esma ne / Esma İsminin Anlamı Nedir? - Esma İsmi Ne Anlama Gelir?

Esma Ne

esma ne

Esma İsminin Anlamı Nedir? Esma İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Esma isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ESMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esma isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ESMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esma ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

 1. Etkileyici, yaptırıcı.
 2. Kader, nasip, talih.
 3. İsimler, namlar, adlar.
 4. Cilveli, çok güzel.

ESMA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Esma ismi Kur'an-ı Kerim'de (Araf Suresi Ayet) geçmektedir ve Esma ismini koymak caizdir.

ESMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

 • Türkiye'de Esma ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • İstanbul'da Esma ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • Ankara'da Esma ismini kullanan kişi bulunmaktadır.
 • İzmir'de Esma ismini kullanan kişi bulunmaktadır.

ESMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Esma ismine sahip kişiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır. Aile ve aşk kavramları onların hayatında önemli bir yer tutar.

Esma İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ESMA &#;SM&#; NE DEMEK, NE ANLAMA GEL&#;YOR?

 • &#;sim: Esma
 • Cinsiyet: Kad&#;n
 • Köken: Arapça
 • TDK'ye göre anlam&#;: TDK'nin ki&#;i adlar&#; sözlü&#;ünde Esma isminin anlam&#; &#;u &#;ekilde verilir: Adlar, isimler.

 
ESMA &#;SM&#;N&#;N ANLAMI

Esma isminin anlam&#; Arapça adlar, isimler anlam&#;na gelir. &#;sim, ad kelimesinin ço&#;ul halidir. Bunun yan&#; s&#;ra kulakla ve i&#;itme anlam&#;nda da kullan&#;lmaktad&#;r.

ESMA &#;SM&#;N&#;N KARAKTER&#;ST&#;K ÖZELL&#;KLER&#;

Esma ismi d&#;&#;avurumculu&#;u, s&#;cakl&#;&#;&#; ve merak&#; ça&#;r&#;&#;t&#;r&#;r. Esma, güçlü fikirleri kendine çeken, oldukça yüklü bir ki&#;ili&#;i ifade eden bir isimdir. Diplomatik, nazik, sezgisel, i&#;birlikçi ve yard&#;mseverdir. Yetenekli bir hikaye anlat&#;c&#;s&#;d&#;r, hikayeyi detayland&#;rd&#;&#;&#;nda dinleyenleri tamam&#;yla büyüsü alt&#;na alabilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlü&#;ü ve k&#;z bebek isimleri sözlü&#;üne ve de bakabilirsiniz)

ESMA &#;SM&#;NE SAH&#;P ÜNLÜLER

Esma Sultan (I. Abdülhamid’in k&#;z&#;), Esma Recepova (&#;ark&#;c&#;), Esma Deniz (Türkiye’nin ilk kad&#;n hem&#;iresi) 

Esma ismine benzeyen di&#;er kad&#;n isimleri:

Aysima, Belma, Emra, Elya, Fatma, Hüma, Sema, Selma, S&#;rma, &#;eyma (Daha fazla benzer isim için t&#;klay&#;n: E harfi ile ba&#;layan k&#;z bebek isimleri)

KURAN'DA ESMA &#;SM&#; GEÇ&#;YOR MU?

Esma ismi Kur'an-&#; Kerim’de geçmektedir. Ayr&#;ca Hz. Ay&#;e'nin k&#;z&#;n&#;n ad&#; Esma'd&#;r. Esma ismi Müslümanlar aras&#;nda en çok tercih edilen kad&#;n isimleri aras&#;nda yer al&#;r. TDV Ansiklopedisinde ise ESMÂ-i HÜSNÂ için "Allah’&#;n isimleri için kullan&#;lan bir tabir" aç&#;klamas&#; yap&#;l&#;r: "&#;smin ço&#;ulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlam&#;ndaki hüsnâ kelimelerinden olu&#;an esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder" (Ecrin isminin anlam&#; da ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK &#;S&#;M ANAL&#;Z&#;

E: &#;sminin ba&#; harfi “E” olan ki&#;iler çekici ki&#;ilikleriyle kolayca arkada&#; edinirler ve bilgi sahibi olma arzusuyla dolu olurlar.

S: &#;smin içinde yer alan “S” harfi, s&#;cakl&#;k, samimiyet, özveri ve dürüstlü&#;ü beraberinde getirir ki bu özellikler ki&#;iyi hayat&#; boyunca sevilen, say&#;lan ve ba&#;ar&#;l&#; biri haline getirir.

M: “M” harfi, ki&#;inin geçmi&#; deneyimlerden ders alma konusunda harika oldu&#;unu ve duygulardan çok rasyonel dü&#;ünceye önem vermeyi tercih etti&#;ini gösterir.

A: Bu harf 1 say&#;s&#; ile benzer bir enerjiye sahiptir ve cesur öncülerin, yenilikçi ve vizyon sahibi insanlar&#;n harfidir.

&#;S&#;M NUMEROLOJ&#;S&#;

Esma &#;sminin Numerolojisi: 2

&#;ANS ORANLARI

Kader &#;&#;&#;&#;

A&#;k &#;&#;&#;

Sa&#;l&#;k &#;&#;&#;&#;&#;

Para &#;&#;

Aile &#;&#;&#;&#;&#;

Arkada&#;l&#;k &#;&#;

&#;DEAL MESLEKLER&#;

Arkeoloji, Yazar, Senarist, &#;leti&#;im, Mülk Yönetimi veya benzeri.

&#;S&#;M NUMEROLOJ&#;S&#;NE GÖRE GENEL ÖZELL&#;KLER&#;

2 say&#;s&#;n&#;n karars&#;zl&#;&#;&#;, hemen hemen herkesle kolayl&#;kla i&#;birli&#;i yapan, çok yönlü ve kendine güvenen ne&#;eli bir ki&#;ili&#;e dönü&#;ür. Dürüst ve &#;effaf olan insanlar güçlü bir do&#;ru ve yanl&#;&#; duygusu sergilemeye meyilli olduklar&#;ndan, ba&#;kalar&#;yla çal&#;&#;mak kolayca gelir. Daha yüksek düzeyde, 2 say&#;s&#;n&#;n amac&#;, yard&#;m eli vermeyi ve ba&#;kalar&#;n&#; kendi içlerinde gerçe&#;i aramaya te&#;vik etmeyi simgeler.

&#;S&#;M NUMEROLOJ&#;S&#;NE GÖRE A&#;K HAYATLARI

2 numaral&#; partner çok sad&#;k ve sevecendir, uzun vadede ili&#;kiye ba&#;l&#; kalacaklar&#;na ve sürdüreceklerine güvenilebilir. Ayr&#;ca, partneriyle bir &#;eyler oldu&#;unda veya ili&#;kide bir &#;eyler ters gitti&#;inde bunu anlayan ve çözmek için çaba gösteren ki&#;ilerdir. 2 say&#;s&#; sevildi&#;ini ve önemsendi&#;ini hissetti&#;i sürece her &#;ey yolundad&#;r ama içine &#;üpheler s&#;z&#;nca k&#;skançl&#;k ve güvensizlik ba&#;lar.

HARF VE NUMEROLOJ&#; ÖNGÖRÜLER&#;

Bir ismin ba&#;lang&#;ç harfi, Numerolojiye göre, birinin ya&#;am deneyimleri, ini&#;ler ve ç&#;k&#;&#;lar ile nas&#;l ba&#;a ç&#;kt&#;&#;&#;n&#;n ana ipucu olan mihenk ta&#;&#;d&#;r. &#;smi “E” ile ba&#;layan bir insan için ki&#;isel özgürlüklerin ifadesi ne i&#; yaparsa yaps&#;n çok önemlidir ve beklenmedik geli&#;meler oldu&#;unda bunu büyük bir co&#;kuyla kar&#;&#;lar. &#;smin sonunda yer alan “A” harfi; amaç ve liderlik duygusuna i&#;aret eder, bu nedenle yol boyunca ortaya ç&#;kabilecek engeller ne olursa olsun, verilen sözlere ba&#;l&#; kalacakt&#;r.

ESMA &#;SM&#;N&#;N SEMBOLLER&#;

&#;smin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ba&#;lant&#;l&#; olan Esma ismindeki ki&#;iler hayatlar&#;ndaki her i&#;in h&#;zl&#; bir &#;ekilde ilerlemesini tercih eder. Renk terapisinde turuncu, sosyalle&#;meyi te&#;vik eder ve zihni fiziksel rahatl&#;&#;a odaklar.

&#;ansl&#; Numaralar&#;:

Bu isme sahip ki&#;iler için u&#;urlu say&#;lar 3, 7, 14, 22 ve 40’t&#;r.

&#;ansl&#; Günü:

Çar&#;amba

Esneklik ve seyahat gezegeni Merkür'ün günü olan Çar&#;amba, bu isimle ili&#;kilendirilen haftan&#;n &#;ansl&#; günüdür. Bu günün enerjisini en iyi &#;ekilde kullanmak için i&#;te ve evde ileti&#;imi engelleyen tüm engellerin üstesinden gelinmesi tavsiye edilir.

&#;ansl&#; Ay&#;:

Temmuz

Canland&#;rma ve netlik etraf&#;nda dönen bir sembolizm ile Temmuz, ba&#;kalar&#;n&#;n yard&#;m&#;yla ki&#;isel ya&#;amda ilerleme için hay&#;rl&#; bir ay olarak kabul edilir. Temmuz ay&#;n&#;n manevi enerjisi, grup faaliyetlerine kat&#;l&#;m&#; te&#;vik eder.

Etiketler:#İsim Analizi

Esma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Esma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık

Kısaca "Esma" ne demek?

 1. Adlar, isimler.

 2. 1. adlar. 2. kulaklar, işitme. &#; esmaü&#;l-hüsna: allah&#;ın güzel isimleri. &#; hz. esma: hz. ebu bekir&#;in kızı, hz. aişe&#;nin ablasıdır.

 3. Kulaklar. İşitmeler.

Esma nedir? İlişkili sözcükler

 • Esmaül Hüsna: Allah&#;ın isimleri. Cenab-ı Hakk&#;ın güzel isim ve sıfatları. Aşağıdaki fıkrada Esma-i Hüsna&#;dan bazıları zikrediliyor:(&#; Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun; senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zatın, Hakim ismine ve devamı
 • Gamal Abd Al Nasser: Kul. Köle. devamı
 • Esmai Ilahiye: Allah&#;ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk&#;a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kainatın hakikatı, esma-i İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki san&#;atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenn-i hikmet, &#;Hakim&#; ismine ve hakikatlı fenn-i tıb &#;Şafi&#; ismine ve fenn-i hendese, &#;Mukaddir&#; ismine devamı
 • Mazharı Esma: Çok sıfatlara ve isimlere mensub haller kendinde görünen. İsimlere, isimlerinin üzerinde te&#;sirlerine mazhar (sahib) olan. (Osmanlıca&#;da yazılışı: mazhar-ı esmâ) devamı
 • Eazımı Esma: İçinde çok isimlerin manası bulunan, isimlerin en büyükleri. Cenab-ı Hakk&#;a mahsus isimlerin en mühim ve büyükleri. (Osmanlıca&#;da yazılışı: eâzım-ı esmâ) devamı
 • Sıddık: Hiç yalan söylemeyen, doğru konuşan, sözünün eri. 1. çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen. hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. kur&#;an&#;da peygamberleri vasfetmek, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten devamı
 • Aşerei Mübeşşere: Hz. Peygamber&#;in (A.S.M.) kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği sahabelerdir. Bu kişiler Allah&#;ın emirlerine bağlılıkta ve din hizmetindeki fedailikte Allah&#;ın rızasını tam kazanmışlardır. Bu zatlar şunlardır: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said, Hz. Sa&#;d bin Ebi Vakkas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr İbn-ül Avvam (funduszeue.infoüm). devamı
 • Abdullah Ibni Zübeyr: Ebu Bekir-i Sıddık&#;ın kızı Esma&#;nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam&#;ın oğludur. Yezid&#;in saltanatını kabul etmedi ve Mekke&#;de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.) (Osmanlıca&#;da yazılışı: abdullah ibn-i zübeyr) devamı
 • Imamı Caferi Sadık: (Hi: ) Hazret-i Ali&#;nin (R.A.) torununun torunudur. Medine-i Münevvere&#;de yaşamıştır. Annesi, Hazret-i Ebu Bekir&#;in soyundandır. Manevi nüfuzu çok ileri idi, dine büyük hizmetleri görüldü. Demiştir ki: &#;Kim nefsi için nefsi ile mücahede ederse, keramete kavuşur, kim de Allah için nefsi ile mücahede ederse, Allah&#;a kavuşur.&#; Eimme-i İsna Aşerin altıncısıdır. (K.S.) (Osmanlıca&#;da yazılışı: imam-ı ca&#;fer-i devamı
 • Işlevsel Sağırlık: İşitme örgeninin yapısında, işitme sinirleri ya da özeğinde hiç bir bozukluk olmadığı halde kişinin ruhsal nedenlerle işitme gücünü kullanamaması. devamı

Esma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası