kantaron bitkisi ne işe yarar / Sarı kantaron - Vikipedi

Kantaron Bitkisi Ne Işe Yarar

kantaron bitkisi ne işe yarar

kaynağı değiştir]

Kullanım alanları[değiştir

Kantaron otunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Kantaron otu ne işe yarar, zararı var mı?

Kantaron otunun yararlar&#; aras&#;nda hafif ve orta &#;iddetteki depresyonlar&#; tedavi etme, anksiyete ve stresi azaltma, uykusuzlu&#;u azaltma, yaralar&#; iyile&#;tirme ve cilt sa&#;l&#;&#;&#;n&#; destekleme yer al&#;r. Ayr&#;ca kantaron otu artrit, sinüzit ve fibromiyalji gibi baz&#; iltihabi durumlar&#;n semptomlar&#;n&#; hafifletmeye yard&#;mc&#; olabilir. Kantaron otu baz&#; ilaçlarla etkile&#;ime girebilir, bu nedenle doktorunuzla konu&#;madan önce kantaron otu kullanmadan önce her zaman bir sa&#;l&#;k uzman&#;na dan&#;&#;man&#;z önerilir. Kantaron otu, baz&#; insanlar için yan etkileri nedeniyle uygun olmayabilir, bu nedenle özellikle hamile kad&#;nlar ve çocuklar için dikkatli bir &#;ekilde kullan&#;lmal&#;d&#;r.

Kantaron otu ne i&#;e yarar?

Kantaron otu, t&#;bbi amaçlarla kullan&#;lan ve binlerce y&#;ld&#;r bilinen bir bitkidir. &#;çerisindeki aktif bile&#;enler sayesinde antidepresan, yat&#;&#;t&#;r&#;c&#;, iltihap önleyici, antibakteriyel ve antiviral etkiler gösterir. Kantaron otu faydalar&#; &#;unlard&#;r:

 • Depresyon: Kantaron otunun en bilinen faydas&#;, hafif ve orta &#;iddetteki depresyonlar&#;n tedavisinde kullan&#;lmas&#;d&#;r. Antidepresan ilaçlar kadar etkili oldu&#;u ve daha az yan etkisi oldu&#;u dü&#;ünülmektedir.
 • Yaralar&#;n iyile&#;mesi: Kantaron otunun anti-inflamatuar özellikleri, cilt yaralar&#;n&#;n h&#;zl&#; bir &#;ekilde iyile&#;mesine yard&#;mc&#; olur.
 • &#;ltihap: Kantaron otu, vücuttaki iltihaplar&#; azalt&#;r ve kronik iltihaplanma ile ili&#;kili birçok hastal&#;&#;&#; önleyebilir.
 • Uyku sorunlar&#;: Kantaron otu, uyku kalitesini art&#;rabilir ve uyku sorunlar&#;n&#; tedavi edebilir.
 • Sinir sistemi: Kantaron otu, sinir sistemi üzerinde yat&#;&#;t&#;r&#;c&#; bir etki yaparak anksiyete ve stresi azaltabilir.
 • Sindirim: Kantaron otu, gastrointestinal sistemdeki a&#;r&#;lar&#;, &#;i&#;kinli&#;i ve haz&#;ms&#;zl&#;&#;&#; azaltabilir.
 • Menopoz: Kantaron otu, menopoz semptomlar&#;n&#; hafifletir ve hormonlar&#; düzenler.

Kantaron otu, t&#;bbi amaçlarla kullan&#;lan bir bitki olsa da, yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, doktor önerisi olmadan kullan&#;lmamal&#;d&#;r.

Kantaron otu ya&#;&#; faydalar&#; nelerdir?

Kantaron otu, çiçekleri ve yapraklar&#;ndan elde edilen ya&#;&#;, sa&#;l&#;k için birçok fayda sa&#;layan bir bitkidir. Kantaron otu ya&#;&#;, anti-inflamatuar, antiseptik ve antioksidan özelliklere sahiptir ve birçok sa&#;l&#;k sorunu için do&#;al bir çözüm olarak kullan&#;lmaktad&#;r. Kantaron otu ya&#;&#; faydalar&#; aras&#;nda &#;unlar yer al&#;r:

 • Yara iyile&#;tirici özellikleri: Kantaron ya&#;&#;, cilt yaralar&#;, yan&#;klar, s&#;yr&#;klar, cilt çatlaklar&#; ve di&#;er cilt hasarlar&#; gibi birçok cilt sorununa do&#;al bir çözüm olabilir.
 • Depresyonu azaltabilir: Kantaron ya&#;&#;, hafif ila orta dereceli depresyon semptomlar&#;n&#; azaltmaya yard&#;mc&#; olabilecek do&#;al bir antidepresan olarak kullan&#;labilir.
 • A&#;r&#; kesici özellikleri: Kantaron ya&#;&#;, a&#;r&#; kesici özelliklere sahiptir ve kas ve eklem a&#;r&#;lar&#;, migren ve adet sanc&#;lar&#; gibi a&#;r&#;lar&#; hafifletmek için kullan&#;labilir.
 • &#;ltihap giderici etkileri: Kantaron ya&#;&#;, iltihapl&#; cilt sorunlar&#;, artrit ve di&#;er iltihapl&#; hastal&#;klar&#;n semptomlar&#;n&#; hafifletmek için kullan&#;labilir.
 • Cilt bak&#;m&#; için kullan&#;labilir: Kantaron ya&#;&#;, ciltteki k&#;zar&#;kl&#;k, akne, sivilce ve di&#;er cilt sorunlar&#;na kar&#;&#; sava&#;mak için kullan&#;labilir.

Kantaron otu ya&#;&#;, di&#;er ilaçlarla etkile&#;ime girebilece&#;i için doktorunuza dan&#;&#;madan kullanmamal&#;s&#;n&#;z.

Sar&#; kantaron otu nas&#;l kullan&#;l&#;r?

Sar&#; kantaron otu çay, tentür, krem veya ya&#;&#; gibi çe&#;itli &#;ekillerde kullan&#;labilir. En yayg&#;n kullan&#;m &#;ekli sar&#; kantaron çay&#;d&#;r. Sar&#; kantaron çay&#;, bitkinin çiçekli k&#;sm&#;ndan haz&#;rlan&#;r ve do&#;al olarak çe&#;itli aktarlarda ve sa&#;l&#;k ma&#;azalar&#;nda sat&#;l&#;r. Sar&#; kantaron tentürü, sar&#; kantaron bitkisinin alkolle ekstrakte edilmesiyle haz&#;rlan&#;r ve baz&#; sa&#;l&#;k sorunlar&#;n&#;n tedavisi için kullan&#;l&#;r. Ancak tentür kullan&#;m&#; s&#;ras&#;nda dozaj&#;n dikkatle ayarlanmas&#; önemlidir.

Sar&#; kantaron ya&#;&#;, çiçekli k&#;sm&#;n ya&#; ile i&#;lenmesiyle haz&#;rlan&#;r ve yaralar&#;n iyile&#;tirilmesinde, cilt problemlerinde, sedef hastal&#;&#;&#;nda, cilt lekelerinde ve yan&#;klar&#;n tedavisinde kullan&#;l&#;r. Sar&#; kantaron kremi, cilt problemleri ve yaralar&#;n tedavisinde kullan&#;l&#;r. Ayn&#; zamanda, çe&#;itli cilt sorunlar&#;n&#;n tedavisi için de önerilmektedir. Sar&#; kantaron bitkisinin t&#;bbi kullan&#;m&#; hakk&#;nda profesyonel bir görü&#;e ba&#;vurmak önemlidir. Bitkinin kullan&#;m&#; baz&#; durumlarda yan etkileri nedeniyle sak&#;ncal&#; olabilir ve doktorun önerilerine uymak gerekir.

Kantaron otu zararlar&#; nelerdir?

Kantaron otu baz&#; insanlar için zararl&#; olabilir. &#;laç kullan&#;yorsan&#;z, kantaron otu ile etkile&#;ime girebilece&#;i için mutlaka doktorunuzla konu&#;mal&#;s&#;n&#;z. Kantaron otu ayn&#; zamanda güne&#; &#;&#;&#;&#;&#;na kar&#;&#; hassasiyet yaratabilir, bu nedenle ciltte k&#;zar&#;kl&#;k, ka&#;&#;nt&#; ve yanma hissi gibi reaksiyonlar olu&#;abilir. Ayr&#;ca, yüksek dozda tüketildi&#;inde, kantaron otu mide rahats&#;zl&#;&#;&#;, ba&#; dönmesi, a&#;&#;z kurulu&#;u, halsizlik, sinirlilik ve uyku hali gibi yan etkilere neden olabilir. Ayr&#;ca, hamileler, emziren anneler ve çocuklar kantaron otunu kullanmadan önce mutlaka doktorlar&#;na dan&#;&#;mal&#;d&#;rlar. Kantaron otunun alerjik reaksiyonlara neden olabilece&#;i de göz önünde bulundurulmal&#;d&#;r. Kantaron otu zararlar&#;:

 • A&#;&#;r&#; hassasiyet: Kantaron otu alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle alerjisi olanlar kantaron otunu kullanmamal&#;d&#;r.
 • &#;laç etkile&#;imleri: Kantaron otu, baz&#; ilaçlarla etkile&#;ime girebilir ve ilaçlar&#;n etkisini azaltabilir. Bu nedenle, kantaron otunu kullanmadan önce bir doktora dan&#;&#;mak önemlidir.
 • Güne&#; &#;&#;&#;nlar&#;na duyarl&#;l&#;k: Kantaron otu, ciltte güne&#; &#;&#;&#;nlar&#;na kar&#;&#; hassasiyet yaratabilir. Bu nedenle, kantaron otu kullanan ki&#;iler güne&#;e maruz kal&#;rken dikkatli olmal&#; ve güne&#; &#;&#;&#;nlar&#;na maruz kal&#;nan bölgelere kantaron otu sürülmemelidir.
 • Mide rahats&#;zl&#;klar&#;: Kantaron otu baz&#; ki&#;ilerde mide rahats&#;zl&#;klar&#;na sebep olabilir. Bu ki&#;iler kantaron otunu kullanmadan önce bir doktora dan&#;&#;mal&#;d&#;r.
 • Hormonal etkiler: Kantaron otu, östrojen ve progesteron hormonlar&#;na benzer etkiler gösterir. Bu nedenle, hamile ve emzikli kad&#;nlar ile hormon dengesi ile ilgili rahats&#;zl&#;klar&#; olan ki&#;iler kantaron otunu kullanmamal&#;d&#;r.

Kantaron otu nerede yeti&#;ir?

Kantaron otu Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da do&#;al olarak yeti&#;en bir bitkidir. Genellikle çay, tentür ve ya&#; formunda tüketilir. Bitki, &#;l&#;man iklimlerde ve iyi drene edilmi&#; topraklarda yeti&#;tirilir. Özellikle yol kenarlar&#;, tarlalar ve aç&#;k araziler gibi bo&#; alanlarda yeti&#;en yabani bir bitkidir. Ancak bugün kantaron otu, t&#;bbi kullan&#;mlar&#; nedeniyle bahçelerde ve özel tarlalarda da yeti&#;tirilmektedir. Kantaron otu tohumlar&#;n&#; ya da çeliklerini dikerek veya fidan alarak ço&#;alt&#;labilir. T&#;bbi amaçlar için toplanan bitkinin genellikle çiçekleri kullan&#;l&#;r ve hasat zaman&#; genellikle yaz aylar&#;na denk gelir.


ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası