duvardaki küf neyle temizlenir / Evde, Tavanda, Odada Küf Neden Olur? - Teknik Rehber

Duvardaki Küf Neyle Temizlenir

duvardaki küf neyle temizlenir

Çözüm Aradığınızı Biliyoruz: Evde Küf Neden Olur, Evdeki Küfle Nasıl Başa Çıkılır?

Sa&#;l&#;ks&#;z bir ortam, kötü bir görünüm, rahats&#;z edici bir koku… Ne yaz&#;k ki küf baz&#; ya&#;am alanlar&#;n&#;n sorunlar&#;ndan biri. Bu yaz&#;y&#; okudu&#;unuza göre sizin de küf olu&#;umunu engellemek ve evdeki küfe kesin çözüm bulmak istedi&#;inizi tahmin ediyoruz. Peki; evdeki küf nas&#;l temizlenir ve evde küfü önlemenin yollar&#; nelerdir?

Evde Küf Neden Olur?

Evde Küf Nas&#;l Giderilir

Evde küf sorununun nedeninin, oda ya da noktalardaki nemlilik oldu&#;unu söyleyebiliriz. Nem oran&#; yüksek oldu&#;unda veya havas&#;z kalan ortamlarda rutubet ile küf sorunu görülebilir.  “Duvar küfü nas&#;l olu&#;ur?” ya da “Tavanda küf neden olur?” gibi sorular&#;n&#;n yan&#;t&#; olabilecek di&#;er nedenler &#;unlard&#;r:

 • Eskiyen s&#;hh&#; tesisatlarda su s&#;z&#;nt&#;s&#; meydana gelebiliyor. Bu gibi bir durumda, mutfak ya da banyo dolaplar&#;n&#;n içinde, boru geçen yerlerde küf olu&#;maya ba&#;layabiliyor. Bu da kendisini öncelikle küf kokusu olarak belli ediyor.
 • Genellikle banyoda kullan&#;lan çama&#;&#;r kurutucular&#;, ortama yüksek s&#;cakl&#;k veriyor. Küçük ve yeterince havalanmayan banyolarda ya da k&#;&#;&#;n so&#;uk olan banyolarda duvarlarda nem olu&#;uyor. Bu da zamanla banyoda küf olu&#;mas&#;na neden oluyor.
 • Üst katlarda ya&#;ayanlar için ¨Evin duvarlar&#; neden küf olur?¨ sorusunun cevab&#; genellikle çat&#; s&#;z&#;nt&#;lar&#;na i&#;aret ediyor. Çat&#;da olu&#;an hasar nedeni ile tavanda su birikerek küflenmeye neden olabiliyor. 
 • K&#;&#;&#;n ev içerisinde, havaland&#;r&#;lmayan bir odada çama&#;&#;r kurutmak da evde küf nedenleri aras&#;nda. Çama&#;&#;r asmak k&#;sa süreli bir nem olu&#;turuyor gibi gelse de küf olu&#;umu yaln&#;zca 24 ila 48 saat içerisinde gerçekle&#;ebiliyor.
 • Su bask&#;n&#; da duvarda küf olu&#;umu nedenlerinden biri. Su bask&#;n&#;ndan haftalar sonra küf olu&#;abiliyor.
 • Tuvalet veya du&#;taki s&#;z&#;nt&#;lar da zamanla banyoda rutubet ve küf olu&#;turabiliyor. 
 • Duvarlarda ya da camlarda terleme küfün habercilerinden. S&#;cak hava so&#;uk hava ile temas etti&#;inde yo&#;u&#;ma meydana geliyor. Yo&#;u&#;ma ile nem birikmesi küf olu&#;umu için ideal ortam&#; haz&#;rl&#;yor. Bu sorunla yeterince &#;s&#;namayan bodrum kattaki dairelerde ya da müstakil evlerde daha s&#;k kar&#;&#;la&#;&#;l&#;yor.

¨Evde rutubet küf neden olur?¨ sorusunun nedenlerini s&#;ralad&#;k. Ancak genel olarak &#;unu ak&#;lda tutmakta fayda var: Yeterince havaland&#;r&#;lmayan, dengeli &#;s&#;nmayan ya da su s&#;z&#;nt&#;s&#; olan yerler küfün potansiyel yay&#;lma yerleri. 

Rutubetli Evde Oturman&#;n Zararlar&#; Nelerdir?

Nem seviyesinin yüksek olmas&#;, insan sa&#;l&#;&#;&#; üzerinde olumsuz etkiler olu&#;turabilir. Nem oran&#; yükseldi&#;inde akarlar ve mantar gibi insan vücudu için alerjen olabilecek organizmalar&#;n say&#;lar&#; artabilir, ayr&#;ca ast&#;m gibi sa&#;l&#;k sorunlar&#;n&#;n semptomlar&#; daha a&#;&#;r bir hal alabilir. Evde küfün zararlar&#; hakk&#;nda bilmeniz gereken di&#;er konular &#;unlar:

 • Alerjisi olan ki&#;iler, bo&#;az ka&#;&#;nt&#;s&#;, göz ya&#;armas&#;, hap&#;&#;rma, burun t&#;kan&#;kl&#;&#;&#; gibi mevsimsel alerji belirtilerine benzer durumlar ya&#;ayabilir. Sizin de alerjik bir yap&#;n&#;z varsa, ¨Bahar Alerjisi Nedir, Bahar Alerjisine Ne &#;yi Gelir?¨ yaz&#;m&#;z&#; okuyarak mevsim geçi&#;lerinde alerji belirtilerini en aza indirmenin yollar&#;n&#; ke&#;fedebilirsiniz.
 • Evde küf kronik akci&#;er rahats&#;zl&#;&#;&#; bulunan ki&#;ilerin solunum problemleri ya&#;amas&#;na neden olabilir.
 • Küfün bulundu&#;u ortamda uzun süre bulunmak ba&#; a&#;r&#;s&#;, mide bulant&#;s&#; ve göz tahri&#;ine neden olabilir.

Küfün sa&#;l&#;k üzerindeki bu etkileri ki&#;ilerin sa&#;l&#;k durumlar&#;, küfün miktar&#; ile türüne göre de&#;i&#;iklik gösterebilir. Tüm bu sebeplerle sadece görünüm ve kötü koku nedeniyle de&#;il, sa&#;l&#;&#;&#;n&#;z aç&#;s&#;ndan da evde olu&#;an küfe çözüm bulman&#;z gerekiyor. Peki evdeki küfü ne giderir? 

Evde Küfü Önlemek &#;çin Ne Yapmal&#;

Duvardaki Küf Nas&#;l Temizlenir?

Evinizdeki rutubet nedeniyle olu&#;an duvardaki ya da tavandaki küfü temizlemek için oldukça basit ad&#;mlar&#; izlemeniz yeterli:

 • Temizlik eldiveninizi giyin ve temizlik esnas&#;nda sa&#;l&#;&#;&#;n&#;z&#;n olumsuz etkilenmemesi için maskenizi tak&#;n.
 • Çama&#;&#;r suyu ya da çama&#;&#;r suyu içeren bir temizleyici ürünü alana dökün ve en az 10 dakika bekletin. Dilerseniz bunun için küf çözücü özel temizlik ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.
 • E&#;er çama&#;&#;r suyu ile temizlik yapt&#;ysan&#;z son olarak hafif nemli bir bezle alan&#; silin. Küf temizleyici bir üründen yard&#;m ald&#;ysan&#;z kullanma talimatlar&#;n&#; da dikkate alarak küflü alan&#; silin ya da su ile y&#;kay&#;n.

Çama&#;&#;r suyu ile küf temizli&#;i pratik yöntemlerden birisi. Ancak biliyoruz ki çama&#;&#;r suyu ast&#;m&#; olan, evinde bebek bulunan ya da do&#;al yöntemlerden yana olanlar için pek de ideal bir malzeme de&#;il. Bu nedenle küfü temizlemek için do&#;al çözümler önerilerileri de haz&#;rlad&#;k. &#;&#;te sirke ile küf temizli&#;i:

 • Bir sprey &#;i&#;esine beyaz sirke doldurun ve küflenen alanlara sirke s&#;k&#;n.
 • Sirkeyi yüzeyde yakla&#;&#;k bir saat bekletin.
 • &#;ki su barda&#;&#; suya bir tatl&#; ka&#;&#;&#;&#; karbonat dökün ve kar&#;&#;t&#;r&#;n. Yine bir sprey &#;i&#;esi yard&#;m&#;yla kar&#;&#;&#;m&#;, daha önce sirke döktü&#;ünüz yüzeye s&#;k&#;n. 
 • Bir ovma teli ile küflü bölgeyi ovalay&#;n. 
 • Su ile durulad&#;ktan sonra temizlenen küflü yere sirke s&#;k&#;n ve b&#;rak&#;n. Ancak sirke ve karbonat&#;n parlak metal ya da ah&#;ap yüzeyleri çizebilece&#;ini hat&#;rlatal&#;m.

Duvardaki küf lekesi nas&#;l ç&#;kar?” sorusunun yan&#;t&#; oldukça basit olsa da ne yaz&#;k ki bu, duvardaki küfe kesin çözüm de&#;il. Söz konusu küf sorununun nedenini ö&#;renmelisiniz. Örne&#;in duvar&#;n&#;z su mu al&#;yor, yoksa alan uzun süre havas&#;z kald&#;&#;&#; için mi bu sorunla kar&#;&#;la&#;&#;yorsunuz? En sa&#;l&#;kl&#; çözüme ula&#;mak için neme neden olan ana sorunu bulmal&#;s&#;n&#;z.

Duvardaki Küf Nas&#;l Temizlenir

Küfü Önlemek &#;çin Ne Yapmal&#;?

Siz de bu sorunu ya&#;ayan pek çok insan gibi evdeki küf nas&#;l gider merak ediyorsunuz. O halde &#;imdi; evde küflenme nas&#;l engellenir, önemli püf noktalar&#; nelerdir, konusuna de&#;inelim. ¨Evim küfleniyor ne yapmal&#;y&#;m?¨ sorusunu sorman&#;za bile gerek kalmas&#;n. &#;&#;te evde küf olu&#;mamas&#; için yapabilecekleriniz:

 • Odalar&#;n tavanlar&#;nda ya da duvarlar&#;nda olu&#;an küfün sebebi, yal&#;t&#;m&#;n sorunlu olmas&#; nedeniyle binan&#;n su almas&#; olabilir. Bu soruna en sa&#;l&#;kl&#; çözüm ise mantolama! Gözünüz korkmas&#;n; ihtiyac&#;n&#;z olan ve sorununuza çözüm sunabilecek mantolama ustalar&#;, Ustabilir’de sizi bekliyor!
 • E&#;er binan&#;n d&#;&#;&#;yla ba&#;lant&#;l&#; olmayan koridor duvarlar&#;nda ya da ara katta ya&#;aman&#;za ra&#;men tavanda küf olu&#;umu söz konusuysa neden, su tesisat&#;ndaki sorun olabilir. Gerekli tadilat&#; yapt&#;rarak su s&#;z&#;nt&#;s&#;na neden olan bu problemi çözebilirsiniz. Bu arada su tesisat&#; ustalar&#;n&#; da Ustabilir sayesinde bulabilece&#;inizi not dü&#;elim.
 • Yemek pi&#;irildi&#;i için mutfak ve du&#; al&#;nd&#;&#;&#; için de banyo, neme direkt maruz kalan yerler. Yemek pi&#;irdikten sonra mutfa&#;&#;, du&#; ald&#;ktan sonra banyoyu havaland&#;rarak yüksek nemi alandan ç&#;karabilirsiniz.
 • Alandaki yüksek nemin küfe neden olabilece&#;inden bahsetmi&#;tik. Ev içerisinde çama&#;&#;r kurutmak ise nem oran&#;n&#;n yükselmesinin nedenlerinden biri olabilir. Bu sebeple çama&#;&#;rlar&#;n&#;z&#; balkonda kurutman&#;z oldukça önemli. E&#;er balkonunuz bunun için yeterli de&#;ilse ya da bir balkonunuz yoksa çözüm çama&#;&#;r kurutma makineleri!
 • Evde nem dengesini sa&#;layabilmek için evi her gün düzenli olarak havaland&#;rmal&#;s&#;n&#;z. Ayr&#;ca nem cihazlar&#; da bu konuda size yard&#;mc&#; olabilecek süper kahramanlar!
 • Küften kurtulma yollar&#;ndan bir di&#;eri ise rutubet olan alanlarda bitkiye yer vermemek ya da daha az bitkiye yer vermek. Bitkiler nem seviyesini yükseltti&#;i için küf olu&#;mas&#;na neden olabilir.

Küf Kokusu Nas&#;l Giderilir

Lavabo alt&#;, çama&#;&#;r makinesi gibi yerlerde olu&#;an küf zor fark edilir. Genellikle de eve yay&#;lan küf kokusu sayesinde bu durum anla&#;&#;l&#;r. &#;lk olarak “Evdeki küf kokusu nas&#;l önlenir?” sorusuna kesin çözüm sunan bir yan&#;t bulabilmek için evdeki küf sorununu yok etmeniz gerekti&#;ini belirtelim. Yukar&#;da aktard&#;&#;&#;m&#;z küfü temizleme yöntemlerini uygulad&#;ktan sonra evdeki kokudan kurtulmak için de &#;unlar&#; deneyebilirsiniz:

 • Küf bulunan ortam&#; s&#;k s&#;k havaland&#;r&#;n. E&#;er k&#;&#; mevsimiyle kalorifer peteklerinin önündeki koltuk gibi e&#;yalar&#; kald&#;rarak ortam&#;n kurumas&#;n&#; h&#;zland&#;rabilirsiniz.
 • Küf kokusunu çekmesi için hal&#;, kuma&#; gibi yüzeylere karbonat dökerek bir saat bekletin. Ard&#;ndan süpürge ile karbonat&#; çekin.
 • Derz dolgu ya da silikon gibi yüzeylere beyaz sirke dökün ve bir gece bekletin. Ertesi gün durulad&#;&#;&#;n&#;z yüzeye limon ya da okaliptüs gibi esansiyel bir ya&#; damlatabilirsiniz. 
 • Oda içerisindeki küf kokusundan kurtulmak için hava temizleyici kullanabilirsiniz. Hava temizleyicinin küf sporlar&#;n&#; uzakla&#;t&#;rmas&#; küfün tekrar yay&#;lma ve koku olu&#;turma riskini dü&#;ürebilir. Hava temizleyici modelleri ve fiyatlar&#; hakk&#;nda bilgi almak için Koçta&#;’&#; ziyaret edebilirsiniz.

¨Nem ve küf kokusu nas&#;l giderilir?¨ sorusunun da detayl&#; cevaplar&#;na yer verdi&#;imiz ¨&#;stenmeyen Kokulara Elveda: Evdeki Kötü Kokular&#; Nas&#;l Yok Edebilirsiniz?¨  yaz&#;m&#;zdan ula&#;abilirsiniz. 

Evdeki Tozu Azaltma Yöntemleri adl&#; yaz&#;m&#;za da buradan ula&#;abilirsiniz.

Umar&#;z, önerilerimiz sayesinde evdeki küften en yak&#;n zamanda kurtulursunuz.

Sa&#;l&#;kl&#; günler dileriz!

Duvardaki Küf Nasıl Temizlenir?

Duvardaki küfleri temizleme sürecinde zımpara işlemi sonrasında ıslak bir beze çamaşır suyu dökerek duvardaki küfleri etrafa yaymayacak şekilde dikkatlice temizleyin. Çamaşır suyu içeriğindeki yoğun hijyen formülüyle mikroorganizma tabakası küf mantarlarını anında yok edecektir.

Çamaşır suyu yardımıyla silinen yüzeyleri başka ıslak bir bez yardımıyla yeniden silerek duvardaki küf lekesini büyük oranda kaybolduğunu gözlemleyebilirsiniz. Küf lekesi olan bölgeyi ve evi sık sık temizleyerek odaları aralıklarla havalandırarak küf oluşumuna büyük oranda engel olabilirsiniz. Havalandırma işlemini kış aylarında günde 3 defa, dakika, sonbaharda defa olacak şekilde 20 dakika havalandırabilir, küf sorununu büyük oranda ortadan kaldırabilirsiniz.

Duvar Küfler Nasıl Oluşur?

Duvar küflerinin oluşma sebebi tesisat sızıntıları, duvar çevresi ve yüzeyinin nemli kalması, sıcak soğuk ısı değişiminin çok yüksek ve sık olmasıdır. Mevsim değişimi ısı farklıkları, odanın genel yapısal özelliği terleme sorunu, yalıtım sisteminin eksik yapılması duvar küfü oluşumunu hızlandırır. Duvar küfünün oluşumun eğelememenin en faydalı yolu, odayı havalandırarak, daima temiz tutmaktan geçer. Sürekli olarak temizlenen ev hijyenik kokusu ve ferah özelliğiyle küf mantarı oluşumunu engellemiş olur. Her mevsim havalandırma akışkanlığı kazanmalı özellikle yaz aylarında odayı günde defa havalandırmayı ihmal etmemelisiniz.

Duvardaki Küflerden Hangi Yöntemlerle Kurtulabilirsiniz?

Duvardaki küflerden kurtulma yöntemleri ilk olarak kuru bezle küflü bölgeyi temizlemektir. Duvar lekesi olan yapı yüzeyini temizleyerek sonraki adıma geçebilirsiniz. Küf lekesini zımpara yardımıyla daha da temiz hale getirin ve kuvvetinizle duvar yüzeyini zımparalamaya devam edin. Çamaşır suyu, yumuşatıcı ve parfümeri leke çıkarıcı hijyenik ürünlerle küf alanını temizleyerek odayı ve duvar yüzeyinin daha hijyenik hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Duvardaki küfleri temizleme için çamaşır suyu uygulamasının yaklaşık olarak 10 dakika tekrar ederek küflü bölgeyi temiz hale getirin. Hafif sıcak bir bez yardımıyla küflü bölgeyi temizleyin ve kuru bezle yeniden silin. Pencere kenarında oluşan ufak çaptaki küfleri alkol yarımıyla ortadan kaldırabilirsiniz. %%80 civarında olan alkolü fırça yardımıyla fırçayı küflü bölge üzerinde uygulayarak küflü yüzeyi fırçalayın. Yarım saat bekledikten sonra alkolle ovduğunuz bölgeyi temiz bir bezle silerek küflü yüzeye dezenfektan uygulaması yapın.

Duvardaki Küf Lekesi Nasıl Çıkar?

Duvardaki küf lekesini çıkarmak için oksijenli su, sabun, çamaşır suyu, hoş kokulu leke çözücüler ve diş macunundan yardım alabilirsiniz. Küfün hafif şiddette olduğu alanlarda alkollü bezle küflü yüzeyi temizleyebilir, odayı daha fresh ve hoş kokulu bir hale dönüştürebilirsiniz. Sirkeli suyu beze dökerek ya da önceden temizlediğiniz küflü yüzeye dökerek küf oluşumunu kolay ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

Duvardaki Küf Lekesini Çıkarmak İçin Ne Yapılır?

Duvardaki küf lekesini ortadan kaldırmak için diş macununu kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız diş macununu önceden kuru bir bezle sildiğiniz küflü yüzey üzerinde kullanabilir, sıktığınız macunla küflü bölgeyi kuvvetlice fırçalayabilirsiniz. Küf lekesi ile duvarlardaki leke ve küf dokusu kısa sürede ortadan kaybolacaktır. Diş fırçaları ile ovduğunuz küflü bölgeyi sonrasında sirkeli bir su yardımıyla durulamalı, bir süre bekledikten sonra temiz bir bez yardımı ile bölgeyi temizleyerek kurulamalısınız. Duvardaki küfleri temizleme ve lekeleri çıkarmak için çamaşır suyunu bir sprey kutusuna boşaltarak küflü bölge yüzeyine püskürtün. Yüzeyi temizledikten sonra aynı işlemi sırasıyla durulama bezi ile silip, bir süre bekledikten sonra temiz ve kuru bir bez yarımı ile kurulayarak hijyenik hale getirebilirsiniz.

Küf nasıl temizlenir? Evde kolay ve etkili küf temizliği

Küf Nasıl Temizlenir? Evde Kolay ve Etkili Küf Temizliği

Evde üreyen küf boğazı, gözleri, cildi ve akciğerleri tahriş ettiğinden özellikle alerjisi olan kişiler için bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle daha sağlıklı, daha temiz ve daha güvenli bir ortam yaratmak için küfün çıkarılması şarttır. Küfün bulunduğu alana sirke püskürtün. İyice nüfuz etmesini bekleyin ve emin olmak için küflü bölgeye bolca sirke püskürtün daha sonra bir bez ile silin.

Evde Kolay ve Etkili Küf Temizliği

Küf alerjileri şiddetlendirir. Öksürüğe ve hırıltıya neden olur. Astım ataklarının etkisini artırır. Küf alerjiniz varsa, küf mikroorganizmalarını soluduğunuzda bağışıklık sisteminiz aşırı tepki verir. Tüm bunları yaşamamak adına küflü bölgeyi acilen temizlemek gerekir. İşte evde kolay ve etkili küf temizliği için yapılması gerekenler

Giysilerden, ayakkabılardan, yatak takımlarından, mobilyalardan ve diğer eşyalardan küfü çıkarmanın yöntemleri vardır. Evin içindeki kurutma askısına çamaşır asmaktan kaçının ve kışın bile pencereleri daima açın. Duvarlarda küf oluşumuna karşı savaşabilen maddeler içeren boya ürünleri ile evi boyamayı unutmayın. Evde hazırlayacağınız solüsyonlarla küfleri temizleyebilirsiniz. Gerekli malzemeler:

 • ml su
 • 2 yemek kaşığı karbonat
 • 2 yemek kaşığı sirke
 • 2 yemek kaşığı hidrojen peroksit

Hidrojen peroksit dışındaki tüm malzemeleri büyük bir kaba koyun ve iyice karıştırın. Karışımı karıştırdıktan sonra hidrojen peroksit ekleyebilir ve sıvıyı bir sprey kabına koyabilirsiniz. Spreyi çalkaladıktan sonra duvarlara sıkın ve bir bezle ovun. Küfü temizlerken gözeneksiz eldiven kullanın. Organik sirkeye uzun süre maruz kalmak cilt dokularını tahriş eder, bu nedenle cildinizi sıkı eldivenlerle korumalısınız. Sprey şişesi yoksa yalnızca tek kullanımlık bezler kullanarak, bezi sirke ile ıslatarak küflenen yüzeyi silebilirsiniz. Bazı tehlikeli zehirli dumanlar üretebileceğinden, sirkeyi ağartıcı ile karıştırmaktan kaçının.

Duvar Küfü Nasıl Temizlenir?

Nem, evdeki küfün ana nedenlerinden biridir. Evin sık sık havalandırılması ve su geçiren yerlerin tamiratının yapılması gerekir. Aksi takdirde sağlık tehlikelerine yol açabilir. Peki, duvar küfü nasıl temizlenir? Beyaz sirke, küf için ev temizliğinin başkahramanıdır. Özellikle duvar küflerinde etkisi yadsınamaz. Sirke küf türlerinin yaklaşık %80'ini öldürür ve sirkeye dayanıklı küflerin yalnızca %20'sini bırakır. Bu nedenle sirkeyi, hidrojen peroksit, karbonat veya tuz gibi başka bileşiklerle karıştırmayı deneyebilirsiniz.

Sıcak suyla bir kapta seyreltmeli ve etkilenen bölgeyi bir bezle silmelisiniz. Bir diğer dezenfekte edici bileşen ise ağartıcıdır. (Çamaşır suyu) Bu madde birçok küf önleyici ürünün temel maddesidir ancak sağlık risklerine yol açmamak için dikkatli kullanılmalıdır. Sıcak su ve çamaşır suyu küfleri giderir fakat tekrar oluşmasının önüne geçemez.

Evdeki Küf Nasıl Silinir?

Çay Ağacı Yağı sadece cilt bakımı için doğal bir ürün değil, aynı zamanda evdeki duvarlardaki küfü ve sızma kalıntılarını ortadan kaldırmak için birçok fayda sağlar. Çay ağacı ile evdeki küf nasıl silinir? Küf lekelerini çıkarmak için ml sirkeyi 12 damla Çay Ağacı esansiyel yağıyla duvara püskürtün biraz bekledikten sonra silin.

akbel Duvar Küf Temizleyici 1 kg AK-ÖZL

akbel Duvar Küf Temizleyici 1 kg

KARGO BEDAVA

Kurumsal Fatura

Satıcı : Akbel Kimya

Koleksiyona Ekle

Tahmini Kargoya Teslim: 9 gün içinde

favori

 • 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
 • Bu ürün Akbel Kimya tarafından gönderilecektir.
 • İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
 • ÖZELLİKLERİ: 1 KG Duvar ve tavan kısımlarında nem ve rutubetten dolayı oluşan, küflenmeyi gidermek ve engellemek için geliştirilmiş olan özel bir üründüfunduszeue.info yalıtım özelliği yoktur. Bu ürünün amacı geçirgen yapıda olan duvar ve tavan boya kısımlarına nüfuz edip burada oluşabilecek küflenmeleri kaynağında engellemek ve yok etmektir. HAZIRLANIŞI: Öncelikle yüzey kuru bir bezle silinir.4 Kg suya 1 Kg Duvar Küf Temizleyici ilave edilerek fırça yardımıyla veya bezle duvara sürülür,durulama yapılmaz, bu şekilde kurumaya bırakılır.Üzerine boya yapılacaksa bu işlemden bir gün sonra boya yapılır.
 • Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya fiyatından satılmak üzere adetten fazla stok sunulmuştur.
 • Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.

ÜRÜNÜN TÜM ÖZELLİKLERİ

Ürün Değerlendirmeleri

Henüz Yorum Yazılmamış.

Ürün Bilgileri

akbel Duvar Küf Temizleyici 1 kg

 • İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
 • ÖZELLİKLERİ: 1 KG Duvar ve tavan kısımlarında nem ve rutubetten dolayı oluşan, küflenmeyi gidermek ve engellemek için geliştirilmiş olan özel bir üründüfunduszeue.info yalıtım özelliği yoktur. Bu ürünün amacı geçirgen yapıda olan duvar ve tavan boya kısımlarına nüfuz edip burada oluşabilecek küflenmeleri kaynağında engellemek ve yok etmektir. HAZIRLANIŞI: Öncelikle yüzey kuru bir bezle silinir.4 Kg suya 1 Kg Duvar Küf Temizleyici ilave edilerek fırça yardımıyla veya bezle duvara sürülür,durulama yapılmaz, bu şekilde kurumaya bırakılır.Üzerine boya yapılacaksa bu işlemden bir gün sonra boya yapılır.
 • Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya fiyatından satılmak üzere adetten fazla stok sunulmuştur.
 • Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.

Ürün Özellikleri

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası