doblo motor arıza lambası / 90 km/h ile giderken Motor arıza ışığı yanıp Stop etti (çözüldü)

Doblo Motor Arıza Lambası

doblo motor arıza lambası

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?

Motor Ar&#;za Lambas&#; Neden Yanar?

Motorlu araçlarda zamanla farkl&#; ar&#;zalar söz konusu olabilir. Araç bak&#;mlar&#;n&#; aksatmamak, do&#;ru kullan&#;m kurallar&#;na uymak ar&#;zalarla kar&#;&#;la&#;ma s&#;kl&#;&#;&#;n&#; azaltabilir. Buna ra&#;men mekanik aksamdan olu&#;an araçlar&#;n zamanla eskiyen ve y&#;pranan parçalar nedeniyle ar&#;za göstermesi de normaldir. En s&#;k rastlan&#;lan ve kullan&#;c&#;lar&#;n en çok korktu&#;u ar&#;zalardan biri ise motor ar&#;zas&#;d&#;r. Motorun ar&#;zal&#; oldu&#;unu gösteren farkl&#; belirtiler vard&#;r. Bunlardan en önemlisi ve mutlaka dikkate al&#;nmas&#; gerekeni de motor ar&#;za lambas&#;n&#;n yanmas&#; durumudur. Peki, motor ar&#;za lambas&#; neden yanar?

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?

Motor Ar&#;za Lambas&#; Nedir ve Ne &#;&#;e Yarar?

Motor &#;&#;&#;&#;&#; neden yanar sorusuna yan&#;t arayanlar için önce bu ikaz lambas&#;n&#; tan&#;mak gerek. ’l&#; y&#;llardan sonra motorlu araçlarda sensör kullan&#;m&#; ba&#;lam&#;&#; ve yayg&#;nla&#;m&#;&#;t&#;r. Bu sensörle beyin ad&#; verilen elektronik yap&#;ya ba&#;lanm&#;&#; ve önceden belirlenmi&#; referans de&#;erlerle uyum gözetecek &#;ekilde kontrol mekanizmalar&#; haline getirilmi&#;tir. Motor ar&#;za lambas&#; da ilgili sensörlerle ba&#;l&#; olarak çal&#;&#;&#;r. Referans olarak girilen fabrika de&#;erleri ile uyu&#;mayan bir durum tespit edildi&#;inde yanan motor ikaz lambas&#;, kullan&#;c&#;y&#; uyar&#;r. Motor ar&#;zalar&#;n&#;n erken tespiti için çok önemli bir sensördür. Motor ar&#;za lambas&#; yand&#;&#;&#;nda bunu mutlaka dikkate almak gerekir. Burada önce motor ar&#;za lambas&#; söndürme yerine ar&#;zan&#;n nedeni bulunmal&#;d&#;r. Dizel motor ar&#;za lambas&#; neden yanar ya da benzinli, LPG’li araçlarda motor ar&#;za lambas&#;n&#;n yanmas&#;n&#;n nedenleri gibi sorularla oto servisten destek alabilirsiniz.

Motor Ar&#;za Lambas&#;n&#;n Yanmas&#;n&#;n Nedenleri Nelerdir?

Kullan&#;c&#;lar, motor ar&#;za lambas&#; sar&#; yan&#;yor ya da k&#;rm&#;z&#; yan&#;yor gibi aray&#;&#;larla sorular&#;na cevap bulmaya çal&#;&#;&#;r. Burada renkler de önemlidir ve farkl&#; anlamlar ifade eder. Ancak temelde motor ar&#;za lambas&#; yanmas&#;n&#;n nedenleri &#;öyle özetlenebilir:

  •     Hava ak&#;&#; sensörü ar&#;zalar&#; (MAF)
  •     EGR valfi ar&#;zas&#;
  •     Oksijen (Lambda) sensörü ar&#;zas&#;
  •     Katalitik konvertör ar&#;zas&#;
  •     Yak&#;t enjektörleri ar&#;zas&#;
  •     Buji ve buji kablosu ar&#;zas&#;
  •     Akü bitmesi / ar&#;zas&#;

Motor Arıza Lambasının Yanmasının Nedenleri Nelerdir?

Motor Ar&#;za Lambas&#; Renkleri ve Anlamlar&#;

Sar&#; Yanan Motor Ar&#;za Lambas&#;: Motorunun çal&#;&#;mas&#; ile ile sorun olabilir.

K&#;rm&#;z&#; Yanan Motor Ar&#;za Lambas&#;: Motor ar&#;za lambas&#; k&#;rm&#;z&#; yan&#;yor ise mutlaka ciddiye al&#;n. Motorun hatay&#; tespit etmeye bile izin vermeyecek derecede büyük bir sorunu oldu&#;unu gösterir.

Motor Ar&#;za Lambas&#; Yan&#;yorsa Ne Yapmal&#;?

Bazen s&#;radan bir sensör ya da sistem hatas&#; sonucunda motor ar&#;za lambas&#; yanabilir. Bu durumda genellikle k&#;sa süre sonra kendili&#;inden söner. Ancak ço&#;unlukla durum böyle de&#;ildir. Arac&#;n&#;z&#;n motor ar&#;za lambas&#; yan&#;yorsa mutlaka size en yak&#;n Otopratik servisinden destek alman&#;z önerilir. Bu amaçla online olarak oto servis randevusu alabilirsiniz. Önceden oto servis fiyat listesine de online olarak bakabilirsiniz.

Motor Arıza Lambası Neden Yanar?


Arabanızdaki gösterge paneli; paneldeki ışıklar, işaretler yolu ile size aracınızdaki sorunla ilgili bilgi veren önemli bir parçadır.

Araba kullanmaya ilk kez başlayan birçok sürücü araç gösterge panelindeki işaretleri ve ikaz lambalarının neden yanıp söndüğünü anlamakta zorlanabilmektedirler.

Gösterge panelindeki bu işaretler her zaman önemli bir arızanın sinyali olmasa da genellikle aracınıza dair bir sorun oluşmaya başladığının sembolüdür.


Aracınızın durumuna göre gösterge panelinde birçok gösterge işareti oluşsa da en önemli olanlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Motor Arıza Lambası Göstergesi
• Akü Göstergesi
• Lastik Basıncı Göstergesi
• Soğutma Sistemi / Hararet Göstergesi
• Yağ Basıncı Göstergesi
• Fren Sistemi GöstergesiAracınızın gösterge panelinde hız ibresi, hararet ve yağ göstergeleri, devir saati gibi önemli birçok bilgi bulunmaktadır. Aracınıza dair oluşan herhangi bir sorun kendini gösterge panelinde gösterebilmektedir.


" PratikAraba olarak, arıza lambası yanması sebeplerini arıza teşhis cihazlarıyla tespit ederiz ve sorunu gidererek arıza lambasını söndürürüz. "Aracınızın gösterge panelinde oluşabilecek herhangi bir arızanın –pixel kayıpları, ekran hataları, işlemci hataları ve ana kartta meydana gelebilecek yazılımsal ya da donanımsal sorunlar- zamanında tespiti oldukça önemlidir.Gösterge panelinde aracınızın anlık hız değişimini, kat ettiği mesafeyi, araç sıvılarında ya da elektrik sisteminde oluşan arızları, motorda ya da motor yağındaki sorunları, sis lambalarının aktif olup olmadığını, aracınızın fren sisteminde bir arıza olup olmadığını…görebilmektesiniz.

Siz sürücüleri bilgilendirmek amaçlı kullanılan aracınızın gösterge panelinin kontrolünün, olası bir arıza durumunda tamirinin ve gerekli görüldüğü taktirde değişiminin yapılması elzemdir.

Peki motor arıza lambası neden yanar, sorusunun cevabına.

Aracınızın motor arıza ikaz lambası; yakıt, ateşleme, egzoz ya da hava emisyon sistemlerinde oluşan bir hasardan / arızadan kaynaklı yanabilmektedir.


Motor arıza lambasının yanma sebep olan arıza durumlarını sizler için derledik:

• Hava akış sensörü arızaları (MAF)
• EGR valfi arızası
• Oksijen (Lambda) sensörü arızası
• Katalitik konvertör arızası
• Yakıt enjektörleri arızası
• Buji ve buji kablosu arızası
• Akü bitmesi / arızasıAracınızın gösterge panelinde motor arıza ikaz işaretininyanması motorda ateşleme, emisyon ya da yakıt ile ilgili bir sorunun habercisi olabilmektedir.

Hatta motor arıza lambasının yanması aracınızdaki farklı sorunları da işaret edebilmektedir.

Motor arıza lambasının yanıyor olması zaman zaman basit bir soruna işaretken zaman zaman da göz ardı edilmemesi gereken büyük problemleri işaret etmektedir.

Gösterge panelindeki bu işaretin hangi renkte yandığıise siz sürücülere sorunun büyüklüğü ile ilgili ipuçları sunması bakımından oldukça önemlidir.

Gelin, motor arıza lambasının bizler için oluşturduğu uyarı ışıklarının renklerini ve ne anlama geldiklerini beraber inceleyim:

Motor kontrol ikaz lambası sarı renkte yanıyor ise aracınızın motorunun çalışması ile ilgili önemli bir arıza olduğuna işarettir.

Bu durum genel olarak sürüşe engel değildir ancak uzman bir servise danışmanızı tavsiye ederiz.Motor kontrol ikaz lambası kırmızı yanıyor ise aracınızın motorunda çok büyük bir problem olduğunu öyle ki aracın arıza moduna bile geçemediğini göstermektedir.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda aracınız hemen güvenli bir alanda durdurup servisinizden yardım istemelisiniz.
Motor arıza uyarı lambası sürekli olarak yanıp sönüyor ise bu, aracınızın motorunun çalışması esnasında bir sorun oluştuğunun göstergesidir.

Bu sorun ise çözümü kolay bir sistem hatası olabileceği gibi motorda yadsınamayacak düzeyde bir problem oluştuğunun göstergesi de olabilmektedir.


Motor Arıza İkaz Lambası Kendiliğinden Söner Mi?


Aracınızda bazı sorunlar olduğuna işaret eden motor arıza lambası kendiliğinden sönebilmektedir.

Motor arıza lambasının yanmasının sebebi sıradan bir sistem hatası ise bu hata düzeltildiğinde motor arıza lambası sönmektedir.

Ya da motor arıza lambasının yanma sebebi yakıt kapağının kapanmaması yada kapakta boşluğun kalması ise kapağın düzeltilmesi sonrası lamba kendiliğinden sönecektir.

Ancak motor arıza lambasının yanmasına sebep olan durum motorda, EGR valfinde, aküdeoluşan bir arıza durumu ise durum çok ciddi olabileceğinden bir an evvel servise danışmanız gerekmektedir.

Yapılacak kontroller sonrası sorunun ana kaynağı tespit edilerek, bakım / tamir çalışmaları sonrası aracınız size teslim edilecektir.

“ Motor arıza lambası yanma şikayetini PratikAraba'ya danışabilirsiniz.”
PratikAraba,aracınızın bakım ve onarım işlemlerinde marka üreticisinin tavsiyesi doğrultusunda orjinalve OEM(Orijinal Ekipman Üreticisi) onaylı yedek parça kullanır.

TSE servis kalite standartında haiz olan PratikAraba, aracınızın bakım ve onarımında sizden onay almadan işleme başlamaz ve yapılan tüm bakım işlemlerini sayılı Tüketici Koruma Kanunukapsamında garantili ve yazılı olarak gerçekleştirir.

Periyodik bakımlarda PratikArabaservisini tercih ettiğinizde funduszeue.infoa tıklayarak aracınızın periyodik bakım değişen malzemelerini ve sonraki bakım kilometre ve zamanını görebilmeniz mümkündür.Oto Ekspertiz Nasıl Yapılır?
Periyodik Bakım Fiyatına Etki Eden Unsurlar Nelerdir?
Akü Ömrünü Nasıl Uzatırsınız?

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası