kapıcı ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama / Kapıcı Tazminatı Nasıl Hesaplanır | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Kapıcı Ihbar Ve Kıdem Tazminatı Hesaplama

kapıcı ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama

Kap&#x;c&#x;lar&#x;n ve Site Çal&#x;şanlar&#x;n&#x;n K&#x;dem Tazminat&#x; Nas&#x;l Hesaplan&#x;r?

Apsiyon Blog / Yöneticinin El Kitab&#x;

Kapıcılar, sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerdir ve diğer işçiler gibi kıdem tazminatı hakkına sahiptirler. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve ücretine göre hesaplanır. Apartman ve sitelerde çalışan kapıcının ya da diğer başka bir personelin kıdem tazminatı; geçmişe dönük çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında tazminat hakkını ifade eder. Her ne kadar iş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekse de anagayrimenkulde çalışan kapıcı ya da diğer işçilerin sözleşmesi yazılı olmasa dahi iş ilişkisi iş kanununa göre kurulmuş olur. Bir kapıcının ya da herhangi bir çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir senelik çalışma süresini tamamlamış olması gerekir. Bu süreye deneme süresi ile çalıştığı zaman dilimi de dahil edilmelidir. Bu yazıda kapıcının ya da bir işçinin nasıl kıdem tazminatına hak kazanabileceğini değil kapıcı işçinin kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı hususunda bilgi verilecektir. 

Kapıcıların Kıdem Tazminatının Hesaplanması Yöntemi Nasıldır? 

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen son, giydirilmiş ve brüt ücret üzerinden ödeme hesaplanır. İşçinin ücretine ilaveten işçiye süreklilik arz edecek şekilde ödenen para ve para ölçülebilir tüm menfaatler bu ödemede dikkate alınır. İş Kanunu’na bağlı tüm işçilerin kıdem tazminatı, geçmişe dönük olarak çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarı şeklinde hesaplanır. 


Apartman görevlilerinin kıdem tazminatında esas alınacak olan ücret, son aldığı, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan brüt ücrettir. Kapıcıya ödenen işçilik ücreti dışındaki kendisine verilen düzenli yardım, ikramiye, kapıcı konutu bedeli, yakıt gideri gibi sürekliliği olan tüm ayni ve nakdi ödemelerin de kıdem tazminatının hesabında son alınan brüt ücrete ilave edilmesi gerekir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan bir fesih bildiriminde ise önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli sonuna kadar iş yerinde uygulamaya konulan ücret artışı söz konusu ise; örneğin asgari ücrete zam gelmiş ise, iş sözleşmesi feshedilen apartman görevlisi veya site çalışanının da zamdan yararlanması ve kıdem ile ihbar tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir.

Kapıcı ile Yapılan Sözleşme ve Kapıcı Talimatnamesi ile İlgili Merak Edilenler
Kapıcı ile Sözleşme Yaparken Kat Maliklerinin Onayı Gerekir Mi?

Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir? 

Giydirilmiş ücret; işçinin aylık ücretine ek olarak ödenen yıllık / dönemlik / aylık ikramiye veya örneğin bayramlarda düzenli verilen ikramiyeler, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı (aydınlatma, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji ödemeleri), giyecek yardımı, kira yardımı, konut sağlanmış ise konut yardımı, ya da konaklama imkanı verilmiş konaklama yardımı, servis yardımı, yemek yardımı, gıda erzak yardımı, servis sağlanmış ise servis yardımı, yol / ulaşım yardımı (mavi kart vb.), özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri gibi para veya para ile ölçülen menfaatlerinin normal ücretine ilave edilmesiyle bulunan ücrettir.


Kıdem ve ihbar tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin giydirilmiş brüt ücretidir. Kıdem tazminatına esas alınacak olan brüt ücretin tespitinde Sayılı İş Kanunu'nun maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak süreklilik gösteren, işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen iş sözleşmesinden ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Bu menfaatler göz önüne alınırken; yapılan ödemenin sözleşmeden veya kanundan doğması, süreklilik göstermesi, işçiye bir menfaat sağlaması, para ve para ile ölçülebilir olmasına dikkat edilir. Sağlanan bir menfaatte bu sayılanlardan birinin bulunmaması halinde ise, işçiye sağlanan menfaat kıdem tazminatının hesabına dahil edilmez. Genel olarak ihbar tazminatı gelir vergisine tabi olmakla birlikte, kapıcılara ödenen ücretler gelir vergisinden muaf tutulduğundan, kapıcılara ödenen ihbar tazminatından hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.
Kapıcı Talimatnamesi
Emeklilik, Kıdem Tazminatı ve EYT Hakkında Her Şey

Kapıcı Konutunun Bedeli Brüt Ücrete Dahil Edilir Mi? 

Kapıcılara tahsis edilen kapıcı konutundan ücret alınamaz. Bu husus tarihli Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez ve kapıcı ile bu maddeye göre yapılacak aksi anlaşmalar hukuken geçersiz olacaktır. Kapıcının ücret vermeden oturduğu kapıcı konutunun aylık kira bedeli kıdem tazminatının hesaplanmasında önemlidir. Çünkü burada oturduğu evin emsal kira bedeli karşılığı kapıcı lehine kıdem tazminatı hesabına etki edecektir. Kısaca kapıcının kıdem tazminatı hesaplanmasında ücretsiz olarak kaldığı kapıcı konutunun aylık kira bedeli brüt ücret hesabına katılacak ve kapıcı lehine sonuç doğuracaktır. 

Konut Kapıcıları Yönetmeliği - Apsiyon Blog
Kapıcının Maaşından Konut Tahsisi Karşılığı Kesinti Yapılabilir Mi?

Kapıcının Maaşından Konut Tahsisi Karşılığı Kesinti Yapılabilir Mi?

Kapıcı Konutunda Kullanılan Elektrik, Su, Doğal Gaz Faturaları Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınır Mı? 

Konut Kapıcıları Yönetmeliği'nin maddesine göre kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen veya tamamen katılıp katılmayacağı, çalışan ile yapılacak iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. Kapıcının oturduğu evin kira bedelinde olduğu gibi, kapıcı adına ödenen yakıt, su, elektrik, internet faturaları gibi sabit giderler yan kazanımlar niteliğinde olup kapıcı lehine kıdem tazminatı hesabına etki edecektir. Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanmasında kapıcı konutunda kullanılan aylık enerji faturaları toplamı brüt ücret hesabına katılacak ve kapıcı lehine sonuç doğuracaktır. Apartman kapıcıları veya site çalışanı ile yapılan iş sözleşmesine göre elektrik, su ve yakıt parası gibi giderleri kapıcı (çalışan) kendisi karşılıyorsa, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmamakta, bu giderler tazminat hesabına dahil edilmemektedir.

İş Sözleşmesi Feshedilen Apartman Görevlisi
Kapıcı Kıdem Tazminatını Kim Öder?
Kapıcının Kıdem Tazminatını Kim Öder? (Apartman Görevlisi)

Apartman Görevlisinin Kıdem Tazminat Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ödemeler Nelerdir? 

Son brüt ücrete kapıcıya yapılan düzenli yardımlar, fatura giderleri, kapıcı konutunun kira bedeli gibi giderler eklenmelidir. Son alınan asgari ücretin brüt tutarına ilave olarak düzenli ödenen aşağıdaki aylık ödemelerin toplamı ilave edilecektir.


• Kapıcı Dairesi Tahsis Edilmiş ise Emsal Kira Bedeli 
• Varsa Yakacak Yardımı (Kapıcılarda kapıcı dairesi elektrik / su / doğal gaz vb. enerji bedelleri)
• Varsa Yol (Mavi kart ücreti vb.) ve/veya Yemek Yardımı 
• Kapıcılar Kömürlü Kazan Yakıyorsa Verilen Yoğurt vb. Ücreti 
• Diğer Sosyal Yardım 

Bu ödemeler brüt ücrete ilave edildikten sonra yılda bir veya birden fazla kez düzenli olarak her yıl ödenen ödemelerin son yıla ait toplamı 12’ye bölünmek sureti ile ilave edilecektir.


• Varsa Bir Yılda Verilen İkramiyeler Toplamı (Örneğin bayram ikramiyeleri) 
• Net Maaş Haricinde Ödeniyorsa Bir Yılda Ödenen Primler Toplamı 

Kapıcının Elektrik, Su, Doğal Gaz vb. Giderlerini Ödemek Zorunlu Mudur?
Kapıcının Elektrik, Su, Doğal Gaz vb. Giderlerini Ödemek Zorunlu Mudur?

Apartman Görevlisi için Örnek Kıdem Tazminat Hesaplaması

 

Hayat Apartmanı kapıcısı apartmanda 20 senedir çalışıyor. Önce kapıcının aylık brüt ücretine diğer yan haklar da eklenmek suretiyle son giydirilmiş brüt ücretinin bulunması gerekecektir. 


- Apartmanda kapıcının son aldığı aylık ücreti brüt TL
- Kapıcı, apartmanın kapıcı konutunda ikamet ediyor ve kapıcının kaldığı konutun tahmini emsal kira bedeli TL
- Kapıcı konutuna ait elektrik, su, doğal gaz gibi fatura bedelleri de bina yönetimi veya bina kat malikleri tarafından ödeniyor ve gelen faturaların son yıla ait ortalama aylık tutarı TL
- Yine kapıcıya başka nam altında düzenli yardım yapılıyor veya aylık ücret ödeniyor ve aylık TL


O halde Hayat Apartmanı Kapıcısının giydirilmiş brüt ücreti = TL + TL + TL + TL = TL olacaktır. Bulunan TL bir yıla denk gelen kıdem tazminatıdır. 

Kapıcının çalıştığı yıl ile son aldığı brüt ücretin çarpımı suretiyle kıdem tazminatını hesaplayabiliriz. Kapıcı tam 20 sene çalışmış ise TL x 20 yıl = TL kıdem tazminatı alması gerekir.  

EYT’liler, İş Sözleşmesini Kıdem Tazminatı Kazanarak Sonlandırabilir Mi? 

Kıdem Tazminat Hesaplamasında Çalışma Süresinin Önemi

 
Hayat Apartmanı kapıcısı apartmanda 20 senedir çalışıyor demiştik. Hesaplama için kısa bir önemli not daha verelim. Sadece yıl ile hesaplamak yeterli değildir. Apartman görevlimiz kaç yıl, kaç ay, kaç gün çalışmıştır? Doğru olan hesaplama çalışma süresine göre yıl / ay / gün bazında çarpılarak hesap edilecektir. Kapıcıların kıdem tazminatını hesaplamak için, öncelikle çalışanın işe giriş tarihi ve işten ayrılma tarihi tespit edilir. Daha sonra, çalışanın brüt ücreti belirlenir ve çalışma süresine göre kıdem tazminatı hesaplanır.


Kıdem tazminatı hızlı ve yaklaşık hesaplama formülü şöyle yazılabilir:


Kıdem Tazminatı = Son Giydirilmiş Brüt Ücret (Günlük) x (Toplam Çalışılan Gün Sayısı / ) *30 


Bu formülde, brüt ücret, çalışanın son giydirilmiş brüt ücretidir. Çalışma süresi işe giriş tarihi ile işten ayrılma tarihi arasındaki gün sayısıdır. ise bir yılın gün sayısını, 30 bir ayda ücret alınan gün sayısını temsil etmektedir. Örneğin, Hayat Apartmanı kapıcısı işe tarihinde başlamış ve tarihinde işten ayrılmış olsun. Son brüt giydirilmiş ücreti tarihi itibari ile günlük ,3 TL (Aylık TL) olsun. Bu durumda, apartman görevlisinin kıdem tazminatı hesaplaması şöyle yapılabilir:


Kıdem tazminatı = ,3 TL x (( - ) arasındaki gün sayısı / ) x 30
Kıdem tazminatı = ,3 TL x ( gün / ) x 30
Kıdem tazminatı = ,3 TL x 19,93 x 30
Kıdem tazminatı = TL 

Sonucumuz küçük bir miktar hata verecektir. Bunun sebebi hem yıllık gün sayısını hem de 30 sayısını sabit almamızdır. Oysa çalışan gün sayısı gün hesaplanırken artık yıllar ve 28 ile 31 gün olan aylar da dikkate alınmıştır. Bu hesaplama sonucuna göre, çalışanın kıdem tazminatı yaklaşık TL olacaktır. Ancak, kıdem tazminatı hesaplama yöntemi ve oranları, yasal düzenlemelere ve iş sözleşmesinde belirlenen şartlara göre değişebilir. Bu nedenle, kıdem tazminatı hesaplama işlemi yapılırken ilgili mevzuatın ve iş sözleşmesinin dikkate alınması önemlidir. Dilerseniz şimdi Hayat Apartmanı kapıcısının işten çıkış tarihi için aşağıdaki ilk hesaplamayı yapalım.

Hesaplama 1

Hayat Apartmanı kapıcısının Kasım ayındaki genel kurulda aralık ayı sonu itibari ile işten çıkarılması yönünde karar alınmış olsun. Yönetici kapıcıya 31 Aralık tarihinde iş akdi fesih bildirimini yapsın. Ya da görevli 31 Aralık itibari ile emekliliğe ayrılmış olsun.  Bu durumda iş akdinin fesih tarihi 31 Aralık ’dir. Bu tarih itibari ile hesaplamayı yapalım. Aralık itibari ile kapıcımız asgari ücret alsın. Bu tarihteki brüt asgari ücret TL’dir. (Altı Bin Dört Yüz Yetmiş Bir Türk Lirası) Yukarıda verilen giydirilmiş ücret hesabındaki emsal kira bedeli, aylık enerji fatura tutarları, ve ödenen diğer ücretleri aynen kabul edelim.

KIDEM TAZMİNATI HESABI (31 ARALIK )

ÇALIŞMASÜRESİ

Giriş Tarihi

31/01/

Çıkış Tarihi

31/12/

Çalışma Süresi

0 Gün /11 Ay /19 Yıl

İSTİHKAK HESABI

Son Brüt Maaşı (Aralık )

,00

Varsa Yol ve/veya Yemek Yardımı (1 Aylık) (Kapıcılarda kömürlü kazan yakılıyorsa yoğurt vs. ücreti)

,00

Varsa Yakacak Yardımı (1 Aylık) (Kapıcılarda kapıcı dairesi elektrik/ su/ doğal gaz vs. enerji)

,00

Diğer Sosyal Yardım (1 Aylık) (Örnek Kapıcı Dairesi Tahsis Edilmişse Emsal Kira Bedeli - 1 Aylık)

,00

İstihkak Toplamı

,00

Kıdem Tazminatına Esas Matrah

,00

Kıdem Tazminat Tavanı

,00

KIDEM TAZMİNATI HESABI

19

Yıllık Kıdem Tazminatı

,00

11

Aylık Kıdem Tazminatı

,00

 

 

 

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

,00

Damga Vergisi (-)

 

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı

,00

O halde ödenmesi gereken kıdem tazminatı 31 Aralık itibari ile ,00 TL’dir.
Görevli emekliye ayrılmış ise ihbar öneli verilmeyecektir. İşten çıkarılması kararı alınmış ve derhal feshedilmişse ayrıca ihbar tazminatı hesaplanacaktır.

Hesaplama 2

Hayat Apartmanı görevlisinin Kasım ayındaki genel kurulda ihbar süresi de verilerek işten çıkarılması yönünde karar alınmış olsun. Yönetici kapıcıya 5 Aralık tarihinde 8 hafta (56 gün) ihbar süresi vererek 31 Ocak tarihinde fesih gerçekleşecek şekilde iş akdi fesih bildirimini yapsın. İşçi 5 Aralık - 31 Ocak tarihleri arasındaki 8 haftada günlük en az iki saat üzerinden hesaplanacak şekilde 56 gün x 2 saat = saat iş arama iznini de kullanmış olsun. Ya da görevli 31 Ocak itibari ile emekliliğe ayrılmış olsun. Bu durumda iş akdinin fesih tarihi 31 Ocak ’tür. Şimdi bu tarih itibari ile hesaplamayı yapalım. Kapıcımız asgari ücret alıyordu. Ancak asgari ücret 1 Ocak ’ten itibaren arttı ve brüt asgari ücret TL’ oldu. (On Bin Sekiz Türk Lirası) Yukarıda diğer örneklerde verilen giydirilmiş ücret hesabındaki emsal kira bedeli, aylık enerji fatura tutarları ve ödenen diğer ücretleri aynen kabul edelim.

 

KIDEM TAZMİNATI HESABI (31 OCAK )

ÇALIŞMA SÜRESİ

Giriş Tarihi

31/01/

Çıkış Tarihi

31/01/

Çalışma Süresi

0 Gün /0 Ay /20 Yıl

İSTİHKAK HESABI

Son Brüt Maaşı (Ocak )

,00

Varsa Yol ve/veya Yemek Yardımı (1 Aylık) (Kapıcılarda kömürlü kazan yakılıyorsa yoğurt vs. ücreti)

,00

Varsa Yakacak Yardımı (1 Aylık) (Kapıcılarda kapıcı dairesi elektrik/ su/ doğalgaz vs. enerji)

,00

Diğer Sosyal Yardım (1 Aylık) (Örnek Kapıcı Dairesi Tahsis Edilmiş ise Emsal Kira Bedeli - 1 Aylık)

,00

İstihkak Toplamı

,00

Kıdem Tazminatına Esas Matrah

,00

Kıdem Tazminat Tavanı

,62

KIDEM TAZMİNATI HESABI

20

Yıllık Kıdem Tazminatı

,00

 

 

 

 

 

 

Toplam Brüt Kıdem Tazminatı

,00

Damga Vergisi (-)

 

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı

,00

O halde ödenmesi gereken kıdem tazminatı 31 Ocak itibari ile ,00 TL’dir. Görevli emekliye ayrılmışsa ihbar öneli verilmeyecektir. İşten çıkarılması kararı işçiye önceden bildirim yapıldığı ve ihbar süresi boyunca iş arama izni verildiği için ayrıca ihbar tazminatı hesaplanmayacaktır.

Örnek 1 ile Örnek 2 Arasında Kıdem Tazminatı Farkı Neden Oluştu? 

Yazımızda “ihbar öneli tanınmak suretiyle yapılan bir fesih bildiriminde önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalı” demiştik. Bildirim öneli sonuna kadar asgari ücrete zam geldiğinden, iş sözleşmesi feshedilen kapıcının bu asgari ücretten yararlanması mümkün olmuş ve kıdem tazminatının bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekmiştir. Oluşan kıdem tazminatı farkı ,00 TL olmuştur. Detaylarını aşağıdaki tabloda ve “Emeklilik, Kıdem Tazminatı ve EYT Hakkında Her Şey” konulu videomuzun funduszeue.info?v=-Ykvbhhc&t=s bölümünde bu konu hakkında diğer detayları bulabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI HESABI (31 OCAK )

ÇALIŞMA SÜRESİ

Giriş Tarihi

31/01/

Çıkış Tarihi

31/01/

Çalışma Süresi

0 Gün /0 Ay /20 Yıl

KIDEM TAZMİNATI HESABI

20

Yıllık Kıdem Tazminatı

,00

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı

,00

KIDEM TAZMİNATI HESABI 31 ARALIK

ÇALIŞMASÜRESİ

Giriş Tarihi

31/01/

Çıkış Tarihi

31/12/

Çalışma Süresi

0 Gün /11 Ay /19 Yıl

KIDEM TAZMİNATI HESABI

19

Yıllık Kıdem Tazminatı

,00

11

Aylık Kıdem Tazminatı

,00

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı

,00

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı Farkı

,00

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı Farkı (Yüzde)

36,04%

Çalışanın İş Akdinin Fesih Edilmesi Durumunda Yönetici ve Kat Maliklerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Apartmanda ya da sitelerde çalışan kapıcı ve diğer işçilerin asıl işvereni bütün maliklerdir. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında seçilen yönetim ve yönetim kurulu ise işveren vekili olarak geçmektedir. Kapıcıların kıdem tazminatının yukarıda açıkladığımız üzere hesaplanmasının gerektiği açıktır. Apartman kapıcıları veya site görevlileri işten çıkarılırken kıdem, ihbar hesaplaması dışında çalışma süresi boyunca haftalık tatil, genel ve resmi tatil çalışmaları, haftalık 45 saati aşan çalışmalarına ilişkin fazla ücretleri ödenmedi ise bunları da ayrıca talep edebilecektir.
Hukuk kurallarına rağmen iş akdinin feshi sırasında kıdem ve ihbar hesaplamaları uygulamada özellikle kat malikleri arasında büyük tartışmalara konu olmakta ve kat malikleri genellikle hesabı doğru şekilde yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bu hukuki uyuşmazlıkların karışık bir sürece girmemesi ve kat maliklerinin daha fazla zarara uğramaması adına İş Hukuku konusunda uzman bir hukukçu veya mali müşavirden destek almanız hem kapıcılar hem kat maliklerinin yararına olacaktır.

Uyarı: Bu yazı, Apsiyon Blog için hazırlanmıştır. İlgili yazının izinsiz kullanılması, aleni ortamlara asılması, sosyal medya ya da çevrim içi web tabanlı iletişim araçları ve diğer sözlü yazılı yayınlarla kullanılması, izinsiz her türlü formata çoğaltılması hukuka aykırıdır. İzinsiz kullanım halinde her türlü hukuki ve cezai yola başvurulur. Hukuki bilgilendirme kapsamında verilen bilgiler ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup, okuyucuya herhangi bir sonuç vaat etmez. 

 • Bu formda paylaştığım tüm bilgiler ve kişisel veriler şahsıma aittir, günceldir ve doğrudur.
 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.
 • Bu formda paylaştığım kişisel verilerimin Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü tanıtım, pazarlama, reklam çalışmaları amaçları ile işlenmesine ve belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına, Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından tarafıma kampanya, tanıtım, reklam, promosyon, etkinlik, kutlama, tebrik, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını duyurmaya yönelik olarak ve her türlü pazarlama faaliyetleri hakkında sms ve e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakatim ve açık rızam vardır.

Apsiyon, siz kullanıcılarımıza en iyi hizmet deneyimini sunabilmek adına çerez (cookie) kullanmaktadır. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul ettiğinizi anlıyoruz. Çerez kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen Aydınlatma Metnimizi inceleyin.

Şartları, Süreleri, Hesaplama, Davası, Zamanaşımı
 • İşçinin İş Sözleşmesini (Akdini) Haklı Nedenle Feshi
 • İşe İade Davası, Şartları, Açma Süresi, Tazminatı, Dilekçesi, Hesaplama
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
  E. /
  K. /
  T.
  • KONUT KAPICISI ( Davacının Davalı Apartmanın Kapıcı Dairesinde Oturarak Kaloriferi Yakma Temizlik İşlerini Yaptığı &#; Aradaki İlişkinin Hizmet Akdi Kabul Edileceği/İşçi Alacaklarının Tüm Hizmet Süresi İçin Hesaplanacağı )
  • KONUT KAPICILARININ ÖZEL ÇALIŞMA KOŞULLARI ( Davacının Davalı Apartmanın Kapıcı Dairesinde Oturarak Kaloriferi Yakma Temizlik İşlerini Yaptığı &#; İşçi Alacaklarının Tüm Hizmet Süresi İçin Hesaplanacağı )
  • YÖNETİCİNİN İŞVERENİ TEMSİLİ ( Konut Kapıcısı &#; Ortaya Çıkacak Uyuşmazlıklarda Yöneticinin İşvereni Temsil Edebileceği/Hasım Gösterilebileceği )
  • HİZMET AKDİ ( Konut Kapıcısı/Davalı Apartmanla Aradaki İlişkinin Hizmet Akdi Kabul Edileceği &#; İşçi Alacaklarının Tüm Hizmet Süresi İçin Hesaplanacağı )
  • İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Davalı Apartmanın Kapıcı Dairesinde Oturarak Kaloriferi Yakma Temizlik İşlerini Yaptığı &#; İşçi Alacaklarının Tüm Hizmet Süresi İçin Hesaplanacağı )
  /m
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği/m.3

  ÖZET : İşyerinde kapıcı kaloriferci olarak çalışan davacı işçi ile davalı arasında davaya konu işçilik alacaklarına hak kazanılıp kazanılmadığı konularında uyuşmazlık söz konusudur. İşyeri, kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümüdür. İş Hukuku anlamında ortaya çıkabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda yönetici işvereni temsil eder. Böyle olunca kapıcının işveren hakkında açabileceği davanın kat maliki ya da maliklerine karşı açılması gerekse de, yönetmelikten doğan bu temsil yetkisine göre davanın doğrudan yönetici hasım gösterilerek açılması da mümkündür.

  Somut olayda davacının davalı apartmanın kapıcı dairesinde oturarak kaloriferi yakma, temizlik ve çöp toplama işlerini yaptığı, iş müfettişi raporu, davalı tanıklarının anlatımları hatta davalının kabulünden anlaşılmaktadır. Bu dönemde de aradaki ilişki hizmet aktidir. Böyle olunca davacı alacaklarının tüm hizmet süresi için hesaplanması gerekir.

  DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı,fazla mesai, ücret, yıllık ücretli izin, hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi funduszeue.infoş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  KARAR : İşyerinde kapıcı kaloriferci olarak çalışan davacı işçi ile davalı arasında davaya konu işçilik alacaklarına hak kazanılıp kazanılmadığı konularında uyuşmazlık söz konusudur.

  Kapıcılık hizmetlerinin diğer işlere göre bir farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle sayılı yasada olduğu gibi, sayılı İş Kanununun maddesinde de konut kapıcıları ayrı bir madde ile düzenlenmiştir. Kapıcılık hizmetlerinin esasları ve kapıcı konutlarından faydalanma şekil ve şarlarının da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği Kanunda öngörülmüştür.

  Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 3. maddesinde kapıcı, anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede, işveren ise konutun maliki ve ortakları olarak açıklanmıştır. Kamu kurumlarına ait lojman işyerlerinde anataşınmaz maliki, ilgili kamu kurumudur.

  Yönetici ise konutun maliki ya da kat malikleri adına hareket eden kişidir. Yönetici, Kat Mülkiyeti Kanununa göre seçilir ve görevlerini ifa eder.

  Yönetmelikte işyeri, kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü olarak ifade edilmiştir.

  Kapıcıyı işe alma konusunda yönetici yetkili kılınmıştır. Kaloriferli konutlarda kapıcının ateşçi belgesini haiz olması gerekir.

  Yönetmeliğin 4/a maddesine göre, yöneticinin iş ya da toplu iş sözleşmesi yapması için işverenin yazılı olarak yetki vermesi gerekir. Buna rağmen, yazılı yetki olmadığı durumlarda kapıcı ile yönetici arasındaki sözleşmenin geçersiz olacağını söylemek doğru olmaz. Konutun maliki ya da ortaklarının yazılı yetki vermedikleri halde kapıcılık hizmetlerinden yararlanmaları kapıcılık sözleşmesine onay verildiği anlamındadır.

  Kapıcı ile binanın sahibi ya da kat malikleri kurulu arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin tam süreli ya da kısmi süreli olarak yürürlüğe konulması mümkündür. Özellikle bağımsız bölüm sayısının az ve eklentiler ile ortak alanların da yoğun bir iş hacmini gerektirmeyecek durumda olduğu hallerde, kapıcının günlük saat ve haftalık 45 saat olağan mesaiye göre daha az sürelerle çalıştırılması imkan dahilindedir. Kimsi süreli iş sözleşmesi yazılı olarak yapılabileceği gibi, yazılı sözleşme bulunmayan hallerde, işyerinin özelliği ile işin niteliğine göre de kısmi çalışma olgusunun kanıtlanması mümkündür.

  Konut kapıcıları bakımından işyerinde fazla çalışma yapılıp yapılmadığı konularında işyerinin bağımsız bölüm sayısı, ortak yerler ile eklentilerin özelliği belirleyici olacaktır.

  Yönetici, İş Kanunu ve Yönetmeliğin uygulanması yönüyle işveren temsilcisidir. İş Hukuku anlamında ortaya çıkabilecek idari ve yargısal uyuşmazlıklarda yönetici işvereni temsil eder. Böyle olunca kapıcının işveren hakkında açabileceği davanın kat maliki ya da maliklerine karşı açılması gerekse de, Yönetmelikten doğan bu temsil yetkisine göre davanın doğrudan yönetici hasım gösterilerek açılması da mümkündür. Ancak bu halde dahi hükmün doğrudan yönetici hakkında kurulması doğru olmaz. Mahkemece kat maliki ya da malikleri adına yönetici hakkında karar verilmesi gerekir. Zira Yönetmeliğin 4/d maddesine göre, yöneticinin ana taşınmazda üstlendiği görevleri itibarıyla kat maliki ya da maliklerinden tahsil ederek kapıcının İş Kanunundan doğan haklarını ödeme yükümlülüğü vardır.

  Kapıcının çalışma süresi ve ara dinlemesi, ücretinin ödenmesi, hafta tatili bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmesi, yıllık ücretli izin kullanılması gibi hususlar yönünden sayılı İş Kanununun hükümlerine tabi olduğu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde kurala bağlanmıştır. Yönetmeliği maddesinde kapıcının yıllık izin, hastalık izni veya tatil günleri sebebiyle çalışamadığı günler için yerine geçici kapıcı çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.

  sayılı İş Kanununun Ek Madde 1. maddesinde kapıcı konutları için kira istenemeyeceği kuralı bulunmaktaydı. sayılı İş Kanununda bu hükme yer verilmemiş, bu hususun düzenlenmesi de yönetmeliğe bırakılmıştır. Anılan yönetmeliğin maddesine göre kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Ancak, kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

  Kapıcıya, görevi nedeniyle konut verilmesi sayılı İş Kanununun uygulandığı dönemde zorunlu değilse de, verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemeyeceği de yine yönetmelikte düzenlenmiştir. O halde kira bedelinin ücrete sayılması olanaksızdır. Bu anlamda kapıcının kira ödemeksizin oturması ve karşılığında kapıcılık hizmetlerini görmesi şeklinde bir iş sözleşmesi yapıldığında, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmış sayılamaz. Kapıcı ile kira kontratı yapılmış olması da bu sonucu değiştirmez.

  Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği de Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde ifadesini bulmuştur. Buna göre taraflar, kapıcının anılan giderlere katılması ya da katılmaması hususunu serbestçe kararlaştırılabilecektir.

  Somut olayda davacının tarihleri arasında da davalı apartmanın kapıcı dairesinde oturarak kaloriferi yakma, temizlik ve çöp toplama işlerini yaptığı, iş müfettişi raporu, davalı tanıklarının anlatımları hatta davalının kabulünden anlaşılmaktadır. Bu dönemde de aradaki ilişki hizmet aktidir. Böyle olunca davacı alacaklarının olan tüm hizmet süresi için hesaplanması gerekirken yazılı şekilde sadece tarihine kadar çalıştığının kabul edilmesi hatalıdır.

  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi.

   

  Kapıcı kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Apartman görevlisi kıdem tazminatını kim öder?

  Her çal&#;&#;an iste&#;ine ve devletin belirlemi&#; oldu&#;u &#;artlara ba&#;l&#; olarak k&#;dem tazminat&#; alma hakk&#;na sahiptir. Emeklilik ya&#;&#;n&#;n ya da prim günü say&#;s&#;n&#;n dolmas&#;, askerlik, kad&#;n çal&#;&#;anlar için evlilik gibi gerekçeler i&#;verene sunularak k&#;dem tazminat&#; al&#;nabilir.

  &#;&#; akdi feshedilen çal&#;&#;an&#;n hak etti&#;i k&#;dem tazminat&#; i&#;veren taraf&#;ndan ödenir. E&#;er bir kap&#;c&#; tazminat hakk&#; varken i&#;ten ayr&#;ld&#;ysa ya da ç&#;kart&#;ld&#;ysa onun ödemesini de mülk sahipleri yapar. Kirac&#;lar&#;n bu ödemeyi yapma yükümlülü&#;ü yoktur.

  Kap&#;c&#; k&#;dem tazminat&#; hesaplamas&#; nas&#;l yap&#;l&#;r?

  Kap&#;c&#;lar ya da apartman görevlilerinin hak etti&#;i k&#;dem tazminat&#; hesaplamas&#; brüt ücret üzerinden yap&#;l&#;r. Çal&#;&#;t&#;&#;&#; her y&#;l için otuz günlük brüt ücret tutar&#;na baz&#; ba&#;ka ödemeler de eklenmelidir. Bu ödemeler; belirlenen kap&#;c&#; maa&#;&#; d&#;&#;&#;nda ikramiye, düzenli yard&#;m ve bunun gibi ek ödemelerdir. Bu ödemelere kap&#;c&#;n&#;n ücretsiz olarak ya&#;ad&#;&#;&#; dairenin masraflar&#; da eklenir.

  Kap&#;c&#; k&#;dem tazminat&#;n&#; kim öder?

  Bir kap&#;c&#; k&#;dem tazminat&#; hakk&#; kazand&#;ysa ödemesi apartmandaki mülk sahipleri taraf&#;ndan yap&#;lmal&#;d&#;r. Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen hüküm gere&#;i kap&#;c&#;lar&#;n k&#;dem tazminat&#; ödemelerinden kat malikleri sorumludur. Kirac&#;lar bu ödemeler ile ilgili hiçbir ödeme zorunlulu&#;una sahip de&#;ildir.

  E&#;er k&#;dem tazminat&#; hakk&#; olan kap&#;c&#; ödeme süreci içinde yeni bir malik apartmana ta&#;&#;nd&#;ysa o malik de kap&#;c&#;n&#;n k&#;dem tazminat&#;n&#; ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni ev sahibi kap&#;c&#;n&#;n k&#;dem tazminat&#;n&#; öderse kendinden önceki dönemde orada ya&#;ayan eski malike rücu edebilir. Eski malikten bu rakam&#; talep etme hakk&#; ona kanun taraf&#;ndan verilir.

  Kap&#;c&#; i&#;ten ç&#;kar&#;l&#;rsa haklar&#; nelerdir?

  &#;&#;ten ç&#;kart&#;lan ya da kanuni gerekçeler sunarak i&#; akdinin feshini isteyen apartman görevlileri k&#;dem tazminat&#; alma hakk&#;na sahip olurlar. Bu noktada süreç kamuda ya da özel sektörde çal&#;&#;an bir i&#;çiden farkl&#; &#;ekilde i&#;lemez. Tüm haklar apartman görevlilikleri için de geçerlidir.

  Bunlara ayk&#;r&#; durumlar için i&#;ten ç&#;kart&#;lan her apartman görevlisinin dava açma hakk&#; vard&#;r.

  Kap&#;c&#;n&#;n k&#;dem tazminat&#; nas&#;l ödenir?

  Mülk sahipleri i&#;veren konumundad&#;r. Apartman görevlisini i&#;ten ç&#;kartt&#;klar&#; durumda hem k&#;dem hem de ihbar tazminatlar&#;n&#; ödemek zorundad&#;rlar. Sigorta ödemelerinde bir aksilik olduysa bu durumun tespitinin yap&#;lmas&#; ve ödemelerin tamamlanmas&#; ile yükümlü olan ki&#;iler de mülk sahipleridir.

  ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

  nest...

  çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası