evangelist kimdir / Nedir bu Evanjelizm - Analiz - ODATV

Evangelist Kimdir

evangelist kimdir

Nedir bu Evanjelizm

Son zamanlarda en çok kullanılan sözcüklerden birinin de Evanjelizm olduğunu ve bu kavram hakkında pek de fazla bilginin olmadığını fark etmem üzerine böyle bir yazıyı kaleme almayı uygun gördüm. Yazıda Mehdi Mesih kitabımdan da yararlandım.

Evanjel kelimesinin kaynağı Yunancada "İyi haber" veya "Müjde" anlamına gelen "evangelion"dur. Dolayısıyla Evanjel, İncil anlamına gelmektedir.

Evanjelizm "Kutsal kitaba yönelmek" demektir. Kutsal kitaptan maksat sadece İncil değil, aynı zamanda Eski Ahit denilen Tevrat ve onunla birlikte Zebur, öteki adıyla Mezmurlar’dır. Ama asıl ilham kaynağı elbette İncil’dir, yani İncil’i oluşturan kitaplardır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik, yani Hristiyan otoritelerince kabul edilip doğrulanmış İncil’lerinher birine "Evanjel" denir.

Evanjelizm adını ilk kullanan kişi, Reform hareketinin lideri Martin Luther'dir.

Evanjelizm, genel anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.

Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini Evanjelizm’dir, diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.

Evanjelikler, Eski Ahit'te savunulan; Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu, kutsal toprakların (Kenan diyarı veya Tanrı tarafından Yahudilere vaat edilmiş Arz-ı Mev'ud’un) Yahudilerin malı olduğu ve Yahudilerin Mesih'in gelişiyle birlikte dünya egemenliğine ulaşacakları şeklindeki kehanetlerini kabul ederler. Bu konuda kendilerine düşen en büyük görevinin ise Yahudilerin dünya egemenliğine destek olduğunu düşünürler.

Bir nevi Hristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve Protestanlığın bir alt mezhebi olan Evanjelistlere "Siyonist Hristiyanlar" da denilmektedir.

Bu noktada bir parantez açmak gerekir. Son dönemlerde "Siyonist Müslüman" modellerinin de ortaya çıktığını gördük. Gülen cemaatine ait Aksiyon dergisinin Aralık tarihli sayısının kapağında, "İnsanlık O'nu bekliyor: Hz. İsa" haberi vardı. Oysa Mesih inancının Kur'an'da olmadığı biliniyordu. Buna rağmen Said Nursi ve takipçisi nurcular, "Müslüman İseviler" diye bir tanım ortaya çıkarmışlardı. Buna göre, Mesih İsa yeniden dünyaya gelecek ve İseviliği Müslümanlıkla birleştirecekti. Ayrıca nurcu Fethullahçıların öncülük ettiği "İbrahimi Dinler", "Ilımlı İslam" ve "Dinler Arası Diyalog" gibi akımlarla İslamiyet'in Protestanlaştırılmak istendiğini biliyoruz. Araştırmacı Kemal Akmaral'ın bir tespitini aktarmak istiyorum:

"Bugün bütün İslam dünyasında samimi Müslümanlardan daha koyu Müslüman görünen bir sürü Yahudi ajanı, casusu vardır. Yahudiliğin ve İsrail'in en şiddetli ve koyu düşmanı gibi görünen nice kodaman zengin İslamcı şahıs, gerçekte İsrail'in hizmetinde çalışmaktadır."

METODİSTLER'İN EVANJELİZMLE İLİŞKİSİ

Günümüzde Metodist Kilisesi mensupları yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve bu ülkelerin sömürgelerinde yaşamaktadırlar. Metodistler, yaşadıkları ülke nüfusuna oranla sayıca az gibi görünmelerine rağmen etki alanları oldukça geniştir. Bu açıdan bakıldığında özellikle ABD'nin iç ve dış politikasında dolayısıyla dünya siyasetinde oldukça etkili oldukları görülmektedir. Metodist Kilisesi ve bu kilise mensuplarının dinî düşünce ve görüşleri, onların felsefi ve siyasi fikirlerinin arka planının temellerini oluşturmaktadır. Metodistler özellikle geçen yüzyılın son üst düzey yöneticileri olmuşlar ve dünya siyasetine yön vermişlerdir. Metodist Kilisesi'nin mensuplarından biri olan George Bush'un iktidara getirilme süreci dikkate alındığında, bilinen misyon yöntemlerinin yanı sıra, üst düzey yöneticiler vasıtasıyla İsa'nın yeryüzüne gelişini kolaylaştırmak için dünyayı zorla bir kargaşa ve savaş ortamına sürüklemektedir. Çünkü onlara göre, İsa yeryüzüne gelerek barışı ihdas edecek ve Tanrı Krallığı'nı kuracaktır. (Bayram Polat, Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, )

George Bush’un aynı zamanda, bağlılarını beyaz ırktan ve Protestanlardan seçen gizli örgüt “Kafatası ve Kemikler”in üyesi olduğunu da hatırlatırım.

BAPTİSTLER 'İN EVANJELİZMLE İLİŞKİSİ

Baptistler, Protestanlarla aynı temel inançları paylaşan ama vaftizin yalnızca inananlara yapılması gerektiğine inanan Hristiyan gruptur. Baptistler, tek bir kilise ya da mezhep oluşturmamışlar, kilise yönetiminde yerel cemaati tek yetkili sayan cemaatçi örgütlenme biçimini benimsemişlerdir. Tüm Protestan yapılar gibi Baptistler de Evanjelizm'e omuz vermiş bir inanç grubudur.

EVANJELİZMİN GELİŞME SÜRECİ

ABD Başkanı Ronald Reagan 'te bir söyleşide şunları söylemiştir, "Aşikâr ki, Eski Ahit'teki eski peygamberlerimize ve Armageddon'la ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığımızda, 'Acaba olacakları görecek nesil biz miyiz?' diye merak ediyorum. İnanın bana, bu kehanetler açık bir şekilde yaşamakta olduğumuz bu günleri gösteriyor.”(Ensar Çetin, "Hristiyan Fundamentalizmi Ortadoğu'da Tanrıyı Kıyamete Zorlama Stratejisi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), s)

Hristiyan siyonizmi olan Evanjelizmin kökenleri yüzyıl İngiltere'sindeki isyankâr püriten (tutucu) küçük burjuvaziye kadar uzanır. Bunlar, Katolik kilisesini tanımadıkları gibi, İngiltere'deki yarı Katolik Anglikan kilisesinin hâkimiyetini de kabul etmiyorlardı.

Dünya üzerindeki hiçbir kralı tanımayan bu Protestanlara göre, gerçek kral olan Mesih İsa kıyametten önce geri gelecek ve Tanrı'nın dünya üzerindeki krallığının başına geçecektir. Bunun için kendisine inanmayanlarla savaşacak ve hepsini yok edecektir.

Armageddon, yani Megiddo veya Mecidiye Savaşı aslında dünyadaki ilk savaşın adıdır ve son savaşın adının da böyle konulması istenmektedir. Anlaşılan nostaljide sadece romantizm değil, vahşete özlem de söz konusu.

Püritenliğin en önemli özelliği; Martin Luther ve Calvin'in başlattığı "Eski Ahit'e yönelme" hareketini daha da radikal bir çizgiye götürmek ve Eski Ahit'i yani Tevrat'ı neredeyse inançlarının tek kaynağı haline getirmektir.

İngiltere'de baskı gören Püritenlerin önemli bir kısmı "Yeni Dünya Amerika"ya göç etmişlerdi. Kendilerini, İsa Mesih'in geri döneceği ortamı hazırlamak üzere Tanrı tarafından seçilmiş bir grup olarak görmeye başlamışlardı. Onlar için Amerika da vaat edilmiş topraklardı. Fakat ilk başlarda Amerikan siyasetine, Protestan Amerikalıların yayılmacılık doktrini olan ve yüzyılın başlarında Batı’da Kaliforniya'ya, güneyde Teksas'a doğru yayılmanın ideolojik, mistik ve ahlaki altyapısını oluşturmuş olan "Manifest Destiny" (Tanrı'nın öngördüğü) doktrinine katkı yapmak dışında fazla etkileri olduğu söylenemezdi. Çünkü Washington eliti çoğunlukla seküler aydınlardan oluşmaktaydı. ABD, İkinci Dünya Savaşı'na kadar içe kapalı politikaları benimsediğinden Püritenlerin, yani Evanjelizmin atalarının dünya siyasetinde pek fazla etkileri olmadı. Politikayla ve Washington yönetimiyle araları genellikle soğuktu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Nixon ile yavaş yavaş politikaya ısınmaya başlayan Evanjelist taban, asıl uyanışını ise Ronald Reagan döneminde gerçekleştirdi. Bill Clinton döneminde bir miktar geri planda kalsalar da, kendisini "Tanrı'nın kelamını dünyaya getiren adam", Beyaz Anglo-Sakson Protestan (WASP) Amerikalıları da "Tanrı'nın seçtiği halk" olarak tanımlayan ve İncil’in kehanetlerine inanan oğul George W. Bush döneminde Neoconlarla (yeni muhafazakârla) sahneye çıktılar.

Bugün Evanjelistlerin, ABD'nin ulusal ve uluslararası politikalarını etkileyecek güçte olduğu tartışılmaması gereken bir gerçektir. Neoconların yaşama geçirmeye çalıştıkları BOP'un (Büyük Ortadoğu Projesi), Evanjelistlerin "Yahudilere vaat edilmiş topraklar" ve "Armageddon Savaşı" inançlarıyla birebir ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.

Evanjelistler dünya çapında güçlü televizyonlardan, gazete yayınlarından, internet sitelerinden, video oyunlarından, sinema sektöründen ve bilim-kurgu romanlarından yararlanarak misyonerlik yapmaktadırlar. Bunun neticesinde Amerika'daki Evanjelist Protestanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Evanjelistler 'de Protestan nüfusun yüzde 41'lik bir dilimini oluştururken, 'e gelindiğinde bu oran yüzde 54'e ulaşmıştır. Nüfusu milyonu bulan Amerika'da Evanjelistlerin sayısı milyonu aşmıştır. yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, yılı rakamlarına göre milyonu aştıkları görülüyor.

Evanjelik inanca göre; Tanrı'nın Evanjelik Protestan Hristiyanlar için olan uhrevi (öbür dünyayla ilgili) ve Yahudiler için de dünyevi olmak üzere iki planı vardır. Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrı için önemsizdir.

Tanrı'nın Yahudilerle ilgili planı gereği Yahudiler, vaat edilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklardır. Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahirette gerçekleşecektir. Eski Ahit ve Yeni Ahit'ten (İncil) oluşan Kitabı Mukaddes'e göre, İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, "Ken'an Diyarı"olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir. Evanjelist Hristiyanların Yahudilere ve İsrail'e duydukları sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır.

Evanjelik inanca göre, Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda olacak, bunların haricindeki diğer insanlar ise diğer yanda olacak ve iki taraf arasında büyük bir savaş, yani "Armageddon Savaşı" yaşanacaktır. İsa önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler savaşı kazanarak dünya egemenliğine ulaşacaklardır.

Evanjelistlerin oluşacağına inandıkları yedi aşama şöyledir:

1- Yahudilerin Filistin'e geri dönmeleri. Hitler'in zulmünden kaçarak Filistin'e dönen Yahudilerin, yılında İsrail Devleti'ni kurmaları ve ardından yılında Kudüs'ün tamamını ele geçirmeleri, Evanjelik Protestanlar tarafından Mesih'in gelişinin yaklaştığına dair güçlü ipuçları olarak değerlendirilmektedir.

2- Büyük İsrail'in kurulması. "Büyük Ortadoğu" veya "Genişletilmiş Ortadoğu" olarak adlandırılan proje çerçevesinde Irak ve Afganistan'ın işgal edilmesi, İran ve Suriye'yi de işgal etme planları ve Irak'ın kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu bölgemizi içine alan bir Kürt Devleti kurma hazırlıklarını da bu çerçevede değerlendirebiliriz.

3- Yahudiler de dahil olmak üzere tüm dünya uluslarına İncil'in "müjde" olarak vaaz edilmesi. Misyonerlik faaliyetleri bununla bağlantılıdır. Rice Üniversitesi sosyoloji profesörü William Martin'e göre, "Yabancı memleketlerde faaliyette bulunan Protestan misyonerlerin yaklaşık yüzde 90'ını Fundamentalistler (köktendinci, radikal dindarlar) ve Evanjelikler oluşturmaktadır." Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson meselesini ve ona sahip çıkma adına sesini yükselten Başkan Donald Trump’ın duyarlılığını da bu bağlamda düşünmek gerekmektedir.

4- Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Türbülasyon (bir çeşit kıyamet senaryosunun yaşanması) veya kaos olarak da adlandırılan bu dönemde Yecüc ve Mecüc orduları tarafından İsrail işgal edilecek ve ABD ile İngiltere İsrail'in yardımına geleceklerdir. Acaba bu inanıştan yola çıkarak ABD ve İngiltere, İsrail'in yardımına kolayca koşabilmek için Kıbrıs'ı, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Dahran'ı ve Kuzey Irak ile Kuzey Suriye’yi üs olarak kullanıyor olabilir mi?

5- İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi.

6- Armageddon Savaşı.

7- Kıyametin kopmasıyla, İncil'e ve İsa Mesih'e iman edenlerin cennete yükseltilmeleri.

Evanjelistlere göre, insanlığın kaderi ilahi bir senaryo ile önceden belirlenmiştir ve herkes gibi Yahudiler de bu kozmik tiyatroda kendilerine biçilmiş rolü (Büyük İsrail'i kurmak) oynamaktadırlar.

Evanjelizm inancı o kadar tutarsızlık ve komiklikle doludur. Örneğin; sadece bin kadar Yahudi İsa'ya iman edeceği için, bunun haricindeki yaklaşık 12,5 milyon Yahudi Armageddon Savaşı'nda yok edilecektir. Yani savaştan ölen Evanjelik Hristiyanlardan sonra kala kala bin Yahudi dünyada kalmaktadır. Bu bin Yahudi mi (cennete yükselen milyon Evanjelisti de çıkarsak) yaklaşık 6 milyar insanı yenerek yeryüzünden silecektir. Ve savaştan sonra İsa, krallığını kurunca çoban misali bu bin Yahudi’yi bin yıl boyunca yönetecektir. Sonra hep birlikte cennete gideceklerdir!

İkinci komik örnek ise, kimi Evanjeliklere göre, İncil'e ve Mesih'e iman edenler Armageddon Savaşı'ndan zaferle çıktıktan sonra cennete yükseltilmektedir. Peki, öyleyse bu durumda "Yeniden dirilerek yeryüzüne dönen İsa, Davud'un tahtına oturarak bin yıl boyunca dünyayı yönetecek olduğu krallığını kuracak" inancından yola çıkarsak ve diyelim ki Armageddon Savaşı'ndan zaferle çıkan Yahudi ve Evanjelistler göğe yükseltildiyse ve bunların haricindekiler de yok edildiyse dünya üzerinde kimse kalmamış oluyor. Öyleyse İsa, tek başına kaldığı dünyada kendi kendinin kralı mı olacaktır?Yani yukarıda saydığımız söz konusu aşamalar, her bir Evanjeliste göre kendi içinde yer değiştirebilmektedir.

Kimine göre ise İsa, belirli aralıklarla İncil'e iman edenleri veya kendini Mesih olarak benimseyenleri cennete yükseltmek için yeryüzüne gelip gidecekmiş! Yani parti parti cennete sefer düzenleyecekmiş!

Bu ne komiklik ve hastalıklı bir zihniyettir!

Alenen Tanrı'yla, kutsal kitaplarla ve peygamberlerle dalga geçilmektedir

EVANJELİZM İLE SİYONİZM'İN KUTSAL İTTİFAKI

ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter şöyle diyor:

"'de İsrail'in kurulması, Yahudilerin yüzyıllar önce sürgün edildikleri yerden sonunda İncil'de sözü geçen yere tekrar döndüğü anlamına gelmektedir. İsrail Devleti'nin kurulması, İncil’in kehanetinin gerçekleşmesidir."

Yahudilerin, Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğuna ve Yahudilere vaat edilmiş topraklara iman, eski Hristiyan öğretisinde var olmayan bir düşüncedir. Hatta Hz. İsa'yı Yahudilerin öldürmüş olması, Kiliseyi geleneksel olarak Yahudi düşmanı haline getirmiştir. Eski Hristiyan öğretisinde "Kudüs" ve "Siyon" gibi kavramlar, öteki dünyaya ait ilahi ve sembolik kavramlardıfunduszeue.info Protestanlar bu kavramları dünyevi kavramlar olarak yorumlayıp Yahudileri önemli bir konuma yerleştirdiler. Bu durum reform hareketlerinden sonra başlamıştır. Reformdan önce Filistin, İsa'nın "kutsal vatanı"dır sadece. O güne kadar geçerli olan öğreti, ne Yahudilerin Filistin'e tekrar geri dönme olasılığına ne herhangi bir seçilmiş millet kavramına ne de bir Yahudi milletinin varlığına yer veriyordu. Kimse Yahudileri, Tanrı'nın Filistin'e tekrar dönmeyi kendilerine mukadder kıldığı "seçilmiş millet" olarak görmüyordu. Reformla birlikte pek çok Hristiyan, Yahudilik ve Yahudilere karşı olan düşmanlıktan (antisemitizm), diğer bir kavram olan Yahudi sempatisine (philosemitizm) adındaki ayrımcılığa yöneldi. Bu anlayışa göre; Yahudiler, Yahudi oldukları için ve Yahudilik dinini uyguladıkları için değil de, Hristiyanların kurtuluşunda ve İsa'nın yeniden dünyaya gelmesinde bir rolleri olduğu için "aziz" dost idi.

Bazı tarihçiler bu durumu Rönesans ve Reform hareketlerinin İbrani literatürüne olan ilgisine ve özellikle Reformun Eski Ahit üzerindeki vurgusuna bağlamaktadırlar. Reformun bu özelliği Yahudilere karşı ilgiyi yaratmış ve Yahudileşme diyebileceğimiz eğilimler gösteren Protestan mezhepleri doğmuştur.

Protestanlıkla birlikte gündeme gelen "Yahudileşme", aynı zamanda "Hristiyan Siyonizmi"nin de ortaya çıkış noktasıdır. "Yahudi olmayan Siyonizm" (non-jewish zionism) denen bu kavram, Yahudi olmadıkları halde Filistin'de bir Yahudi devleti kurmayı isteyen Protestanların düşünce yapısını açıklamaktadır.

Hristiyan Siyonizm’inin tarihi aslında bugünkü İsrail Devleti'nin kurulmasını hedefleyen politik Siyonizm'in teşekkülünden öncedir. İlk Siyonist Kongresi yılında Basel'de toplanmıştır. Ancak Filistin'de bir Yahudi yurdunun kurulmasının, Mesih'in gelişinin alametlerinden biri olacağına dair fikirler ilk olarak Oliver Cromwell ve Paul Felgenhauever gibi yüzyılda Protestan lider ve teologlarının söylemlerinde görülmektedir. ve yüzyıllarda da birçok Protestan mezhebi, Yahudilerin, Kitab-ı Mukaddes'teki kehanete uygun olarak Kutsal Topraklara dönmeleri gerektiği yönündeki düşünceyi felsefelerinin temeline oturttular ve bu inanç felsefesi bugüne kadar geldi.

yılında Basel'de ilk Siyonist Kongre'nin yapıldığı yerde bir Siyonist kongresi daha yapılmıştır. Ancak bu kongrenin ilk kongreden çok önemli bir farkı vardır. Çünkü kongrenin adı "Birinci Hristiyan Siyonist Kongresi"dir. Kongrenin sonucunda bazı kararlar alınmıştır. Bunlar arasında, "Tüm dünya Yahudilerinin İsrail'e göç etmeye çağrılması" ve "İsrail'in 'de işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesi" de yer almıştır. Bu karar sonrasında izleyicilerden bir Yahudi ayağa kalkarak, "Bu son karara Yahudi halkının üçte ikisinin karşı olduğunu ve kararın yumuşatılması gerektiğini" söylemiştir. Ancak, bu tutum karşısında Uluslararası Hristiyan Elçiliği Temsilcisi'nin verdiği yanıt çok ilginçtir: "İsraillilerin ne düşündüğü umurumuzda değil. Biz Tanrı'nın ne söylediğine bakarız ve Tanrı, o toprakların Yahudi malı olduğunu söylüyor."

Evanjelistlerin referans aldığı Scofield İncili'nde, Scofield şöyle demektedir:

"İsa'nın tekrar dönüşünü sağlamak için Yahudiler kendilerinden beklenilen şeyi yapmalıdırlar. Armageddon Savaşı'nda galip geldikten sonra İsa, Kral Davud'un tahtına oturacak ve dünyayı Kral Davud'un tahtından yönetecektir."

Yahudilerin, İsa'yı Mesih olarak kabul etmediklerini, ancak en sonunda ya İsa'ya inanmak zorunda kalacaklarını ya da Armageddon Savaşı'nda öldürüleceklerini belirten Perlmutter ise The Real Anti-Semitism in America (Amerika'da Gerçek Antisemitizm) adlı eserinde, "Ancak bunlar ikincil meselelerdir. Şu sırada İsrail'i desteklemek gerektiğine inanan dostlara ihtiyacımız var. Şayet Mesih gelirse, önümüzdeki seçenekleri o gün değerlendiririz" der ve Yahudileri kastederek, "Şu an için, köprüyü geçene kadar fazlaca detaya takılmayalım" diye ekler.

İşte inançları bu görüşler etrafında şekillenen Evanjelistler, Başkan Bush ve Neocon ekibiyle ABD'nin başına geçmiştir.

Bizim de aklımıza, "Acaba Huntington'un 'Medeniyetler Çatışması' tezi salt bu amaca hizmet etmek için ortaya atılmış, 11 Eylül provokasyonu bunun için icra edilmiş, Afganistan ve Irak bunun için işgal edilmiş olabilir mi ve bu doğrultuda NATO'ya yüklenmek istenen yeni misyon da bu amaçlı olabilir mi?" diye bir soru da takılmıyor değil. Ya da “Evanjelizm, emperyalizmin dünyanın en zengin enerji havzalarını ele geçirme ve dünyayı tek hâkim güç olarak yönetme planları için uydurulmuş dinî bir kılıf mı?” demekten kendimizi alamıyoruz.

'dan 'e kadar geçen 46 yıl boyunca Amerikan vergi mükellefleri İsrail'e dış yardım olarak 62,5 milyar dolar ödemiştir. Bu rakam, yapılan resmi dış yardım rakamıdır. Bunun dışında, yine İsrail'e yönelik büyük meblağlı Amerikan vergi mükelleflerinin ilave yardımı bulunmaktadır.

Ne diyelim, Allah, din adına Hristiyan-Judeo karışımı radikal sapkınların kutsal savaşlarından, yani bir nevi Hristiyanlık cihadından bizi korusun.

Ama aklımızı kullanmadığımız ve önlemini almadığımız müddetçe bu duanın hiçbir işe yaramayacağını bilmeliyiz. Çünkü Allah, aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdıracağını ifade ediyor.

Nazif Ay

funduszeue.info

Evangelist nedir kimlere denir?

İçindekiler:

 1. Evangelist nedir kimlere denir?
 2. Evanjelik neye inanır?
 3. Evanjelizm nedir eksi?
 4. Amerikada ne kadar Evangelist var?
 5. Evangelistler hangi dine mensup?
 6. Evangelıst ne demek?
 7. Evanjelik Hıristiyan ne demek?
 8. Hangileri Evanjelik akımına aittir?
 9. Evanjelizm ne zaman kuruldu?
 10. Jahwe nedir?
 11. Evangelistler Protestan mı?
 12. Protestanlık ne zaman ortaya çıkmıştır?
 13. Evanjelizasyon ne demek?
 14. Evangelist kaç kişi?
 15. Ortodoksluk ne zaman çıktı?
 16. Protestan Evanjelizm nedir?

Evangelist nedir kimlere denir?

Evangelist, Evanjelizm görüşünü benimseyen, yayan kişilere denmektedir. Evanjelik kelimesi genellikle Protestan Kilisesinin muhafazakar olan kesimlerini nitelemek için kullanılmaktadır. Evanjelizm akımının azalarına Liberal Protestanlar dışında tüm Protestanlara Evanjelik denmektedir.

Evanjelik neye inanır?

Evanjelizmadını ilk kullanan kişi, Reform hareketinin lideri Martin Luther'dir. Evanjelizm, genel anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir. Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır.

Evanjelizm nedir eksi?

'protestanlık' ile aynı anlama gelen kelime. evanjelikler, eski ahit'in; yahudilerin 'tanrı'nın seçilmiş halkı' olduğu, kutsal topraklar'ın yahudilerin malı olduğu, yahudilerin mesih'in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetlerini tamamen kabul ederler.

Amerikada ne kadar Evangelist var?

Nüfusu milyonu bulan Amerika'daEvanjelistlerin sayısı milyonu aşmıştır. yılında tüm dünyadaki sayıları 4 milyon kadarken, yılı rakamlarına göre milyonun üstüne çıkmıştı. Evangelistbaşkanlar kimler? : İlk bilinen EvangelistABD Başkanı Jimmy Carter'dı.

Evangelistler hangi dine mensup?

Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla 'Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi' anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler'in devamıdır.

Evangelıst ne demek?

Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına gelir. Evanjelik sözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.

Evanjelik Hıristiyan ne demek?

Evanjelist ve Evanjelikkelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına gelir. Evanjeliksözcüğü ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.

Hangileri Evanjelik akımına aittir?

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta dört İncil ve üç büyük mezhep vardır. Yuhanna, Matta, Luka ve Markos İncillerinin tümüne Evangelizm denmektedir.

Evanjelizm ne zaman kuruldu?

Evangelizm, yüzyılda, Protestanlık mezhebi ile birlikte ortaya çıkan dini bir doktrindir. ''Evanjelizm'' adıyla da bilinir. yüzyıla kadar ''Hristiyanlığa Davet'' anlamında kullanılan bu kavram, günümüzde çok daha farklı inançları ve ideolojileri bünyesinde barındırmaktadır.

Jahwe nedir?

Yehova/Yehovah (יְהֹוה‎ YHVH kökünden gelir), Tanah'ta (Eski Ahit'te) bahsi geçen Tanrı'nın adının (יְהֹוה) olası bir telaffuzundan elde edilen bir terimdir (YeHoVaH). Orijinal İbranice metinlerde defa YHVH kullanımı yer alır. Birçok dilbilimciye göre tanrısal isim "Yehova" yerine "Yahve" telaffuz edilmeli.

Evangelistler Protestan mı?

Evangelizmmerkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlarharicindeki tüm Protestanlara Evangelik denmeye başlanmıştır ( yüzyılın sonları, yüzyılın başı). Evanjelik sözcüğü ise daha çok ProtestanKilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.

Protestanlık ne zaman ortaya çıkmıştır?

Protestanlık, Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketinin sonucunda doğmuştur ().

Evanjelizasyon ne demek?

Evanjelizasyon, İncil'in mesajını kiliseden soğumuş ve uzaklaşmış olan Hristiyanlara ulaştırma (Evanjelizm) anlamına geldiği gibi, ayrıca Hristiyan olmayan insanlara (misyonerlik faaliyeti) ulaştırmayı da kapsamaktadır.

Evangelist kaç kişi?

Evanjelistler 'de Protestan nüfusun yüzde 41'lik bir dilimini oluştururken, 'e gelindiğinde bu oran yüzde 54'e ulaşmıştır. Nüfusu milyonu bulan Amerika'da Evanjelistlerin sayısı milyonu aşmıştır.

Ortodoksluk ne zaman çıktı?

Bununla birlikte Ortodoksluğun tarihsel olarak 4. yüzyıldan itibaren vuku bulan siyasi çekişmelere ve İstanbul'un yeni bir siyasal merkez olarak ortaya çıkması ile ortaya çıkmıştırdenebilir.

Protestan Evanjelizm nedir?

Evanjelistsözcüğü en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi" anlamına gelir. Evanjeliksözcüğü ise daha çok ProtestanKilisesi'nin muhafazakâr kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestanmezhebi Puritenler'in devamıdır.

Hristiyan Siyonizmi Evanjelizm Evangelistler

Türkiye gündemine yaklaşık iki sene önce Rahip Brunson olayıyla gelen Evangelist’ler İllüminati, Tapınak Şövalyeleri ve Mason Gruplar gibi dünya hakimiyetine yön verdiği iddia edilen oluşumlar arasında gösteriliyor. Kelime anlamı olarak kutsal kitaba yani İncil’e yönelmek manasına gelen Evangelizm kelimesinin kökeni Yunanca Evangelion kelimesinden geliyor ve “Müjde” anlamını taşıyor.

Evangelizm terimini ilk kullanan ise Orta Çağ’da reform hareketinin öncüsü Martin Luther olmuştur. Hristiyanlığın bir kanadı olarak oluşumunu devam ettiren Evangelizm bugün özellikle ABD’de Hristiyanların en katı ve tutucu tarafını oluşturuyorlar. Hristiyanların en tutucu kanadı olmalarına rağmen Evangelistler Yahudilere de yakınlıklarıyla biliniyorlar. Bununla birlikte Yahudiler ’in Siyonizm hareketine de son derece bağlı olan Evangelistler Yahudilerin Tanrı tarafından seçilmiş bir halk olduğuna inanıyorlar. Bu sebeple onların menfaatlerine uygun olarak çalışmalar yürüten Evangelistler ‘in inancına göre vaad edilen kutsal toprakların tamamı Yahudilere aittir ve Yahudiler bu toprakların hepsine egemen olacaklardır.

Evangelizm İnancı

Evangelizm inancına göre Yahudiler Tanrı’nın seçilmiş halkıdır. Bu yüzden Tanrı’nın yardımıyla bir gün dünyaya hâkim olacaklardır. Tanrı’nın bu isteğinin gerçekleşmesine yardımcı olan Evangelistler bu sayede öbür dünyada cennetle mükâfatlandırılacaklarına inanıyorlar. Dünyada yaşayan diğer insanlar ise Tanrı için bir hiçtir. Sadece Yahudiler ‘in yaşama hakkı ve Tanrı’nın yanında kıymetleri vardır. Diğer taraftan Yahudiler vaadedilmiş topraklara sahip olarak çok yakın zamanda bütün dünyaya hükmedecekler ve büyük İsrail böylece kurulmuş olacaktır.

İsrail ve Evangelistler

Tarihi ve günümüz itibarıyla İsrail’in kurulmasından itibaren Ortadoğu’daki gelişmelere bakıldığında Evangelistler’in ve İsrail Devleti’nin yakın bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Kaynaklar dünyadaki Evangelist sayısının beş yüz milyonu aşkın olduğunu belirtirken yine Evangelist inançlarına göre Yecüc ve Mecüc orduları İsrail’i işgal edecek. ABD ve İngiltere tarafından kurtarılacak olan İsrail yeryüzüne tekrar gelen İsa Mesih önderliğinde Deccal ile savaşacak. Armageddon savaşı olarak adlandırılan bu savaşta Deccal yenilecek ve akabinde kıyamet kopacak. İsa Mesih’le birlikte ona inanalar da cennete yükselecekler.

ABD ve Evangelistler

Bu inanışların hepsi Evangelistler’i dünya tarihinden itibaren bilinen karanlık örgütlerin en tehlikelisi yapıyor. Bütün bu inanışlar sırasıyla gerçekleşecek ve İsa’nın yeryüzüne inmesi bu alametlerin sırasıyla gerçekleşmesi sonrasında olacak. Alametlerin gerçekleşmesi ise Evangelistler ‘in çabalarına bağlı olduğu düşünülüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardında Evangelistler ’in olduğu söylentileri ortaya çıkmıştır.

Günümüzde büyük çoğunluğunun ABD’de yaşadığı düşünülen Evangelistler İsrail menfaatine politikaları sebebiyle bir önceki Başkan Donald Trump’ı önemli ölçüde desteklemişlerdir. İsrail yanlısı politikaların gerçekleşmesi için önemli çaba harcayan Evangelistler Türkiye gündemine ise Rahip Brunson olayı ile geldiler. Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Brunson’un bir Evangelist olduğu ve serbest bırakılması için Trump’a baskı yapıldığı iddia edilmiştir. Trump’ın da Türkiye’ye Brunson’un serbest bırakılması konusunda baskı yaptığı biliniyor. Netice olarak ise Brunson bu baskılara karşı koyulamadığından serbest bırakılarak ABD’ye dönmüştür.

ETİKETLER:ABD ve Evangelistler, Evangelik ne demek, Evangelist kimlere denir, Evangelist ne demek, Evangelist Türkler, Evangelizm İnancı, Evanjelik nedir, Evanjelik ünlüler, Evanjelist Hıristiyan ne demek, Evanjelizm amacı nedir, Evanjelizm nedir ve neye inanırlar, Evanjelizm nedir Vikipedi, Evanjelizm sembolleri, İsrail ve Evangelistler, Rahip Brunson, Türkiyedeki Evangelistler kimlerdir

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası