emziren anne yer elmasi yiyebilirmi / Annenin yedikleri bebekte alerji yapabilir - Acıbadem Hayat

Emziren Anne Yer Elmasi Yiyebilirmi

emziren anne yer elmasi yiyebilirmi

Bebe&#;e Gaz Yapan Besinler Hangileri?

E&#;er evde minicik bir bebe&#;iniz varsa ve bebe&#;inizi emziriyorsan&#;z beslenmenize 2 ki&#;ilik dikkat etmelisiniz. Süt yoluyla yedikleriniz bebe&#;e aktar&#;ld&#;&#;&#; için tüketti&#;iniz g&#;dalardan etkilenecektir. A&#;r&#;l&#; ve bol a&#;lamal&#; geceler ya&#;amamak için ö&#;ünlerinizde biraz daha seçici olabilirsiniz. Bu nedenle bebekte gaz yapan yiyecekler hakk&#;nda detayl&#; bilgi sahibi olmal&#;s&#;n&#;z. Emzirme döneminde mutlaka çevrenizden “ Onu yeme, &#;unu ye! ” gibi sesler gelebilir. Siz en iyisi kulaktan dolma bilgilere kanmay&#;n ve sizler için haz&#;rlad&#;&#;&#;m&#;z lohusal&#;kta gaz yapan yiyecekler listesine bir göz at&#;n.

Bebeklerde Gaz Yapan Yiyecekler

 • Lahana
 • Brokoli ve Karnabahar
 • Bol Baharatl&#; Yiyecekler
 • Bezelye ve Nohut
 • Kafeinli &#;çecekler
 • &#;&#;lenmi&#; G&#;dalar
 • Kakaolu Besinler
 • Süt Ürünleri
bebeklerde gaz yapan yiyecekler

Bebe&#;inizi ve sizi dü&#;ünerek haz&#;rlad&#;&#;&#;m&#;z emzirmede gaz yapan yiyecekler listesinde, gaz&#; önleyen besinler yer al&#;yor. Daha hassas ve iyi beslenmeniz gereken bu dönemde gaz yapan yiyecekler listesi size büyük yard&#;mc&#; olacakt&#;r. Bebe&#;iniz ve ailenizle mutlu günler dileyerek emzirme döneminde gaz yapan yiyecekler hakk&#;nda bilgi vermeye ba&#;layabiliriz.

En sa&#;l&#;kl&#; ve do&#;ru sonuçlar için lütfen doktor deste&#;i al&#;n&#;z.

Bebeklerde Gaz Yapan 8 Yiyecek

1) Lahana

 • Lahana hem emzirme döneminde hem de kat&#; g&#;daya geçi&#; döneminde gaz yapan bir sebzedir. Doktorlar e&#;er tüketilecekse patates ile pi&#;irilip tercih edilmesini tavsiye ediyor.
 • Lahanan&#;n gaz yapan maddelere sahip oldu&#;unu unutmamal&#;s&#;n&#;z. Gerekli vitaminler bir süre farkl&#; sebzelerden almal&#;s&#;n&#;z.
 • Lahana çe&#;itlerinde sülfür bulundu&#;u için tüketme durumunda gaz kaç&#;n&#;lmaz son olabilir.
 • Emziren annelerin lahana tüketmesi de bebeklerde gaza ve uykusuz gecelere neden olabilir.

Bebekler &#;çin En &#;yi Mamalar Listesi

lahana

2) Brokoli ve Karnabahar

 • Lahana gibi brokoli ve karnabahar da sülfür içeren sebzelerdendir. Kal&#;n ba&#;&#;rsaklara gelerek sindirimi gerçekle&#;ir.
 • Bu nedenle brokoli ve karnabahar tüketildi&#;inde bir süre gaz problemi ile u&#;ra&#;abilirsiniz. Emziren anneler ö&#;ünlerine bu sebzeleri eklerse, süt aktar&#;m&#; ile bebeklerde de gaz olu&#;abilir.
 • Bebe&#;in gaz&#;n&#; alay&#;m derken sabah&#; zor edebilirsiniz. Aman dikkat!
brokoli

3) Bol Baharatl&#; Yiyecekler

 • Ac&#;l&#; baharatlar&#;n mide yanmas&#; ve gaz olu&#;turmas&#; bilinen bir özelliktir.
 • Mide asitlerinin dengesini de&#;i&#;tiren pul biberi, toz k&#;rm&#;z&#; biber, isot gibi ac&#; baharatlar mideyi &#;i&#;irmektedir.
 • Çok ac&#;l&#; yemekleri seven biriyseniz emzirme döneminde bu baharatlara bir süre ara vermelisiniz. Ayn&#; s&#;n&#;rlama ac&#;l&#; soslar için de geçerli olacakt&#;r.
 • Tüm gecenizi gaz alma ve &#;i&#;kinlik giderme ile geçirmemek için biraz daha hassas olman&#;zda fayda olacakt&#;r.
gaz yapan yiyecekler emzirirken

4) Bezelye ve Nohut

 • Do&#;um sonras&#;nda baklagil tüketmek istedi&#;inizde ufak tüyolarla daha rahat hissedebilirsiniz. Gaz yapan baklagilleri yani nohut, bezelye ve fasulyeyi önce suda bekletmelisiniz.
 • Suda bekleyen bu baklagilleri ön ha&#;lamadan geçirip daha sonra yemeklerde kullanmal&#;s&#;n&#;z.
 • Ayr&#;ca emzirme döneminde gaz yapmamas&#; için bu baklagillerin yan&#;nda maydanoz, marul, limon gibi sebzeleri tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

Bebek Geli&#;imi, Do&#;um Sonras&#; 12 Ayl&#;k Bebek Geli&#;im Evreleri

yeni do&#;an bebe&#;e gaz yapan yiyecekler

5) Kafeinli &#;çecekler

 • Emzirme döneminde dikkat edilmesi gereken bir besin de kafeinli g&#;dalar olacakt&#;r.
 • Emziren annenin kafeinli içecekleri s&#;kça tüketmesi, bebe&#;in reflüye olan hassasiyetini tetiklemektedir. Bu nedenle uzmanlar, emziren annelerin kahve, kola ve çay gibi içeceklerden uzak durmas&#;n&#; taze meyve suyu tüketmesini tavsiye eder.
 • Ayr&#;ca içeceklerin en sa&#;l&#;kl&#; bu dönemde su olmaktad&#;r. Süt miktar&#;n&#;n azalmamas&#; için her emzirme sonras&#;nda mutlaka 1 bardak, gün içinde ise bolca su tüketilmelidir.
kahve

6) &#;&#;lenmi&#; G&#;dalar

 • &#;&#;lenmi&#; g&#;dalar&#;n sa&#;l&#;ks&#;z oldu&#;u bir gerçektir. Özellikle de do&#;um sonras&#;nda tüketilmesi daha da sa&#;l&#;ks&#;z olmaktad&#;r.
 • Tüm i&#;lenmi&#; ve paketli g&#;dalardan annelerin uzak durmas&#; önerilmektedir. Koruyucu ve tatland&#;r&#;c&#; içeren besinler, anne sütünde gaz&#; meydana getirir ve bebe&#;in gece boyunca gaz sanc&#;s&#; ile u&#;ra&#;mas&#;na neden olur.
 • Sucuk, salam, haz&#;r yiyecekler, at&#;&#;t&#;rmal&#;k g&#;dalar emzirme döneminde yasakl&#; listede yer al&#;yor. E&#;er bu yiyeceklerden uzak kal&#;rsan&#;z bebe&#;inizde gaz olu&#;umu önlenir ve daha rahat uyuyabilir.

Emziren Anneler Ne Yemeli? Anne ve Bebek &#;çin Gerekli 14 Besin

i&#;lenmi&#; g&#;dalar

7) Kakaolu Besinler

 • Bebe&#;iniz dünyaya geldi&#;inde evinizde tatl&#; bir tela&#; olu&#;maktad&#;r. Misafirler, kom&#;ular&#;n gönderdi&#;i ikraml&#;k tabaklar derken bir ö&#;ünde çe&#;it çe&#;it yiyecekler olabilir.
 • Bu tela&#; içinde kakaolu besinleri gördü&#;ünüzde uzak kalmal&#;s&#;n&#;z. Tatl&#; krizlerini çikolata ile çözmek ise oldukça tehlikeli olacakt&#;r.
 • Çünkü kakaolu g&#;dalar&#;n emziren annelerde gaz yapt&#;&#;&#; bilinmektedir. Anne sütü ile bebe&#;e geçen kafein, gaz stresini olu&#;turur.
 • Bu dönemde tatl&#; yemek istedi&#;inizde meyve tüketmeyi tercih etmelisiniz. Süt miktar&#;n&#; art&#;r&#;r diye dü&#;ündü&#;ünüz çikolatalar, bu dönemde sa&#;l&#;ks&#;z tercih olabilir.
kakao

8) Süt Ürünleri

 • Bazen anneler süt ürünleri tüketti&#;inde bebe&#;inin de gaz sanc&#;s&#; ya&#;ad&#;&#;&#;n&#; gözlemler. Bu duruma neden olan faktörlerden biri de sütteki proteinin bebekler için a&#;&#;r olmas&#;d&#;r.
 • E&#;er emziren anne süt, peynir, yo&#;urt tüketiyorsa ve bebe&#;e gaz yapt&#;&#;&#;n&#; fark ediyorsa annelerin süt ürünlerini ölçülü tüketmesi önerilir.
 • Süt ürünlerini tercih ederken laktozsuz seçenekler anneye de bebe&#;e de iyi gelecektir. Sindirimi daha kolay olan laktozsuz süt ürünleri, bebe&#;in gaz sanc&#;s&#;ndan uzak kalmas&#;na ve daha mutlu uyumas&#;na yard&#;m edecektir.
 • Anne de bu ürünleri tüketirken kendini daha iyi hisseder. Bebeklere gaz yapan yiyecekler listesine peynir çe&#;itleri, yo&#;urt çe&#;itleri eklenebilir böylece. Bu durum genellikle inek sütüyle haz&#;rlanan besinlerde gözlemlenir.
 • Bitkisel sütlerin protein oran&#; daha dü&#;ük oldu&#;u için anne rahatl&#;kla badem, f&#;nd&#;k, Hindistan cevizi sütü içebilir.
süt

Bebekler için kategorisini ziyaret ederek sa&#;l&#;kl&#; tariflere ula&#;abilirsiniz.

Kolik Bebek Sendromu: 7 Soruda Dikkat Etmeniz Gereken Her &#;ey

Bebeklerde Ek G&#;daya Geçi&#; Nas&#;l Olmal&#;? Faydal&#; &#;puçlar&#;, Tarifler

Bebek Bak&#;m Çantas&#; &#;çinde Mutlaka Bulundurman&#;z Gereken 10 &#;ey

Bebeklerde Di&#; Ç&#;karma Belirtileri: 10 Sinyal, Nelere Dikkat Edilmeli?

Bebeklerde Gaz Sanc&#;s&#;na Ne &#;yi Gelir? Nas&#;l Geçer? Bitkisel Çözümler

Yer Elması: Faydaları nelerdir?

Hatta baz&#;s&#; üremek ve ço&#;almak için bile kendinden ba&#;ka hiçbir &#;eye ihtiyaç duymaz. Yer elmas&#;, i&#;te böyle bir bitki. Papatyagiller familyas&#;n&#;n ayçiçe&#;igiller koluna dahil bir sebze olan yer elmas&#; vejetatif üreme yapar. Yani üremek için 2. bir cinse ihtiyaç duymaz; kendisinden, kendisiyle ayn&#; genetik yap&#;ya sahip olan ba&#;ka bir yer elmas&#;n&#; ortaya ç&#;kar&#;r. Bitkinin yenen k&#;sm&#;, topra&#;&#;n alt&#;nda kalan yumru &#;eklindeki kökleridir. &#;çerdi&#;i besin ögeleri, kullan&#;ld&#;&#;&#; yerler ve yeti&#;tirme &#;artlar&#; hemen hemen ayn&#; olan patates ve m&#;s&#;rla k&#;yaslanacak olursa çok daha sa&#;l&#;kl&#;d&#;r. &#;nsülin kullanmak zorunda olan &#;eker hastalar&#;n&#;n rahatl&#;kla tüketebilecekleri do&#;al bir &#;eker kayna&#;&#;d&#;r. Dünyada kültürü yap&#;lan en eski sebze olmas&#;na ra&#;men ne yaz&#;k ki günümüzde olmas&#; gereken yerde de&#;il. Oysa patates, havuç, m&#;s&#;r, &#;eker pancar&#; gibi endüstriyel bitkilere k&#;yasla çok daha ekonomik ve sa&#;l&#;kl&#; bir alternatif olabilir.

Yer Elmas&#;n&#;n Kalorisi ve Besin De&#;eri

Miktar: g

Kalori (kcal): 72

Ya&#; (g): 0

Karbonhidrat (g): 17

Protein (g): 2

Yer Elmas&#;n&#;n Faydalar&#;

Yer elmas&#;n&#; di&#;er kök sebzelerle k&#;yaslad&#;&#;&#;m&#;zda, çok daha yüksek bir besin de&#;erine sahip oldu&#;unu görüyoruz. Örne&#;in vücut taraf&#;ndan üretilmeyen ve mutlaka beslenme yoluyla vücuda al&#;nmas&#; gereken esansiyel amino asitler, yer elmas&#;nda di&#;er kök sebzelerin 2 kat&#; fazlad&#;r. Zorlu iklim ve toprak &#;artlar&#;nda yeti&#;me kabiliyetine sahip olan yer elmas&#;, yüksek oranda protein içerir. Kolesterol de&#;eri s&#;f&#;r, A, C, D, B6, B12 vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Tüm bu sayd&#;klar&#;m&#;z bir tarafa, yer elmas&#;n&#;n insan sa&#;l&#;&#;&#;na en önemli katk&#;s&#; bile&#;imindeki inülin maddesidir. Di&#;er kök sebzelerde yo&#;un olarak ni&#;asta formunda bulunan karbonhidratlar, yer elmas&#;nda daha çok inülin formundad&#;r. &#;nülin, di&#;er karbonhidratlara oranla vücutta çok daha yava&#; birikir, dolay&#;s&#;yla kan &#;ekerini çok daha yava&#; yükseltir.

1. &#;eker hastal&#;&#;&#; riskini azalt&#;r

Yer elmas&#;nda bulunan karbonhidratlar, ni&#;astayla birlikte ama daha çok inülin ve lagavulin biçiminde bulunur. Bitkisel bir tür &#;eker olan inülin, lifler s&#;n&#;f&#;na girer. Bitkilerin enerji depolamak için kulland&#;klar&#; inülin, vücutta daha uzun süre depolan&#;r. Diyabet hastalar&#;n&#;n güvenle tüketebilecekleri yer elmas&#; ayn&#; zamanda diyabetten korunmak için de de&#;erli bir kaynak.

2. Kalp hastal&#;klar&#;ndan korur

Yer elmas&#;n&#;n kalp dostu bir sebze olmas&#;nda en büyük paya yine inülin maddesi sahip. Fruktan ismiyle de bilinen inülin, damar geçi&#;kenli&#;ini art&#;rarak kalbin daha sa&#;l&#;kl&#; beslenmesine katk&#;da bulunur. Bu ayn&#; zamanda, kalp damarlar&#;n&#;n yükünü azaltan bir faktördür.

3. Kanseri engeller

Çözünür bir lif çe&#;idi olan inülin, prebiyotik bir maddedir. Kal&#;n ba&#;&#;rsaklarda sentezlenir. Prebiyotik, ba&#;&#;rsaklarda ya&#;ayan faydal&#; bakterilerin ço&#;almas&#;n&#; sa&#;lar. Bu bakteriler sayesinde ba&#;&#;rsak floras&#; sa&#;l&#;&#;&#;n&#; korur ve kanser olu&#;umlar&#;na kar&#;&#; direnci artar.

4. Kemik erimesini önler

Özellikle ya&#;l&#;lar&#;n diyetlerinde yer almas&#; gereken bir sebzedir. &#;çeri&#;indeki zengin fosfor minerali kemiklerin dayan&#;kl&#;l&#;&#;&#;n&#; art&#;r&#;r. Magnezyum ise, yine ya&#;l&#;larda s&#;k rastlanan kramp &#;ikayetlerinin giderilmesinde fayda sa&#;lar.

5. Sindirimi h&#;zland&#;r&#;r

Yer elmas&#; hem suda çözülen hem de çözülmeyen lifler bak&#;m&#;ndan zengin bir sebzedir. Sa&#;l&#;kl&#; beslenmede çok önemli bir yeri olan lifler, mide suyuyla birle&#;ince &#;i&#;erek daha fazla yer kaplarlar. Böylece daha uzun süre tokluk hissi yaratarak, kilo kontrolüne yard&#;mc&#; olurlar. Yer elmas&#;ndan elde edilen unla haz&#;rlanan yiyecekler, bu&#;day ununa göre daha dü&#;ük protein ve ya&#;, fakat çok daha fazla lif içerirler. Bu besinler ayn&#; zamanda mineral ve vitamin yönünden de daha zengindirler.

6. Basur &#;ikayetlerini azalt&#;r

Ba&#;&#;rsak hareketlerini h&#;zland&#;ran yer elmas&#;, yo&#;un lifli yap&#;s&#; sayesinde d&#;&#;k&#;n&#;n k&#;vam&#;n&#; da yumu&#;at&#;r. Böylece, basur problemi olan hastalar&#;n d&#;&#;k&#;lama s&#;ras&#;nda çektikleri zorluklar&#; ortadan kald&#;r&#;r.

7. Kans&#;zl&#;&#;a iyi gelir

Yer elmas&#; demir minerali ve B12 vitamini içerir. Demir, kendisine tutunan oksijeni kana ta&#;&#;yarak hemoglobin yap&#;m&#;na katk&#; sa&#;lar. B12 ise k&#;rm&#;z&#; kan hücrelerinin yap&#;m&#;nda rol al&#;r. Her ikisinin eksikli&#;i de farkl&#; türlerde anemiye sebep olur.

8. Cilt sa&#;l&#;&#;&#;n&#; korur

Yer elmas&#;, sadece içeri&#;indeki C vitamini ile bile cilt sa&#;l&#;&#;&#; için de&#;erli bir besindir. Yaralar&#;n çabuk iyile&#;mesi, hücrelerin zaman&#;nda yenilenebilmesi için C vitamini gereklidir. Yer elmas&#;n&#;n cilde faydalar&#; sadece C vitamini ile de&#;il, A vitamini sayesinde de cildin esnekli&#;ini sa&#;lamas&#; ile de gerçekle&#;ir.

9. Metabolizmay&#; h&#;zland&#;r&#;r

Endüstriyel beslenme modelinin a&#;&#;rl&#;k kazand&#;&#;&#; ve beslenme al&#;&#;kanl&#;klar&#;n&#;n de&#;i&#;ti&#;i günümüzde, metabolizma hastal&#;klar&#; giderek daha s&#;k kar&#;&#;m&#;za ç&#;k&#;yor. Bu metabolizma hastal&#;klar&#;n&#;n en ba&#;&#;nda hiç &#;üphesiz, obezite var. Obeziteye ba&#;l&#; kalp-damar hastal&#;klar&#; ve diyabet de tüm dünya için ön önemli sa&#;l&#;k sorunlar&#; aras&#;nda. Yer elmas&#;, ba&#;&#;rsak geçi&#;kenli&#;ini art&#;rarak ve sindirimi h&#;zland&#;rarak, toksik maddelerin vücudu h&#;zla terk etmesini sa&#;lar. Öte yandan ba&#;&#;rsak floras&#; için gerekli olan faydal&#; mikroorganizmalar&#;n ço&#;almas&#;n&#; destekler. Bitkisel beslenme yo&#;un olarak zay&#;flama diyetlerinde söz konusu oldu&#;undan yer elmas&#; zay&#;flat&#;r m&#; sorusuyla kar&#;&#;la&#;mak da kaç&#;n&#;lmaz. Yer elmas&#;n&#;n tek ba&#;&#;na kilo kayb&#;na yol açt&#;&#;&#;n&#; söyleyemeyiz elbette ama daha uzun süre tok tuttu&#;unu ve böylece kilo kontrolüne yard&#;mc&#; oldu&#;unu söyleyebiliriz.

Ba&#;&#;&#;&#;kl&#;&#;&#; destekler

Ba&#;ta vitamin içeri&#;iyle vücut direncini art&#;r&#;r. A, C, D, B6 ve B12 vitaminlerinin kaybolmas&#;n&#; önlemek için buharda ha&#;layarak pi&#;irilen yer elmas&#;n&#;n bebeklere faydalar&#; da olur. En az 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin, yer elmas&#; yemeye ne zaman ba&#;layabilecekleri ve ne &#;ekilde verilmesi gerekti&#;ini doktorunuza dan&#;&#;mal&#;s&#;n&#;z.

Yer Elmas&#; Nas&#;l Yenir?

Yer elmas&#;n&#;n belirgin bir tad&#; yoktur. Tüketildi&#;inde bile&#;imindeki minerallerin ve en çok da demirin etkisiyle hafif bir metalik tat hissedilebilir. Bu tat yeti&#;ti&#;i topra&#;&#;n özelliklerine göre daha bask&#;n ya da hafif olabilir. Girintili ç&#;k&#;nt&#;l&#; &#;eklinden ötürü kabuklar&#;n&#;n soyulmas&#; biraz güçtür. Çi&#; olarak da yenebilen yer elmas&#; ülkemizde en fazla zeytinya&#;l&#; yemek olarak tüketilir. Ülkemizde daha çok Orta Anadolu ve Ege Bölgesi'nde yeti&#;en ve bu bölgelerde daha çok tüketilen yer elmas&#;, yöresel olarak farkl&#; &#;ekillerde kullan&#;l&#;r.

Endüstriyel olarak ise yer elmas&#;, g&#;da ve ilaç sektöründe de&#;erlendirilir. Yer elmas&#; bitkisinin g&#;da maddesi olarak tüketilen yumru kökleri, fruktoz ve un yap&#;m&#;nda kullan&#;l&#;r. Bile&#;imindeki &#;eker ni&#;asta bazl&#; olmad&#;&#;&#; için t&#;bbi ilaçlar&#;n tatland&#;r&#;lmas&#;nda da yer elmas&#;ndan faydalan&#;l&#;r. Yer elmas&#;ndan elde edilen un daha uzun süre tazeli&#;ini korur ve i&#;lenebilir. Köklerinden elde edilen &#;urup, g&#;da sektöründe tatland&#;r&#;c&#; olarak kullan&#;l&#;r. Üstelik bu tür bir kullan&#;m, m&#;s&#;rdan elde edilen fruktozdan çok daha sa&#;l&#;kl&#; kabul edilir.

Yer Elmas&#;n&#;n Zararlar&#;

 • Ba&#;&#;rsak hareketlerini h&#;zland&#;rd&#;&#;&#;, a&#;&#;r&#; tüketilmesi halinde ishale sebep olabilece&#;i ak&#;lda tutulmal&#;d&#;r.
 • Bile&#;imindeki maddelerden birine kar&#;&#; alerjisi olanlar dikkatli tüketmelidir.
 • Yer elmas&#; gaz yapar m&#;? A&#;&#;r&#; tüketimine ba&#;l&#; olarak, hassas ba&#;&#;rsak yap&#;s&#;na sahip olanlarda ya da bebeklerde gaz problemine sebep olabilir.
 • Ço&#;u kad&#;n&#;n hamileli&#;inin özellikle ilk aylar&#;nda, &#;i&#;kinlik, haz&#;ms&#;zl&#;k gibi sindirim sorunlar&#;yla s&#;k kar&#;&#;la&#;&#;l&#;r. Yer elmas&#; hamile ve emzirme dönemindeki kad&#;nlar ve bebekleri için çok faydal&#;d&#;r. Ama yine a&#;&#;r&#; tüketimine ba&#;l&#; olarak &#;i&#;kinlik hissinin artmas&#;na, s&#;k idrara ç&#;kmaya sebep olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK &#;Ç&#;N TIKLAYINIZ

Emziren anneler de yediklerine dikkat etmeli

Bebek beslenmesinde anne sütünün eşsiz üstünlüğü tartışılmaz. Bebeğiniz altı aylık olduğunda ise artık bir yandan da ek besinlerle tanışmaya başlıyor. Ancak gerek emzirme gerekse ek besinler döneminde kapıyı çalabilen besin alerjisi tehdidi, minik yavrunuzda burun akıntısından kırmızı kabarcıklara dek çok sayıda sorunu beraberinde getirebiliyor. Üstelik bu şikayetlerin çoğu soğuk algınlığına benzediğinden besin alerjisinden kaynaklandığı anlaşılamayabiliyor da!


En çok inek sütü alerjisi görülüyor

Günümüzde giderek artan bir sorun, besin alerjisi. Modern çağın getirdiği imkanlar, her meyve sebzeye yılın her mevsiminde ulaşılabilmesi, çeşit çeşit ambalajlı ürünler ne yazık ki bir yandan da alerji sorununun yaygınlaşmasına neden olan unsurlardan bazıları. Hal böyle olunca çok küçük yaşlarda kapıyı çalabilen besin alerjisi pek çok bebeği tehdit ediyor. Öncelikle, emzirme döneminde annenin de yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerde de besin alerjisi görülebilir. Annenin yedikleri arasında bulunan alerjen besinler anne sütü yoluyla bebeğe geçerek alerjiye neden olabilir. Bu durum en çok inek sütü alerjisinde görülür. İnek sütü dışında daha az sıklıkta yumurta, yer fıstığı, fındık gibi kuruyemişler de anne sütünden bebeğe geçerek alerji yapabilir.

Anne sütüyle de geçebiliyor

Anne sütüyle beslenen bebekte annenin yediği besinlerden herhangi birine alerjiden şüphelenilirse, bu besinin annenin diyetinden çıkarılması gerekiyor. Bebeğinde besin alerjisi olan anneler anne sütü verirken bu alerjen besinden sakınmalıdırlar. Bunun için içeriğini bilmedikleri gıdaları tüketmemeli ve yedikleri her besinin içeriğini sorgulamalıdırlar. Ayrıca ambalajlı gıdaların mutlaka etiketlerini okuyarak içindeki maddeleri öğrenmeli ve bunu bir alışkanlık haline getirmelidirler. Bu alerjen besinler süt, yoğurt, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yumurta, kuruyemiş, soya ve deniz ürünleri de olabiliyor. Bebeğinizin burnu akmaya başlayıp gözlerinden yaşlar damlayabiliyor, hapşırık ve öksürük baş gösterip cildinde kırmızı döküntüler çıkabiliyor. Hatta nefes darlığından kusma ve karın ağrısına, göz ve dudaklarında şişmeye dek çok sayıda rahatsızlık meydana gelebiliyor. Bu durumda paniğe kapılmadan gerek kendi yediklerinizi gerekse bebeğinize yedirdiklerinizi gözden geçirmeniz ve ay o besinden uzak durmanız gerekiyor. ay sonra yeniden besin denenebilir ve alerji devam etmiyorsa yemeye başlayabilir.

Bebeğinizi besin alerjisinden korumanın yolları

Bebeğinizin besin alerjisi olup olmadığını, hangi besinlere karşı duyarlılığı olduğunu anlamanın yolu ise son derece basit. Sadece ilk 6 aydan sonra ek besinlere geçişte önemli bir kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeğinize vereceğiniz her bir yeni ek gıdayı mutlaka üç gün arka arkaya verin. Ve üç gün bir tek o besini verin ki, üç gün içinde bu belirtiler ortaya çıkıyorsa besin alerjisi olduğunu anlayabilin. Besin alerjileri genel olarak yeni doğan döneminden itibaren her yaşta ortaya çıkabiliyor. Görülme yaşı ise besine göre değişiyor. Örneğin yumurta akı, inek sütü, soya ve buğday alerjileri 1 yaşından önce belirti verirken, kuruyemiş alerjileri ise daha büyük yaştaki çocuklarda görülüyor. Balık Aydan sonra verilmeli, karides ve kalamar gibi deniz ürünleri 1 yaşından önce kesinlikle verilmemeli. Balık alerjisi olan çocuklara balık yağı içeren ilaçların da verilmemesi gerekiyor. Mandalina, portakal gibi turunçgiller ile çilek, kivi ve domates de en çok alerji riski olan besinler. Bu nedenle bu besinlerin de 9. Aydan önce verilmemesi gerekiyor. Balın ise hiçbir şekilde 1 yaş öncesi bebek beslenmesinde yerinin olmaması gerekiyor.

*Bu içeriğin geliştirilmesinde Tıbbi Direktörlük katkı sağlamıştır.
*Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Acıbadem Sağlık Grubu'nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

RANDEVU AL  

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası