fen bilgisi ses konusu ile ilgili soruları / navruzöğretmen (@navruzogretmen) | Instagram

Fen Bilgisi Ses Konusu Ile Ilgili Soruları

fen bilgisi ses konusu ile ilgili soruları

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi6( 4 )

Türk edebiyatının önemli yazılı kaynaklarından biri olan cönkler, muhtevasında manzum ve mensur olmak üzere birçok farklı halk edebiyatı malzemesini barındıran defterlerdir. İçerisindeki halk edebiyatı ürünleri sayesinde cönkler, kaleme alındığı dönemin kültürel değerlerini, siyasal yapısını, halkın düşünce dünyasını, felsefesini, gelenek ve görenekleri ile halk inanışlarını gösteren sözlü tarihin kaynak eserlerindendir. Bununla birlikte cönkler, yaşadığı çağın dil malzemesini de sundukları için dil tarihi açısından zihinde oluşabilecek sorulara cevap verebilecek niteliktedir. Âşıklık geleneğinin canlı bir şekilde varlığını sürdürdü . . .ğü İran Türk âşık muhitlerinde bulunan cönkler hakkında herhangi bir araştırmanın olmaması alanda tespit edilen önemli eksikliklerden biridir. Bu bağlamda çalışma, İran’ın batısında yer alan Hemedan sahasındaki cönklerin, âşıklık geleneğine ne derecede katkıda bulunduğu ve bölgedeki Türklerin toplumsal ve tarihî süreçteki yaşamına ne gibi faydalar sunduğu ortaya konulmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu sebeple araştırmada, bütüncül bir anlayışla Hemedan bölgesinin cönk geleneği ortaya konarak cönklerin bölgedeki ve âşıklık geleneğindeki önemine vurgu yapıldıktan sonra Hemedan’da tespit edilen cönklere yer verilecektir. Araştırmada kullanılan cönklerle ilgili veriler, 2015, 2017-2018 yıllarında Hemedan’da yapılan alan araştırmaları esnasında tespit edilen ve Hemedanlı âşıklar ile yakın akrabalarının ellerinde bulunan cönklerin fotoğraflanarak dijital ortama kaydedildiği ürünlerden oluşmaktadır. Netice itibarıyla cönklerin sözlü olarak varlığını idame ettiren âşıklık geleneğine yazılı olarak destek vermesi, bölgenin halk edebiyatı malzemelerinin koruma altına alınmasına fayda sağlaması, dilsel ve kültürel ögelerinin sonraki nesillere aktarılması fonksiyonlarıyla ön plana çıkan ürünler olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: İran, Hemedan Türkleri, âşık, cön More less

agir yaralarin sonucunda II. Aleksandr olayin gerfekle^tigi gün Ki^lik Saray'da hayatini

44 BOA, HR.TO. 344-59.

45 BOA, HR.TO. 344-59; BOA, Y.PRK.EgA. 24-30; BOA, Y.PRK. E§A. 1-55; BOA, Y.A.HUS. 235-6/3.

46 Vernadsky, Rusya Tarihi, 286.

47 Zilliacus, The Russian, 106-107; Onur I§gi ve Onur Önol, Rusya imparatorlugu'nun Qökü§ü (1881-1917) (Istanbul: Kronik Kitap, 2019), 15.

kaybetmi^tir. Ölürken yaninda daha sonra sirasiyla tahta gefecek olan oglu III. Aleksandr ve torunu II. Nikola da bulunmaktadir. II. Aleksandr'in fekmi§ oldugu ölüm sancisi her iki hükümdar adayinin da zihninde silinmez bir tablo olarak yer edinmi^tir. Bu tablo III. Aleksandr'in ve II. Nikola'nin ülkeyi nasil idare edeceklerini belirleyen en önemli etkenlerden birisi olmu^tur.48

II. Aleksandr'a düzenlenen suikastin ardindan Petersburg'daki bütün tren istasyonlari, köprüler ve sokaklar polis, jandarma ve Kazak muhafizlari tarafindan tutulmu^tur. Bunlar iki gün iferisinde sadece Petersburg'da 800'den fazla ki^iyi tutuklami^lardir. Suikasti tertip edenler, II. Aleksandr'in öldürülmesiyle amaflarina ula^acaklarini zannettiklerinden Petersburg'u terk etmemi^ler ve bir ay iferisinde yakalanarak idam cezasina farptirilmi^lardir.49 Idam cezalari birer birer infaz edilmesine ragmen Nihilistler Rusya ifin tehdit olu^turmaya devam etmi^tir. Bu yüzden Rus yönetimi Nihilistlere kar§i tedbir almayi sürdürmü^tür. On binlerce ki^inin meydanlarda toplanip bir araya gelmesini saglayan Paskalya etkinliklerinin yasaklanmasi bu tedbirlerden birisidir. Ancak bu tarz etkinlikler halkin vazgefemedigi ali^kanliklar arasinda yer almaktadir. Ayrica bu etkinliklerden ekonomik fikar saylayan bir esnaf zümresi de bulunmaktadir. Insanlarin hem eglencelerinden hem de i^lerinden mahrum birakilmasi bu gibi tedbirlerin Nihilistler tarafindan suiistimal edilmesine yol afmi^tir. Nihilistler halk arasinda hükümetin kendilerinden korktuklari dedikodusunu yaymi^lar ve alinan tedbirleri güflerini arttirmak ifin bir araf olarak kullanmi^lardir.50

Nihilistlerin suikasti gerfekle^tirdigi gün II. Aleksandr, "Temsilciler Komitesi'nin bir devlet meclisi olupturulmasi önerisiyle ilgili teklif kararini" onaylami^ti. Fakat II. Aleksandr'in öldürülmesi me^ruti düzene gefi§ konusunda atilan adimlarin akibetini §üpheye dü§ürmü§tür.51 Suikasti takip eden günlerde hükümet, Nihilistlerle nasil mücadele edilecegine dair bir fikir birligine varamami§, bu konuda te^ekkül eden üf görü^ten birisinde Nihilistlerin cezalandirilmasinda hukukun izin verdigi ya da vermedigi her türlü yolun denenmesi, ikincisinde öncelikle me^rutiyetin ilan edilmesi, sonrasinda ise gerekli olursa Nihilistlerin cezalandirilmasi, üfüncüsünde ise ilk iki görü^ün birlikte uygulanmasi savunulmu^tur.52

Hükümetin Nihilistlerle mücadele ve me^rutiyet konularindaki kararsizligina ragmen III. Aleksandr'in Nihilistlere kar§i nasil bir politika takip edecegi gayet afiktir. III. Aleksandr daha iktidara gelmeden önce ögretmeni K.P. Pobedonostsev'in anayasal

o

2 yönetim ve liberal reformlar kar^isindaki menfur telkinlerinin etkisinde kalmi§, tahta ^ geftiginde de liberal hareketlere kar§i afikfa cephe almi§ ve £arlik mutlakiyetini

9 £ 5 güflendirmek ifin fali§mi§tir.53 Bu amafla 1881 Nisan'inda yayinladigi bir manifesto ile

on S m

§ in © "otokrasinin hifbir pekilde kisitlanamayacagini ve otokrasiye karpi giripilecek her türlü

Hemedan Âşıklık Geleneğinde Cönkler

Faruk GÜN

Article

РУССКИЕ НИГИЛИСТЫ ПО ОСМАНСКИМ ДОКУМЕНТАМ Текст научной статьи по специальности «История и археология»

RUSAD 5, 2021, 35-58

Geli? Tarihi: 09.03.2021, Kabul Tarihi: 12.04.2021, Yayin Tarihi: 30.06.2021 doi: http://dx.doi.org/10.48068/rusad.893712

OSMANLI BELGELERiNE GÖRE RUS NiHiLiSTLER

© Ismail BÜLBÜLa Öz

Nihilizm, XIX. yüzyilin ikinci yansinda Rus £arliginda etkili olmaya bajlayan ve temeli Sosyalizme dayanan bir düjünce akimidir. Bu düjünce akiminda mevcut sosyal ve siyasi düzen reddedilmektedir. Bu düzen mutlak monarjinin bir ürünüdür. Bu baglamda Nihilistler mutlak monarjiyi ortadan kaldirmayi amaflamijlardir. Bu amaci gerfeklejtirmek ifin halkin destegine ihtiyaf duymujlar, ancak halktan destek alamamijlardir. Nihilistler halk üzerindeki etkililerini arttirmak ifin teröre bajvurmujlar ve bajta Rus fari II. Aleksandr olmak üzere devlet ileri gelenlerine suikastlar düzenlemijlerdir. Bu suikastlar Rus yönetiminin Nihilistler üzerindeki baskisini arttirmasina neden olmujtur. Bunun üzerine Nihilistler bajta Fransa ve Isvifre olmak üzere Kita Avrupasi'ndaki fejitli ülkelere ve Osmanli Devleti'ne firar etmijlerdir. Nihilistler Kita Avrupasi'nda terör eylemlerinin artmasi üzerine Avrupa hükümetleri tarafindan yakin takibe alinmijlardir. Nihilistler bu takibattan dolayi Kita Avrupasi'ndan Ingiltere'ye gefmijlerdir. Ingiltere'de kendilerine güflü destekfiler bulan Nihilistler basin-yayin ve konferanslar yoluyla mücadelelerini sürdürmüjlerdir. Osmanli Devleti'ne firar eden Nihilistler ise sadece Rus £arligi ile mücadele etmek amacini tajimamijlar, ayni zamanda Nihilizmi Bulgaristan'a ihraf etmek ve büyük bir kismi Osmanli topraklarinda olan bagimsiz bir Sosyalist Ermeni Devleti kurmak istemijlerdir. Bu yüzden Nihilistler Kita Avrupasi'nda oldugu gibi Osmanli Devleti'nde de yakin takibe alinmijlardir.

Bu falijmada Nihilistlerin faaliyetleri ele alinarak Nihilistlerin Rus siyasi hayatindaki yeri ve Osmanli Devleti'ndeki etkileri ortaya konulmaya falijilmijtir. £alijma yürütülürken Devlet Arjivleri Bajkanligi Osmanli Arjivi'ndeki fejitli fonlarda yer alan belgelerden yararlanilmijtir. Bu falijmada, Nihilistlerin düjüncelerini yaymak ifin ilk önce basin-yayin yolunu seftikleri, bu propaganda yönteminin ije yaramamasi üzerine terör eylemlerine yöneldikleri, bu terör eylemlerinin Nihilistler üzerindeki baskinin artmasina ve onlarin yurt dijina kafmasina neden oldugu, Avrupa'ya firar eden Nihilistlerin Rusya ifin tehdit olujturmaya devam ettikleri, Osmanli Devleti'ne firar eden Nihilistlerin ise Osmanli-Rus ilijkilerinde gerginlige yol aftiklari ve Osmanli Devleti'ni if ve dij politikada zora sokan problemlerle karji karjiya getirdikleri görülmüjtür.

Anahtar kelimeler: Rusya tarihi, nihilist, suikast, terör, II. Aleksandr, Rus £arligi, Osmanli Devleti.

^ ^ ^

RUSSIAN NIHILISTS ACCORDING TO OTTOMAN DOCUMENTS

Abstract

Nihilism is a concept that began to be influential in the Russian Tsarism in the second half of

a Dr. Ögr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, [email protected]

the XlXth century and was based on Socialism. The current social and political order is denied in this current of thought. This order is a product of absolute monarchy. In this context, Nihilists aimed to abolish absolute monarchy. They needed public support to achieve this goal, but could not get support from the public. Nihilists Tsar Alexander II. These assassinations caused the Russian administration to increase its pressure on the Nihilists. Upon this, the Nihilists deserted to various countries in the continental Europe, especially France and Switzerland, and to the Ottoman Empire. Nihilists have been closely monitored by European governments on the increase in terrorist acts in the Continental Europe. Nihilists crossed from Continental Europe to England because of this monitoring. Finding strong supporters in England, Nihilists continued their struggle through the press and conferences. The Nihilists who escaped to the Ottoman Empire did not only aim to fight the Russian Tsarism, but also wanted to export Nihilism to Bulgaria and establish an independent Socialist Armenian State, most of which was in the Ottoman territory. For this reason, Nihilist were also followed closely in the Ottoman Empire like in the Continental Europe.

In this study, Nihilists' place in Russian political life and their effects on the Ottoman Empire have tried to be revealed by considering the activities of Nihilists. While the study was carried out, documents in various funds in the Ottoman Archives of the Presidency State Archives were used. As a result of the study, it was seen that Nihilists first chose the media to spread their thoughts. They turned to terrorist acts when this method of propaganda did not work. These terrorist acts increased the pressure on the Nihilists and caused them to flee abroad, and the Nihilists who fled to Europe continued to pose a threat to Russia. It was observed that the Nihilists who escaped to the Ottoman Empire caused tension in the Ottoman-Russian relations and got the Ottoman Empire into trouble in domestic and foreign policy.

Keywords: History of Russia, nihilist, assassination, terror, Alexander II, Russian Tsarism, Ottoman Empire.

Ж Ж Ж

РУССКИЕ НИГИЛИСТЫ ПО ОСМАНСКИМ ДОКУМЕНТАМ Аннотация

Нигилизм - идейное течение, ставшее влиятельным в царской России во второй половине XIX века и основывалось на принципах социализма. Согласно этому идейному течению отрицается нынешний общественный и политический порядок. Этот порядок, согласно им, есть следствие влияния абсолютной монархии. Поэтому нигилисты ° стремились отменить абсолютную монархию. Им нужна была общественная z поддержка для достижения этой цели, но они не могли ее получить. Нигилисты стали

Q ^ z покушаться на жизнь царя Александра II и высших лиц государства. Эти убийства

< 14

g ° оа заставили российскую администрацию усилить давление на нигилистов. После этого

02 ю ® нигилисты стали уезжать в различные страны континентальной Европы, особенно во 1361 Францию и Швейцарию, а также и в Османскую империю. Европейские правительства

старались установить надзор за деятельностью нигилистов в связи с ростом террористических актов в континентальной Европе. Из-за этого надзора нигилисты перебрались из континентальной Европы в Англию. Найдя сильных сторонников в Англии, нигилисты продолжили идейную борьбу в прессе и на политических собраниях. Нигилисты, сбежавшие в Османскую империю, не только стремились

продолжать бороться с российским царизмом, но также хотели экспортировать свои нигилистические идеи в Болгарию, и, кроме того, призывали основать независимое социалистическое армянское государство, большая часть которого находилась на территории Османской империи. По этой причине в Османской империи, также как и в континентальной Европе, внимательно следили за нигилистами и их деятельностью.

В данном исследовании сделана попытка определить место нигилистов в политической жизни России, а также их влияние на Османскую империю через их непосредственную деятельность. При написании статьи использовались документы из различных фондов Османского архива, ныне хранящегося в Государственном Президентском архиве Республики Турция. В результате исследования выяснилось, что изначально основным способом распространения своих идей нигилисты видели периодическую печать. Переход к террористическим актам был мотивирован их неудачей на поприще распространения идей привычным общественным путем. Эти террористические акты усилили давление на нигилистов со стороны властей и заставили их бежать за границу, а бежавшие в Европу нигилисты продолжали представлять угрозу для России. В работе отмечается, что нигилисты, бежавшие в Османскую империю, своей деятельностью вызывали напряженность в османско-российских отношениях и доставили Османской империи проблемы во внутренней и внешней политике.

Ключевые слова: История России, нигилист, убийство, террор, Александр II, русский царизм, Османская империя.

Giri?

Nihilizm, Latince "hiflik" anlamina gelen "nihil" kelimesinden türetilmi§ felsefi ve siyasi bir terimdir. Siyasi literatürde Nihilizm her türlü sosyal ve siyasi düzeni reddeden görü^leri ifade etmektedir. Ayrica Nihilizmin 1860-1917 yillari arasinda Rusya'daki ihtilalci görü^leri ifade eden bir terim olarak kullanimi da söz konusudur.1 Rusya'daki Nihilistler ayni zamanda Narodnik adiyla da anilmi^lardir. Narodnik, Rusfada "halk" manasina gelen "narod" kelimesinden türetilmi^tir ve "halksever" anlamina gelmektedir. Narodniklerin hareketine ise "Narodnifestvo" (Popülizm/Halkseverlik] adi verilmi^tir.2

Nihilistler, Herzen'in 1840'larda Slavyanofiller (Slavseverler] ile Baticilarin3 fati^an fikirleri üzerine in§a ettigi Sosyalizm anlayi^indan ilham alarak Sosyalizme farkli yorumlar getirmi^lerdir. Nihilistler mevcut düzeni reddetme ve yeni bir düzen kurma ^

noktasinda hemfikirdirler. Ancak birbirlerinden ayrildiklari pek fok hususiyet tj

Q ^ ^ < о ^

P rg CQ

ci in ©

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası

© 2024 Toko Cleax. Seluruh hak cipta.