e deniz akademi / Deniz Riding Academy

E Deniz Akademi

e deniz akademi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DenizBank A.Ş. olarak, siz değerli Başvuru Sahiplerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

7 Nisan tarihinde yürürlüğe giren sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, online iş başvuru kanallarımıza üyelik ve/veya bu kanallar vasıtasıyla özgeçmiş oluşturma süreçlerinizde, Bankamıza yapmakta olduğunuz iş başvurunuzda ve/veya işe alım süreçlerinde tarafınızca Bankamıza iletilen ya da referans kayıtları, online test değerlendirmeleri gibi üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz, iletmiş olduğunuz referans ve/veya diğer 3. kişi bilgileri, görüntü, ses kayıtlarınız, fotoğrafınız, online mülakat süreçlerine ilişkin bilgi, işlem, kayıt ve güvenlik verileriniz, mülakata davet edilmeniz halinde sistemsel olarak tutulan işyeri içerisinde kalış sürenize ilişkin kayıtlarınız ve işyeri güvenliği kapsamında otomatik sistemlerde bulunan diğer kayıtlar, özel veri kapsamına giren verileriniz ile burada sayılmayan ancak iş başvuru sürecinde Bankamıza bildirdiğiniz, aleni hale getirdiğiniz, yönlendirmelerinizle çeşitli kanallardan temin edilen diğer kişisel verileriniz Bankamız Denizbank A.Ş tarafından. Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, olası kariyer olanaklarının sunulabilmesi, sınav, online mülakat envanter, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edebilecek, kaydedebilecek güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, yurtdışına aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bankamıza, referans ve diğer amaçlarla 3. kişilere ait kişiler verileri iletilmeniz halinde, tarafınızca söz konusu 3. kişilerden, kişisel verilerinin Bankamıza iletilmesi ve Bankamızca yukarıda belirtilen süreçlerin uygulanabilmesi için gerekli muvafakatnamelerin ilgili mevzuata uygun şekilde alınmış olması gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Banka tarafından, iş başvurularının değerlendirilmesi, olası kariyer olanaklarının sunulabilmesi, sınav, online mülakat envanter, istihbarat, araştırma ve diğer işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi gibi insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, Başvuru Yönetim Sistemi, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri veya diğer hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları, referanslarınız ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, online ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz, Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan şirket ve kişilere, Banka’nın hissedarları ve alt kuruluşlarına, Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri veya diğer hizmetleri aldığı taraflar, iş ortakları, tedarikçileri, destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuken yetkilendirilmiş diğer özel hukuk kişilerine, Kredi Kayıt Bürosu; Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Çalışma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu gibi resmi otoritelere, hukuken yetkili olan tüm adli ve idari makamlara, bakanlıklar, yargı kuruluşları gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; sayılı Bankacılık Kanunu’nun maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

İzmir Motosiklet Sürüş Akademisi

İzmir motosiklet sürüş akademisi ile Deniz Riding Academy olarak siz değerli sürücülerimize etkin ve kaliteli bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Eğitim kurumumuzda motosiklet kullanıcılarına, kurye şirketi çalışanlarına, filolara sürüş eğitimi sunmaktayız. Bu eğitim sayesinde sürücüleri hem yeni bilgiler katıyor hem de halihazırdaki bilgilerini tazeliyoruz. Ayrıca sürücüler bu eğitim sayesinde akan trafikteki diğer sürücülerin hatalı hareketlerine karşı daha hazırlıklı bir halde olurlar ve kurallarına uygun bir biçimde motosiklet sürerler.

Ülkemizde maalesef ki motosiklet sürücülerine karşı aşırı dikkatsiz davranan bir güruh bulunmaktadır. Bu dikkatsizlikleri de kazalara sebebiyet vermektedir. Karşı tarafın bu denli dikkatsiz olduğu bir trafikte iş yine başa düşmektedir. Gerek ileri güvenli sürüş teknikleri gerekse de motosiklet ekipmanları ile kendimizi korumaya almalıyız. 

Bir İzmir motosiklet sürüş akademisi olarak  kurumlarımızda verdiğimiz motosiklet sürüş eğitimini trafiğe kapalı olan kendi eğitim alanımızda vermekteyiz. Şehrin biraz dışında yer alan sürüş eğitim alanımız oldukça güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Bunun yanında katılımcılarımızın dersleri kendi kullanacakları motosiklet ile katılmaları beklenmektedir. Bu sayede kendi kullanacağı motosiklet üzerinde hakimiyet geliştirebilirler.

Deniz Riding Academy’de deneyimli ve alanında uzman eğitmenlerimiz sayesinde yeteneklerinizi keşfedebilir, hatalarınızı fark edebilirsiniz. Konforlu eğitim ortamlarımızda dilediğiniz rahatlıkta motosiklet eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Trafikte karşılaşacağınız pek çok tehlikeli pozisyon veya hayati trafik kuralı ihlali konusunda da sizleri bilgilendiriyoruz.

Trafikte seyir halindeki her araç kendinden ve diğer sürücülerden sorumludur. İzmir motosiklet sürüş akademisi olarak öğrencilerimize bu bilinci aşılamayı görev biliyoruz. Sorumluluk sahibi olan bir sürücü her koşulda hata yapmaktan kaçınacaktır. Hem kendi canını hem de diğer insanların canını korumuş olacaktır. Kazaların büyük bir çoğunluğu sürücülerin dikkatsiz davranışları yüzünden gerçekleşmektedir. 

Bilinçli bir sürücü trafikte hatalı sürüş yapmamaya çalışır fakat her zaman bir trafik kazası ihtimalini de göz önünde bulundurarak kendini de korumaya alır. Çünkü siz ne kadar dikkatli de olsanız, trafik kazasının sebebi karşı taraf da olabilir. İleri sürüş eğitim kursumuzda yeni bilgiler ve deneyimler edinirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlıyoruz. 

İzmir motosiklet sürüş akademisi arayışınız için sizlere profesyonel ve kalıcı bir eğitim sunacağımızın garantisini veriyoruz. Deniz Riding Academy sizleri bir müşteri olarak değil, dostu olarak görmektedir. Sizlere karşı yaklaşımımız da bunu doğrular niteliktedir. Sürüş dersleri esnasında asla hata yapmaktan korkmanıza gerek kalmaz. Zira burada bulunma amacınız eğitim olduğu için asla üzerinizde bir baskı hissetmenize gerek kalmaz.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası