik tedavisi ile iyileşebilen reaksiyonlardır. Kulak memesi iltihabının oluşum nedenine göre bazı tedavi yöntemleri uygulanabilmekte. Onlar şu şekilde:

 • Kulak memesini deldirdikten sonra oluşan iltihaplar için antibiyotik kullanılabilir
 • Alerjik durumlarda alerji ilaçları kullanılabilir
 • Kulak enfeksiyonundan kaynaklı ise antibiyotik kullanılabilir
 • Piercing tarzı takılardan kaynaklı ise ilaç tedavisi önerilir
 • Antibiyotik ilaçlar yanında ek tedavi olarak krem sürülebilir.

Kulak memesi iltihabında kısa sürede altta yatan etkeni bulup tedavi etmek oluşan şişliklerden kısa zamanda kurtulmanızı sağlayacaktır. Doktora gitmeden evde uygulayabileceğiniz yöntemler de kısa sürede iyileşmenize yarar. Şunları deneyebilirsiniz:

 • Belirli aralıklarla buz kompres uygulamak
 • Ağrı kesici içmek
 • Çay ağacı yağını iltihap olan bölgeye sürmek

Bunlar haricinde kulak bölgesinde alınacak tedbirler hastalığın kısa sürede geçmesine yarar. Onlarda şu şekilde:

 • Kulak temizliğini düzenli yapmak
 • Spor yaparken dikkat. Boks ve güreş gibi sporlarda kask takmak önemlidir
 • Kulak çöpü gibi ürünlerle kulağa bir şey sokmamalısınız
 • Parfüm, kolonya gibi ürünleri kulaktan uzak tutunuz
 • Kulak memesi ile fazla oynamamak
 • Yastık gibi kulağımızın temas ettiği eşyaları sürekli temiz tutmak
 • Kulakları kuru tutmak
Kulak iltihabına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir ve neden olur?

KULAK MEMESİ İLTİHABI İÇİN KREM

Kulak memesi iltihabı için krem tedavisi de mevcuttur. Antibiyotikler yanında kremler kullanarak daha kısa sürede iyileşme sürecine gidilebilir. Kremler ayrıca şişliklerden dolayı oluşan yaralara da iyi gelmektedir. Krem kullanılması tavsiye edilir. Kulak memesi hassas olduğu için her krem iyi gelmeyebilir. Doktorunuzun önereceği bir krem kullanmalısınız.

KULAK MEMESİ İLTİHABI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Kulak memesi iltihabı normal süreçlerde tedavisi iyi yapılması durumunda bir hafta içerisinde geçen bir reaksiyondur. Hem tedavisini hem bakımını düzenli yapan kişilerde günde geçtiği de görülmüştür.

KULAK MEMESİ İLTİHABI VE KÜPE

Küpe Türk kültüründe kadınların yaygın olarak kullandığı bir süs takısı. Bebekken kulak memeleri delinerek küpe deliği açılır. Ve ilk enfeksiyon riski burada başlar. Bazı kişilerde kulak memesi delindikten hafta sonra iltihaplanma belirir. Bu iltihap yıllar sonra tekrar yeniden çıkma riski de vardır.

Kulağınıza küpe taktıktan sonra kulak memesi iltihabı olursanız doktorunuz önermedikçe küpeyi çıkarmaya çalışmayın. Ayrıca kulağınızdaki küpeyle sürekli oynamak enfeksiyonun daha da kötüleşmesine yol açabilir.

 1. Daha önce kullandığınız bir küpe de iltihaplanma sorunu yaşadıysanız tekrar o küpeyi kullanmayın.
 2. Kulağınıza ellerinizi yıkamadan asla dokunmayın ve kulağınıza dokunduktan sonra elinizi yıkayın.
 3. Paslanmış, kirlenmiş veya deforme olmuş küpeleri kulağınıza takmayın.
 4. İltihap geçene kadar kulaklık tarzı kulağa takılacak eşyalar kullanmayın.
 5. Giydiğiniz kıyafetler kulak memenizdeki iltihaba temas etmemelidir.
 6. Saçlarınızı topuz ya da atkuyruğu yaparak iltihaba gelmesini engelleyin.
 7. Kulağınızı deldirdiğinizde deniz, havuz gibi yerlere girmeyiniz.
 8. Gümüş, altın, nikel gibi maddelere alerjiniz varsa ürün seçerken dikkat etmelisiniz.

KULAK MEMESİ İLTİHABI NEDENLERİ NELERDİR?

Kulak iltihabı belirli nedenlere dayanarak oluşur. Bunlar içinde kişisel, dışsal etkenler, hastalıklar, doğal yaşamdaki etkenler gibi sıralayabiliriz. Bunlara örnek verecek olursak:

 • Kulak memesini deldirmek
 • Piercingler
 • Alerji
 • Yaralanma ve hasar
 • Güreşçi kulağı
 • Zehirli bitkiler ile temas
 • Selülit
 • Apse oluşumu
 • Döküntüler
 • Karbonkül
 • Kulak memesinde kist
 • Böcek ısırıkları
 • Kulak enfeksiyonu

KULAK MEMESİ İLTİHABI ANTİBİYOTİKSİZ GEÇER Mİ?

Kulak memesi iltihabı tedavisinde doktorlar genel olarak antibiyotik tedavisi uygulamaktadır. Fakat doktora gitmeden evde de uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Kulak memesi iltihabı tedavi edilmeden kendiliğinden de geçebilmektedir. Eğer çok ağrılı ve şişlik derecesi kötü durumdaysa doktora başvurarak antibiyotik tedavisi olmanızı önerilir. Boğaz şişliği, yüksek ateş, solunumda güçlükler, enfeksiyonun kulak etrafına yayılması gibi durumlarda da en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası