kpss a nedir kimler girebilir / KPSS A Grubu Nedir, Ne Demek? KPSS A Grubu Meslekleri Nelerdir?

Kpss A Nedir Kimler Girebilir

kpss a nedir kimler girebilir

KPSS A (Alan Bilgisi) Hakkında Bilinmesi Gerekenler  

Kadroya Nasıl Girerim? -İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı 

 MÜRACAAT KOŞULLARI 

18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashih­leri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Oku­lu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bö­lümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yap­masını engelleyecek akıl hastalığı bulunma­dığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden ala­cağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda­ki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hüküm­ler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ve­yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah­siyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelik­li zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı­lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan­lı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiye­ti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırları­nı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağı­na gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

SINAV  

Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır.

Genel yetenek ve genel kültür soruları

o  Türkçe,

o  Matematik,

o  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

o  Türkiye Coğrafyası,

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından,

Alan bilgisi soruları

o  Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü kitabı,

o  İcra ve İflâs Kanunu,

o  İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi,

o  İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği,

o  Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,

o  Tebligat Kanunu,

o  Tebligat Tüzüğü,

o  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

o  Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri

Yönetmeliği konularından oluşacaktır.

Kadroya Nasıl Girerim? -İdari Yargı Hâkimliği  

MÜRACAAT ŞARTLARI 

Hukuk fakültesi mezunları ile ihtiyaç durumunda alınacak aday sayısının %20’sini geçmemek

kaydıyla Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye Lisans mezunları başvurabilir.

Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldur­mamış olmak.

YAZILI SINAVLAR 

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)

o  Türkçe

o  Matematik

o  Türk Kültür ve Medeniyetleri

o  Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Sınavı ( Soru)

o  Anayasa hukuku

o  İdari yargılama usulü

o  Borçlar hukuku

o  Medeni hukuk

o  Ceza hukuku

o  Vergi hukuku

o  Vergi usul hukuku

o  Maliye-Ekonomi

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve soru için dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT

Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültü­rünü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı­nı puan vermek suretiyle değerlendirme yönte­midir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Sayıştay Denetçiliği Yardımcılığı 

 MÜRACAAT ŞARTLARI 

Devlet Memurları Kanunun değişik mad­desinde gösterilen genel nitelikleri taşıyanlar

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İda­ri Bilimler Fakülteleri veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Baş­kanlığınca onanmış yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar

Eleme sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvurabilir.

SINAV 

Sayıştay denetçiliği yardımcılığı sınavında Kpss şartı aranmaz. Bu kadroya başvuracak olanlar üç aşamalı bir sınava tabi tutulur.

Aşama: Eleme Sınavı

Eleme sınavı Ankara’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Aday adaylarına Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabancı Dil Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi % 30, Alan Bilgisi Testi %50 Yabancı Dil Bilgisi Testi %20 oranında değerlendirilmeye dahil edilerek ağır­lıklı puan hesaplanacaktır. Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevap­lar dikkate alınmayacaktır.

tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak atama yapıl­ması planlanan kadro sayısının (60) üç katı () kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılacak ve yazılı sınava katılma hakkını kazanmış olacaktır.

Aşama: Yazılı Sınav

Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İk­tisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhase­be alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Mu­hasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alan ile sınava girecekleri yabancı dili ( Alman­ca, Fransızca, İngilizce) iş isteme formunda be­lirteceklerdir.

Aşama: Sözlü Sınav

Yazılı Sınavı kazananlar sözlü sınava katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca ya­pılacak sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildi­rilecektir. Sayıştay giriş sınavının yazılı veya söz­lüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -BDDK Uzman Yardımcılığı  

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve finans,

bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonomet­ri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğre­tim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın­dan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru ce­vap sayısına sahip olması, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71 bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması

SINAV KONULARI

1. Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık ala­nı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türki­ye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,

b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Huku­ku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Huku­ku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, En-

vanter-Bilanço.

2. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari

Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza

Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Mu­hakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı

sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.

Sözlü sınav aşaması da puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65

puan alınması gerekir.

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Adli Yargı Hâkimliği  

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Hukuk fakültesi mezunları başvurabilir. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Adayların görevlerini yerine getirmeleri­ne engel olabilecek özür durumlarının bulunma­ması gerekmektedir.

YAZILI SINAVLAR  

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)

o  Türkçe

o  Matematik

o  Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi

o  Türkiye Coğrafyası

Alan Sınavı ( Soru)

o  Anayasa hukuku

o  Borçlar hukuku(genel ve özel hükümler)

o  Medeni hukuk

o  Hukuk yargılama usulü

o  Ticaret hukuku

o  Ceza hukuku

o  İcra ve iflas hukuku

o  Ceza hukuku,

o  Ceza yargılama usulü

o  İdari yargılama usulü

o  İdare hukuku

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve soru için dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT 

Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültürü­nü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını puan vermek suretiyle değerlendirme yöntemidir.

Adli Yargı Hakimliği sınavına sadece Hukuk Fa­kültesi mezunları başvurabilir.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -Vergi Müfettiş Yardımcılığı

MÜRACAAT KOŞULLARI

En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve fi-nans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği,

kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi,

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik,

ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekono­misi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bö­lümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

SINAV KONULARI

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye

Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka,

İstatistik-Ekonometri,

b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esas­lar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envan-ter-Bilanço.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya

grubu üzerinden değerlendirilir ve başarılı

sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.

Sözlü sınav aşaması da puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65

puan alınması gerekir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MÜRACAAT KOŞULLARI

Fakülte veya Yüksek okulların Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler bölümlerinden lisans düze­yinde mezun olanlar başvurabilir. SÜREÇ Adaylar öncelikle Staj Başlama sınavını kazanma­lıdır. Bu sınavı kazanan aday SMMM veya YMM yanında 3 yıl staj yaptıktan sonra SMMM yeter­lik sınavına girerek kazanması gerekmektedir. SINAVLAR Staj Başlama Sınavı: TESMER ve Anadolu Üni­versitesinin ortaklaşa yaptığı sınav Anadolu Üni­versitesi tarafından Mart, Haziran ve Kasım ol­mak üzere yılda üç defa yapılmaktadır. Staj Başlama sınavında

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (20 Soru)

o  Türkçe

o  Matematik

o  Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi

Alan Bilgisi

o  Muhasebe

o  Ekonomi

o  Maliye

o  Hukuk

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve soru için dakika süre verilmektedir.

SMMM Yeterlik Sınavı

Stajını tamamlayan adaylar aşağıdaki konulardan sınava tabi tutulurlar.

Finansal Muhasebe

Finansal Tablolar ve Analiz

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Denetimi

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

Hukuk

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

Ders geçme notu 50’dir. Ancak adayların tüm derslerden ağırlıklı ortalamasının 60 olması gerek­mektedir. Ağırlık not ortalaması 60’ı geçen aday­lar SMMM ruhsatı alabilirler.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tara­fından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2. sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. mad­delerinde belirtilen şartları taşımak.

3. 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sını­rını geçirmiş bulunanların terhislerini müte­akip açılacak ilk sınava müracaat etmiş ol­maları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava

alınmalarına engel teşkil etmez.)

4. Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunma­mak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bu­lunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerin­den terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tas­dikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)

5. Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görev­leri sırasında herhangi bir disiplin cezası al­mamış olmak ve görevleri süresince iyi dere­cede sicil almış olmak.

6. KPSS P 37 den istenilen puanı almış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi

Türkçe

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Türkiye’nin İdari Yapısı

Türkiye’de Mahalli İdareler

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları

Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacaktır.

Yazılı sınavda sadece doğru cevap sayısı dikka­te alınmaktadır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavı kazananlar ilan edilecek bir tarihte, Bakanlık merkez binasında sözlü sınava tabi tu­tulacaktır. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık merkez binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca aday­ların adreslerine de postalanacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

puan üzerinden yapılacak ve değerlendir­me sonucunda; 70 puanın altında olmamak kay­dıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı al­mış bulunan diğer adaylar da yazılı sınavı ka­zanmış olarak kabul edileceklerdir.

KPSS-A Kursları

KPSS-A Grubu Hakkında

A Grubu Kadro Nedir?

A Grubu kadrolar kariyer kadroları olarak da bilinir. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb. gibi) Bu kariyer kadrolarını seçebilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirledikleri KPSS puanını aldıktan sonra kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara (yazılı ve sözlü) girmek gerekmektedir. Yine kurumlar tarafından yapılan yeterlilik sınavlarında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana atama yapılır.

KPSS-A Grubu sınavına girecek olan tüm adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavına girmeleri gerekir. Çünkü Kamu Personeli Seçme Sınavı, A Grubu kadrolara atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecek kişileri belirlemek amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

KPSS A Sınavına Kimler Başvurabilir?

KPSS Alan Bilgisi sınavına önceden sadece İİBF (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çeko), SBF, Hukuk, Mühendislik vb fakültelerden mezun olan kişiler girebilmekteyken artık neredeyse tüm fakülte mezunlarından memur alımı yapılmaktadır. Mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanlarla matematik, fizik gibi fen edebiyat fakültesi mezunlarına yönelik müfettişlik, uzman yardımcılığı vb. kadrolara artık bu bölüm mezunlarından da alım yapılmaktadır. Fakat bu alımlar oldukça sınırlıdır.

Tüm adaylar, 23 Temmuz tarihinde uygulanacak  KPSS sabah oturumuna girmek ve Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini cevaplamak zorundadırlar.

 KPSS-A Grubu Sınavı Ne Zaman?

 KPSS Alan Bilgisi Temmuz tarihinde uygulanacaktır.

Sınav, lisans düzeyindedir.

Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS Alan Bilgisi her yıl yapılarak ilgili kadrolara atama yapılır. Bu sınava lisans mezunları ve mezun olabilecek durumda olanlar (son sınıf öğrencileri) girebilir. Sadece adayın kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusu yaptığı zaman mezun durumda olması gerekir.

Geçerlilik Süresi

yılında yapılan değişiklikle puan geçerlilik süresi sadece yılı için 1 yıl olarak değiştirilmiş olup, ve sonrası KPSS–A puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak kabul edilmiştir.

Yeterlilik Süreci Nedir?

A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Bu süreçte memurun yetiştirilmesi ve mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması hedeflenir. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi önce yardımcı olarak atanır, kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir. 3'üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar ve 3 yılın sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav ya da yalnızca sözlü sınav yapılır. Yeterlilik süreci sonucunda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır, Uzman Yardımcısı Uzman, Müfettiş Yardımcısı ise Müfettiş olarak görevine devam eder. Başka bir ifadeyle 3 yıl sonunda alanlarında Uzman unvanına sahip olma şansları vardır.

KPSS A Grubu için Yaş Sınırı Var mı?

A tipi memurluk alımlarında genel olarak 35 yaş sınırı konulmakla birlikte bu durum her atama döneminde değişebilir ve alım şartlarının içerisine eklenir. Her memuriyet çeşidinin kendine özel şartları olduğundan yaş sınırı da her memuriyette değişecektir. Bu nedenle adayların, başvuracakları memuriyetler için ilanda belirtilen şartları kontrol etmeleri gerekmektedir.

KPSS’de Yapılan Değişiklikler

Son değişiklikle birlikte KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS-A grubu sınavına girecek olan tüm adayların (YDS puan türünden 91’inin hesaplanmasında kullanıldığı için) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) girmeleri gerekiyordu. Ancak yapılan değişiklik ile KPSS puan türlerinin hesaplanmasında YDS şartı kaldırılmış olup adaylardan sınav için YDS puanı istenmemektedir.

KPSS lisans adaylarının her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmekte olduğundan YDS'ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

Puan türlerinde yapılan değişiklik ile daha önce KPSS’de puan türü varken 'de yapılan değişiklik ile KPSS’de 52 puan türü yer alırken, A Grubu bunların 48‘inden faydalanmaktadır.

Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Sınavda Uygulanacak Testler

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)

dakika

İşletme

40

50 dakika

Muhasebe

40

50 dakika

İstatistik

40

60 dakika

Hukuk

40

50 dakika

Kamu Yönetimi

40

50 dakika

İktisat

40

50 dakika

Maliye

40

50 dakika

Uluslararası İlişkiler

40

50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

40

50 dakika

Değerlendirmede, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır.

A Grubu Kadrolarında Kullanılan Puan Türleri

Her kurumun personel alımlarında istediği koşullar farklı olabileceği gibi, A Grubu kadrolara personel seçiminde istediği farklı puan türleri de vardır.

KPSS A Oturumları

Puan türlerinin hepsinin hesaplanması için adayların 24 Eylül  Cumartesi günü sabah 1. Oturumun (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve öğlen 2. Oturumun (Hukuk, İktisat, Maliye) hepsine girmesi ve her sınav bölümünden en az 1 net yapılmalıdır. Her oturumda girilen dersler için en az 1 ham puana (net) sahip olunur ise dersin içinde bulunduğu puan türü hesaplanabilir. Cumartesi öğle oturumundaki derslerden en az 1 tane işaretlenmesi durumunda bu derslerin yer aldığı hiçbir puan türü hesaplanmaz. Bu da adayların daha az sınav kurum sınavına başvurabilmelerine sebep olacaktır. KPSS Alan Sınavları 3. Oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül  tarihinde uygulanacaktır.

A Grubu kadrolara yönelik alımların hepsi kurumsal alımdır ve genel olarak her kurum farklı puanlar kullanmaktadır. Bu nedenle A Grubu adayların bu alana yönelik tüm oturumlara girmesi uygun olacaktır.

Bazı KPSS A Grubu Kadroları

 • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
 • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
 • TBMM Uzman Yardımcılığı
 • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
 • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
 • PTT Müfettiş Yardımcılığı
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
 • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
 • Stajyer Hazine Kontrolörü
 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
 • Gelir Uzman Yardımcısı
 • Vergi Denetmen Yardımcısı
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
 • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

A Grubu adayları ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) gibi bağımsız kurumlara da girebilmektedir.

KPSS A Grubu Sınavı Nedir Kimler Girebilir?

KPSS A Grubu nedir? KPSS A Grubu ne işe yarar? KPSS A Grubu sınavına nasıl hazırlanılır? Hangi kaynaklar kullanılabilir? Yazımızda tüm detaylarıyla KPSS A Grubu sınavını ele alacak her yönüyle değerlendireceğiz.

KPSS A Grubu Sınavı Nedir?

Tercihiniyap Forum Tekrar Aktif Tıklayın

KPSS A Grubu sınavı kamu kurumlarında bulunan kariyer meslek memurluklarına girişte kullanılacak puanları almak için girilmesi gereken sınavdır. KPSS

KPSS A Grubu Sınavını Kim Yapmaktadır?

Bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

KPSS A Grubu Sınavına Hangi Bölümlerden Mezun Adaylar Girmeli?

KPSS A Grubu meslekler Kurumlarda yer alan Kariyer Mesleklerdir. Bu meslekler Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik, Kontrolörlük unvanları ile anılmaktadırlar. Farklı olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu&#;nun denetim personeli Murakıp olarak anılmaktadır. Bu unvanları tanıttığımız yazıları detaylıca incelemek, unvanlar hakkında bilgi sahibi olmak, hangi Kurumlarda ne şekilde yer aldıklarını görmek için aşağıdaki linkler ile ilgili unvanın tanıtım yazısına erişebilirsiniz;

UZMANLIK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

MÜFETTİŞLİK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

DENETMENLİK / DENETÇİLİK Unvan Tanıtımını incelemek için Tıklayınız!

Bu unvanlardan farklı olarak nitelendirdiğimiz BDDK Murakıplığı Mesleğinin detaylarını incelemek için Tıklayınız!

Bu unvanlar temelde Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunu adayların istihdam edildiği unvanlardır. Bazı ilanlarda Kurumlar yukarıda sıraladığımız fakülte mezunlarının yanı sıra Hukuk Fakültesi mezunlarını da mesleğe aynı unvanla alabilmektedir. Bu durum iki türlü karşımıza çıkmaktadır;

1) Hukuk Fakültesi diğer alanlar ile birlikte sayılarak, İİBF / SBF mezunu adaylar ile aynı puan koşullarının sağlanması istenmektedir. Bu durumda adaylar Hukuk Fakültesi mezunu da olsalar, A Grubu Sınavında Hukuk alanı dışında kalan alanlardan da soru çözmek ve puan almak durumundadırlar.

2) Bölüm bölüm ya da fakülte fakülte ayrı kadrolar belirlenmiş ise genel olarak Hukuk Fakültesi mezunu adaylar için belirlenen KPSS Puanı Hukuk, Genel Kültür &#; Genel Yetenek ağırlıklı bir puan türü olmaktadır. Bu tip ilanlara başvuru için Hukuk Fakültesi mezunu adayların KPSS A Grubu sınavında yalnızca Hukuk testini çözmesi yeterli olacaktır.

KPSS A Grubu Sınavı Her Yıl Yapılıyor mu?

KPSS A Grubu sınavı B Grubu Sınavının aksine her sene gerçekleştirilmektedir. KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir ve adaylar çift yıllarda almış oldukları puanı iki sene atamalarda kullanmaktadırlar. Yani önümüzdeki KPSS B Grubu sınavları yılında gerçekleştirilecekken, KPSS A Grubu Sınavı yılında yapılacaktır.

ÖSYM Tek Yıl &#; Çift Yıl ayrımının detaylarını incelemek için Tıklayınız!

KPSS A Grubu Sınavına Girecek Adaylar Hangi Oturumlara Katılmalı?

KPSS A Grubu sınavına katılmak isteyen adayların, KPSS Lisans Sınavı&#;na ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı&#;na başvuru yapması gerekmektedir. Çünkü adayların KPSS A Grubu puanlarının hesaplanmasında KPSS Lisans sınavında çözülecek olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin de katsayısı bulunmaktadır. Adayların bu sınava girmeden, KPSS A Grubu puanlarının hesaplanması mümkün olmayacaktır.

KPSS Lisans Sınavı iki temel testten oluşmaktadır. Bu testler Genel Yetenek ve Genel Kültür testleridir. Her iki testte de adaylara 60&#;ar soru yöneltilmekte ve bu toplam soru için dakika süre tanınmaktadır. KPSS Lisans Sınavı KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavından bir hafta önceki Cumartesi günü ülkedeki tüm illerde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca adayların KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavına da başvuru yapmaları ve bu alandaki testlere katılmaları gerekmektedir. KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavında adayları toplam üç oturum beklemektedir. Adaylar bu üç oturumdan istediğine girmek hakkına sahiptir. Yani her üç oturuma da katılmak zorunluluğu yoktur. Ancak adayların tüm puanlarının hesaplanması ve daha fazla şansa sahip olabilmesi için tüm oturumlara katılmalarını önermekteyiz.

Yalnızca kendi alanından atanmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunu adaylar ile İstatistik Bölümü mezunu adaylar kendilerini ilgilendiren kısma katılım gösterebilir, diğer oturumlara katılmayabilirler.

KPSS A Grubu Oturumları şu şekildedir;

Cumartesi Sabah Oturumu;

Çalışma Ekonomisi Testi
Kamu Yönetimi Testi
Uluslararası İlişkiler Testi

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Hukuk Testi
İktisat Testi
Maliye Testi

Pazar Sabah Oturumu

İşletme Testi
Muhasebe Testi
İstatistik Testi

Oturumlar iki gün halinde sadece belirli sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu illeri ve hangi illerde bulunanların hangi illerde sınava girmeyi tercih edebileceğini içeren listeyi incelemek için Tıklayınız!

Oturumların uygulanmasında adaylara kitapçıklar tek tek dağıtılmaktadır ve her bir ders için 50 dakika süre tanınmaktadır. Yani Pazar Sabah oturumu için adaylara önce İşletme kitapçığı verilecek ve bu testi çözmesi için 50 dakika süre tanınacaktır. Yalnız tüm dersler içerisinde tek istisna süre İstatistik kitapçığı için geçerlidir. İstatistik kitapçığının çözülmesi için adaylara 60 dakika süre tanınmaktadır.

Gerek KPSS Lisans Sınavı&#;nın gerekse KPSS A Grubu oturumlarının dersleri ve konularına tek tek aşağıda ayrı bir başlık olarak değineceğiz. 

KPSS A Grubu ve Mühendislik Fakültesi Mezunları

Bazı unvanlar için Mühendislik Fakültesi mezunu adaylar için de alımlar olabilmektedir. Özellikle Bilişim Uzmanı unvanı için Kurumlar Mühendislik Fakültesinden mezun adaylardan alım yapmak üzere ilana çıkmaktadırlar. Mühendlsik Fakültesi&#;nden mezun olan adayların KPSS Lisans sınavına girmesi yeterli olmaktadır. Çünkü bu alandan yapılacak alımlarda Kurumlar KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerini istemektedir.

KPSS A Grubu Puan Türleri

KPSS A Grubu sınavına girecek olan adayları KPSS P1&#;den KPSS P48&#;e kadar olan toplam 47 adet puan türü beklemektedir. Adet 47&#;dir çünkü KPSS P10 puan türü Öğretmen Adayları için ayrılmış bir puan türüdür ve A Grubu adayları için hesaplanmamaktadır. Bu 48 puan türünün ilk üç tanesi yalnızca Genel Kültür &#; Genel Yetenek testlerini içermekte iken, diğerleri alan bilgisi derslerinden de ağırlık taşımaktadır. KPSS P12 ve KPSS P13 istatistik mezunu adayların A Grubu mesleklere girişte kullanabileceği puan türleri iken geri kalan puanlar tüm adaylara hitap etmektedir.

KSPS Puan türlerinin hesaplanmalarını, içerdikleri ders ağırlıklarına göre tasnifini ve diğer tüm detayları anlattığımız; KPSS Puan Türleri Nelerdir? başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

KPSS A Grubu Puanları Kaç Yıl Geçerli?

KPSS A Grubu sınavı neticesinde elde edilen puanların geçerlilik süresi iki yıldır. Yani yılında alınacak KPSS A Grubu puanı KPSS&#;ye kadar geçerliliğini koruyacak, başvurularda kullanılabilecektir. Buna tek istisna uygulama yılında yapılmıştır. KPSS Puan sisteminin değiştirilmesi nedeniyle o yıla mahsus olarak puan geçerlilik süresi 1 yıla düşürülmüş, sonrasında yeniden normal seyrine dönmüştür.

KPSS A Grubu Dersleri ve Bu Derslerin Konuları Nelerdir?

KPSS A Grubu adaylarını yukarıda da bahsettiğimiz gibi aslında iki ayrı sınav beklemektedir. Lisans mezunu tüm adayların katılması gereken KPSS Lisans ve A Grubu adaylarının katılması gereken KPSS A Grubu sınavları.

KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten meydana gelmektedir. Bu testlerin içerdiği dersler ve soru sayıları şu şekildedir.

Genel Yetenek Testi

Türkçe + Sözel Mantık &#; 30 soru
Matematik + Geometri + Sayısal Mantık &#; 30 soru

Genel Kültür Testi

Tarih Dersi &#; 27 soru
Coğrafya Dersi &#; 18 soru
Vatandaşlık Dersi + Güncel Bilgiler &#; 15 soru
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı aşağıdaki derslerden meydana gelmektedir; (Ders sıralaması etki ettiği puan türü durumuna ve Kurumların seçtiği puan türlerinin içerdiği dersler baz alınarak yapılmıştır)

Ana Alan Dersleri: Adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine ilave olarak puanlarını en çok etkileyen ve en çok dersin hesaplanmasında etkili olan derslerdir. Bu 4 ana alan KPSS A Grubunun omurgasını oluşturmaktadır. Bu alanlarda yüksek net yapamayan adayların çoğu kurumun tercih ettiği puan türleri düşük olacağından şansları oldukça az olacaktır.

-Hukuk Dersi
-İktisat Dersi
-Maliye Dersi
-Muhasebe Dersi

İkincil Alan Dersleri: Bu alan dersleri yukarıdaki dörtlüye göre ikincil önemdedir. Hem daha az puanda etkilidirler hem de daha az kurum tarafından tercih edilen puan türleri üzerinde etkileri vardır. Daha çok ilgili bölüm mezunlarını alakadar eden alımları veya SGK gibi, İçişleri Bakanlığı gibi özellikli Kurumların alımlarında tercih ettikleri puan türleri üzerinde daha etkilidirler.

-İşletme Dersi
-Çalışma Ekonomisi Dersi
-Kamu Yönetimi Dersi
-Uluslararası İlişkiler Dersi

İstatistik Dersi: İstatistik dersi yalnızca KPSS P12 ve KPSS P13 puanlarının hesaplanmasında etkilidir ve bu alandan mezun adayları ilgilendirmektedir.

NOT: Yazının bu kısmının çok uzamaması adına yukarıdaki tüm dersler tek tek mavi renk ile linklenmiştir. Derslerin içeriklerini detaylıca incelemek için ilgili dersin üzerine Tıklayınız!

KPSS A Grubu Puanları Nasıl Kullanılır?

KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar yukarıda detaylarını verdiğimi puanlarını aldıktan sonra Kurumların açacakları sınavları bekleyeceklerdir. Yani KPSS B grubunda olduğu gibi merkezi bir atama söz konusu değildir. Adaylar KPSS sonrası süreçte Kurumların açacağı, Uzmanlık, Müfettişlik, Denetmenlik, Denetçilik ve Kontrolörlük gibi ilanlara KPSS&#;den almış oldukları ve Kurumun istediği puan türü ile başvuruda bulunurlar. Kurumlar bu sınavları yalnızca sözlü mülakat veya yazılı sınav + sözlü mülakat şeklinde yapabilmektedirler. Başvuru neticesinde adaylar ilanın durumuna göre mesleğe alınacak aday sayılarının 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 10 katı veya 20 katı kadar aday içerisinde yer almalıdırlar. 

Kurum sınavları sürecini daha iyi anlayabilmeniz için, KPSS ile KPSS arasında gerçekleştirilmiş tüm alımları, istenen puan türlerini, kaç katı adayın sınavlara çağırıldığını, girme hakkı elde eden son adayın puanını yani taban puanları bulabileceğiniz çalışmamızı incelemenizi öneriririz. Alımlarla alaklı olarak ilan metni, forum başlıkları da size daha detaylı bilgi verecek, yazı sonundaki tablo da tüm bu bilgileri bir arada görmenizi sağlayacaktır. 

&#; KPSS Arasında Gerçekleştirilen Tüm Kurum Sınavları başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Birden Fazla KPSS Puan Türü İstenen Alımlarda Adaylar Hangi Puan Türünü Kullanmalılar?

Bazı ilanlarda Kurumlar bir unvan alımı için birden çok puan türü belirleyebilirler. Örneğin bir Uzman Yardımcılığı alımında Kurum KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinden en az 80 puan istiyor olsun. Adayın her iki puan türünde durumu şu şekilde olsun;

Adayın Puan TürüPuanıSıralaması
KPSS P4784
KPSS P4883

Böyle bir durumda adayın her ne kadar sıralaması KPSS P48 puan türünde daha iyi olsa da, ilana başvuruda bulunacak adaylar puana göre sıralanacağından adayın YÜKSEK OLAN puan türü ile başvuru yapması gerekmektedir. Aksi halde dezavantajlı duruma düşecek belki de düşük puan nedeniyle liste dışı kalacaktır.

Yine benzer şekilde bir adayın hem KPSS &#;de hem KPSS &#;da almış olduğu KPSS P48 puanı olsun ve adayın yılında almış olduğu puan daha yüksek olsun. Aday KPSS puanlarını son kullanabileceği zamana kadar gelen bir ilana başvurmak için puanı daha yüksek olduğu için onu kullanmalıdır. Yani KPSS&#;ye girip daha düşük puanlar almış olsa bile, YÜKSEK OLAN PUANI son geçerlilik dönemine kadar geçerlidir, yeni sınava girmiş olmak önceki puanını geçersiz kılmaz.

KPSS A Grubu Kurum Sınavı İlanları Ne Şekilde Gelebilir?

KPSS A Grubu sonrası adayların girecekleri Kurum Sınavı ilanları bir kaç farklı biçimde gelmektedir;

&#; Tüm Fakülte Mezunları&#;na yönelik ilanlar

Bu tip ilanlarda mesleğe alım yapılacak fakülteler belirtilmekte ve o fakültede yer alan tüm adaylar sınava başvuru yapabilmektedir. Bu genel itibariyle İİBF/SBF/İktisat ve İşletme Fakültesi şeklinde olmaktadır. Bazı ilanlarda bu grupla birlikte Hukuk Fakültesi mezunu adaylar da sınava başvuru hakkına sahip olabilmektedirler.

&#; Bölüm Belirtilen İlanlar

Bu tip ilanlarda tüm fakülte bölümlerine yönelik değil tek tek bölümlerin sayılması şeklinde ilana çıkılmaktadır. Örneğin; ilk maddede yer alan fakültelerin, İktisat, Maliye ve İşletme bölümü mezunları denilebilmekte, haricinde kalan bölüm mezunları sınava başvuruda bulunamamaktadır. Bu Mühendislik Fakülteleri için de ortaya çıkabilmektedir.

study 1

KPSS Puanı İstemeyen Kurum Sınavları

KPSS A Grubu alımlarının ciddi bir kısmında kurumlar adaylardan KPSS A Grubu puan türlerinin birinden belli bir puan almasını talep etmektedir. Ancak bu kaidenin dışında hareket eden kurumlar da bulunmaktadır. Genel itibariyle bu kurumlar kendi sınavlarını gerçekleştirmekte ve adayları bu yol ile elemektedir. Bu kurumlar ve alım gerçekleştirdikleri unvanlar yazımızın yazılma tarihi itibariyle şu şekildedir;

-Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı

-Adli Yargı Hakimliği Sınavı (Hukuk Fakültesi Mezunları için)

-İdari Yargı Hakimliği Sınavı

-Kaymakam Adaylığı Sınavı

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı

-Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu

-Banka Müfettiş Yardımcılıkları

-Banka Uzman Yardımcılıkları

-PTT Uzman Yardımcılığı

Alımlar hakkında daha detaylı bilgi almak, sınav, meslek ve maaş koşullarını öğrenmek için üzerlerine Tıklayabilirsiniz!

Yukarıda linklerde detaylarını inceleyebileceğiniz bu alımlarda Kurumlar kendi yazılı sınavlarını ÖSYM veya üniversiteler aracılığı ile gerçekleştirmektedir ve akabinde sözlü mülakat yaparak mesleğe alacakları adayları belirlemektedirler.

KPSS A Grubu Sınavı&#;na Nasıl Hazırlanılır?

KPSS A Grubu sınavı için adayların iki alanda bütüncül bir çalışma sürdürmeleri gerekmektedir. Yani girecekleri lk kısım olan Genel Kültür &#; Genel Yeteneği de Alan Bilgisi derslerini de ihmal etmeden dengeli bir çalışma yürütmek bu süreçte başarılı olmak için kilit öneme sahiptir. Yazımızın çok uzun olacak olması sebebiyle bu aşamadan sonra iki ayrı yazı ile devam edeceğiz.

1) Bu iki yazının ilkinde KPSS Lisans (Genel Kültür &#; Genel Yetenek) sınavına dair detaylar, nasıl çalışabileceğinize dair öneriler yer almaktadır.

2) İkinci aşamada ise direkt olarak KPSS Alan Bilgisi derslerini anlattığımız, tek tek tüm derslerini irdelediğimiz yazımız yer almaktadır.

KPSS A Grubu Sınavı&#;na Hazırlık FORUM Başlığımızda sizler de fikir beyan etmek, merak ettiğiniz tüm diğer sorularınızı sormak için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?

KPSS Nedir?


KPSS Nedir? Kimler Başvurabilir? KPSS’nin Tarihçesi

Kamu personeli seçme sınavı adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabiliriz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir.

Örn: KPSS-A KPSS-B

Sponsor Bağlantılar

Bu sınav genel yetenek,genel kültür,istatistik,kamu yönetimi,anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir.

A-B ve C Grubu Kadrolar:
A grubu kadrolar meslkelerinizle ilgili yönlendirmede karşınıza çıkmaktadır. Meslek dışında ilk kez bir kamu kuruluşuna başvurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre sınıflandırılmaktadır.

A grubu kadro;
Bakanlıklar,başbakanlık,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan oluşur. Bu sınav sonucunda kurumların kendine özel uyguladığı sınavlara ek olarak adaylar tabi tutulur. A grubu kadrolar üniversite mezunları için geçerlidir diyebiliriz.Eğer bir kamu kuruluşunda çalışmak istiyorsanız Kamu personeli seçme sınavına muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirttiğim gibi kurumların kendine has sınavlarına tabii tutulacaksınız.

B ve C Grubu Kadrolar:
A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır. Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,sağlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel başarı durumuna bağlıdır.

KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testelerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır.

Tarihçesi

Kamu Kurumlarında yer alabilmek adına bir dizi sınava verilen bu ad öğrenciler arasında “Kamuya Personel Sokmama” adı ile değiştirilmiştir.

Genel Yetenek, Genel Kültür, Yabancı Dil, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere 14 ayrı daldan oluşmaktadır.Müracaat edilecek alana göre birini seçmek zorundadır öğfunduszeue.info Kültür ve Genel Yetenek kısmına ise bütün öğrencilerin girmesi zorunludur.

KPSS ilk olarak 17 Ekim tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı altında 12 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından düzenlendi. Bu sınavlar sadece Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu alımında gerçekleşti. Yani düz memur alımlarında bir düzenleme yapılmış oldu. Daha sonra ise bu alan biraz daha genişletilerek öğretmenlik, düz memurluk, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için Temmuz tarihinde Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. O gün gelmişti artık Temmuz tarihinde ise Kamu Personeli Seçme Sınavı adıyla ilk kez yapıldı. yılına gelindiğinde 4 oturum şeklinde bir sınav tasarlanıp öğretmen adayları için 2 oturum şeklinde yapılmıştır. Baskılar sonucu Ösym bu yıl içerisinde Kpss A grubu sınavlarını da ilk kez düzenlemiştir. Daha sonraki yıllarda ise bu sınav Kpss 1 ve Kpss 2 olmak üzere 4 oturum şeklinde düzenlenmiş olup günümüzde hala devam etmektedir.

 1. Sınav Ne zaman Yapılır?

Sınav her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi ve Pazar gününde yapılır.

Çift yıllarda ise ayrıca Eylül ayının son Pazar günü yapılır.

 1. Sınava Kimler Girer?

KPSS ‘ye Ortaöğretim/Ön Lisans ve Lisans mezunları başvurabilir.

Sınav A Kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları olarak üç farklı bölümden  oluşur.

KPSS; A kadro ve Öğretmen adayları için sınav başvuruları her yıl Mayıs ayının ilk haftasında  yapılır. Sınavın uygulaması Temmuz ayının ilk Cumartesi ve Pazar günü yapılır.

KPSS B Grubu; Lisans başvuruları mayıs ayının ilk haftasında yapılır. Sınavın uygulaması Temmuz ayının ilk haftasında yapılır. KPSS; Lisans Sınavı 2 yılda bir gerçekleşir. (Çiftli Yıllarda)

KPSS B Grubu; Ortaöğretim/Ön Lisans başvuruları Temmuz ayında yapılır. Sınavın uygulaması  Eylül ayının son haftasında gerçekleştirilir . KPSS; Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı 2 yılda bir gerçekleşir. (Çiftli Yıllarda)

 1. A Kadro Nedir ve Kimler Girebilir?

* KPSS A sınavı her yıl yapılır.

* Sınava; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezunları veya üçüncü sınıf öğrencileri katılabilir.

* Sınav; İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk gibi uzmanlık derslerinin yanı sıra GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testi de adayların sorumlu oldukları ve başarılı olmak zorunda oldukları alanlardır.

 puan türü hesaplanır, her kamu kurumu bu puan türlerinden bir ve ya bir kaçını dikkate alarak alım yapar. (Örneğin KPSS49 puan türünden 80 ve üzeri alanlar Vergi Müfettişliği sınavına başvuru yapabilirler).

 

Sınav İçeriği
Cumartesi Sabah OturumuGenel Kültür Testi (60 Soru), Genel Yetenek Testi (60 Soru)
Pazar Sabah Oturumuİktisat Testi (30 Soru)

Maliye Testi (30 Soru)

İşletme Testi (30 Soru)

Muhasebe Testi (30 Soru)

Hukuk Testi (30 Soru)

Pazar Öğlen OturumuUluslararası İlişkiler Testi (30 Soru)

Kamu Yönetimi Testi (30 Soru)

Ekonometri Testi (30 Soru)

İstatistik Testi (30 Soru)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikleri Testi (30 Soru)

 

 1. Öğretmen Adayları Hangi Sınava Tabi?

* Öğretmen adaylarının girdiği bir sınavdır.

* Her yıl yapılır.

* Puan bir yıl süreyle geçerlidir.

* Sınav her yıl Temmuz ayında yapılır.

* Öğretmen adayları, Cumartesi sabah oturumunda yapılan GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testleri ile Cumartesi Öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri testine tabidir. Ayrıca bazı branş öğretmenlikleri için Temmuz ayının ikinci Pazar günü Öğretmenlik Alan Bilgisi(ÖATB)  testi yapılır.

 1. B Kadroları Nedir?

* Sınav Çift Yıllarda Eylül ayının son Pazar günü yapılır.

* B grubu kadrolar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaca göre aşağıdaki görevlere atanacak olan memur ya da sözleşmeli personeldir.

► Memur,

► Hizmetli,

► Koruma,

► Güvenlik görevlisi

► Hemşire,

► Mühendis,

► Diğer benzeri görevler.

* Sınavda alınan puan iki süreyle geçerlidir ve iki yıl içerisindeki merkezi memur atamalarında kullanılabilir.

* Sınavlar lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılır.

* Sınavlar lisans mezunları için Temmuz ayı başında yapılan sınavdan aldıkları puanla memur atamalarında tercih yapar.

* Önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise Eylül sonunda yapılan sınav ile memur atamalarında tercih yapabilmektedir.

* Lisans mezunu olup B grubu kadrolara başvuracak adaylar ile önlisans ve ortaöğretim mezunlarına ise öğrenim seviyelerine göre YALNIZCA GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testleri uygulanır.

* Bu sınavlarda herhangi bir taban puan sınırlaması bulunmamaktadır.

* Bu sınav sonucu tüm kadro ve pozisyonlara atanmalarda kullanılır (Kurumsal bazda alım yapan kurumlar, sözleşmeli pozisyonlar, işçi alımları vb. dahil).

 

GENEL KÜLTÜR – GENEL YETENEK SORU DAĞILIMI
MATEMATİK18 SORU
SAYISAL MANTIK9 SORU
GEOMETRİ3 SORU
TÜRKÇE27 SORU
SÖZEL MANTIK3 SORU
TARİH27 SORU
COĞRAFYA18 SORU
VATANDAŞLIK9 SORU
GÜNCEL BİLGİLER6 SORU
TOPLAM = SORU

 

Mezuniyet belgesi ya da sertifikalar ne zaman isteniyor? Sınavdan önce mi? Tercihlerden önce mi? 
Tercih yaptığınız tarihten önce mezun olmanız gerekmektedir. Örneğin Üniversite son sınıftayken KPSS-Lisans sınavına girdiyseniz ve 1 yıl sonra okuldan mezun olduysanız; mezun olduktan sonra tercih yapabilirsiniz.
Sertifikalar için de aynı durum söz konusu. Tercih yaparken elinizde bulunan belgelere istinaden tercih yapabilirsiniz. Örneğin Temmuz de KPSS&#;ye gireceksiniz; Kasım de tercih yapacaksınız; budurumda bilgisayar sertifikanız tercih yaptığınız günden önce alınmış olmalıdır.

KPSS&#;ye girebilmek için yaş sınır nedir? 
Lise-3&#;te okuyanlar, Lise son sınıfta okuyanlar ya da mezunlar, Önlisans-Lisans öğrencileri ya da mezunları sınava girebilir ve yaşı ne olursa olsun tercih yapıp yerleşebilir. B kadroları(düz memurluk) için yaş sınırı daha önce vardı ama şu an hiç bir yaş sınırı yoktur.
Üniversite mezunlarının B kadrolarına yerleşmesi için de yaş sınırı yoktur. Ama A kadrolarına (uzamanlıklara) yerleşmesi için yaş sınırı 35&#;tir. Bu yaş sınırı mülakata çağıran kuruma müracaat ettiğiniz tarihtir. Öğretmen atamaları için ise yaş sınırı 40&#;tır.
Memur olabilmek için taban yaş ise 18&#;dir. Liseden yeni mezun olanların nadir karşılaşacakları durumdur bu.

Sonuç olarak:
* Lise mezunları ve önlisans mezunlarının memur olabilmeleri için üst yaş sınırı kaldırılmıştır .
* Lisans mezunu olupta B gurubu atamalarına (düz memurluğa) tercih yapacaklar için de üst yaş sınırı kaldırılmıştır.

Lisans mezunları lise mezunu olarak sınava girebilir mi? 
Üniversite mezunları lise mezunu olarak KPSS&#;ye giremez. Eğer girer ve yerleşirse ve bu durum tesbit edilirse memurluktan atılmaya kadar sonuç doğurabilir.
Sınava müracaat tarihi itibarıyla üniversiteden henüz mezun durumunda değilse lise mezunu olarak girebilir.

Üniversite 3. sınıf okuyanlar, 3. sınıfı yeni bitirenler yada 4. sınıf okuyanlar KPSS Lisans sınavına girebilir mi? 
Evet girebilirler. ÖSYM KPSS müracaatında belge istememektedir. Örneğin üniversite 3. sınıfı mayıs-ağustos döneminde bitirecek durumunda olan aday, KPSS sınavına girebilir. Ama okul bitmeden tercih yapamaz. Bu öğrenci Haziran döneminde 4.sınıfı(okulu) bitirdikten sonra tercih yapabilir. KPSS sonuçlarının Temmuza kadar (2 yıl) geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bundan dolayı üniversite 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin lisans mezunu olarak sınava girmesinin bir anlamı yoktur.
Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri lisans mezunu olarak sınava girebildikleri gibi isterlerse lise mezunu olarak da girebilirler. Ama aynı yıl hem Lisans hem de Önlisans olarak ya da hem Lisans hem de lise olarak giremez. Sadece tek sınava girebilir. Zaten ÖSYM&#;nin sitesi buna müsaade etmez. ilk müracaatınız kabul edilir sadece.

Lise mezunu olarak sınava girip yüksek bir puan alan, üniversiteyi bitirdiğinde aynı puanla lisans mezunları için ayrılmış kadroları tercih edebilirler mi? 
Hayır tercih yapamaz. KPSS&#;ye lise mezunu olarak girmişse ancak bitirdiği lisenin bölümüyle ilgili yerleri tercih edebilir. Aynı durum Lisans mezunu olarak sınava girenler için de söz konusudur; Lisans mezunu olarak sınava giren bir aday, bitirdiği lisenin bölümünden daha fazla personel alıyor diye tercih yapamaz.

Hem KPSS-B hem de KPSS-A kadrosuna başvurabilir miyim? Hem memurluk hem de öğretmenlik kadrolarına başvurabilir miyim? 
Yapılacak sınav dört bölümden oluşmaktadır Cumartesi sabah oturumu genel kültür ve genel yetenekten oluşmaktadır. Bu oturuma herkes katılacaktır, Cumartesi öğleden sonrası oturumu sadece öğretmen adayları içindir ve sabahki genel kültür ve genel yetenek oturumuna katılan öğretmen adayları bu oturuma katılacaktır. Pazar günkü oturum ise sadece müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarına atanmak isteyenlerin katılması gereken bir oturumdur.
Sınavdan sonra ÖSYM adaylara tek bir puan değil 90&#;a yakın puan sonucu gönderilecektir Cumartesi sabah oturumuna ait olan KPSSP3 puanı ile 2 yıl boyunca KPSS-B kadrolarına başvurulabilecektir.
Cumartesi sabahı oturuma ek olarak cumartesi öğleden sonrası oturumuna da katılan öğretmen adayları için ise KPSSP10 puanı hesaplanacak ve bu puan öğretmen başvuruları için kullanılacaktır.
Pazar günü sabah ve öğleden sonrası oturumuna da katılan adaylar için ise kılavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayrı bir puan hesaplanacaktır. Bu puanlar ile de daha sonra ilana çıkacak olan KPSS-A kadrolarına başvurulabilecektir.
Dolayısıyla bir aday KPSSP3 puanı ile KPSS-B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS-A kadrolarına başvurabilecektir.

Mühendisler sınavda hangi oturumlara katılacak? 
Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B&#;ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir .

B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi? 
sayılı Kanunun 54 maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır)
B bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir

Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir Bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır. Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur

Askerdeyken yerleşenlerin atamaları yapılacak mı? 
Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur. Bu esnada bazı adaylar askerde olabilmektedir Yargı yerlerince askerde olma durumu özür olarak kabul edilmekte ve bu adayların atamasının askerlik dönüşünde yapılması istenmektedir. Bu nedenle ataması yapılıp da askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan adayların 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir.

KPSS Sınav Türleri

KPSS A Grubu: KPSS A Grubu kadrolar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer odaklı meslekler için açılan kadrolardır.  Bu kadrolar için yapılan sınav türüne de KPSS A denilir. Bu sınav için yaş şartı ‘’30 yaşından gün almamış olmak’’ şeklinde iken devlet memuru olmak için ise ön şart ‘’18 yaşını doldurmuş olmak’’ tır.

KPSS B Grubu: Bu kadro ise mühendislikten teknikerliğe, memurluktan avuktalığa kadar atama yapılacak tüm kadroları içermektedir. Bu kadrolar için yapılan sınav türüne de KPSS B grubu denilir.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Bu sınav Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli ya da kadrolu olarak çalışmak isteyen kişileri kapsamaktadır. Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olanlar Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına ek olarak bu sınava girmek zorundadır.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı: Eğitim Fakültesinden mezun olanların yanı sıra diğer lisans bölümlerinden mezun olup da pedagojik formasyon alanların gireceği sınavdır.


KPSS Puan Türleri

Gireceğiniz sınava göre çeşitli puanlar elde edeceksiniz. KPSS’ de toplam çeşit puan çeşidi bulunmaktadır. Bu puanların hangi alanlarda kullanıldığına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz:

PuanKullanım Alanı
P3Lisans- A ve B Grubu
PPEğitim Mezunları: Öğretmenlik ve A Grubu
PLisans- İmam Alımları

Ayrıca ÖSYM tarafından daha önce hazırlanan KPSS Puan Türleri ve Test Ağırlıkları adlı tabloyu incelemenizi tavsiye ederiz. Daha detaylı ve spesifik bilgiler elde etmiş olursunuz!


KPSS’ de Süre Ne Kadar?

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavındaki  soru için toplam dakika verilmektedir. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için dakika süre vardır.

 

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası