cerrahpaşa baş ağrısı polikliniği / Ä°stanbul Ãœniversitesi | Ä°stanbul Tıp Fakültesi Hastanesi

Cerrahpaşa Baş Ağrısı Polikliniği

cerrahpaşa baş ağrısı polikliniği

Tür­ki­ye­’­nin en eski üni­ver­si­te­le­rin­den biri olan İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si­’­nin Baş Ağrı­sı Polik­li­ği­’­de ülke­miz­de­ki ilk değil ama en eski polik­li­nik­ler­den biri. yılın­da döne­min Nöro­lo­ji AD Bilim Dalı Baş­ka­nı olan Prof. Dr. Hay­run­ni­sa Denk­ta­ş­’ın yön­len­dir­me­si ile mul­ti­di­pis­le­ner bir olu­şum ola­rak kurul­muş. Kuru­lu­şun­da Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Baki Gök­san ve baş­ta psi­ki­yat­ri olmak üze­re diğer bilim dal­la­rın­dan öğre­tim üye­le­ri katıl­mış. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji AD için­de­ki var­lı­ğı­nı sür­dü­ren poli­ki­li­nik, yakın zaman­da aynı ana­bi­lim dalı için­de Algo­lo­ji Bilim Dalı­’­nın kurul­ma­sı ile, Algo­lo­ji­nin bir alt biri­mi ola­rak çalış­ma­ya başlamış.
Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Baş Ağrı­sı Polik­li­ni­ği­’n­de Prof. Dr. Aksel Siva, Prof. Dr. Baki Gök­san, Prof. Dr. Saba­hat­tin Saip , Doç. Dr. Der­ya Ulu­düz ve Uzm. Dr. Uğur Uygu­noğ­lu has­ta görüyorlar.
İlk kurul­du­ğun­dan bu yana her per­şem­be öğlen­den son­ra yapı­lan Baş Ağrı­sı Polik­li­ni­ği­’n­de Prof. Dr. Feray Sav­run Karaali’de ve Prof. Dr. Ayşe Altuntaş’da yer alı­yor. Prof. Dr. Kara­ali özel­lik­le bazı giri­şim­sel uygu­la­ma­la­rı yapı­yor, Prof. Dr. Ayşe Altın­taş da nöro­lo­ji­nin algo­lo­ji gru­bu için­de yer alıyor.
Baş Ağrı­sı Polik­li­ni­ği­nin 3. basa­mak baş­vu­ru yeri ola­rak değer­len­di­ril­me­si­ni söy­le­yen Prof. Dr. Aksel Siva, ​“Bura­da, ilk basa­mak­ta ya da ikin­ci basa­mak­ta çözü­le­me­yen, zor ve deği­şik baş ağrı­la­rı­nı görüp değer­len­dir­me­ye çalı­şı­yo­ruz. Bir baş­ka deyiş­le bura­sı teda­vi­si güç, teda­vi­ye direnç­li, uzun süre­dir geç­me­yen baş ağrı­sı olan has­ta­la­rın der­di­ne der­man olma­ya çalı­şan klinik.
Bu ara­da çok fark­lı baş ağrı­sı tip­le­ri­ni, tanı sorun­la­rı yaşa­yan olgu­la­rı da görü­yor ve onla­rı da bir­lik­te değer­len­dir­me­ye çalı­şı­yo­ruz” dedi.
Baş ağrı­sı­nın top­lum­da sık rast­la­nan bir sağ­lık soru­nu oldu­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Siva, nöro­lo­ji poli­ki­li­ği­ni­ne çok sayı­da baş ağrı­lı has­ta gel­di­ği­ni, Baş ağrı­sı Polik­li­ği­n­’n­de ise orta­la­ma ola­rak haf­ta­da 40–50 has­ta gör­dük­le­ri­ni söylüyor.

Mul­ti­di­sip­li­ner Yak­la­şım Gerekli
Baş ağrı­sı­na mul­ti­di­sip­li­ner bir yak­la­şım gerek­ti­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Aksel Siva, ​“Teda­vi­de psi­ki­yat­rist­ler çok önem­li bir yer tutu­yor. Çün­kü kro­nik baş ağrı­sı olan­la­rın büyük bir bölü­mün­de bir takım psi­ki­yat­rik sorun­lar da dev­re­ye gir­miş olu­yor. Bil­di­ği­miz bir­şey var, mig­ren­li kişi­ler­de, ank­si­ye­te bozuk­luk­la­rı, dep­res­yon bazı psi­ki­yat­rik rahat­sız­lık­lar, başağ­rı­sı veya mig­re­ni olma­yan kişi­le­rin 2–3 katı daha faz­la gözü­kü­yor. Bunun nede­ni, has­ta­la­rın mig­ren ağrı­sın­dan dola­yı dep­res­yo­na gir­me­le­ri veya dep­res­yon­dan dola­yı mig­ren ağrı­sı çek­me­le­ri. Dola­yı­sıy­la mig­re­nin kay­na­ğın­da bizim fiz­yo­pa­to­lo­jik dedi­ği­miz ortak bir takım meka­niz­ma­lar bulu­nu­yor. Yani psi­ki­yat­rik rahat­sız­lık­lar­la, mig­ren ara­sın­da fiz­yo­pa­to­lo­jik ola­rak örtü­şen kısım­lar var. Bu neden­le bir­şe­yin adı­nı koyar­ken baş­ka şey­le­ri de göz­den kaçır­ma­mak lazım. Gerek­ti­ğin­de psi­ki­yat­rist KBB, fizik teda­vi, diş hekim­le­rin­den de des­tek alı­yo­ruz. Her ne kadar nadir de olsa, çene ekle­mi­nin sorun­la­rı, bir takım baş ağrı­la­rı­na neden ola­bi­lir. Çok daha sık gözü­ken fib­ro­mi­yal­ji dedi­ği­miz tab­lo­nun teme­lin­de ne oldu­ğu çok net değil, roma­to­lo­jik mi, daha çok psi­ki­yat­rik mi? Dola­yı­sıy­la bu tür durum­lar­da, konuy­la ilgi­li diğer arka­daş­la­rı­mı­zın da görüş­le­ri­ne baş­vu­ru­yo­ruz” dedi.
Baş ağrı­sı polik­li­ni­ği­nin öne­mi nedir nöro­lo­ji­nin için­de sade­ce baş ağrı­sı ile ilgi­le­nen bir gru­bun olma­sı­nın öne­mi nedir? Prof. Dr. Siva Bu soru­ya şöy­le yanıt veriyor:
​“Baş ağrı­sı zaten kişi­yi dok­to­ra götü­ren has­ta­lık­la­rın en başın­da geli­yor. Tür­ki­ye­’­de­ki mig­ren sık­lı­ğı­na bakar­sak eriş­kin nüfu­sun %16,4’ü mig­ren­li. Bu kişi­le­rin hep­si çok sık mig­ren çeken kişi­ler değil­ler ama böy­le bak­tı­ğı­nız­da top­lu­mun üçte birin­de kro­nik baş ağrı­sı söz konu­su. Dola­yı­sıy­la baş ağrı­sı çok cid­di bir sorun. Tabi ayı­rı­cı tanı­sı çok önem­li. Bunun altın­da baş ağrı­sı­na yol açan baş­ka bir has­ta­lık olma­dı­ğı­nın mut­la­ka dış­lan­ma­sı lazım. Bizim birin­cil göre­vi­miz, baş ağrı­sı­nın ayı­rı­cı tanı­sı­nı yap­mak. Ondan son­ra bu mig­ren­dir, geri­lim baş ağrı­sı­dır ya da küme baş ağrı­sı diyoruz.
Alt­ta haya­tı teh­dit etme­yen bir duru­mun oldu­ğu kro­nik baş ağrı­la­rı­nın kişi­nin yaşam kali­te­si­ni çok düşür­dü­ğü­nü bun­la­rın da çok cid­di sorun yarat­tı­ğı muhak­kak. Dola­yı­sıy­la bu kadar sık kar­şı­la­şı­lan bir sorun­da, bu kişi­le­rin doğal ola­rak gide­ce­ği yer birin­ci basa­mak hekim­dir. Bun­la­rın çoğu zaten birin­ci basa­mak­ta çözül­mek­te­dir ama bir kıs­mı çözü­le­me­mek­te­dir. Bun­la­rın da ikin­ci basa­mak ola­rak nöro­log­la­ra ulaş­ma­la­rı önem taşı­mak­ta­dır. Bura­da da tam çözü­le­me­yen kro­nik ve zor vaka­lar­da baş­ğa­rı­sı poli­ki­li­ni­ğin­de görül­me­le­ri, ora­da çare bulun­ma­ya çalı­şıl­ma­sı önem taşı­mak­ta­dır. Dola­yı­sıy­la baş ağrı­sı polik­li­nik­le­ri çok önem­li­dir. Baş ağrı­sı prob­le­mi­nin çözül­me­si hem top­lum­sal açı­dan hem de birey­sel açı­dan önem­li. Kişi­sel açı­dan bakar­sak, kişi hem çok acı çeki­yor, hem de özel ve sos­yal yaşam­la­rı­nı etki­le­ni­yor. Bu durum cid­di şekil­de hem sağ­lık gider­le­ri­nin yük­sel­me­si­ne yol açı­yor, hem de doğ­ru­dan sağ­lık gider­le­ri yanın­da dolay­lı ola­rak işgü­cü kay­bın­dan kay­nak­la­nan cid­di kayıp­la­ra yol açı­yor. Dola­yı­sıy­la baş ağrı­sı­nı ne kadar çok tanır ve teda­vi ede­bi­lir­se­niz, hem kişi­ye hem de top­lu­ma yar­dım­cı olabilirsiniz.”
Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Baş ağrı­sı Polik­li­ni­ği­’­nin tanı ve teda­vi­nin yanı­sı­ra eği­tim faali­yet­le­ri­nin de bulun­du­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Siva, her ayın 1. ve 3. haf­ta­sın­da asis­tan­la­rı­mı­zın ve has­ta­ne dışın­dan uzman­la­rın da katıl­dı­ğı eği­tim top­lan­tı­la­rı yapıl­dı­ğı­nı belir­te­rek, ​“Bu top­lan­tı­lar­da bil­gi­len­dir­me yapı­lır­ken, ilginç vaka­lar da gün­de­me geti­ri­li­yor. Katı­lım­cı­lar­la bir­lik­te tar­tı­şı­lı­yor. Ayrı­ca hemen her yıl bir Ulus­la­ra­ra­sı yayın yapı­yo­ruz. Diğer üni­ver­si­te­ler­de­ki Baş ağrı­sı grup­la­rı ile bir­lik­te yürüt­tü­ğü­müz ortak çalış­ma­la­rı­mız da var. Bu polik­li­nik­le­rin bir diğer özel­li­ği de bilim­sel çalış­ma­la­rı yürüt­mek. Bun­la­rın bir kıs­mı teda­vi­ler­le ilgi­li ola­bi­li­yor, bir kıs­mı Baş ağrı­la­rı­nın neden­le­ri­ne yöne­lik olu­yor. Bu konu­da bir­çok calış­ma yapı­lı­yor” diye konuştu.

Share via emailShare on WhatsAppShare
funduszeue.info Serdar Erdine

funduszeue.info Serdar Erdine

Ağrı Bir Kader Değildir!

Prof. Dr. Serdar Erdine, Tosya’da doğdu. İlkokulu Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa ilkokulunda ,orta öğrenimini Kadıköy Maarif Kolejinden yaptı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalında asistan oldu

Devamını Oku

S.S.S.

Sık Sorulan Sorular

İstanbul Ağrı Merkezi WIP Sertifikası

Ağrı Merkezleri

Ağrı Merkezi Nedir ? Algoloji Ne Demektir ?

Latince kökenli Algoloji kelimesi "Ağrı Bilimi" anlamına gelir. Ağrı ya da Algoloji Merkezleri, her türlü kronik ağrı veya sebebi bilinmeyen ağrıların tanı ve tedavisine yönelik sağlık kuruluşlarıdır.

Ülkemizde ilk Ağrı ( Algoloji ) Kliniği İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde ( Çapa ) funduszeue.info Serdar ERDİNE tarafından kurulmuştur.


Kimler Başvurmalı

Başvurular

Kimler Ağrı Merkezine Başvurabilir ?

Ağrı şikayetleri bulunan, daha önce bir çok branş hekim tarafından muayene olmuş, ancak ağrılarında herhangi bir azalma ya da tam iyileşme sağlayamamış herkes bir Ağrı Merkezi'ne ( Algoloji ), ya da hastanelerin Algoloji poliklinikleri'ne başvurabilirler.
Ağrı Tedavisi

Ağrı Tedavisi

Hangi Hastalıklara Bağlı Ağrılar Tedavi Edilebilir ?

Ağrı (Algoloji) Merkezleri'nde;

  • Kronik (sürekli, geçmeyen) Ağrılar
  • Baş, Boyun, Omuz - Kol, Göğüs, Sırt, Bel, Karın Bölgesi, Bacak Ağrıları
  • Kanser nedenli Ağrılar
  • Diyabet ya da başka nedenlerden gelişen Nöropatik ağrılar, Nevraljiler
  • Romatizmal Ağrılar
  • Boyun ve Bel Fıtıklarına bağlı ağrılar
  • Migren
  • Başarısız Bel Cerrahisine bağlı ağrılar

vb. birçok ağrının tedavisi başarıyla yapılabilmektedir.

HASTA RANDEVU HÄ°ZMETLERÄ°

Ülkemizdeki “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”ne (bu yönetmelik, tarihli, sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır) göre;

Akupunktur Tanımı:

“Akupunktur; iğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak için tohum, iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamayı ifade eder.”

Akupunktur Uygulamaya Yetkili Personel:

İlgili alanda uygulama eğitimi almış sertifikalı Tabip veya kendi alanında uygulama yapmak üzere Diş Tabibi.

Akupunktur Uygulanabilecek Durumlar:

Akupunktur aşağıdaki uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılır. Hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamaz.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesi:

•          Kas-iskelet sisteminin mekanik aÄŸrısı.

•          Eklem aÄŸrıları.

•          Migren, gerginlik tipi ve organik olmayan diÄŸer baÅŸ aÄŸrıları.

•          DiÅŸ aÄŸrıları.

•          Nöropatik aÄŸrılar.

•          Kas spazmı, bel fıtığı akut konservatif dönem ve kronik dönem bel aÄŸrıları,

•          Ä°laç yan etkisine baÄŸlı, taşıt tutması ve gebelikle ilgili bulantı ve kusmalar.

•          Fonksiyonel gastrointestinal sistem bozuklukları; kabızlık, motilite bozuklukları, reflü

•          Allerjik rinit bulguları

•          Dismenore, infertilite, polikistik over sendromu ve premenstruel sendrom, doÄŸum aÄŸrısı.

•          Organik nedene baÄŸlı olmayan uyku bozukluÄŸu.

•          Eksojen obezite tanısı almış hastada diyete uyum.

•          Alerji, egzema ve cilt kuruluÄŸuna baÄŸlı kaşıntı.

•          Sigarayı bırakma sırasında oluÅŸan anksiyete.

•          Anksiyete.

•          Organik bir nedene baÄŸlı olmayan gece iÅŸemeleri.

•          Kemoterapi ve radyoterapiye baÄŸlı bulantı, kusma, aÄŸrı, ağız kuruluÄŸu.

•          Organik nedeni olmayan vertigo.

•          Geriatrik hastalarda.

•          Solunum sisteminin kronik hastalıklarında günlük yaÅŸam kalitesini artırma.

•          Genel iyilik halinin oluÅŸması ve sürdürülmesine yardımcı olma.

•          Progresif nörolojik defisiti olmayan ve kauda ekuina saptanmayan sinir kökü irritasyonları.

•          Alkol bağımlılığı tedavisinde oluÅŸacak sıkıntıların azaltılması.

•          Çocukta ekstubasyon sonrası solunum sıkıntısı.

•          Kronik göz hastalıklarında hastanın tedaviye uyumunun artırılması.

•          Unutkanlık ve hafıza problemlerinde yaÅŸam kalitesinin artırılması.

•          Dikkat eksikliÄŸi ve hiperaktivite bozuklukları.

•          Ä°diopatik ve /veya Sjögren hastalığına baÄŸlı göz kuruluÄŸu.

•          Ä°nmeye baÄŸlı kısmi felçlerde kas kontraktürleri veya güçsüzlüğü.

Akupunktur Uygulanmayacak Durumlar:

Acil durumlarda, kanama diatezi olan hastalar ile gebelikte ilk üç ayda alt karın bölgesi, 2. ve funduszeue.infotirde üst abdomen ve lumbosakral bölgelere ve gebede yoğun uyarı veren noktalara akupunktur uygulanmaz. Bakanlık, uygulama ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan öngörülemeyen durumlarda, Bilim Komisyonunun görüşünü alarak bunların haricinde yasaklamalar getirebilir.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Bulundurulması Zorunlu Cihaz ve Malzeme:

Steril tek kullanımlık çelik iğne.

Akupunktur Uygulama Merkezlerinde Bulundurulabilecek Cihaz ve Malzemeler:

Elektro akupunktur, kulak ve vücut detektörü, lazer akupunktur cihazı, gümüş ve altın iğne.

Akupunktur Tedavisi Nasıl Yapılır?

Akupunktur tedavisinin esası, Akupunktur Noktalarının uyarılması temeline dayanır. Akupunktur tedavi sırasında, tüm vücuda yayılmış olan veya vücudun belli bir bölgesinde bulunan Akupunktur Noktaları (genellikle, tüm vücut ve kulak kepçesindeki noktalar) kullanılmaktadır.

Akupunktur Noktalarını uyarmak için; akupunktur iğnesi, ısı uyarısı, masaj (bası) tekniği, elektrik akımı, lazer ışını (yoğun ışık), manyetik (mıknatıs) titreşim ve ses dalgası kullanılabilmektedir.

Akupunktur Noktalarının Cihaz ile Tespit Edilmesi Ne Demektir?

Akupunktur noktalarının vücut yüzeyinde tespit edilmesinde kullanılan cihazlara, nokta göstericiler-bulucular (punktoskop=nokta dedektörü) denilir. Vücut akupunktur noktalarındaki deriye ait elektriksel direncin, çevresindeki deriye göre daha düşük (veya elektriksel iletkenliğinin daha yüksek) olduğu bildirilmiştir. Nokta bulucu cihazlar, vücut akupunktur noktalarının bu özelliğine göre çalışır.

Bu cihazların biri sabit, biri de hareketli (nokta bulucu) olmak üzere metal çubuk şeklinde olan iki ucu vardır. Sabit ucu, hasta elinde tutar. Bu sırada hekim; hareketli ucu, cilt üzerinde olmak üzere, hastanın vücut veya kulak yüzeyinde gezdirerek (değdirerek) akupunktur noktalarını tespit etmeye çalışır. Hareketli uç, akupunktur noktasına geldiğinde cihaz görsel ve işitsel sinyaller verir. Böylece; bu cihaz, akupunktur noktasını işaret eder. Bu tür cihazlar, elektrik uyarısı uygulayabilme özelliğine de sahip olabilir (yani; hem noktayı tespit, hem de tedavi edebilmektedir).

Akupunktur Tedavisindeki Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

Akupunktur tedavisinde; İğneli Akupunktur, Moksa Akupunkturu, Masaj Akupunkturu, Elektro-Akupunktur, Lazer Akupunktur, Manyetik Akupunktur ve Sono-Akupunktur isimli yöntemler uygulanmaktadır. İğneli, Moksa ve Masaj Akupunktur yöntemleri, akupunkturun geleneksel uygulamalarıdır. Elektro-Akupunktur, Lazer Akupunktur, Manyetik Akupunktur ve Sono-Akupunktur yöntemleri ise akupunkturun modern uygulamalarıdır.

İğneli akupunktur yöntemi: Bu yöntemde; akupunktur noktaları, insan vücudu için uygun akupunktur iğneleri ile uyarılır. Vücut ve/veya kulaktaki belli noktalara direkt olarak tek kullanımlık metal iğnelerin batırılması metodudur. Bu yöntem, iğneleme metodudur ve iğneli akupunktur tedavisi adını alır. Bu yöntemde, iğneleme alanına herhangi bir ilaç verilmez. Bu yüzden halk arasında “kuru iğneleme” olarak da bilinir. En yaygın olarak kullanılan akupunktur yöntemidir.

DiÄŸer akupunktur yöntemleri: Akupunktur tedavisinde iÄŸneli akupunktur yönteminden baÅŸka, insan vücudu için uygun özellik ve ÅŸartları taşıyan diÄŸer akupunktur yöntemleri de uygulanabilmektedir. 

Diğer akupunktur yöntemleri arasında; Elektro-Akupunktur (elektrik akımı uyarısı ile akupunktur yöntemi), Lazer Akupunktur (yoğun ışık uyarısı ile akupunktur yöntemi), Sono-Akupunktur (ses dalgası uyarısı ile akupunktur yöntemi), Manyetik Akupunktur (mıknatıs titreşimi uyarısı ile akupunktur yöntemi), Moksa Akupunktur (ısı uyarısı ile akupunktur yöntemi), Masaj-bası Akupunktur (el-parmak, bası aleti, tohum vb. aracılığıyla bası uyarısı ile akupunktur yöntemi) gibi yöntemler bulunmaktadır.

Tedavide; hangi akupunktur yöntem veya yöntemlerinin size uygun olacağı, açıklamaları ile birlikte doktorunuz tarafından size önerilecektir. Tedavi sürecinde; gerekirse akupunktur yöntemlerinde, sizin rızanız alınarak uygun değişiklikler yapılabilmektedir.

İğneli akupunktur dışındaki diğer akupunktur yöntemlerinin uygulanma kuralları, genel akupunktur kurallarına benzer. Ancak, her bir akupunktur yönteminin uygulanma şekli ve kuralları, kendine özgüdür. Bu konularda, doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Akupunktur Tedavisindeki Tedavi Planı ve Seansı Ne Anlama Gelmektedir?

Bir akupunktur tedavisinin bütününde yapılacakları içeren şemaya, tedavi planı denir. Bir tedavi planında; hangi akupunktur yöntemlerinin kullanılacağı ve bu yöntemlerin uygulama şekli, süresi, sıklığı ve sayısının ne olacağı tespit edilir. Akupunkturun etkili olabilmesi için, hastanın bu tedavi planına uyması ve özen göstermesi gerekir. Örneğin; seanslara zamanında gelinmemesi veya seanslar sırasında gereği gibi davranılmaması durumunda, akupunktur tedavisinin etkinliği bozulmaktadır.

Her bir akupunktur uygulamasına, bir seans denir. Seans uygulama süresi, sıklığı ve sayısı, hasta ve hastalığın durumuna göre değişmektedir. Akupunktur tedavisindeki toplam seans sayısı, bir tedavi kürü olarak bilinir. Bir tedavi kürü, ortalama 10 seanstan oluşur (6 seans ile 15 seans arasında değişebilmektedir).

Standart bir tedavi planında iğneli vücut akupunkturu, haftada en az 2 (iki) kez (seans) yapılmaktadır. Seans uygulama sıklığı, her gün veya gün aşırı olabileceği gibi, ayda bir ve hatta yılda bir de olabilmektedir.

Standart bir tedavi planında kalıcı iğneli kulak akupunkturu, günde bir (genellikle haftada bir) kez (seans) yapılmaktadır. Seans sonrası; flasterli kalıcı kulak iğneleri, sudan etkilenip çıkmazlar. Ayrıca; su, flasterli kalıcı kulak iğnelerinin alt kısmına rahatlıkla geçip deriye ulaşabilmektedir. Geçici iğneli kulak akupunkturu; iğneli vücut akupunkturuna benzer şekil ve kurallar ile uygulanmaktadır.

Akupunktur Tedavisi Güvenli Bir Yöntem Midir?

Akupunktur, yan etkisi ve riski çok nadir olan güvenli bir tedavi yöntemidir (detaylı bilgi için Merkezimizin “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi”ne bakınız). Bununla birlikte; eğer bir kan hastalığınız, kanama bozukluğunuz, tümör-kanser hastalığınız, kronik hastalığınız, epilepsi (sara) hastalığınız, genetik (ailesel-soya çekim) hastalığınız, bulaşıcı hastalığınız, herhangi bir başka hastalığınız, herhangi bir sağlık probleminiz, geçirmiş olduğunuz ameliyatlarınız, vücudunuzda tıbbi olarak (amaçla) yerleştirilmiş cihaz-materyal (kalp pili, kalp stenti, platin, protez gibi) durumunuz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar (özellikle de, kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçlar), sağlığınız ile ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey (o anlık olsa bile) ve/veya gebeliğiniz (kadın hastalar için) varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Akupunktur Tedavisinin Birinci Seansına Geldiğimde Neler Yapılacak?

A)Önce akupunktur tedavisi ile ilgili olarak doktorunuz ve hemşireniz, sizin ile bir ön görüşme yapacaktır. Bu görüşme sonrası, durumunuzun akupunktur yönteminin uygulanmasına uygun olup olmadığı nedenleriyle size açıklanacaktır.

B)Durumunuz akupunktur tedavisi için uygunsa, aşağıda açıklanan 5 basamakta gerçekleşecek işlemler sonrası ilk günkü akupunktur seansınız (yani, birinci seansınız) tamamlanmış olacaktır:

funduszeue.infok (Kayıt Aşaması): Bu aşamada, hemşireniz aracılığıyla kayıt işlemlerinizi yaptırıp tamamlamanız gerekmektedir. Sonra 2.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Bilgilendirme ve Form Doldurma Aşaması): Bu aşamada; doktorunuz, hemşireniz ve Merkezimizin “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi” aracılığıyla size akupunktur tedavisi hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. “Akupunktur Tedavisi için Aydınlatılmış Onam Formu” ve “Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgi, Muayene ve İzleme Formu”ndaki ilgili yerleri dolduracaksınız. Bu 2 form, doktorunuz ve hemşireniz tarafından kontrol edildikten sonra uygunsa 3.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Muayene Aşaması): Bu aşamada akupunktur tedavisi ilgili olarak; doktorunuz tarafından muayene ve tıbbi incelemeniz yapılacak ve sonucunda tedavi planınız oluşturulacaktır. Sonra 4.aşamaya geçilecektir.

funduszeue.infok (Uygulama Aşaması): Üçüncü aşamada oluşturulan tedavi planına göre, akupunktur tedavinize başlanacak ve seansınız yapılacaktır.

funduszeue.infok (Son Aşama): Son tıbbi kontrolleriniz yapılacak ve ardından yapılan seans ve sonraki seans ile ilgili olarak size bilgiler verilecektir.

Akupunktur Tedavisinin Birinci Seansı Sonrasındaki Seanslarına Geldiğimde Neler Yapılacak?

Birinci seans sonrasındaki seanslarda ise, birinci seansta açıklanan beş basamağın sadece 1., 4. ve funduszeue.infoklarındaki işlemler uygulanacaktır.

Akupunktur Tedavisindeki Bir Seans Süreci Kaç Dakikamı Alır?

Birinci seans süreci: Birinci seansın süreci (yani, bu seansın beş basamağındaki işlemlerin geçekleşmesi için geçen yaklaşık toplam süre), kulak akupunkturunda 60 dakika kadar, vücut akupunkturunda ise 80 dakika kadar olabilmektedir.

Birinci seans sonrasındaki seansların süreci: Bu seansların her birindeki süreç  (yani, bu seansların her birindeki 1., 4. ve funduszeue.infoklarda yer alan iÅŸlemlerin geçekleÅŸmesiiçin geçen yaklaşık toplam süre), kulak akupunkturunda 40 dakika kadar, vücut akupunkturunda ise 60 dakika kadar olabilmektedir.

Her Bir Seansa Gelmeden Önce ve Seans Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Her bir seansa gelmeden önce, karnınızın çok aç olmamasını tavsiye ederiz.

Her bir seans sonrasında, akupunkturun kas gevşetici ve rahatlama etkisinden dolayı, hafif bir uyku hali olabilmektedir. Bu nedenle; her bir seans sonrası, kısa bir süre dinlenmenizi tavsiye ederiz. Ancak; seans sonrası, birkaç saat tehlike yaratabilecek herhangi bir araç ve gereç kullanmamalısınız.

Akupunktur hakkında Sıkça Sorulan Sorular için:

“İTFAM Akupunktur Tedavisi için Hasta Bilgilendirme Rehberi”ne TIKLAYINIZ.

Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi

1. KULLANIM KOŞULLARI

funduszeue.info alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No, Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

"SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan funduszeue.info alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

"KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

"Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

"Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

"Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

"Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

"Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

"SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

"KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

"KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

"KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

"Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

"SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

"Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası