kabak tatlısı nasıl yapılır bekletmeden / IKEA OV C00 S, OV C10 S Руководство пользователя | Manualzz

Kabak Tatlısı Nasıl Yapılır Bekletmeden

kabak tatlısı nasıl yapılır bekletmeden

IKEA OV C00 S, OV C10 S Руководство пользователя

OV9

TR

POLSKI

TÜRKÇE

РУССКИЙ

SLOVENSKY

4

26

44

67

POLSKI 4

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4

Opis urządzenia

Panel sterowania

Codzienna eksploatacja

Tabele pieczenia

Czyszczenie i konserwacja

7

12

14

6

7

Co zrobić, jeśli

Dane techniczne

Instalacja

Podłączenie do zasilania

Ochrona środowiska

GWARANCJA IKEA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Twoje i innych jest bardzo ważne.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i których należy ściśle przestrzegać.

Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE!

Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego ryzyka oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Instalacja elektryczna lub konserwacja powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę zgodnie z instrukcjami producenta oraz lokalnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji obsługi.

Urządzenie musi być uziemione.

Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym

3 mm.

Nie wolno stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.

Nie odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód.

Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.

Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie wolno obsługiwać go boso.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego do przygotowywania żywności. Wszelkie inne zastosowania (np. do ogrzewania pomieszczeń) są zakazane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i straty spowodowane niewłaściwym użyciem lub nieprawidłową konfiguracją ustawień.

17

19

20

22

22

23

POLSKI 5

Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, a także osoby bez doświadczenia, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Dostępne części urządzenia mogą się mocno rozgrzać podczas eksploatacji.

Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia i nie bawiły się nim.

Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu nie wolno dotykać grzałek ani wewnętrznych powierzchni urządzenia, ponieważ można się poparzyć. Nie dopuszczać do kontaktu ze ściereczkami lub innym łatwopalnym materiałem, dopóki wszystkie komponenty urządzenia nie wystygły wystarczająco.

Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia i pozwolić na stopniowe wyjście gorącego powietrza oraz pary z wnętrza komory.

Gdy drzwi urządzenia są zamknięte, gorące powietrze wychodzi na zewnątrz przez otwór nad panelem sterowania.

Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.

Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego urządzenia należy używać odpowiednich rękawiczek. Uważać, aby nie dotykać gorących elementów.

Nie wkładać łatwopalnych materiałów do urządzenia i nie przechowywać ich w jego pobliżu: w razie przypadkowego uruchomienia urządzenia może dojść do pożaru.

Nie podgrzewać ani piec w urządzeniu potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się wewnątrz, może spowodować eksplozję pojemnika i uszkodzenie urządzenia.

Nie używać pojemników plastikowych.

Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Zawsze nadzorować pieczenie potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju.

Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.

Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze.

W konsekwencji istnieje ryzyko, że opary alkoholu zapalą się w kontakcie z grzałką elektryczną.

Utylizacja urządzeń AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem gminy, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

POLSKI

Opis urządzenia

4

7

8

9

1

Panel sterowania

2

3

4

Grzałka grilla

5

Wentylator chłodzący (niewidoczny)

Grzałka górna

Tylna żarówka

Akcesoria

Ruszt

6

7

8

1

2

3

5

6

Grzałka okrągła (niewidoczna)

Wentylator

Grzałka dolna (niewidoczna)

9

Zimne drzwi piekarnika

Tacka do ociekania

6

1x

Blacha do pieczenia

1x

Płyty katalityczne

1x

2x

POLSKI

Panel sterowania

A

A

B

C

Pokrętło termostatu

1

B

2

C

3

Timer

Funkcje specjalne

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pokrętło wyboru funkcji pieczenia

Czas pieczenia

Czas zakończenia pieczenia

Codzienna eksploatacja

Ustawić pokrętło wyboru programów na żądaną funkcję, obrócić pokrętło termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać żądaną temperaturę i nacisnąć przycisk „OK”.

Piekarnik działa.

Gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura, zgaśnie wskaźnik „ q

” piekarnika. Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętła w położeniu „0”.

W czasie pieczenia z użyciem grilla termostat należy ustawić na temperaturę

°C. Wartość tę można zmniejszyć, jeśli wymagana jest niższa temperatura.

Włączenie piekarnika

Po podłączeniu piekarnika do zasilania po raz pierwszy lub po awarii zasilania elektrycznego na wyświetlaczu pojawia się

”.

Ustawienie oraz zmiana ustawień zegara:

1. Nacisnąć przycisk „set”. Na wyświetlaczu miga godzina.

2. Przyciskami „-” lub „+” ustawić godzinę.

3. Nacisnąć przycisk „set” i „-” lub „+” ustawić minuty.

4. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ok”.

Aby zmienić ustawienie godziny:

Przytrzymać przycisk „ok” wciśnięty przez

3 sekundy, dopóki na wyświetlaczu nie zacznie migać godzina. Powtórzyć wyżej opisane czynności.

7

POLSKI 8

Wybrać funkcję piekarnika

1. Ustawić pokrętło A na wybranej funkcji.

Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona wstępnie temperatura dla tej funkcji lub poziom mocy w przypadku funkcji grill i turbo grill. Aby potwierdzić temperaturę lub ustawiony poziom mocy, należy przejść do punktu 3.

2. Temperaturę można zmienić za pomocą pokrętła C.

W celu zapoznania się z funkcją rozmrażania należy przejść bezpośrednio do punktu 3.

3. Nacisnąć „ok”, aby potwierdzić; piekarnik włączy się. Po osiągnięciu wybranej temperatury zgaśnie wskaźnik obok .

Aby zmienić temperaturę:

1. Obracając pokrętłem C, wybrać żądaną temperaturę.

Ważne informacje:

Aby anulować jakikolwiek dokonany wybór, należy ustawić pokrętło A na „ 0 ” lub nacisnąć przycisk „set”, aby wyłączyć piekarnik zachowując uprzednio wybrane funkcje.

Wybór czasu pieczenia

Wybrać czas pieczenia (dostępny z wszystkimi funkcjami oprócz funkcji specjalnych), aby włączyć piekarnik na określony czas. Po upływie ustawionego czasu piekarnik samoczynnie się wyłączy.

Czas pieczenia można ustawić maksymalnie na 6 godzin.

1. Ustawienie funkcji oraz temperatury

(patrz rozdział: „Wybór funkcji pieczenia”), aż do punktu 2 bez potwierdzania przyciskiem „ok”.

2. Nacisnąć przycisk „set” (na wyświetlaczu zapali się wskaźnik q

odpowiadający symbolowi czasu pieczenia ) i w ciągu 8 minut wybrać żądany czas pieczenia przy pomocy przycisków „-” lub „+”.

3. Potwierdzić wybór przyciskiem „ok”; piekarnik włączy się, a na wyświetlaczu będzie widoczny pozostały czas pieczenia.

4. Aby zmienić uprzednio wybraną temperaturę, obrócić pokrętłem C. Po

5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się wskazanie czasu pozostałego do zakończenia pieczenia.

Wygląd wyświetlacza:

Po upływie ustawionego czasu na ekranie pojawia się symbol i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Piekarnik wyłącza się samoczynnie.

Czas pieczenia można modyfikować za pomocą przycisków „-” lub „+”. Wrócić do punktu 3 w rozdziale „Wybór czasu pieczenia”.

1. Ustawić pokrętło A w położeniu „ 0” .

Na wyświetlaczu ponownie pojawia się bieżąca godzina.

Wybór czasu zakończenia pieczenia

Czynność ta pozwala na wcześniejsze ustawienie czasu zakończenia pieczenia.

Czas pieczenia można ustawić maksymalnie na 23 godziny i 59 minut.

1. Postępować zgodnie z opisami w punktach 1 i 2 rozdziału „Wybór czasu trwania pieczenia”.

2. Aby ustawić godzinę zakończenia pieczenia, nacisnąć przycisk „set”: zapali się wskaźnik obok q

.

3. Ustawić godzinę zakończenia pieczenia za pomocą przycisków „-” lub „+”.

4. Nacisnąć przycisk „ok”, aby potwierdzić czas zakończenia pieczenia.

Piekarnik automatycznie włączy się tak, aby zakończyć pieczenie o określonej godzinie przy zachowaniu ustawionego czasu pieczenia: włączą się wskaźniki q

znajdujące się na wyświetlaczu nad symbolami .

POLSKI 9

Funkcje specjalne

Ustawić pokrętło A na funkcję : p

włączy się obok symbolu .

Pizza

Funkcja o stałej temperaturze °C przeznaczona do pieczenia pizzy.

1. Obracać pokrętłem F, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat

„P1”, a następnie, po upływie 2 sekund, wyświetlone zostanie wskazanie temperatury °C.

2. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ok”.

3. Wskaźnik znajdujący się obok na panelu sterowania zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie temperatura °C, na wyświetlaczu miga fabrycznie ustawiony czas 12 minut i rozlega się sygnał dźwiękowy.

4. Włożyć danie.

5. Czas pieczenia można modyfikować za pomocą przycisków „-” lub „+”.

6. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ok”.

7. Po upływie ustawionego czasu piekarnik wyłącz się, na ekranie pojawia się i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Podtrzymywanie ciepła

Pozwala na utrzymywanie piekarnika w stałej temperaturze 80°C.

1. Obracać pokrętłem C, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat

, a następnie, po upływie 2 sekund, wyświetlone zostanie wskazanie temperatury 80°C.

2. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ok”.

3. Wskaźnik znajdujący się obok na panelu sterowania zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie temperatura 80°C, na wyświetlaczu miga fabrycznie ustawiony czas 5 minut i rozlega się sygnał dźwiękowy.

4. Włożyć danie.

5. Czas pieczenia można modyfikować za pomocą przycisków „-” lub „+”.

6. Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk „ok”.

7. Po upływie ustawionego czasu piekarnik wyłącz się, na ekranie pojawia się i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Minutnik

Z minutnika można korzystać jedynie wtedy, gdy piekarnik nie pracuje. Minutnik umożliwia ustawienie czasu maksymalnie na

6 godzin.

Aby zaprogramować minutnik:

1. Ustawić pokrętło A w położeniu „ 0 ”.

Na wyświetlaczu pojawia się bieżąca godzina.

2. Nacisnąć przycisk „set”. Zapali się wskaźnik znajdujący się obok symbolu p

. Przyciskami „-” lub „+” ustawić żądany czas.

3. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk „ok”.

Po upływie ustawionego czasu:

Rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga

Nacisnąć przycisk „ok”: Wyłącza się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu ponownie pojawia się bieżąca godzina.

Zabezpieczenie przed dziećmi

1. Ustawić pokrętło A na „ 0 ”, a następnie jednocześnie wcisnąć przyciski „+” i

„-”, przytrzymując je przez 5 sekund.

Zapali się wskaźnik znajdujący się obok symbolu .

2. Po włączeniu zabezpieczenia korzystanie z funkcji piekarnika będzie niemożliwe.

3. Aby wyłączyć tę funkcję, należy powtórzyć czynności opisane w punkcie 1.

OSTRZEŻENIE. Jeśli pokazany na wyświetlaczu piekarnik może nie być wyłączony. Należy zachować ostrożność.

POLSKI 10

Tabela funkcji piekarnika

Funkcja

0

PIEKARNIK

WYŁĄCZONY

OŚWIETLENIE

PIEKARNIKA

-

Opis funkcji

Włączenie oświetlenia piekarnika.

GRZANIE

GÓRA+DÓŁ

GRILL

TURBO GRILL

Ta funkcja pozwala na uzyskanie równomiernie przyrumienionej i chrupkiej góry oraz spodu. Do pieczenia ciasteczek z płynnym nadzieniem (słonych lub słodkich) na jednym poziomie oraz do pieczenia pizzy na jednym lub dwóch poziomach. W czasie pieczenia na dwóch poziomach, aby uzyskać bardziej równomierne efekty pieczenia, należy zmienić położenie potrawy po upływie połowy czasu. Podgrzać piekarnik do żądanej temperatury i włożyć potrawę, gdy pojawi się sygnalizacja osiągnięcia ustawionej temperatury. Do przyrządzania potraw na jednym poziomie zaleca się użyć drugiego poziomu od dołu.

Do przyrządzania potraw na dwóch poziomach należy użyć pierwszego i trzeciego poziomu.

Do pieczenia kawałków mięsa, szaszłyków, kiełbasek oraz na rożnie, do zapiekania warzyw oraz do przyrumieniania chleba.

Podgrzewać piekarnik przez min. Do pieczenia zaleca się użyć czwartego poziom od dołu. Przy pieczeniu mięsa zaleca się wlać nieco wody do tacki do ociekania umieszczonej na trzecim poziomie od dołu. Pozwoli to zmniejszyć ilość dymu i rozpryskiwanie się tłuszczu. Podczas pieczenia drzwi piekarnika muszą być zamknięte.

Do grillowania dużych kawałków mięsa (rostbef, pieczenie).

Podczas pieczenia drzwi piekarnika muszą być zamknięte.

Podczas pieczenia mięsa dolewać nieco wody do tacki do ociekania umieszczonej na pierwszej lub drugiej półce od dołu. W ten sposób zmniejszy się ilość dymu i rozpryskiwanie się tłuszczu.

Obracać mięso w czasie grillowania. Zaleca się obracać mięso podczas pieczenia.

Do pieczenia ciast z płynnym nadzieniem (słonych i słodkich) na PIECZ.

KONWEKCYJNE jednym poziomie. W razie potrzeby zaleca się zmieniać pozycję potraw, co zapewni ich równomierne upieczenie.

ROZMRAŻANIE Funkcji tej można używać do przyspieszenia rozmrażania żywności w temperaturze pokojowej. Pozostawić potrawę w opakowaniu, aby uniknąć wysuszenia. Zaleca się korzystanie ze środkowego poziomu.

POLSKI 11

Funkcja

TERMOOBIEG

GRZANIE DÓŁ +

TERMOOBIEG

FUNKCJE

SPECJALNE

Opis funkcji

Do równoczesnego przygotowywania różnych typów potraw w takiej samej temperaturze (np. ryb, warzyw, ciast) na maksymalnie dwóch poziomach. Ta funkcja pozwala na gotowanie różnych potraw bez wzajemnego przenikania zapachów. Do przyrządzania potraw na jednym poziomie zaleca się użyć drugiego poziomu od dołu. Do przyrządzania potraw na dwóch poziomach należy wstępnie podgrzać piekarnik, a następnie użyć pierwszego i trzeciego poziomu.

Do przyrządzania potraw z chrupkim spodem i miękka górą. Jest to idealna funkcja do pieczenia ciast z płynnym nadzieniem i bez upieczonej wcześniej podstawy (np. tart, ciast ze śliwkami, ciast z serem ricotta oraz pizzy bez zbyt dużej ilości dodatków) na jednym poziomie. Przed pieczeniem rozgrzać piekarnik. Potrawę zaleca się postawić na drugim poziomie od dołu.

Ta funkcja idealnie nadaje się również do przygotowywania potraw mrożonych (pizzy, frytek, szarlotki, lasagna itp.). Należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu przyrządzanej potrawy.

S - Pizza: Specjalna funkcja do pieczenia domowej pizzy.

Korzystać z drugiego poziomu od dołu. Podgrzać piekarnik, ustawić pokrętło wyboru temperatury na ikonę „S - pizza” i po osiągnięciu ustawionej temperatury włożyć potrawę do piekarnika.

S - Utrzymywanie: Funkcja ta idealnie nadaje się do utrzymywania temperatury i chrupkości przed chwilą przygotowanych potraw (np. mięsa, ryb, zapiekanek). Ustawić pokrętło wyboru temperatury na ikonę „S - utrzymywanie”.

POLSKI

Tabele pieczenia

Rodzaj potrawy Funkcja Nagrzewa nie

Poziom (od dołu)

SŁODYCZE, CIASTA ITP.

Ciasta drożdżowe

Ciasta z nadzieniem

(sernik, strucla, ciasto z owocami)

Kruche ciasteczka/

Rogaliki

Ptysie

X

X

2

1

Bezy

Chleb/Pizza/

Focaccia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

2

2

1

Pizza

Tarta warzywa+mięso

(tarty warzywne, quiche)

Nadziewane ciasto francuskie/

Słone paluszki

Lasagne, zapiekany makaron, cannelloni, zapiekanka

Lasagne i mięso

Mięso i ziemniaki

Ryby i warzywa

X

X

X

X

X

X

3

2

Temperatura

(°C)

Czas pieczenia

(min.

)

90

90

12

POLSKI

Rodzaj potrawy Funkcja Nagrzewa nie

Poziom (od dołu)

Temperatura

(°C)

Czas pieczenia

(min.

)

MIĘSO

Baranina/

Cielęcina/

Wołowina/

Wieprzowina 1 kg

Kurczak/Królik/

Kaczka 1 kg

Indyk/Gęś 3 kg

X

X

X

RYBY

Ryba pieczona/w folii (filety, cała)

WARZYWA

Nadziewane warzywa

(pomidory, cukinie, bakłażany)

X

X

Tabela pieczenia z funkcją GRILL

Rodzaj potrawy Funkcja Nagrze wanie

2

2

1/2

2

2

Tosty

Zapiekane warzywa

Filety/kawałki ryb

Kiełbaski/ szaszłyki/kotlety/ hamburgery

Kurczak pieczony

,3 kg

Krwisty rostbef

1 kg

Udziec jagnięcy/ golonka

Pieczone ziemniaki

X

X

X

X

Poziom (od dołu)

4

3

3

4

2

3

3

3

Temperatura

(°C)

Czas pieczenia

(min.

)

Uwaga: Wskazane czasy i temperatury pieczenia podane są jedynie informacyjnie.

13

POLSKI 14

Czyszczenie

i

konserwacja

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.

Czyszczenie piekarnika przeprowadzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest zimne.

Odłączyć urządzenie od zasilania.

Zewnętrzne części piekarnika i

WAŻNE: Nie stosować detergentów o działaniu żrącym ani detergentów ściernych. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast wytrzeć go wilgotną ściereczką.

• Powierzchnie czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.

Wnętrze piekarnika i

WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Jeśli będą stosowane, mogą z czasem uszkodzić emaliowane powierzchnie oraz szybę w drzwiach.

• Po każdym użyciu piekarnika odczekać, aż ostygnie, a następnie wyczyścić go

(najlepiej wtedy, gdy jest jeszcze ciepły), aby zapobiec powstawaniu osadów i plam z resztek jedzenia (np. potrawy o dużej zawartości cukru).

• Stosować środki przeznaczone do czyszczenia piekarników i przestrzegać zaleceń ich producenta.

• Do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika należy stosować odpowiedni detergent w płynie.

Aby ułatwić czyszczenie urządzenia, można zdemontować drzwi (patrz

KONSERWACJA).

• Górna grzałka grilla (patrz

KONSERWACJA) może zostać obniżona

(tylko w niektórych modelach), aby ułatwić czyszczenie górnej części komory piekarnika.

UWAGA: Podczas długiego pieczenia potraw zawierających dużo wody

(np. pizzy, warzyw itp.) może dojść do osadzania się skroplin na wewnętrznej stronie drzwi oraz na uszczelce. Po wystygnięciu piekarnika należy je wytrzeć ściereczką lub gąbką.

Akcesoria

• Akcesoria po użyciu należy umyć płynem do mycia naczyń. Jeśli są jeszcze gorące, ubrać rękawice kuchenne.

• Pozostałości żywności można łatwo usunąć za pomocą specjalnej szczoteczki lub gąbką.

Czyszczenie tylnego panelu oraz bocznych paneli katalitycznych (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone) : i

WAŻNE: Nie stosować detergentów o działaniu żrącym ani środków ściernych, twardych szczotek oraz szorstkich gąbek do mycia naczyń, ani środków w aerozolu do mycia piekarników, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię katalityczną i pozbawić ją właściwości samoczyszczących.

• Włączyć pusty piekarnik ustawiony na funkcję Termoobieg z temperaturą

°C i pozwolić, żeby pracował przez ok. godzinę.

• Po zakończeniu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, a następnie gąbką usunąć ewentualne resztki potraw.

POLSKI

KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE!

Stosować rękawice ochronne.

Opisane czynności przeprowadzać przy zimnym urządzeniu.

Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego.

Aby wyjąć drzwi

1. Całkowicie otworzyć drzwi.

2. Unieść do oporu dwa zaczepy blokujące zawiasy (rys. 1).

B

B

Rys. 3

C

15

Rys. 1

3. Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały

(A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (rys. 2, 3, 4).

A

D

Rys. 4

Ponowny montaż drzwi

1. Włożyć zawiasy w obsady.

2. Całkowicie otworzyć drzwi.

3. Opuścić zaczepy po obu stronach.

4. Zamknąć drzwi

Rys. 2

POLSKI

Wymiana tylnej żarówki

1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego.

Rys. 5

2. Odkręcić klosz (rys. 5), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz.

3. Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego.

UWAGA:

Stosować wyłącznie żarówki 25W/V typu E, T°C.

Żarówki można zakupić w dziale obsługi klienta IKEA.

16

POLSKI 17

Co zrobić, jeśli

Problem

Piekarnik nie działa:

Prawdopodobna przyczyna

Brak zasilania elektrycznego.

Wtyczka przewodu zasilającego piekarnika nie jest włożona do gniazdka.

Pokrętło wyboru funkcji ustawione jest na “ 0”.

Pokrętło wyboru funkcji ustawione jest na “ ”.

Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia.

Drzwi piekarnika są zablokowane i nie można ich otworzyć (wersja

Nutid OV9 –

Framtid OV9)

Drzwi piekarnika są zablokowane i nie można ich otworzyć (wersja

Framtid OV5 –

Datid OV7)

Elektroniczny programator nie działa (wersja

Nutid i Framtid

OV9)

Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia.

Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia.

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy jest zasilanie w sieci elektrycznej

Podłączyć piekarnik do zasilania.

Ustawić pokrętło wyboru funkcji na żądaną funkcję.

Ustawić pokrętło wyboru funkcji na żądaną funkcję.

Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

W przypadku Framtid OV5

Ustawić pokrętło wyboru funkcji na „ 0”.

Ustawić timer na 5 minut i odczekać na zwolnienie drzwi piekarnika.

W przypadku Datid OV7

Ustawić pokrętło wyboru funkcji na F .

Ustawić zegar na (patrz

“Panel sterowania”).

Odczekać 2 minuty na zwolnienie drzwi.

Jeśli elektroniczny programator (w zależności od modelu) wskazuje

„F HH”, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Należy wtedy podać numer, który następuje po literze „F”.

Zużycie energii przy standardowym wsadzie oraz funkcji Ciasta kWh

POLSKI 18

Przed skontaktowaniem się z serwisem technicznym:

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z zaleceniami podanymi w tabeli „Co zrobić, jeśli ”.

2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów usterka nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta

IKEA.

Należy podać:

• krótki opis usterki;

• dokładny typ i model piekarnika;

• numer serwisowy (to numer znajdujący się po słowie „Service” na tabliczce znamionowej), podany na prawej, wewnętrznej krawędzi komory piekarnika (widoczny przy otwartych drzwiach);

• dokładny adres;

• numer telefonu.

Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do działu obsługi klienta IKEA

(co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).

POLSKI

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość

Wysokość

Głębokość

Pojemność netto (l)

Powierzchnia największej blachy do pieczenia (powierzchnia netto) cm

2

Dolna i górna grzałka (W)

Termoobieg (W)

Grill (W)

Funkcja specjalna (W)

Żarówka piekarnika (W)

Łączna moc znamionowa (W)

Liczba funkcji

Pobór energii kWh

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

60

25

9

0,79

19

POLSKI 20

Instalacja

Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwi zamykają się prawidłowo. W razie problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby piekarnik został wyjęty z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją.

Przygotowanie mebli do zabudowy

• Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury (min. 90°C).

• Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika i dokładnie usunąć trociny i wióry.

• Po zainstalowaniu dolna część piekarnika nie powinna być już dostępna.

• Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią piekarnika.

Zalecenia ogólne

Przed pierwszym użyciem

Usunąć zabezpieczenia kartonowe, folię oraz nalepki z akcesoriów.

Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do temperatury ° na ok. jedną godzinę. Pozwoli to na usunięcie woni materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych.

Podczas eksploatacji

Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na drzwiach, aby ich nie uszkodzić.

Nie opierać się na drzwiach i nie wieszać żadnych przedmiotów na uchwycie.

Nie przykrywać wnętrza piekarnika folią aluminiową.

Nie wlewać wody do środka rozgrzanego piekarnika; może to uszkodzić emaliowaną powierzchnię.

Nie przeciągać form ani patelni po dnie piekarnika, ponieważ może to porysować jego emaliowaną powierzchnię.

Sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez jego drzwi.

Nie wystawiać piekarnika na działanie warunków atmosferycznych.

POLSKI

Blokada drzwi

Aby otworzyć drzwi z blokadą, patrz Rys. 1.

Rys. 1

Blokadę drzwi można usunąć. W tym celu postępować w kolejności wskazanej na rysunkach (patrz Rys. 2).

21

Rys. 2

POLSKI 22

Podłączenie do zasilania

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się z przodu przy krawędzi piekarnika i jest widoczna przy otwartych drzwiach.

Ochrona środowiska

Utylizacja materiałów z opakowania

Materiał z opakowania w % nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem ( ). Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się materiałów opakowaniowych, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja urządzenia

Niniejsze urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską

/96/WE (WEEE) oraz polską ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, spowodowanego nieodpowiednią utylizacją produktu.

Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować podobnie jak zwykłe odpady domowe. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm

2

) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Skontaktować się z działem obsługi klienta IKEA.

Oszczędzanie energii

Nagrzewać urządzenie jedynie wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli pieczenia lub w przepisie.

Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej wchłaniają ciepło.

Wyłączyć piekarnik 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu pieczenia.

Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadal będą się piekły, pomimo wyłączenia piekarnika.

Deklaracja zgodności

Niniejszy piekarnik jest przeznaczony do kontaktu z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w

Rozporządzeniu ( ) nr /

Został on zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w

Dyrektywie nr /95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zastąpiła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz w

Dyrektywie nr //WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

(„EMC”).

POLSKI 23

GWARANCJA IKEA

Ile trwa okres gwarancji IKEA?

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty zakupu urządzenia AGD w sklepie IKEA a w przypadku urządzenia oznaczonego marką LAGAN przez okres dwóch (2) lat. W celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał paragonu lub fakturę. Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji urządzenia.

Jakie urządzenia nie podlegają 5 letniej gwarancji IKEA?

Urządzenia AGD oznaczone nazwą LAGAN oraz wszystkie urządzenia AGD zakupione przed dniem 1 sierpnia r.

Kto wykonuje usługi serwisowe?

Wyznaczony przez IKEA serwis, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub sieci autoryzowanych partnerów.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje wady konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Gwarancja odnosi się tylko do użytku domowego. Wyjątki od powyższej zasady określone są w rozdziale zatytułowanym “Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?” W okresie gwarancji pokrywane będą koszty usunięcia wad, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty podróży, pod warunkiem udostępnienia urządzenia do naprawy bez ponoszenia szczególnych kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części wymienione są własnością IKEA.

Jakie działania podejmuje IKEA w celu rozwiązania problemu?

Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i decyduje, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie uznania, że produkt jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany partner serwisowy decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

• Zwykłego zużycia.

• Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłową instalacją lub podłączeniem do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.

• Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i lamp.

• Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych, niemających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz ewentualnych przebarwień.

• Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje, czyszczenie lub przepychanie filtrów, systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.

• Uszkodzenia następujących części: części ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, rur zasilających i odwadniających, uszczelek, lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części obudów.

Odstępstwem od tego jest przypadek, gdy można udowodnić, że uszkodzenia powstały wskutek błędu podczas produkcji.

• Przypadków, w których nie stwierdzono usterek w trakcie wizyty technika.

• Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego

POLSKI 24

bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.

• Napraw będących następstwem instalacji wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.

• Wykorzystania urządzenia w środowisku innym niż domowe, tj. użytku profesjonalnego.

• Uszkodzeń transportowych. Jeśli transportem produktu do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas transportu. Jednakże, w sytuacji gdy produkt jest dostarczany do klienta przez IKEA, za jego ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy odpowiada IKEA.

• Kosztów związanych z pierwszą instalacją urządzenia IKEA.

Jednakże, jeśli urządzenie będzie naprawiane lub wymieniane przez wskazany przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się oni, w razie potrzeby, ponowną instalacją takiego naprawionego lub wymienionego urządzenia.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych części, w celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim UE.

Zastosowanie przepisów prawa krajowego

Niniejsza gwarancja IKEA przyznaje Państwu określone uprawnienia, w uzupełnieniu do innych uprawnień, które mogą Państwu przysługiwać na mocy przepisów danego państwa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujących wynikających z niezgodności towaru z umową.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE, usługi serwisowe świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w nowym państwie. Obowiązek świadczenia usług w ramach gwarancji istnieje wyłącznie pod warunkiem, gdy urządzenie spełnia poniższe wymogi i jest zainstalowane zgodnie nimi:

- specyfikacje techniczne państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja gwarancyjna;

- instrukcje montażu oraz informacje bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.

Gwarantem na terenie Polski jest IKEA Retail

Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3,

Raszyn

Kontakt z działem obsługi klienta

Prosimy o kontakt z punktami obsługi klienta wyznaczonymi przez IKEA w następujących przypadkach:

• zgłoszenie serwisowe w ramach gwarancji

• uzyskanie informacji na temat instalacji urządzeń przeznaczonych do zabudowy w meblach kuchennych IKEA

• uzyskanie informacji dotyczących działania urządzeń sprzedawanych w

IKEA

Aby zapewnić jak najlepszą pomoc z naszej strony, przed kontaktem z nami, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją zabudowy i/lub instrukcją obsługi.

Punkty serwisowe wyznaczone przez IKEA

Lista adresów oraz telefony do punktów obsługi klienta wyznaczonych przez IKEA znajdują się na ostatniej stronie niniejszej gwarancji.

W celu zapewnienia Państwu szybkiej obsługi serwisowej należy korzystać z telefonów serwisowych, które są podane na ostatniej stronie gwarancji.

W przypadku kontaktu z punktem

POLSKI

serwisowym prosimy o wybranie numeru podanego w broszurze dołączonej do danego urządzenia.

Prosimy również o podanie numeru artykułu IKEA (ośmiocyfrowy kod) oraz dwunastocyfrowego numeru serwisowego, które znaleźć można na jego tabliczce znamionowej.

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU

ZAKUPU!

Oryginał paragonu lub faktury jest warunkiem do korzystania z usług gwarancyjnych. Dowód zakupu zawiera również nazwę oraz numer artykułu

IKEA (ośmiocyfrowy kod) dla każdego z zakupionych urządzeń.

Czy potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy?

W przypadku dodatkowych pytań, które nie dotyczą urządzeń zakupionych w IKEA prosimy o kontakt z najbliższym centrum informacyjnym IKEA. Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

25

TÜRKÇE 26

İçindekiler

Güvenlikle ilgili bilgiler

Ürün tanımı

Kontrol paneli

Günlük kullanım

Pişirme tabloları

Temizlik ve bakım

Güvenlikle ilgili bilgiler

Sizin ve başkalarının güvenliği büyük önem taşır.

Bu kılavuz ve cihazda belirtilen güvenlik uyarıları okunmalı ve daima dikkate alınmalıdır.

Bu tehlike işaretidir. Emniyetle ilgili konularda, kullanıcıları kendilerine ve başkalarına yönelik tehlikelere karşı uyarır.

Tüm güvenlik uyarılarının önünde tehlike işareti ve aşağıdaki terimler bulunur:

TEHLİKE!

Önlenmezse mutlaka ağır yaralanmaya yol açacak tehlikeli bir durumu belirtir.

UYARI!

Önlenmezse muhtemelen ağır yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik uyarıları mevcut potansiyel riskle ilgili spesifik bilgiler verir ve cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek yaralanma, hasar ve elektrik çarpması riskinin nasıl azaltılabileceğini açıklar.

Aşağıdaki talimatlara harfiyen uyun:

Herhangi bir montaj işine başlanmadan

önce, cihazın elektrik fişi prizden çekilmiş olmalıdır.

Montaj ve bakım işleri kalifiye bir teknisyen tarafından, üreticinin talimatlarına ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır. Kullanma kılavuzunda

özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyin ve değiştirmeyin.

Cihazın topraklanması kanunen zorunludur.

26

28

29

29

34

36

Servis çağırmadan önce

Teknik veriler

Kurulum

Elektrik bağlantısı

Çevre ile ilgili konular

Elektrik kablosu prize takıldığında, cihazı elektriğe bağlamak için yetecek bir uzunlukta olmalıdır.

Montajın yürürlükteki emniyet yönetmeliklerine uyması için, en az 3 mm kontak mesafeli tüm kutuplu bir çatal anahtarı kullanılmalıdır.

Uzatma kablolarını veya üçlü prizleri kullanmayın.

Cihazın fişini çıkarmak için kablosundan

çekmeyin.

Elektrikli parçalar, montajdan sonra kullanıcının erişemeyeceği bir konumda olmalıdır.

Cihaza vücudunuzun ıslak bir yeriyle dokunmayın ve cihazı çıplak ayaklıyken

çalıştırmayın.

Bu cihaz, sadece evde kullanım amacıyla yemek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka hiçbir türde kullanıma izin verilmez (örn.: odayı ısıtma). Üretici, kumandaların uygunsuz kullanımından veya hatalı ayarlanmasından kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddeder.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihaz kullanımıyla ilgili talimat verilmedikçe veya gözetim sağlanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri az olan kişilerce

(çocuklar dahil) veya deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmamalıdır.

Cihazın erişilebilir parçaları, kullanım sırasında çok fazla ısınabilir. Küçük

çocukların cihazdan uzak tutulması ve cihazla oynamadıklarından emin olacak şekilde gözetim altında tutulması gerekir.

38

40

41

43

43

TÜRKÇE 27

Kullanım sırasında ve sonrasında, cihazın ısınan parçalarına veya iç yüzeylerine dokunmayın – yanma riski vardır. Parçaları yeterince soğumadan, cihazın giysilerle veya diğer yanabilir maddelerle temas etmesine izin vermeyin.

Pişirme bittikten sonra cihaz kapağını açarken dikkatli olun, fırın kapağını tam açmadan sıcak havanın veya buharın azar azar çıkmasını bekleyin.

Cihazın kapağı kapalıyken, içindeki sıcak hava kontrol panelinin üzerindeki havalandırma deliklerinden dışarı verilir.

Havalandırma deliklerini tıkamayın.

Sıcak parçalara dokunmamak için dikkatli olarak, fırın tepsilerini ve aksesuarları fırın eldivenleriyle

çıkarmaya özen gösterin.

Cihazın içine veya yakınına yanıcı maddeler koymayınız; eğer cihaz yanlışlıkla çalıştırılırsa yangın çıkabilir.

Cihazın içinde, kapağı kapalı olan kavanozları veya kapları ısıtmayın ve pişirmeyin. İçerisinde oluşacak basınç kavanozun patlamasına neden olarak cihaza zarar verebilir.

Sentetik malzemeden yapılmış kaplar kullanmayın.

Aşırı ısınan sıvı ve katı yağlar kolayca alev alabilir. Bol katı veya sıvı yağı olan yemekler pişirirken daima tetikte olun.

Yemek kurutma işlemi sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.

Yemek pişirirken alkollü içecekler kullanılıyorsa (örn. rom, konyak, şarap), alkolün yüksek sıcaklıklarda buharlaştığını unutmayın. Bunun sonucunda alkolden çıkan buharlar, elektrikli ısıtma parçasıyla temas edince alev alabilir.

Beyaz eşyaların imhası

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle

üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Cihazı atmadan önce, elektrik kablosunu kesin.

Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin.

TÜRKÇE

Ürün tanımı

4

7

8

9

1

Kontrol paneli

2

3

4

Izgara ısıtma elemanı

5

Soğutma fanı (görünmez)

Üst ısıtma elemanı

Fırın arka lambası

Aksesuarlar

Tel ızgara

Pişirme tepsisi

1x

1x

2

3

1

5

6

6

Yuvarlak ısıtma elemanı (görünmez)

7

8

Fan

Alt ısıtma elemanı (görünmez)

9

Fırın kapağı

Damlama tepsisi

1x

Katalitik paneller

2x

28

TÜRKÇE

Kontrol paneli

29

A

A

B

C

Termostat düğmesi

1

B

2

C

3

Zamanlayıcı

Özel fonksiyonlar

Çocuk kilidi

Pişirme fonksiyonunun seçme düğmesi

Pişirme süresi

Pişirmenin bitiş saati

Günlük kullanım

Seçme düğmesini istediğiniz fonksiyona getirin, daha sonra termostat düğmesini saat yönünde çevirerek gerekli sıcaklığa getirin ve “ok” düğmesine basın. Fırın böylece çalışmaya başlar.

Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, fırın gösterge ekranındaki “ q

” gösterimi ( yanındaki) mesajı kaybolur. Pişirme bitiş saatine ulaşıldığında, düğmeleri “ 0 ” pozisyonuna getirin.

Izgarayı kullanırken, fırın termostatını

°C'ye getirmenizi öneririz. Bu değer, daha düşük yoğunlukta alev gerektiği zaman düşürülebilir.

Fırını çalıştırma

Fırının fişini prize ilk defa taktığınızda veya bir elektrik kesintisinden sonra taktığınızda, göstergede “

” mesajı görünür.

Saatin seçilmesi ve değiştirilmesi

1. “set” düğmesine basın. Göstergede saat yanıp söner.

2. Saati ayarlamak için “-” veya “+” düğmesine basın.

3. Dakikayı ayarlamak için “set” ve “-” veya “+” düğmesine basın.

4. Teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

Saati değiştirmek için:

Saat gösterge ekranın yanıp sönene kadar “ok” düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. Yukarıda açıklanan adımları tekrarlayın.

TÜRKÇE 30

Pişirme fonksiyonunu seçme

1. A düğmesini seçilen fonksiyona getirin.

Ekranda bu fonksiyon için ön-ayarlı sıcaklık değeri veya ızgara ve turbo ızgara fonksiyonları için güç seviyesi görüntülenir. Sıcaklığı veya ön-tanımlı güç seviyesini onaylamak için 3. aşamaya geçin.

2. Sıcaklığı değiştirmek için C düğmesini

çevirin.

Buz çözme fonksiyonu için direkt 3. aşamaya geçin.

3. Onaylamak için “ok” düğmesine basın; fırın çalışmaya başlar. Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında, sembolünün yanındaki sembol söner.

Sıcaklığı değiştirmek için:

1. İstenilen sıcaklığı seçmek için C düğmesini çevirin.

Önemli bilgiler

Her hangi bir seçimi iptal etmek için, A düğmesini “ 0 ” konumuna getirin. Alternatif olarak, fırını kapatmak ve önceden seçilen fonksiyonları muhafaza etmek için “set” düğmesine basın.

Pişirme süresinin seçilmesi

Fırını belirlenen süre kadar çalıştırmak için, pişirme süresini seçin (özel fonksiyonlar hariç diğer tüm fonksiyonlarda kullanılabilir).

Belirlenen süre sonunda, fırın otomatik olarak kapanır. Programlanabilen maksimum pişirme süresi 6 saattir.

1. "ok" düğmesine basarak teyit etmeksizin aşama 2'ye kadar fonksiyonu ve sıcaklığı seçin (bkz. “Pişirme fonksiyonlarının seçilmesi”).

2. “Set” düğmesine basın (göstergede pişirme süresi sembolünün yanındaki q

gösterimi yanar) ve “-” veya “+” düğmesini kullanarak 8 dakika içinde istenilen pişirme süresini seçin.

3. "Ok" düğmesine basarak seçimi teyit edin; fırın çalışır ve göstergede kalan pişirme süresi gösterilir.

4. Daha önceden ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için, C düğmesini döndürün.

Kalan pişirme süresini görüntülemeye dönmek için 5 saniye bekleyin.

mesajının Göstergede görüntülenmesi:

Ayarlanan süre sona erdikten sonra, bir sesli sinyal işitilir ve mesajı görüntülenir.

Fırın otomatik olarak kapanacaktır.

Pişirme süresini değiştirmek için, “-” veya

“+” düğmesini kullanın. "Pişirme süresinin seçilmesi" bölümündeki madde 3'e dönün.

1. A düğmesini “ 0 ” konumuna getirin.

Göstergede tekrar saat görünecektir

Pişirmenin bitiş süresinin ayarlanması

Bu fonksiyonu kullanarak, pişirmenin bitiş süresini ayarlamak mümkündür

Programlanabilen maksimum pişirme süresi

23 saat 59 dakikadır.

1. "Pişirme süresinin seçilmesi" bölümündeki madde 1 ve 2'de yazılı işlemleri uygulayın.

2. Pişirme bitiş süresini ayarlamak için

“set” düğmesine basın: q

sembolünün yanındaki gösterim yanar .

3. Pişirme bitiş saatini “-” veya “+” düğmesini kullanarak ayarlayın.

4. Pişirme bitiş saatini teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

Fırın, pişirmenin bitiş saatinden pişirme süresi çıkarılarak elde edilen saatte otomatik olarak çalışmaya başlar: göstergedeki q

Özel Fonksiyonlar

A düğmesini fonksiyonuna çevirin: sembolünün yanındaki p

gösterimi yanar.

Pizza

Bu, sabit °C sıcaklık sağlar ve pizza pişirmek için idealdir.

1. Göstergede "P1" mesajı görüntülenene kadar F düğmesini çevirin, 2 saniye sonra sıcaklık gösterimi °C olarak görüntülenir.

2. Teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

TÜRKÇE 31

3. °C sıcaklığa ulaşıldığında kontrol panelinde sembolünün yanındaki gösterim söner, fabrikada ayarlanmış olan 12 dakikalık süre göstergede yanıp söner ve bir sesli uyarı verilir.

4. Yemeği fırına yerleştirin.

5. Ön-ayarlı süreyi değiştirmek için “+” veya “-” düğmesini kullanın.

6. Teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

7. Ayarlanan süre sona erdikten sonra fırın kapanır, bir sesli sinyal işitilir ve mesajı görüntülenir.

Sıcak tutma

Bu, fırın içerisinde sabit 80°C'lik bir sıcaklığı muhafaza eder.

1. Göstergede mesajı görüntülenene kadar C düğmesini çevirin, 2 saniye sonra sıcaklık gösterimi 80°C olarak görüntülenir.

2. Teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

3. °C sıcaklığa ulaşıldığında kontrol panelinde sembolünün yanındaki gösterim söner, fabrikada ayarlanmış olan 5 dakikalık süre göstergede yanıp söner ve bir sesli uyarı verilir.

4. Yemeği fırına yerleştirin.

5. Ön-ayarlı süreyi değiştirmek için “+” veya “-” düğmesini kullanın.

6. Teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

7. Ayarlanan süre sona erdikten sonra fırın kapanır, bir sesli sinyal işitilir ve mesajı görüntülenir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı özelliği sadece fırın kullanılmadığında ayarlanabilir ve maksimum 6 saatlik bir süre ayarlamanızı sağlar.

Süre hatırlatma özelliğini ayarlamak için

1. A düğmesini “ 0 ” konumunda bırakın.

Göstergede saat görünür

2. “set” düğmesine basın. p

sembolünün yanındaki gösterim yanar . İstenilen süreyi ayarlamak için “-” veya “+” düğmelerini kullanın.

3. Seçimi teyit etmek için “ok” düğmesine basın.

Ayarlanan sürenin sonunda:

Bir sesli sinyal işitilir ve göstergede

“ok” düğmesine basın: Uyarı sesi kesilir

Göstergede tekrar saat görünecektir

Çocuk kilidi

1. A düğmesi “ 0 ” konumundayken “+” ve

“-” düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca. sembolünün yanındaki gösterim yanar.

2. Fırın fonksiyonları, çocuk kilidi aktif haldeyken çalışmayacaktır.

3. Kilidi iptal etmek için, madde 1'de açıklanan işlemleri tekrarlayın.

UYARI: Eğer gösterge ekranında gösterimi yanıp sönmeden gösterilirse, fırının kapatılması gerekmez. Dikkat ediniz.

TÜRKÇE 32

Fırın Fonksiyonları tablosu

Fonksiyon

0

FIRIN KAPALI -

Fonksiyonların açıklamaları

LAMBA Fırını lambasını yakmak için.

STANDART

IZGARA

Bu fonksiyon, yemeklerin yüzeyinin her yerinin eşit kızarmasını ve altıyla üstünün aynı gevreklikte olmasını sağlar. Tek bir rafta, sıvı ekleyerek yapılan pastaları tek bir rafta pişirmek (tuzlu veya tatlı) ve pizzaları bir veya iki rafta pişirmek içindir. İki rafı kullanarak pişirme yaparken, yiyeceğin her yanının aynı oranda pişmesi için pişirme esnasında yemeğin konumunu yarım tur döndürerek değiştirin. Fırını gerekli sıcaklığa önceden ısıtın ve ayarlanan sıcaklığa ulaşılınca yemeği fırına koyun. Tek bir rafta pişirme için alltan 2. rafı kullanmanızı tavsiye ederiz. İki rafta birden pişirmek için, 1. ve 3. katı kullanın.

Biftek, kebap ve sosis ızgara yapmak, sebze graten pişirmek ve ekmek kızartmak için kullanılır. Fırını dakika boyunca

ön-ısıtmaya tabi tutunuz. Pişirme için alttan 4. rafı kullanmanızı

öneririz. Et pişirirken, yağ sıçramalarını ve dumanları önlemek için damla tepsisine (alttan 3. rafta) biraz su koyun. Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.

TURBO IZGARA Büyük parça etlerin ızgarasını yapmak için kullanılır (rozbif ve diğer rosto etler). Pişirme işlemi sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır. Et pişirirken, alttan birinci/ikinci raf seviyesine yerleştirilmiş damlama tepsisine biraz su koymanızı öneririz.

KONVEKSİYON

LU PİŞİRME

-

Böylece duman ve yağ sıçramaları azalacaktır. Izgara sırasında eti ters çevirin. İdeal açıdan, pişirme sırasında et ters çevrilmelidir.

İçi kremalı (tatlı veya tuzlu) kek veya pastaları tek bir raf katında pişirmede kullanılır. Gerekirse, yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesi

BUZ ÇÖZME

FANLI HAVA

DOLAŞIMI için kapların yerini değiştirin.

Bu fonksiyon, yiyeceklerin buzunun oda sıcaklığında çözülmesini hızlandırmak için kullanılabilir. Kurumaması için, yiyecek ambalajıyla birlikte fırına konulmalıdır. Pişirme için orta rafın kullanımı tavsiye edilir.

Aynı pişirme sıcaklığında pişmesi gereken farklı yemekleri bile

(örn. balık, sebze yemekleri, kekler) aynı anda maksimum iki raf kullanarak pişirmek için. Bu fonksiyon, yemeklerin kokuları birbirine karışmadan pişirilmelerini sağlar. Tek bir rafta pişirmek için, alltan 2. rafı kullanmanızı tavsiye ederiz. İki rafta birden pişirmek için, fırını önceden ısıtarak 1. ve 3. rafı kullanın.

TÜRKÇE 33

Fonksiyon

ALTTAN ISITMA

+ FANLI HAVA

DOLAŞIMI

ÖZEL

FONKSİYON

Fonksiyonların açıklamaları

Altı gevrek, üstü yumuşak pişirme yapmak içindir. İçine sıvı malzeme konan kekleri, fırını önceden ısıtmak koşuluyla tek bir rafta pişirmek için idealdir (örn. turtalar, üzümlü kekler, lor kekleri ve ayrıca bol malzemeli pizzalar). Yemeği alttan 2. pişirme rafına koymanızı öneririz.

Bu ısıtma şekli ayrıca dondurulmuş gıdalar için de idealdir

(dondurulmuş pizza, cipsler, strudel, lazanya, vs.). Pişirilecek olan gıdanın ambalajının üzerindeki talimatlara bakınız.

S - Pizza: Ev yapımı pizza pişirmek için özel fonksiyondur. Alttan

2. rafı kullanın. Sıcaklık düğmesini “S - pizza” simgesine getirerek fırını önceden ısıtın; ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında yemeği fırına yerleştirin.

S - Holding (Bekletme): Yeni pişmiş yemekleri (örn. et, kızartmalar, meyveli pastalar) sıcak ve gevrek tutmak için idealdir.

Sıcaklık düğmesini “S - holding” simgesine getirin.

TÜRKÇE 34

Pişirme tabloları

Yemeğin türü Fonksi yon

TATLILAR, PASTALAR, VS.

Mayalı kekler

Tartlar

(cheesecake, kek, meyveli pay)

Kurabiye/tartlar

Ön ısıtma Raf (alttan)

X

X

2

1

Profiterol çöreği

Beze

Ekmek/pizza/ fokaçya

Pizza

Tatlı tartlar

(sebzeli tart, kiş)

Milföy börek/ milföy kuru pastalar

Lazanya, fırında makarna, canelloni, pide

Lazanya & Et

Et & Patates

Balık & Sebzeler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

1

3

2

3

3

3

2

Sıcaklık (°C) Pişirme süresi (dak.)

90

90

TÜRKÇE 35

Yemeğin türü

ET

Kuzu/Dana/Sığır/

Domuz 1 Kg

Tavuk/Tavşan/

Ördek 1 Kg

Hindi/Kaz 3 Kg

Fonksi yon

Ön ısıtma Raf (alttan)

X

X

X

BALIK

Fırında balık/ kağıtta (fileto, bütün)

SEBZE

Sebze dolmaları

(domates, kabak, patlıcan)

X

X

IZGARA fonksiyonlu pişirme tablosu

Yemeğin türü Fonksiyon Ön ısıtma

2

2

1/2

2

2

Raf (alttan)

Sıcaklık (°C)

Pişirme süresi (dak.)

Tost

Sebze graten

Balık fileto/ biftek

Sosis/kebap/ pirzola/ hamburger

Kızarmış tavuk

,3 Kg

Az pişmiş biftek 1 Kg

Kuzu budu/ incik

Fırında patates

X

X

X

X

4

3

3

4

2

3

3

3

Not: Pişirme sıcaklıkları ve süreleri sadece bilgi/kılavuz amaçlıdır.

Sıcaklık (°C) Pişirme süresi

(dak.)

TÜRKÇE 36

Temizlik ve bakım

TEMİZLİK

UYARI!

Asla buharlı temizleme cihazları kullanmayın.

Fırını sadece dokunulacak derecede soğukken temizleyin.

Cihazın elektrik fişini prizden çekin.

Fırının dışı i

ÖNEMLİ: Paslandırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu tür

ürünlerden biri kazara cihazla temas ederse, derhal nemli bir bezle temizleyin.

• Fırın yüzeylerini nemli bir bezle silin.

Çok kirli ise, suya birkaç damla bulaşık deterjanı ilave edin. Kuru bir bezle silerek kurulayın.

Fırının içi i

ÖNEMLİ: Aşındırıcı süngerler, metal kazıma aletleri veya bulaşık teli kullanmayın. Bunlar zamanla emaye yüzeylere ve fırının cam kapağına hasar verebilir.

• Her kullanımdan sonra fırının soğumasını bekleyin, ardından tercihen hâlâ hafif sıcakken temizleyerek, yemek artıkları

(örn. çok şekerli yiyecekler) nedeniyle biriken kir ve lekeleri temizleyin.

• Uygun fırın deterjanları kullanın ve

üreticinin talimatlarına harfiyen uyun.

• Cam kapağı uygun bir sıvı deterjanla temizleyin. Fırın kapağı, temizliği kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir

(bkz. BAKIM).

• En üstteki ızgara ısıtma elemanı (bkz.

BAKIM) alçaltılarak (sadece bazı modellerde), fırının tavanı temizlenebilir.

NOT: Su içeriği fazla olan yiyecekleri (örn. pizza, sebze, vs.) uzun süreli pişirirken, kapağın içinde ve contanın etrafında yoğuşma oluşabilir. Fırın soğuyunca, kapağın iç tarafını bir bezle veya süngerle kurulayın.

Aksesuarlar

• Kullanımdan hemen sonra aksesuarları deterjanlı suyun içine koyun, eğer hâlâ sıcaksa bunları fırın eldivenleriyle tutmayı unutmayın.

• Bir fırça veya sünger kullanılarak yemek artıkları kolayca çıkarılabilir.

Fırının arka duvarını ve katalitik yan panelleri (varsa) temizleme: i

ÖNEMLİ: Katalitik yüzeye zarar verebilecek ve kendi kendini temizleme

özelliğini bozabilecek aşındırıcı veya sert deterjanlar, sert fırçalar, bulaşık telleri veya fırın spreyleri kullanmayın.

• Önce fırını içi boş olarak, fan yardımlı fonksiyon ile °C’de yaklaşık 1 saat

çalıştırın.

• Ardından, cihazın soğumasını bekleyin ve yemek artıklarını bir süngerle temizleyin.

BAKIM

UYARI!

Güvenlik eldivenleri kullanın.

Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce fırının soğuk olduğundan emin olun.

Fırının elektrik fişini prizden çıkarın.

Kapağı çıkartmak için

1. Kapağı sonuna kadar açın.

2. Mandalları kaldırın ve gidebildiği kadar

öne doğru itin (Şekil 1).

Şekil 1

TÜRKÇE

3. Kapağı sonuna kadar kapatın (A), kaldırın (B) ve çevirerek (C) serbest kalmasını sağlayın (D) (Şekil 2, 3, 4).

A

Kapağı takmak için

1. Menteşeleri yuvalarına yerleştirin.

2. Kapağı sonuna kadar açın.

3. İki mandalı indirin.

4. Kapağı kapatın

Arka lambayı yenisiyle değiştirme

1. Fırının elektrik fişini prizden çıkarın.

37

B

Şekil 2

B

Şekil 3

C

Şekil 5

2. Lamba kapağını çevirerek çıkarın

(Şekil 5), lambayı değiştirin (lamba tipiyle ilgili nota bakın) ve lamba kapağını çevirerek yerine geri takın.

3. Fırının fişini tekrar prize takın.

NOT:

Sadece 25W/V tip E, T°C akkor ampul kullanın.

Ampuller IKEA Yetkili Servisinden elde edilebilir.

D

Şekil 4

TÜRKÇE 38

Servis çağırmadan önce

Sorun

Fırın çalışmıyor:

Olası neden

Elektrik beslemesi yok.

Çözüm

Elektrik olup olmadığını kontrol edin.

Fırının fişini elektrik prizine takın.

Fırının fişi elektrik prizine takılmamıştır.

Fırın kapağı kilitli ve açılmıyor (Nutid

OV9 – Framtid

OV9 versiyonu)

Fırın kapağı kilitli ve açılmıyor

(Framtid OV5

– Datid OV7 versiyonu)

Elektronik programlayıcı

çalışmıyor (Nutid ve Framtid OV9 versiyonu)

Seçme düğmesi “ 0 ” konumundadır.

Seçme düğmesi “ ” konumuna ayarlanmıştır.

Voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektrik arızası.

Seçme düğmesini çevirin ve bir pişirme fonksiyonu seçin.

Seçme düğmesini çevirin ve bir pişirme fonksiyonu seçin.

Hatanın giderilip giderilmediğini kontrol etmek için fırını kapatıp yeniden açın.

Voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektrik arızası.

Voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektrik arızası.

Framtid OV5 için

Fonksiyon düğmesini “ 0 ” konumuna getirin.

Zamanlayıcıyı 5 dakikaya ayarlayın ve fırın kapağının açılmasını bekleyin.

Datid OV7 için

Fonksiyon düğmesini F konumuna getirin.

Saati olarak ayarlayın (bkz.

“Kontrol paneli”).

Kapağın açılması için 2 dakika bekleyin.

Eğer elektronik programlayıcı

(modele bağlı) göstergede “F

HH” mesajı görüntülerse, en yakın

Yetkili Servise başvurun.

Bu durumda, “F” harfinden sonraki numarayı belirtin.

Standart bir yük ve pasta pişirme fonksiyonu ile enerji tüketimi kWs

TÜRKÇE 39

Yetkili Servisi aramadan önce:

1. "Servis çağırmadan önce" tablosundaki

önerilerin yardımıyla sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.

2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, cihazı kapatıp açın.

Yukarıdaki kontrollerden sonra arıza halen devam ediyorsa, IKEA Yetkili Servisi ile temasa geçin.

Şunları belirtin:

• arızanın kısa bir açıklaması;

• fırının tipi ve modeli;

• fırının sağ iç tarafındaki (fırın kapağı açıldığında görünür) servis numarasını

(bilgi etiketinde Service ifadesinden sonraki numara);

• tam adresiniz;

• telefon numaranız.

Eğer bir tamir yapılması gerekiyorsa, lütfen

IKEA Yetkili Servisine başvurun (orijinal yedek parçaların kullanılmasını ve tamirin doğru yapılmasını temin için).

TÜRKÇE

Teknik veriler

Boyutlar

Genişlik

Yükseklik

Derinlik

Kullanılabilir Hacim (L)

En geniş pişirme tepsisi alanı (net yüzey) cm

2

Üst + alt ısıtma elemanı W

Fanlı hava W

Izgara W

Özel Fonksiyon W

Fırın Lambası W

Toplam güç W

Fonksiyon sayısı

Enerji tüketimleri kWs

Teknik bilgiler cihazın içerisindeki bilgi etiketinde bulunmaktadır.

60

25

9

0,79

40

TÜRKÇE 41

Kurulum

Fırının ambalajını açtıktan sonra, nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan ve fırın kapağının düzgün kapanıp açıldığından emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın servisi arayın.

Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için, montaj aşamasında fırını sadece polistiren köpük kaidesinden çıkarın.

Montajın yapılacağı dolabın hazırlanması

• Fırına temas eden mutfak dolapları ısıya dayanıklı olmalıdır (en az 90ºC).

• Tüm dolap kesme işlerini fırını monte edileceği yere yerleştirmeden önce yapın ve tüm tahta kıymık ve talaşlarını temizleyin.

• Montajdan sonra, fırının alt kısmı artık erişilemiyor olmalıdır.

• Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için, tezgâh ile fırının üst kenarı arasındaki asgari açıklık mesafesini tıkamayın.

Genel tavsiyeler

Kullanmadan önce

Aksesuarların koruyucu karton ambalajlarını, filmlerini ve etiketlerini

çıkarın.

Aksesuarları fırından çıkarın ve koruyucu yağın ve yalıtım malzemelerinin kokusunu ve dumanını yok etmek için, fırını bir saat kadar °'de ısıtın.

Kullanım sırasında

Hasar verebileceğinden, kapağın

üzerine ağır cisimler koymayın.

Kapağa asılmayın ve tutacağına herhangi bir şey asmayın.

Fırının içini alüminyum folyoyla kaplamayın.

Sıcak bir fırının içine asla su dökmeyin; emaye kaplamasına zarar verebilir.

Fırın kaplarını veya tepsileri asla fırının tabanında sürüklemeyin, aksi halde emaye kaplama zarar görebilir.

Diğer cihazların elektrik kablolarının fırının sıcak kısımlarına dokunmadığından ve fırın kapağına sıkışmadığından emin olun.

Fırını atmosferik maddelere maruz bırakmayın.

TÜRKÇE

Kapak kilitleme aygıtı

Kapağı, kapak kilitleme aygıtı ile açmak için şekil 1'e bakınız.

Şekil 1

Kapak kilitleme aygıtı, aşağıdaki şekil dizileri izlenerek çıkarılabilir (bkz. Şekil 2).

42

Şekil 2

TÜRKÇE 43

Elektrik bağlantısı

Cihazın bilgi etiketinde belirtilen elektrik voltajının, evinizdeki voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin. Bilgi etiketi fırının ön tarafındadır (kapak açıldığında görünür)

Elektrik kablosunu değiştirme işleri (tip

H05 RR-F 3 x 1,5 mm

2

) mutlaka kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. IKEA yetkili servisi ile temas kurunuz.

Çevre ile ilgili konular

Ambalaj malzemesinin imhası

Ambalaj malzemesi % dönüştürülebilir niteliktedir ve geri dönüşüm simgesi ( ) ile işaretlenmiştir.

Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları,

çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

Ürünün imhası

Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik

Cihazlar (WEEE) ile ilgili /96/

EC Avrupa Yönergesi’ne uygun olarak işaretlenmiştir.

Bu cihazın uygun olmayan biçimde artık maddeye dönüştürülmesi, çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak potansiyel negatif sonuçlar doğurabileceğinden, elden çıkarma esnasında uygun prosedürlerin takip edilmesi şarttır.

Ürünün veya beraberindeki belgelerin

Enerji tasarrufu

Fırını sadece yemek tarifinizde veya pişirme tablosunda özel olarak belirtilmişse önceden ısıtın.

Isıyı çok daha iyi emdiklerinden dolayı koyu renk kaplamalı veya emaye pişirme kaplarını kullanın.

Fırını ayarlanan pişirme süresinden

dakika önce kapatın. Uzun süreli pişirilmesi gereken yemekler, fırın kapatıldıktan sonra bile pişmeye devam eder.

Uygunluk beyanı

Yiyeceklerle temas edecek şekilde tasarlanmış olan bu fırın Avrupa

Yönetmeliği ( ) no. /’e uygundur ve “Düşük Voltaj” yönergesi

/95/CE (73/23/CEE ve sonraki değişikliklerin yerine geçen) ve “EMC”

//CE koruma gerekliliklerine uygun bir şekilde tasarlanmış, üretilmiştir ve satılmıştır.

üzerindeki simgesi, bu cihazın ev atığı gibi işlem göremeyeceğini, elektrik ve elektronik cihazların geri dönüşümünde uzman olan bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

РУССКИЙ 44

Содержание

Информация по безопасности

Описание изделия

Панель управления

Повседневная эксплуатация

Таблицы приготовления

Чистка и уход

Если прибор не работает

Информация по безопасности

Очень важно соблюдать условия вашей личной безопасности и безопасности дру гих людей.

В данном руководстве и на самом прибо ре приведены важные указания и симво лы, касающиеся правил техники безопас ности при пользовании прибором. Необ ходимо всегда следовать этим указаниям и символам.

Символ опасности, указывающий на наличие возможного риска для пользователя прибора и других людей.

Все сообщения, относящиеся к вопросам соблюдения безопасности, сопровожда ются символом "Опасно", а также следую щими словами:

ОПАСНО!

Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она приведет к тяжелым травмам.

ВНИМАНИЕ!

Указание на ситуацию, представляющую опасность; если эта опасность не будет устранена, то она может стать причиной тяжелых травм.

Все указания по безопасности содержат сведения о конкретной возможной опас ности и о том, как уменьшить риск травм, повреждений и ударов электрическим то ком, которые может повлечь за собой не правильное пользование прибором. Не обходимо строго соблюдать правила, приведенные ниже.

Перед выполнением любой операции по установке необходимо отключать прибор от сети.

44

46

47

47

53

55

58

Технические данные

Установка

60

61

Подключение к электрической сети 63

Рекомендации по охране окружающей среды

ГАРАНТИЯ IKEA

63

64

Подключение к электрической сети и техническое обслуживание долж ны выполняться техническим специа листом в соответствии с инструкциями производителя и действующими мест ными нормами по безопасности. За прещается ремонтировать или заме нять любую из деталей прибора, за исключением случаев, конкретно ого воренных в руководстве.

Данный прибор должен быть обяза тельно заземлен в соответствии с дей ствующими нормами.

Кабель питания должен иметь доста точную длину для того, чтобы подклю чить прибор, встроенный в кухонную мебель, к электрической сети.

Согласно действующим правилам тех ники безопасности при установке при бора должен быть использован мно гополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Использование переходников и удли нителей не допускается.

При вынимании вилки из розетки за прещается тянуть за кабель питания.

После завершения установки электри ческие компоненты должны быть не доступны для пользователя.

Нельзя прикасаться к прибору влаж ными руками или другими частями тела и нельзя пользоваться им, буду чи разутыми.

РУССКИЙ 45

Этот прибор предназначен исключи тельно для приготовления пищи в быто вых условиях. Запрещается использо вать прибор для любых других целей

(например, для обогрева помещения).

Изготовитель снимает с себя всякую от ветственность в случае ненадлежащего использования прибора или неправиль ной настройки органов управления.

Не разрешается использование данно го прибора лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а так же лицами, не имеющими соответству ющего опыта и знаний, без надзора или предварительного обучения пользова нию оборудованием со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

Доступные части прибора во вре мя работы могут сильно нагреваться.

В связи с этим необходимо следить за тем, чтобы дети не подходили близко к прибору и не играли с ним.

Необходимо соблюдать осторожность и не касаться нагревательных элемен тов и внутренних поверхностей при бора при пользовании им, в против ном случае возможны ожоги. Следует исключать контакт с тканью или иным воспламеняющимся материалом до тех пор, пока все детали прибора не остынут до температуры, не представ ляющей опасности.

По окончании приготовления дверцу прибора следует открывать с особой осторожностью: перед тем, как выпол нять какие-либо действия, необходимо обеспечить постепенный выход горячего воздуха или пара. При закрытой дверце прибора выход горячего воздуха проис ходит через отверстие, расположенное над панелью управления. Не перекры вайте вентиляционные отверстия.

Необходимо пользоваться специаль ными рукавицами при извлечении из духовки кастрюль и других принадлеж ностей, следя при этом за тем, чтобы не касаться нагревающихся деталей.

Не храните огнеопасные материалы в духовке или вблизи нее, т.к. они мо гут воспламениться при ее случайном включении.

Нельзя разогревать или готовить про дукты в закрытых емкостях. Создава емое внутри емкости давление может привести к ее взрыву с последующим повреждением самого прибора.

Нельзя пользоваться емкостями из син тетических материалов.

Разогретые до высокой температуры жиры и масло могут легко воспламе ниться. Рекомендуется непрерывно сле дить за приготовлением блюд с боль шим количеством масла или жира.

Нельзя оставлять прибор без наблюде ния во время высушивания продуктов.

Если при приготовлении блюда ис пользуются спиртные напитки (ром, коньяк, вино и т.д.), следует помнить, что при высокой температуре про исходит испарение спирта. При этом не исключено воспламенение паров спирта при контакте с электрическим нагревательным элементом.

Утилизация старых электробытовых приборов

Данное изделие изготовлено из мате риалов, допускающих их переработку или повторное использование. Удале ние изделия в отходы должно выпол няться с соблюдением соответствую щих местных правил. Перед удалени ем изделия в отходы необходимо отре зать кабель питания.

Более подробную информацию о том, как следует обращаться с бытовыми элек троприборами, а также об их сдаче и пе реработке можно получить в соответству ющем местном учреждении, службе сбо ра бытового мусора или в магазине, в ко тором было приобретено это изделие.

РУССКИЙ

Описание изделия

4

7

8

9

1

Панель управления

2

3

4

Нагревательный элемент гриля

5

Охлаждающий вентилятор (не виден)

Верхний нагревательный элемент

Задняя лампочка

1

2

3

5

6

7

8

6

Кольцевой нагревательный элемент

(не виден)

9

Вентилятор

Нижний нагревательный элемент

(не виден)

Холодная дверца духовки

Принадлежности

Решетка Противень для сбора жира

46

1x

Противень для выпечки

1x

Каталитические панели

1x

2x

РУССКИЙ

Панель управления

47

A

A

B

C

Ручка термостата

1

B

2

C

3

Таймер

Специальные режимы

Функция "Замок от детей"

Ручка выбора режима приготовления

Время приготовления

Время окончания приготовления

Повседневная эксплуатация

Поверните ручку выбора режима духов ки на нужный режим, затем поверните по часовой стрелке ручку термостата на нужную температуру и нажмите кнопку

"ok". Духовка начнет работу.

После того как будет достигнута заданная температура, индикатор “ q

” рядом с на дисплее погаснет. По окончании при готовления поверните ручки на "0".

При использовании гриля рекомендует ся устанавливать ручку термостата на

°C. Эту величину можно уменьшить в лю бой момент, когда потребуется более низ кая температура.

Включение духовки

После первого подключения духовки к электрической сети или же после сбоя по дачи электроэнергии на дисплее отобра жается “

”.

Установка и изменение текущего вре мени

1. Нажмите кнопку "set". На дисплее при этом начнет мигать значение времени.

2. Нажмите кнопку "-" или "+" для зада ния значения часов.

3. Нажмите кнопку "set" и "- или "+ для задания значения минут.

4. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния сделанного выбора.

РУССКИЙ 48

Изменение значения времени

Нажмите кнопку "ok" и не отпускайте ее в течение 3 секунд - до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать значение часов.

Повторите описанные выше действия.

Выбор режима приготовления

1. Поверните ручку "A" в положение, со ответствующее нужному режиму. На дисплее высветится предустановлен ное для этого режима значение тем пературы или уровня мощности в ре жимах "Гриль" и "Турбогриль". Если вы хотите оставить предустановлен ное значение температуры или уровня мощности, перейдите к п. 3.

2. Поверните ручку "С" для изменения температуры.

При использовании режима "Размора живание" сразу перейдите к п. 3.

3. Нажмите “ok” для подтверждения, и ду ховка начнет работу. Индикатор ря дом с гаснет при достижении задан ной температуры.

Изменение температуры

1. Поверните ручку "С" на нужную тем пературу.

Важные замечания

Для отмены любого сделанного выбо ра поверните ручку "С" на "0". В каче стве альтернативного варианта можно на жать кнопку "set" для выключения духов ки с сохранением всех выбранных ранее режимов.

Выбор продолжительности приготовления

Выберите продолжительность приготов ления (доступную для всех режимов кроме специальных), если вы хотите, чтобы ду ховка была включена в течение опреде ленного интервала времени. По истече нии заданного времени духовка автома тически выключается. Максимальное про граммируемое значение продолжительно сти приготовления составляет 6 часов.

1. Задайте нужные режим и температу ру приготовления (см. раздел "Выбор режима приготовления") до пункта 2 без подтверждения с помощью кнопки

"ok".

2. Нажмите кнопку "set" (на дисплее за горается индикатор " q

", соответствую щий символу продолжительности при готовления ) и в течение максимум

8 минут после этого выберите продол жительность приготовления, пользуясь кнопками “-” и “+”.

3. Нажмите кнопку “ok” для подтвержде ния сделанного выбора; после этого духовка включится, а на дисплее вы светится время, остающееся до конца приготовления.

4. Для изменения ранее заданной темпе ратуры поверните ручку "С".

Для возврата к режиму индикации остающегося времени приготовления подождите 5 секунд.

на дисплее: Появления сообщения

По истечении заданного времени подает ся звуковой сигнал и на дисплее высвечи вается сообщение .

Духовка автоматически выключается.

Продолжительность приготовления мож но изменить, нажимая кнопку "-" или "+".

Вернитесь к п. 3 раздела "Выбор продол жительности приготовления".

1. Поверните ручку "A" на " 0”.

Дисплей вернется в режим индикации времени суток.

Выбор времени окончания приготовления

Эта функция позволяет задавать время окончания приготовления. Максимальное программируемое значение времени со ставляет 23 часа 59 минут.

1. Выполните действия, указанные в пп. 1 и 2 раздела "Выбор продолжительно сти приготовления".

РУССКИЙ 49

2. Нажмите кнопку “set” для задания вре мени окончания приготовления: при этом загорится индикатор " q

" рядом с символом .

3. Задайте время окончания приготовле ния, нажимая кнопку "-" или "+".

4. Нажмите кнопку "ok" для подтверж дения заданного времени окончания приготовления.

Духовка автоматически включится в мо мент времени, равный времени окончания приготовления минус продолжительность приготовления: при этом на дисплее по следовательно загорятся индикаторы " q

" над символами .

Специальные режимы

Поверните ручку "A" на режим : инди катор " p

" загорится рядом с символом .

Пицца

Режим работы при постоянной темпера туре °C, идеальный для приготовле ния пиццы.

1. Поворачивайте ручку "F" до тех пор, пока на дисплее не высветится символ

"P1", за которым через 2 секунды по следует предустановленное значение температуры °C.

2. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния выбора.

3. Индикатор рядом с символом на дисплее погаснет, когда будет достиг нута температура °C, при этом на дисплее будет мигать предустановлен ное значение продолжительности при готовления, равное 12 минутам; одно временно будет подаваться звуковой сигнал.

4. Поместите блюдо в духовку.

5. Продолжительность приготовления можно изменить, нажимая кнопку "-" или "+".

6. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния выбора.

7. По истечении заданного времени ду ховка выключается, подается звуко вой сигнал, и на дисплее высвечивает ся сообщение .

Поддержание блюд в горячем состоянии

Этот режим позволяет поддерживать в ду ховке постоянную температуру равную

80°C.

1. Поворачивайте ручку "С" до тех пор, пока на дисплее не появится сообще ние , за которым через две секунды последует предустановленное значе ние температуры 80°C..

2. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния выбора.

3. Индикатор рядом с символом на дисплее погаснет, когда будет достиг нута температура 80 °C, при этом на дисплее будет мигать предустановлен ное значение времени, равное 5 ми нутам; одновременно будет подаваться звуковой сигнал.

4. Поместите блюдо в духовку.

5. Время можно изменить, нажимая кноп ку "-" или "+".

6. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния выбора.

7. По истечении заданного времени ду ховка выключается, подается звуко вой сигнал, и на дисплее высвечивает ся сообщение .

Таймер

Таймер-счетчик минут может использо ваться только при выключенной духов ке; максимальное устанавливаемое время равно 6 часам.

Установка таймера:

1. Поверните ручку "A" на " 0 ”. Дисплей покажет текущее время.

2. Нажмите кнопку "set". При этом заго рится индикатор " p

" рядом с симво лом . Задайте нужное время с помо щью кнопки "-" или "+".

3. Нажмите кнопку "ok" для подтвержде ния выбора.

РУССКИЙ

По истечении заданного времени:

Подается звуковой сигнал, и на дис плее мигает сообщение

.

го сигнала прекратится. Дисплей вер нется в режим индикации текущего времени.

Функция "Замок от детей"

1. При ручке A, установленной на “ 0 ”, одновременно нажмите кнопки “+” и

“-” на 5 секунд. При этом загорится ин дикатор рядом с символом .

2. После включения функции "Замок от детей" органы управления духовкой блокируются, и пользование ею стано вится невозможным.

3. Для отключения блокировки повторите действия, описанные в п. 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на дисплее по являются немигающие черточки

, это необязательно означает, что духовка выключена. Будьте внимательны.

50

РУССКИЙ 51

Таблица режимов работы духовки

Режим

0

ДУХОВКА

ВЫКЛЮЧЕНА

ПОДСВЕТКА

-

Описание режима

Включение внутреннего освещения духовки.

ОБЫЧНЫЙ

ГРИЛЬ

ТУРБОГРИЛЬ

ПОДРУМЯНИ -

ВАНИЕ (ВЫПЕ -

КАНИЕ С КОН -

ВЕКЦИЕЙ)

РАЗМОРАЖИ -

ВАНИЕ

Этот режим позволяет готовить блюда с одинаково пропеченными и хрустящими верхом и низом. Для приготовления пирогов с мягкой начинкой (сладкой и несладкой), пиццы на одном или двух уровнях. В случае одновременного использования двух уровней, для достижения более однородных условий при приготовлении, следует поменять местами приготавливаемые блюда по прошествии половины времени приготовления. Предварительно нагрейте духовку до нужной температуры и поместите приготавливаемое блюдо в духовку после того, как будет достигнута заданная температура. Для приготовления на одном уровне рекомендуется использовать 2-й уровень. Для приготовления на двух уровнях используйте 1-й и 3-й уровни.

Предназначен для жарки стейков, мяса на шампурах, сосисок, обжаривания овощей в сухарях и поджаривания хлеба.

Прогрейте предварительно духовку в течение минут.

Рекомендуется устанавливать приготавливаемое блюдо на 4-й уровень снизу. При жарке мяса рекомендуется устанавливать на 3-й уровень снизу противень для сбора жира для стекающего при приготовлении сока. Дверца духовки должна оставаться закрытой в течение всего времени приготовления.

Жарка крупных кусков мяса (ростбиф, жаркое). В процессе приготовления блюд дверца духовки должна оставаться закрытой. Налейте немного воды на противень для сбора жира, установив его на первую/вторую полку снизу. Это позволяет уменьшить разбрызгивание жира и количество дыма. Переворачивайте мясо в процессе его приготовления.

При приготовлении мясо всегда следует переворачивать.

Для приготовления пирогов с мягкой начинкой (сладкой и несладкой) на одном уровне.. Рекомендуется, при необходимости, менять местами приготавливаемые блюда для достижения более однородных условий приготовления.

Этот режим используется для ускорения размораживания продуктов. Чтобы предотвратить высыхание продуктов, оставьте их в упаковке. Рекомендуется использовать для приготовления среднюю полку.

РУССКИЙ 52

Режим

КОНВЕКЦИЯ

НИЖНИЙ

НАГРЕВ +

КОНВЕКЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

РЕЖИМ

Описание режима

Используется для одновременного приготовления различных блюд, требующих одинаковой температуры (например, рыбы, овощей, тортов) максимум на двух уровнях. Этот режим позволяет готовить без передачи запахов с одного блюда на другое. Для приготовления на одном уровне рекомендуется использовать 2-й уровень. Для приготовления на двух уровнях используйте 1-й и 3-й уровни, предварительно нагрев духовку.

Используется для приготовления блюд с хрустящим низом и мягким верхом. Идеальный режим для выпекания кондитерских изделий с мягкой начинкой и без полуфабриката-основания (например, тортов, сливовых пирогов, чизкейков, а также пицц с большим количеством начинки) на одном уровне. Перед началом приготовления выполните предварительный нагрев духовки. Рекомендуется размещать блюдо на 2-м уровне снизу.

Этот режим также прекрасно подходит для приготовления замороженных блюд (замороженной пиццы, картофеля, штруделя, лазаньи и др.). Соблюдайте инструкции, приведенные на упаковках с такими продуктами.

S - Пицца: Специальный режим для домашнего приготовления пиццы. Используйте 2-й уровень снизу. Предварительно нагрейте духовку, повернув ручку термостата на символ “S - пицца”; по достижении нужной температуры поместите блюдо в духовку.

S - Выдерживание: Идеальный режим для поддержания блюд (например, мяса, картофеля фри, открытых пирогов) в горячем состоянии с хрустящей корочкой. Поверните ручку термостата на символ “S - выдерживание”.

РУССКИЙ 53

Таблицы приготовления

Вид продукта Режим Предвари тельный нагрев

ВЫПЕЧКА, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И Т.П.

X Торты из дрожжевого теста

Пироги с начинкой

(чизкейк, штрудель, фруктовый пирог)

Печенье/небольшие торты

X

X

X

Полка

(считая снизу)

2

1

3

Эклеры

Безе

Хлеб/пицца/лепешки

Пицца

Пироги с несладкой начинкой (с овощами, типа киш)

Волованы/соленое печенье из слоеного теста

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

2

2

2

1

3

3

Лазанья, макаронные из делия, запекаемые в ду ховке, каннеллони (сорт макарон), открытые пи роги

Лазанья и мясо

Мясо и картофель

Рыба и овощи

X

X

X

Температура

(°C)

Время при готовления

(мин)

90

90

РУССКИЙ 54

Вид продукта

МЯСО

Баранина/телятина/ говядина/свинина, 1 кг

Курица/кролик/утка, 1 кг

X

X

2

2

Индейка/гусь, 3 кг X 1/2

РЫБА

Рыба, запеченная в духовке/в фольге (филе, целиком)

ОВОЩИ

Фаршированные овощи

(помидоры, цукини, баклажаны)

X

X

2

2

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ "ГРИЛЬ"

Вид продукта

Тосты

Режим Предвари тельный нагрев

X

Полка

(считая снизу)

4

Запеканка из овощей

Рыба (филе, кусками)

X

X

3

3

X 4 Колбаски/шашлыки/ ребрышки/гамбургеры

Жареная курица, ,3 кг

Ростбиф с кровью, 1 кг

Баранья нога/рулька

Жареный картофель

Режим Предвари тельный нагрев

Полка

(считая снизу)

2

3

3

3

Температура

(°C)

Время при готовления

(мин)

Температура

(°C)

Время при готовления

(мин)

Примечание: температура и время приготовления указаны ориентировочно.

РУССКИЙ 55

Чистка и уход

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте для чистки духовки пароочистители.

Выполняйте чистку духовки только после того, как она остынет.

Отключите прибор от электросети.

Внешние поверхности духовки i

ВНИМАНИЕ!

Не используйте коррозионные или абразивные моющие средства. При случайном попадании таких средств на поверхность духовки немедленно протрите ее влажной тряпкой.

• Чистите поверхность духовки, протирая ее влажной тряпкой. При сильном загрязнении добавляйте в воду несколько капель средства для мытья посуды. В завершение чистки насухо вытрите духовку сухой тряпкой.

Внутренние поверхности духовки i

ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные губки или металлические скребки и мочалки.

Использование таких средств приводит со временем к повреждению эмалированных покрытий и стекла дверцы.

• После каждого использования необходимо дать духовке остыть и очистить ее (предпочтительнее, пока духовка еще теплая) от следов нагара и пятен, которые могут появляться при пригорании остатков продуктов

(например, продуктов с высоким содержанием сахара).

• Пользуйтесь чистящими средствами, предназначенными специально для духовок, и строго придерживайтесь указаний изготовителя.

• Для мытья стекла дверцы духовки пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами. Для удобства чистки духовки можно снять дверцу

(см. раздел "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ").

• Для удобства чистки верхней панели камеры духовки можно опустить верхний нагревательный элемент гриля (см. раздел

"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"; только в некоторых моделях).

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате длительного приготовления продуктов с высоким содержанием влаги (например, пиццы, овощей и т.п.) на внутренней стороне дверцы и около дверной прокладки может образовываться конденсат. После того как духовка остынет, необходимо вытереть дверцу изнутри, пользуясь тряпкой или губкой.

Принадлежности

• Сразу же после использования принадлежностей поместите их в воду со средством для мытья посуды; если принадлежности еще горячие, пользуйтесь кухонными рукавицами.

• Остатки пищи легко удалить с помощью щетки или губки.

Чистка задней стенки и боковых каталитических панелей (если предусмотрены) i

ВНИМАНИЕ!

Не используйте коррозионные или абразивные моющие средства, жесткие щетки, металлические мочалки для чистки посуды или спреи, которые могут повредить поверхность каталитических панелей и нарушить ее способность к самоочищению.

• Включите пустую духовку в режиме конвекции и дайте ей поработать при

°C в течение примерно одного часа.

РУССКИЙ

• После того как духовка остынет, удалите остатки продуктов губкой.

УХОД

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь кухонными рукавицами.

Перед проведением нижеописанных операций убедитесь в том, что духовка остыла.

Отсоедините духовку от сети электропитания.

Снятие дверцы

1. Полностью откройте дверцу духовки.

2. Поднимите фиксаторы и нажмите на них до упора (Рис. 1).

B

B

Рис. 3

C

56

Рис. 1

3. Закройте дверцу до упора (A), поднимите (B) и поверните (C) ее так, чтобы снять (D) (Рис. 2, 3, 4).

D

Рис. 4

Установка дверцы на место

1. Вставьте петли в свои гнезда.

2. Полностью откройте дверцу духовки.

3. Опустите оба фиксатора.

4. Закройте дверцу

A

Рис. 2

РУССКИЙ

Замена задней лампочки

1. Отсоедините духовку от сети электропитания.

Рис. 5

2. Открутите плафон лампочки (Рис. 5), замените лампочку (см. тип лампочки в примечании) и снова закрутите плафон.

3. Отсоедините духовку от сети электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только лампочки накаливания 25 Вт/ В с цоколем E,

T °C.

Лампочки такого типа можно приобрести в сервисных центрах IKEA.

57

РУССКИЙ 58

Если прибор не работает

Неисправность

Духовка не работает:

Дверца духовки заблокирована, и блокировка не снимается (модели

Nutid OV9 –

Framtid OV9)

Дверца духовки заблокирована, и блокировка не снимается (модели

Framtid OV5 –

Datid OV7)

Возможная причина

Ручка выбора режима духовки установлена в положение “ 0 ”.

Ручка выбора режима духовки установлена в положение “ ”.

Электрическая неисправность, вызванная нестабильностью напряжения сети.

Способ устранения

Отсутствует электропитание Проверьте наличие напряжения в сети

Сетевой шнур духовки не включен в розетку электропитания.

Подключите духовку к электрической сети.

Установите ручку выбора режима духовки в положение, соответствующее какому-либо режиму приготовления.

Установите ручку выбора режима духовки в положение, соответствующее какому-либо режиму приготовления.

Выключите и вновь включите духовку, чтобы проверить, не исчезла ли неполадка.

Электрическая неисправность, вызванная нестабильностью напряжения сети.

Не работает электронный программатор

(модели Nutid и

Framtid OV9)

Электрическая неисправность, вызванная нестабильностью напряжения сети.

Для модели Framtid OV5

Установите ручку выбора режима в положение “ 0 ”.

Установите таймер на 5 минут и дождитесь разблокировки дверцы.

Для модели OV7

Установите ручку выбора режима в положение F .

Установите часы на

(см. “Панель управления”).

Подождите 2 минуты, по истечении этого времени дверца будет разблокирована.

Если на электронном программаторе

(если таковой имеется) высвечивается "F НН", обратитесь в ближайший сервисный центр.

При этом сообщите число, следующее за буквой F.

Потребление электроэнергии при стандартной загрузке в режиме "Выпекание", кВтч.

РУССКИЙ 59

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

1. Попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям, приведенным в таблице "Если прибор не работает".

2. Выключите прибор и включите его снова, чтобы проверить, устранена ли неисправность.

Если после проведения описанных выше проверок вам не удалось устранить неисправность, обратитесь в сервисный центр IKEA.

При этом сообщите:

• краткое описание неисправности;

• тип и модель духовки;

• сервисный номер (число после слова

"Service" на паспортной табличке, расположенной с правой стороны на внутренней стенке духовки; она видна при открытой дверце духовки);

• ваш полный адрес;

• ваш номер телефона.

В случае необходимости ремонта духовки обращайтесь в сервисный центр IKEA (это гарантирует использование фирменных запасных частей и правильность выполнения ремонта прибора).

РУССКИЙ 60

Технические данные

Размеры

Ширина

Высота

Глубина

Полезный объем, л

Площадь самого большого противня, см2

Верхний + нижний нагревательные элементы, Вт

Конвекция, Вт

Гриль, Вт

Специальный режим, Вт

Лампочка освещения духовки, Вт

Общая номинальная мощность, Вт

Число режимов

Потребление электроэнергии, кВтч

60

25

9

0,79

Технические данные приведены на паспортной табличке, находящейся внутри прибора.

РУССКИЙ 61

Установка

После распаковки духовки проверьте, не была ли она повреждена во время транспортировки, и убедитесь в том, что дверца закрывается должным образом.

В случае возникновения любых вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Во избежание повреждений снимайте духовку с основания из полистирола только перед установкой.

Подготовка мебели к установке

• Кухонная мебель, находящаяся в непосредственном контакте с духовкой, должна быть устойчива к высоким температурам (не менее 90

°C).

• Вырежьте в мебели выемку для встраивания перед установкой духовки и удалите все опилки и стружку.

• После завершения установки доступ к нижней части духовки должен быть невозможен.

• Для того чтобы духовка работала должным образом, зазор между ее верхней панелью и рабочей поверхностью (столешницей) должен всегда оставаться свободным.

Общие рекомендации

Перед первым использованием прибора

Удалите защитные картонные прокладки, защитную пленку и этикетки, наклеенные на принадлежности духовки.

Выньте принадлежности из духовки и разогрейте ее до °C и оставьте при этой температуре на час, чтобы устранить запах и дым, выделяемые изоляционным материалом и защитной консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации

Не ставьте тяжелые предметы на дверцу; это может привести к ее повреждению.

Не опирайтесь на дверцу духовки и не вешайте никаких предметов на ручку дверцы.

Не закрывайте внутренние поверхности духовки фольгой.

Никогда не лейте воду в горячую духовку, это может привести к повреждению эмалированного покрытия.

Ни в коем случае не двигайте кастрюли и сковороды по дну духовки, в противном случае можно поцарапать эмалированное покрытие.

Следите за тем, чтобы электрические провода других электроприборов, находящихся около духовки, не касались ее нагревающихся частей и не застревали в дверце духовки.

Не допускайте, чтобы духовка подвергалась воздействию атмосферных агентов.

РУССКИЙ

Устройство блокировки дверцы

На рис. 1 показано, как открывать дверцу, снабженную устройством блокировки дверцы.

Рис. 1

Устройство блокировки дверцы дверцы можно снять, выполнив определенную последовательность операций (см. Рис. 2).

62

Рис. 2

РУССКИЙ 63

Подключение к электрической сети

Проверьте, чтобы напряжение, указанное на паспортной табличке прибора, соответствовало напряжению сети в вашем доме. Паспортная табличка установлена в передней части духовки

(видна при открытой дверце)

Замена кабеля питания (типа H05 RR-F 3 x 1,5 мм

2

) должна выполняться только квалифицированным электриком.

Обратитесь в сервисный центр IKEA.

Рекомендации по охране окружающей среды

Утилизация упаковочных материалов

Упаковочный материал может быть подвергнут %-ной вторичной переработке, о чем свидетельствует соответствующий символ ( ). Не следует выбрасывать различные части упаковки вместе с бытовым мусором.

Они должны быть переработаны в соответствии с действующими местными нормами.

Утилизация изделия

Данное изделие имеет маркировку в соответствии с Европейской директивой /96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ на самом изделии или на сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Изделие следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации..

Экономия электроэнергии

Пользуйтесь функцией предварительного нагрева только в том случае, если это указано в таблице рекомендаций по приготовлению блюд или в используемом рецепте.

Пользуйтесь темными эмалированными формами для выпечки, обеспечивающими эффективное поглощение тепла.

Выключайте духовку за минут до истечения заданного времени приготовления. Процесс приготовления будет продолжаться и после выключения духовки.

Декларация соответствия

Данная духовка предназначена для контакта с пищевыми продуктами и соответствует положениям Регламента

Европейского Союза ( )

№ / Прибор разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями по безопасности Директивы по низковольтному оборудованию

/95/EС (заменяющей Директиву

73/23/EEC и последующие изменения), требованиями по защите

Директивы по электромагнитной совместимости (ЭМС) //EС.

РУCCКИЙ 64

Norrkoping

Название и адрес фабрики-производителя

Завод: Whirlpool Sweden AB

Адрес: Box

S 17 Норркопинг

Швеции

Сделано в Швеции

Единственный импортёр, уполномоченный изготовителем на территории Российской Федерации:

ООО “ИКЕА ТОРГ” Фактический и юридический адреса ,

Московская область, funduszeue.info, мкр. ИКЕА, корп. 1, тел.

ГАРАНТИЯ IKEA

Срок действия гарантии IKEA

Гарантийный срок на бытовую технику, которая продается под торговой маркой

IKEA, составляет пять (5) лет. Исключение составляют товары серии LAGAN/ЛАГАН, на них Гарантия составляет два (2) года.

Гарантия начинает действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и даты покупки.

На какую бытовую технику не распространяется пятилетняя (5 лет) гарантия IKEA?

Данная гарантия не распространяется на бытовую технику LAGAN/ЛАГАН, а также технику, приобретенную в магазине

IKEA до 1 августа года – на них распространяется двухлетняя гарантия

(2 года).

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией

IКЕА.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине IKEA. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в пункте

«Что не покрывает данная гарантия?».

В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов. При данных условиях применимы нормы ЕС (№

99/44/EG) и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании IKEA.

Что IKEA делает, чтобы устранить неисправность?

Сервисная служба, уполномоченная компанией IKEA, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией.

Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба IKEA или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

Что не покрывает данная гарантия?

• Естественный износ;

• Умышленные повреждения;

РУCCКИЙ 65

повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;

• Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;

• Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.

• Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.

• Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр представит заключение, что причиной повреждений был производственный брак).

• Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.

• На ремонт, выполненный не уполномоченными обслуживающими организациями либо не авторезированными сервис партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.

• На ремонт вследствие неправильной установки.

• На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара.

• Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно отвозит товар домой или по другому адресу, IKEA не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все повреждения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA (но не в рамках данной гарантии).

• Условия выполнения установки бытовой техники IKEA, за исключением случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей.

При покупке бытовой техники в IKEA услуга первоначальной установки не включена в стоимость товара. Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры осуществляют ремонт или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизированные сервис-партнеры обязуются при необходимости выполнить повторную установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора, заменяющего неисправный.

Данные ограничения не

РУCCКИЙ 66

распространяются, если установка была произведена квалифицированным специалистом, с использованием оригинальных запасных частей для адаптации бытовой техники к требованиям технической безопасности другой страны ЕС.

Применимость законодательства конкретной страны

Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или даже превышает все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах. Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права потребителя, устанавливаемые законодательством конкретной страны.

Зона действия

Если изделие было куплено в одной стране ЕС и перевезено в другую страну

ЕС, гарантийное обслуживание будет производиться на условиях, действующих во второй стране. Обязательства по сервису в рамках гарантии выполняются только в случае, если изделие было установлено с соблюдением следующих требований: стране, где клиент обратился за гарантийным обслуживанием;

- технических требований, принятых в стране, где клиент обратился за гарантийным обслуживанием;

- правил техники безопасности, приведенных в инструкциях по сборке и в руководстве пользователя.

Сервисный центр, авторизованный IKEA

Вы можете обращаться к поставщикам гарантийных услуг IKEA по следующим вопросам:

1.

подача заявки на выполнение гарантийного ремонта;

2.

Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине IKEA, в кухонную мебель IKEA;

3.

За разъяснением функций и правил эксплуатации техники, купленной в магазине IKEA.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.

Как связаться с нами, если вам нужна наша помощь

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком сервисных центров, авторизированных IКЕА, который представлен на последней странице этой инструкции

Для ускорения обслуживания просим вас звонить по телефонам, указанным на последней странице данной гарантии. При этом просьба указывать 8-значный артикульный номер товара IKEA и

значный серийный номер изделия, приведенные на заводской этикетке.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием. В чеке так же указаны название изделия и его артикульный номер (8-значный код изделия).

Нужна дополнительная помощь?

По всем дополнительным вопросам, не касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина

IKEA. Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы перед обращением.

SLOVENSKY 67

Obsah

Bezpečnostné informácie

Opis spotrebiča

Ovládací panel

Každodenné používanie

Tabuľky príprav jedál

Čistenie a údržba

Bezpečnostné pokyny

Vaša bezpečnosť i bezpečnosť iných osôb je veľmi dôležitá.

Tento návod a samotný spotrebič poskytu jú bezpečnostné upozornenia, ktoré si musí te prečítať a vždy dodržiavať.

Toto je symbol nebezpečenstva, týkajúci sa bezpečnosti, ktorý používa teľov upozorňuje na možné riziká hroziace ich osobe a iným.

Všetky bezpečnostné upozornenia sú ozna čené symbolom nebezpečenstva a nasledu júcimi termínmi:

NEBEZPEČENSTVO!

Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, spôsobia vážne zranenia.

VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečné situácie, ktoré, ak sa im nepredíde, by mohli spôsobiť vážne zranenia.

Vo všetkých bezpečnostných varovaniach sa uvádzajú podrobnosti týkajúce sa potenciál neho rizika, ako aj odporúčania, ako pred chádzať riziku poranenia, poškodenia ma jetku a ako predchádzať zasiahnutiu elek trickým prúdom následkom nesprávneho používania spotrebiča. Dôsledne dodržia vajte nasledujúce pokyny:

Pred vykonávaním akéhokoľvek úko nu montáže musíte spotrebič odpojiť od elektrickej siete.

Elektrické zapojenie a údržbu musí vy konávať kvalifikovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi bez pečnostnými predpismi. Nikdy neopra vujte ani nevymieňajte žiadnu časť spot rebiča, ak to nie je špecificky uvedené v návode na obsluhu.

67

69

70

70

75

77

Čo robiť, ak

Technické údaje

Inštalácia

Elektrické zapojenie

Ochrana životného prostredia

ZÁRUKA IKEA

Podľa platných predpisov musí byť spot rebič uzemnený.

Prívodný elektrický kábel musí byť dosta točne dlhý na zapojenie spotrebiča po jeho umiestnení do výklenku, aby dosia hol až k napájacej elektrickej zásuvke.

Pri inštalácii v súlade s bezpečnostný mi predpismi namontujte na dostup né miesto vypínač, ktorý dokáže vyp núť všetky póly, so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm

Nepoužívajte rozdvojky ani predlžova cie káble.

Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky elek trickej siete naťahajte za prívodný ká bel.

Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.

Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými čas ťami tela, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy.

Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu jedál. Nie je po volené žiadne iné jeho použitie (napr.: na vykurovanie miestností). Výrobca od mieta akúkoľvek zodpovednosť za ško dy v prípade nesprávneho používania alebo nesprávneho nastavenia ovláda cích prvkov.

Spotrebič nesmú používať osoby (vráta ne detí) s obmedzenými fyzickými, zmys lovými a rozumovými schopnosťami ale bo osoby, ktoré nevedia spotrebič pou žívať a neboli o jeho používaní pouče né osobami zodpovednými za ich bez pečnosť.

79

81

82

84

84

85

SLOVENSKY 68

Prístupné časti sa počas používania môžu veľmi zohriať. Malým deťom ne dovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču a dohliadajte na ne, aby sa s ním nehrali.

Počas používania spotrebiča a po jeho skončení sa nedotýkajte ohrievacích článkov ani vnútorného povrchu - hro zí nebezpečenstvo popálenín. Nedovoľ te, aby sa spotrebič dostal do kontak tu s tkaninami alebo iným horľavým ma teriálom, kým sa komponenty dostatoč ne neochladia.

Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča pozor, ne chajte postupne uniknúť horúci vzduch alebo paru a až potom siahajte do rúry.

Keď sú dvierka spotrebiča zatvorené, horúci vzduch uniká otvormi nad ovlá dacím panelom. Vetracie otvory neza krývajte.

Pri vyberaní nádob a príslušenstva z ho rúcej rúry používajte ochranné rukavice, nedotýkajte sa ohrievacích článkov.

Neukladajte horľavé materiály na spot rebič alebo do jeho blízkosti, pri náhod nom vypnutí spotrebiča môže vypuknúť požiar.

Nezohrievajte ani nevarte v rúre uzavre té nádoby ani poháre. Tlak, ktorý vznik ne vnútri obalu, môže spôsobiť výbuch nádoby a poškodenie spotrebiča.

Nepoužívajte plastové nádoby.

Prehriaty tuk a olej sa môžu vznietiť. Pri príprave jedál s vysokým obsahom tukov a oleja dávajte pozor.

Počas sušenia potravín nenechávajte rúru bez dozoru.

Ak pri príprave jedál používate alko holické nápoje (napríklad rum, koňak, víno a pod.), pamätajte, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Môže tým vzniknúť riziko vznietenia uvoľne ných alkoholových výparov pri kontakte s elektrickým ohrievacím článkom.

Likvidácia domácich spotrebičov

Tento spotrebič je vyrobený z recyklo vateľných a znovu použiteľných mate riálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestny mi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte prívodný elektric ký kábel.

Podrobnejšie informácie o zaobchádza ní s týmto spotrebičom, jeho zbere a re cyklácii dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

SLOVENSKY

Opis spotrebiča

4

7

8

9

1

Ovládací panel

2

3

4

Ohrevný článok grilu

5

Chladiaci ventilátor (nevidno ho)

Vrchný ohrevný článok

Zadné osvetlenie

Príslušenstvo rúry

Rošt

2

3

1

5

6

6

Okrúhly ohrevný článok (nevidno ho)

7

8

Ventilátor

Spodný ohrevný článok (nevidno ho)

9

Chladné dvierka rúry

Nádoba na odkvapkávanie

69

1 x

Plech na pečenie

1 x

Katalytické panely

1 x

2 x

SLOVENSKY

Ovládací panel

70

A

A

B

1

C

Ovládací gombík termostatu

B

2

C

3

Časomer

Špeciálne funkcie

Detská poistka

Ovládací gombík funkcií prípravy jedla

Doba prípravy jedla

Čas ukončenia varenia

Každodenné používanie

Otočte ovládací gombík do polohy želanej funkcie, potom otočte gombík termostatu smerom vpravo na želanú teplotu a potom stlačte tlačidlo „ok”. Rúra je teraz funkčná.

Po dosiahnutí teploty indikátor „ q

” vedľa

na displeji rúry zhasne. Po ukončení varenia otočte gombíky do polohy „ 0 ”.

Pri použití grilu sa odporúča nastaviť termostat rúry na °C. Táto hodnota sa dá znížiť, ak sa vyžaduje menej tepla.

Aktivácia rúry

Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po zapojení po výpadku dodávky elektriny displej zobrazuje „

”.

Nastavenie a úprava nastavenia hodín:

1. Stlačte tlačidlo "set". Na displeji budú blikať číslice hodín.

2. Stláčajte tlačidlo „-” alebo „+”, aby ste nastavili hodiny.

3. Stláčajte tlačidlo „-” alebo „+”, aby ste nastavili minúty.

4. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

Zmena nastavenia hodín:

Stlačte a podržte tlačidlo „ok” 3 sekundy, kým na displeji nezačnú blikať hodiny.

Zopakujte vyššie opísané kroky.

SLOVENSKY 71

Voľba funkcie pečenia

1. Otočte gombík A na zvolenú funkciu. Na displeji sa zobrazí vopred nastavená teplota pre túto funkciu alebo úroveň výkonu grilu alebo turbogrilu. Aby ste teplotu alebo výkon grilu potvrdili, prejdite k bodu 3.

2. Otočením gombíka C zmeňte teplotu.

Pri funkcii rozmrazovania prejdite priamo k bodu 3.

3. Stlačením „ok” potvrďte; rúra sa zapne. Indikátor vedľa sa vypne po dosiahnutí nastavenej teploty.

Zmena nastavenia teploty:

1. Otočením gombíka C zvoľte želanú teplotu.

Upozornenia:

Aby ste voľbu zrušili, otočte gombík A na

„ 0 ”. Alebo stlačte „set”, čím sa rúra vypne so zachovaním predtým zvolených funkcií..

Voľba doby pečenia

Zvoľte dobu pečenia (dostupná s ľubovoľnou funkciou okrem špeciálnych funkcií), čím sa rúra zapne na určenú

špecifickú dobu. Po ukončení špecifikovanej doby sa rúra automaticky vypne.

Maximálna naprogramovateľná doba pečenia je 6 hodín.

1. Nastavte funkciu a teplotu (pozri časť: "Nastavenie funkcie prípravy jedla") až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla "ok".

2. Stlačte „set” (indikátor q

na displeji sa rozsvieti vedľa symbolu doby pečenia

) a do 8 minút zvoľte želanú dobu pečenia tlačidlami „-” alebo „+”.

3. Potvrďte voľbu stlačením „ok”; rúra sa zapne a na displeji sa zobrazí zostávajúca doba pečenia.

4. Aby ste zmenili predchádzajúce nastavenie teploty, otočte gombík C. Aby sa znovu zobrazila zostávajúca doba pečenia, počkajte 5 sekúnd.

Zobrazenie na displeji:

Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí

Rúra sa vypne automaticky.

.

Aby ste zmenili dobu pečenia, použite tlačidlo „-” alebo „+”. Vráťte sa k bodu 3 časti "Nastavenie doby varenia".

1. Otočte gombík A na „ 0 ”.

Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.

Nastavenie času ukončenia varenia

Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba pečenia je

23 hodín a 59 minút.

1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 v časti

"Nastavenie doby prípravy jedla".

2. Stlačte „set”, aby ste nastavili koniec doby pečenia: indikátor vedľa symbolu q

sa rozsvieti .

3. Nastavte koniec doby pečenia tlačidlom

„-” alebo „+”.

4. Stlačte "ok", aby ste potvrdili čas ukončenia varenia.

Rúra sa zapne automaticky podľa nastavenia konca doby pečenia po odpočítaní doby pečenia: indikátory q

na rozsvietia.

Špeciálne funkcie

Otočte gombík A na funkciu : p

sa rozsvieti vedľa symbolu .

Pizza

Funkcia so stálou teplotou °C, vhodnou na pečenie pizze.

1. Otáčajte gombíkom F, kým sa na displeji nezobrazí správa „P1” potom, po 2 sekundách indikácia teploty °C.

2. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

3. Indikátor vedľa na ovládacom paneli zhasne, keď teplota dosiahne °C, na displeji bude blikať nastavenie z výroby 12 minút a bude znieť zvukové znamenie.

SLOVENSKY 72

4. Vložte jedlo.

5. Aby ste zmenili nastavenú dobu, použite tlačidlo „-” alebo „+”.

6. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí .

Udržiavanie v teple

Umožňuje udržiavať rúru pri stálej teplote

80°C.

1. Otáčajte gombíkom F, kým sa na displeji nezobrazí správa potom, po 2 sekundách indikácia teploty 80°C.

2. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

3. Indikátor vedľa na ovládacom paneli zhasne, keď teplota dosiahne 80°C, na displeji bude blikať nastavenie z výroby

5 minút a zaznie zvukové znamenie.

4. Vložte jedlo.

5. Aby ste zmenili nastavenú dobu, použite tlačidlo „-” alebo „+”.

6. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste nastavenie potvrdili.

7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí .

Ovládací gombík časomiery

Časomer môžete používať, iba ak rúra nie je v činnosti, pričom umožňuje nastavenie maximálnej doby 6 hodín.

Nastavenie časomera:

1. Nechajte gombík A na „ 0 ”. Na displeji sa zobrazí presný čas.

2. Stlačte tlačidlo "set". Indikátor vedľa symbolu p

sa rozsvieti . Stláčajte tlačidlo „-” alebo „+”, aby ste nastavili želanú dobu.

3. Stlačte tlačidlo "ok", aby ste potvrdili nastavenie.

Po uplynutí nastavenej doby:

Zaznie zvukový signál a na displeji bude blikať

.

Stlačte tlačidlo "OK": zvukové znamenie sa preruší. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas.

Detská poistka

1. S gombíkom A na „ 0 ” stlačte tlačidlá „+” a „-” súčasne na 5 sek. Indikátor vedľa symbolu sa rozsvieti .

2. Po aktivácii poistky nebude možné používať funkcie rúry.

3. Aby ste poistku zrušili, zopakujte postup uvedený v bode 1.

VÝSTRAHA: Ak sa na displeji zobrazí

SLOVENSKY 73

Tabuľka funkcií rúry

Funkcia

0

VYPNUTÁ RÚRA -

Popis funkcie

OSVETLENIE Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry.

KONVENČNÝ

OHREV

GRIL

TURBO GRIL

KONVENČNÉ

PEČENIE

ROZMRAZOVA-

NIE

HORÚCI

VZDUCH

Táto funkcia umožňuje rovnomerné zapečenie a dosiahnutie chrumkavého povrchu a spodnej časti jedla. Na pečenie koláčov s riedkou plnkou (pikantných alebo sladkých) na jednom plechu, ako aj pizze na jednej alebo dvoch úrovniach. Pri pečení na dvoch úrovniach zmeňte polohu jedla po uplynutí polovice doby pečenia, aby ste dosiahli rovnomernejšie výsledky. Rúru predhrejte na želanú teplotu a potraviny vložte do rúry po indikácii dosiahnutej nastavenej teploty. Pri pečení na jednej

úrovni sa odporúča použiť 2. úroveň od dna. Pri pečení na dvoch

úrovniach použite úrovne 1 a 3.

Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba. Rúru predohrejte počas 3 - 5 min. Na pečenie sa odporúča použiť 4. úroveň od dna. Pri pečení mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie trochu vody (na 3. úrovni od dna), zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovať.

Počas celého cyklu pečenia musia ostať dvierka rúry zatvorené.

Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené mäsá).

Počas varenia musia ostať dvierka rúry zatvorené. Pri pečení mäsa sa odporúča naliať do nádoby na odkvapkávanie trochu vody a vložiť ju na prvú/druhú úroveň od dna. Zníži sa tým množstvo dymov a tuk bude vystrekovať menej. Počas grilovania mäso obracajte. Ideálne by bolo mäso počas pečenia obracať.

Na pečenie koláčov s riedkou plnkou (sladké alebo pikantné), na jednej úrovni. Ak je to potrebné, odporúčame zmeniť polohu jedál, aby boli jedlá uvarené rovnomernejšie.

Funkciu môžete používať na urýchlenie rozmrazenia potravín na izbovú teplotu. Potraviny nechajte v pôvodnom obale, aby sa nevysušili. Odporúča sa použiť na pečenie strednú úroveň.

Na pečenie rôznych jedál pri rovnakej teplote (napr. ryby, zelenina, koláče) na maximálne dvoch úrovniach súčasne. Táto funkcia umožňuje pečenie bez prenosu vône jedného jedla na iné. Pri pečení na jednej úrovni sa odporúča použiť 2. úroveň od dna. Pri pečení na dvoch úrovniach použite úrovne 1 a 3, rúru najprv predhrejte.

SLOVENSKY 74

Funkcia

SPODNÝ OHREV

+ HORÚCI

VZDUCH

ŠPECIÁLNA

FUNKCIA

Popis funkcie

Na dosiahnutie jedla s chrumkavou základňou a mäkkým povrchom. Ideálne na pečenie koláčov s riedkou plnkou bez predpečenej základne (napr. koláčiky, nákypy, tvarohové torty a pizze s bohatou oblohou) na jednej úrovni. Rúru pred pečením predhrejte. Odporúča sa uložiť jedlo na 2. úroveň v rúre od dna.

Tento spôsob ohrevu je tiež ideálny pre mrazené výrobky

(mrazená pizza, hranolčeky, závin, lasagne a pod.) Pri príprave postupujte podľa pokynov na balení výrobku.

S - Pizza: Špeciálna funkcia na pečenie doma pripravenej pizze.

Použite 2. úroveň od dna. Rúru predhrejte, otočte gombík teploty na symbol „S - pizza”; po dosiahnutí teploty vložte jedlo do rúry.

S - Udržanie: Ideálna na udržanie práve upečených jedál (napr. mäsa, zemiakov, nákypov) tak, aby ostali horúce a chrumkavé.

Otočte gombík teploty na symbol „S - udržanie”.

SLOVENSKY

Tabuľky príprav jedál

Druh jedla Funkcia Ohrievanie Úroveň

(odspodu)

KOLÁČE, ZÁKUSKY A POD.

Kysnuté koláče

Plnené koláče

(tvarohový koláč,

štrúdľa, ovocný koláč)

Sušienky/koláčiky

X

X

Odpaľované cesto

Snehové sušienky

Chlieb/pizza/ posúch

Pizza

Slané plnené torty

(zeleninové torty, slané plnené torty)

Slané a sladké odpaľované cesto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X Lasagne /

Zapečené cestoviny / cannelloni / nákypy

Lasagne a mäso

Mäso a zemiaky

Ryby a zelenina

X

X

X

2

1

3

2

3

3

3

2

2

1

Teplota (°C) Doba prípravy jedla (min)

90

90

75

SLOVENSKY

Druh jedla Funkcia Ohrievanie Úroveň

(odspodu)

MÄSO

Jahňacie / teľacie

/ hovädzie / bravčové 1 kg

Kurča/králik/ kačica 1 kg

Moriak/hus 3 kg

X

X

X

2

2

1/2

RYBY

Pečené ryby/ryby pečené v alobale

(plátky, vcelku)

ZELENINA

Plnená zelenina

(paradajky, cukety, baklažány)

X

X

2

2

Tabuľka grilovania s funkciou GRIL

Druh jedla Funkcia Ohrievanie Úroveň

(odspodu)

Hrianka

Gratinovaná zelenina

Filé / plátky rýb

Klobásky/

špízy/rebierka/ hamburgery

Pečené kurča ,3 kg

Krvavý rozbíf 1 kg

Jahňacie stehno/ bravčové koleno

Pečené zemiaky

X

X

X

X

4

3

3

4

2

3

3

3

Poznámka: Doby prípravy a teploty sú iba približné.

Teplota (°C) Doba prípravy jedla (min)

Teplota (°C) Doba prípravy

jedla (min)

76

SLOVENSKY 77

Čistenie a údržba

ČISTENIE

VÝSTRAHA!

Nikdy nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.

Rúru čistite, až keď je chladná na dotyk.

Odpojte spotrebič od elektrického napájania.

Povrch rúry i

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z uvedených prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebičom, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou.

• Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku na riad. Ukončte poutieraním suchou utierkou.

Vnútro rúry i

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte abrazívne

špongie ani kovové škrabky alebo drôtenky. Časom by mohli poškodiť smaltované povrchy a sklo na dvierkach.

• Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju vyčistite, kým je ešte vlažná, aby ste odstránili zapečené zvyšky a škvrny spôsobené zvyškami jedál (napr. pri príprave jedál s vysokým obsahom cukru).

• Používajte značkové čistiace prípravky na rúry a prísne dodržiavajte pokyny výrobcu.

• Sklo dvierok očistite vhodnými kvapalnými čistiacimi prostriedkami.

Vybratie dvierok uľahčuje čistenie (pozri

ÚDRŽBA).

• Horný ohrievací článok grilu (pozrite si časť ÚDRŽBA) môžete spustiť (iba na niektorých modeloch), aby sa dala vyčistiť horná stena rúry.

POZNÁMKA: počas dlhého pečenia jedál s vysokým obsahom vody (napr. pizza, zelenina a pod.) môže na vnútornej strane dvierok a okolo tesnenia kondenzovať voda.

Rúru po vychladnutí osušte utierkou alebo

špongiou.

Príslušenstvo rúry

• Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte rukavice.

• Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou.

Čistenie zadnej steny a bočných katalytických panelov rúry (ak sú k dispozícii): i

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky, drsné kefy, drôtenky na riad ani spreje na čistenie rúry, pretože by mohli poškodiť katalytické panely a ich samočistiace vlastnosti.

• Nechajte prázdnu rúru v činnosti pri teplote °C v režime pečenia s horúcim vzduchom približne jednu hodinu.

• Potom, pred odstránením všetkých zvyškov jedla špongiou, nechajte spotrebič vychladnúť.

ÚDRŽBA

VÝSTRAHA!

Používajte ochranné rukavice.

Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že sa rúra ochladila.

Odpojte rúru od elektrického napájania.

Pri vyberaní dvierok:

1. Dvierka úplne otvorte.

2. Nadvihnite úchytky a potlačte ich čo najviac dopredu (obr. 1).

SLOVENSKY 78

Obr. 1

3. Zatvorte čo najviac dvierka (A), nadvihnite ich (B) a otočte (C) tak, aby sa uvoľnili (D) (obr. 2, 3, 4).

A

D

Obr. 4

Montáž dvierok:

1. Vsuňte závesy na miesto.

2. Dvierka úplne otvorte.

3. Spusťte dve blokovacie páčky.

4. Zatvorte dvierka

Výmena zadnej žiarovky

1. Odpojte rúru od elektrického napájania.

B

Obr. 2

B

Obr. 3

C

Obr. 5

2. Odskrutkujte kryt žiarovky (obr. 5), vymeňte žiarovku (údaje o type sú v poznámke) a opäť zaskrutkujte kryt žiarovky.

3. Rúru opäť zapojte ku elektrickému napájaniu.

POZNÁMKA:

Použite iba žiarovky typu 25 W/ V E,

T°C.

Žiarovky dostanete v popredajnom servise

IKEA.

SLOVENSKY 79

Čo robiť, ak

Problém

Rúra nefunguje:

Možná príčina

Žiadne elektrické napájanie.

Zástrčka rúry nie je zasunutá do zásuvky elektrickej siete.

Riešenie

Skontrolujte, či je sieť pod napätím

Zapojte rúru do elektrickej siete.

Dvierka rúry sú zablokované a nedajú sa uvoľniť

(verzia Nutid OV9

– Framtid OV9)

Dvierka rúry sú zablokované a nedajú sa uvoľniť

(verzia Framtid

OV5 – Datid OV7)

Elektronický programátor nefunguje (verzia

Nutid a Framtid

OV9)

Gombík voliča je nastavený na

" 0 ".

Gombík voliča je nastavený na

" ".

Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia.

Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia.

Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia.

Otočte gombík voliča na želanú funkciu prípravy.

Otočte gombík voliča na želanú funkciu prípravy.

Rúru vypnite, znova zapnite a skontrolujte, či bol problém odstránený.

U verzie Framtid OV5

Prepnite gombík ovládania funkcií do polohy “ 0 ”.

Nastavte časomieru na 5 minút a počkajte, kým sa dvierka rúry otvoria.

U verzie Datid OV7

Prepnite gombík ovládania funkcií do polohy

F

.

Nastavte hodiny na (pozrite si “Ovládací panel”).

Počkajte 2 minúty, kým sa dvierka uvoľnia.

Ak sa na elektronickom programátore (v závislosti od modelu) zobrazuje správa „F HH", zavolajte najbližší popredajný servis.

V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po písmene "F".

Spotreba energie, pri štandardnom vyťažení rúry a funkcii prípravy koláčov, kWh

SLOVENSKY 80

Skôr, ako zavoláte popredajný servis:

1. Skúste problém vyriešiť sami pomocou odporúčaním uvedených v tabuľke „Čo robiť, ak ”.

2. Spotrebič vypnite a opäť ich zapnite, aby ste zistili, či problém pretrváva.

Ak po vykonaní horeuvedených krokov rúra naďalej nefunguje, zavolajte popredajný servis IKEA.

Vždy uveďte:

• krátky opis poruchy;

• typ a presný model rúry;

• servisné číslo (číslo uvedené po slove

Service na výrobnom štítku), ktorý sa nachádza na pravej strane vnútorného okraja rúry (vidno ho po otvorení dvierok);

• vašu úplnú adresu;

• vaše telefónne číslo.

Ak je potrebná nejaká oprava, kontaktujte servis IKEA (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opravy).

SLOVENSKY

Technické údaje

Rozmery

Šírka

Výška

Hĺbka

Využiteľný objem (l)

Plocha najväčšieho plechu na pečenie (čistá plocha) cm

2

Horný + spodný ohrevný článok W

Pečenie s horúcim vzduchom, W

Gril, W

Špeciálna funkcia, W

Žiarovka rúry, W

Celkový výkon, W

Počet funkcií

Spotreba energie kWh

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku vnútri spotrebiča.

60

25

9

0,79

81

SLOVENSKY 82

Inštalácia

Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru z podstavca z polystyrénu.

Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná

• Jednotky kuchynskej linky musia odolávať teplote (min 90°C).

• Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky a piliny.

• Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná.

• Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zabezpečte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry.

Všeobecné odporúčania

Pred používaním

Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva.

Z rúry vyberte príslušenstvo, zohrejte ju na °C a nechajte ju v činnosti približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a konzervačného tuku.

Počas používania

Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť.

Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte.

Vnútro rúry nevykladajte alobalom.

Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry.

Mohol by sa tak poškodiť smaltovaný povrch.

Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch.

Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej dvierok.

Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.

SLOVENSKY

Uzáver dvierok

Spôsob otvorenia dvierok pomocou uzáveru je zobrazený na obr. 1.

Obr. 1

Uzáver dvierok možno vybrať podľa postupu na obrázkoch (pozrite si obr. 1).

83

Obr. 2

SLOVENSKY 84

Elektrické zapojenie

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom

štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Typový štítok je umiestnený na prednom okraji rúry, viditeľný pri otvorených dvierkach.

Ochrana životného prostredia

Likvidácia obalových materiálov

Materiál obalu je % recyklovateľný, označený symbolom recyklácie (

). Z tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia likvidovať zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov.

Likvidácia spotrebiča

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou /96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and

Electronic Equipment (WEEE).

Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by ináč mohli vzniknúť nevhodným zaobchádzaním so spotrebičom.

Výmenu elektrického napájacieho kábla

(typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm

2

) smie urobiť iba kvalifikovaný elektrikár. Obráťte sa na servis

IKEA.

Úspora energie

Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál.

Použite tmavé lakované alebo smaltované formy na pečenie, ktoré lepšie pohlcujú teplo.

Rúru vypnite 10/15 minút pred uplynutím nastavenej doby. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po vypnutí rúry.

Prehlásenie o zhode

Táto rúra je navrhnutá tak, aby mohla prísť do kontaktu s potravinami, ako určuje európske nariadenie ( ) č. / a bola navrhnutá, vyrobená a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice o nízkom napätí /95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS s

úpravami), ochrannými požiadavkami smernice „EMC” //ES.

Symbol na spotrebiči alebo na sprievodnej dokumentácii indikuje, že sa s nimi nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom, ale treba ich odovzdať v príslušnom centre na zber separovaného odpadu.

SLOVENSKY 85

ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?

Platnosť záruky je päť (5) rokov od pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v predjani IKEA, s výnimkou spotrebičov s názvom LAGAN, u ktorých sa uplatňuje záruka trvajúca dva (2) roky. Ako doklad o nákupe slúži pôvodný pokladničný blok.

V prípade opravy počas platnosti záruky sa platnosť záruky spotrebiča spotrebiča nepredĺži.

Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje päťročná (5) IKEA záruka?

Ponuka spotrebičov s názvom LAGAN a všetky spotrebiče kúpené v IKEA pred 1. augustom

Kto vykonáva servis?

Poskytovateľ autorizovaného servisu IKEA bude poskytovať servis prostredníctvom vlastnej siete.

Na čo sa vzťahuje záruka?

Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča spôsobené výrobnými alebo materiálovými chybami od dátumu nákupu v predajni IKEA. Záruka sa vzťahuje výhradne na spotrebiče používané v domácnosti. Výnimky sú uvedené pod titulom “Na čo sa nevzťahuje táto záruka?” Počas doby platnosti záruky budú náklady na odstránenie porúch, napr. opravy, náhradné diely, prácu a dopravu, hradené za podmienky, že spotrebič bude prístupný na vykonanie opravy bez toho, že by boli nevyhnutné špeciálne výdavky.

Za týchto podmienok sa aplikujú predpisy

EÚ (č. 99/44/EG) a príslušné miestne predpisy. Vymenené náhradné diely sú vlastníctvom IKEA.

Čo urobí IKEA na nápravu problému?

Servisné stredisko určené spol. IKEA výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča vzťahuje záruka. V prípade, že sa na poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko IKEA alebo autorizovaný servisný partner prostredníctvom svojich vlastných servisných pracovníkov, na vlastnú zodpovednosť, opraví pokazený výrobok alebo ho vymení za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka?

• Normálne opotrebovanie a poškodenie.

• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie nedbalosťou, škody spôsobené nedodržaním pracovných postupov, nesprávna inštalácia alebo zapojenie do elektrickej siete s nesprávnym napätím, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou vrátane škôd spôsobených nadmerným množstvom vodného kameňa v dodávanej vode, ale nielen tým, škody spôsobené mimoriadnymi podmienkami životného prostredia.

• Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaroviek.

• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré bežne neovplyvňujú normálne používanie spotrebiča, vrátane

škrabancov a možných farebných zmien.

• Náhodné poškodenie spôsobené cudzími predmetmi alebo látkami, poškodenie čistiacich alebo uvoľnených filtrov, systém odvodu vody alebo zásuvky na saponáty.

• Poškodenie nasledujúcich častí: keramické sklo, príslušenstvo, koše na riad a príbor, prívodné a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty osvetlenia, obrazovky, ovládacie gombíky, puzdrá a časti krytov. S výnimkou že predmetné poškodenie je

SLOVENSKY 86

z dôvodu výrobnej chyby.

• Prípady, v ktorých nebola zistená žiadna porucha pri prehliadke technikom.

• Opravy, ktoré neboli vykonané v autorizovanom stredisku a/alebo stredisku autorizovaného servisného partnera alebo prípady, kedy neboli použité originálne náhradné diely.

• Poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo za nedodržania technických špecifikácií.

• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom od domácnosti, napr. profesionálne použitie.

• Poškodenia pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené počas prepravy. V prípade, že výrobok na adresu zákazníka dopravuje IKEA, zodpovednosť za

škody spôsobené pri preprave preberá

IKEA.

• Náklady súvisiace s prvou inštaláciou výrobkov IKEA.

Napriek tomu, ak zmluvný partner spol. IKEA alebo autorizovaný servisný partner vykoná opravu alebo výmenu za podmienok určených touto zárukou, poskytovateľ servisných služieb alebo autorizovaný servisný partner, podľa potreby, opäť nainštalujte opravený alebo nainštaluje vymenený spotrebič.

Tieto obmedzenia sa nevzťahujú sa bezporuchovú prácu vykonávanú odborníkom použitím našich originálnych dielov na prispôsobenie spotrebiča technickým požiadavkám bezpečnostných predpisov inej krajiny EÚ.

Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy

Záruka IKEA vám poskytuje špecifické práva, ktoré sú v súlade alebo presahujúce súvisiace právne nároky platné v krajine.

Napriek tomu, tieto podmienky neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľa predpísané vnútroštátnymi zákonmi a predpismi.

Oblasť platnosti

U spotrebičov kúpených v jednej krajine

EÚ a prenesených do inej krajiny EÚ budú servis poskytovať prevádzky servisu za normálnych záručných podmienok novej krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci záruky sa vzťahuje iba na spotrebiče, ktoré sú zapojené v súlade s:

- technickými požiadavkami platnými v krajine, v ktorej sa žiada o záruku;

- pokynmi na montáž a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v návode na používanie.

Príslušný ZÁRUČNÝ SERVIS pre výrobky

IKEA

Prosíme kontaktovať príslušného zmluvného prevádzkovateľa Záručného servisu IKEA pre prípady:

• uplatnenia záručnej opravy;

• žiadosti o ujasnenie týkajúce sa inštalácie spotrebiča IKEA v príslušnej kuchynskej linke IKEA;

• žiadosti o ujasnenie funkcií spotrebičov

IKEA.

Aby sa zabezpečilo, že naša pomoc bude čo najlepšia, prosíme, aby ste si predtým, ako nás budete kontaktovať, preštudovali

Pokyny pre ninštaláciu a Návod na obsluhu spotrebiča.

Ako nás nájdete ak potrebujete náš servis

Prosím pozrite si poslednú stranu tohto manuálu, kde nájdete kompletný zoznam poskytovateľov služieb

Záručného servisu IKEA.

SLOVENSKY

Z dôvodu poskytnutia čo najrýchlejšieho servisu Vám odporúčame využiť príslušné telefónne čísla z uvedeného zoznamu v tomto návode. Vždy skontrolujte čísla uvedené v návode spotrebiča, pre ktorý potrebujete technickú pomoc.

Prosím, vždy uvádzajte príslušné čísla spotrebiča IKEA (8 znakový kód) a 12 znakové servisné číslo nachádzajúce sa na výrobnom

štítku vášho spotrebiča.

ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ BLOK!

Je to doklad o nákupe a budete ho potrebovať pri požiadaní o záručnú opravu. Na pokladničnom bloku je okrem toho uvedený názov spotrebiča IKEA a číslo (8 znakový kód), a to pre každý spotrebič, ktorý ste si kúpili.

Potrebujete nejakú pomoc navyše?

Pre akékoľvek dodatočné otázky týkajúcich sa po predaji vášho výrobku prosím obráťte sa na IKEA linku zákazníka. Doporučujeme Vám zoznámiť sa podrobne s dokumentáciou výrobkou vopred než nás kontaktujete.

87

88

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer:

Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif

Openingstijd: Maandag - Vrijdag

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

-

-

-

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02

Тарифа:

Работно време:

Локална тарифа понеделник - петък -

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:

Sazba:

Pracovní doba:

Místní sazba

Pondělí - Pátek -

DANMARK

Telefonnummer:

Takst:

Åbningstid:

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:

Tarif:

Öffnungszeiten:

Lokal takst

Mandag - fredag

Lørdag

-

-

(Åbent udvalgte søndage, se funduszeue.info)

Ortstarif

Montag - Freitag -

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:

Χρέωση: Τοπική χρέωση

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή -

ESPAÑA

Teléfono:

Tarifa:

Horario:

FRANCE

Tarifa local

Lunes - Viernes

(España Continental)

Numéro de téléphone:

Tarif: Prix d’un appel local

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

-

-

ÍSLAND

Símanúmer:

Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð

Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga -

ITALIA

Telefono:

Tariffa:

Orari d’apertura:

Tariffa locale

Lunedì - Venerdì

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:

Tarifa:

Nyitvatartási idő:

NEDERLAND

Telefoon:

Tarief:

Openingstijd:

()

Helyi tarifa

Hétfőtől Péntekig

-

-

en/of BEL IKEA

Lokaal tarief € 0,10 p/min

Maandag t/m - Vrijdag -

Zaterdag

Zondag

-

-

NORGE

Telefon nummer:

Takst:

Åpningstider:

Lokal takst

Mandag - fredag -

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:

Tarif:

Öffnungszeiten:

POLSKA

Ortstarif

Montag - Freitag -

Numer telefonu:

Stawka:

Koszt połączenia według taryfy operatora

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek

PORTUGAL

Telefone:

Tarifa:

Horário:

Tarifa local

Segunda - Sexta

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:

Rate:

Opening hours:

ROMÂNIA

Local rate

Monday - Friday

Număr de telefon:

Tarif:

Orar:

Tarif local

Luni - Vineri

-

-

UNITED KINGDOM

Phone number:

Rate:

Opening hours:

Local rate

Monday - Friday

-

РОССИЯ

Телефонный номер:

Стоимость звонка: Местная стоимость звонка

Время работы: Понедельник - Пятница -

(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono:

Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

Orario d’apertura: Lunedì - Venerdì

-

-

-

SLOVENSKO

Telefónne číslo:

Cena za hovor:

Pracovná doba:

SUOMI

(02)

Cena za miestny hovor

Pondelok až piatok -

Puhelinnumero:

Hinta:

Aukioloaika:

SVERIGE

Telefon nummer:

Taxa:

Öppet tider:

Yksikköhinta

Maanantaista perjantaihin -

Lokal samtal

Måndag - Fredag

Lördag - Söndag

-

-

-

© Inter IKEA Systems B.V. AA

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası