boray tekniği / İTÜ AKADEMİ - Dr. Öğr. Üyesi Faik Boray Tek

Boray Tekniği

boray tekniği

Dil Öğretim Tekniğimiz

Bİz artık kelİmelere değİl,cümlelere takılıfunduszeue.info sİz?

yenİ İngİlİzce öğretİm teknİğİ:

BORAY TEKNİĞİndenbir kaç adım

  • İngİlİzcedüşün.

  • Konuşurken önceeylemİ düşün.

  • Fİİlİ vurgulusöyle.

  • Bİr çırpıdasöylemeye çalış.

  • Güncel kullanımdakiİfadeleri öğren.

  • İstasyonlarlatüm yapıları çalış.

  • kendİ kendİne duraksamadan cümle kurmaalıştırması yap.

  • ses kaydı yap. Kendİnİ dinle. Sonra çalışve yeniden kayıt yap.

  • video çek. Kendİnİ funduszeue.info çalış ve yenİden kayıt yap.

  • Güncel İfadelerlecanlandırmalar yap.

BORAY TEKNİĞİNİNTÜRKİYEDEKİ İLK UYGULAYICISI OLAN ÖĞRETMENLERDEN DERS ALMAK İSTERMİSİNİZ?

Makale Geliş (Submitted) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Makale Kabul (Accepted) Bilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Institute İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ1 Öz Gelişen iletişim ağları İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiş, ülkemizde de İngilizce öğretimi ilköğretimden yükseköğretime kadar zorunlu bir ders konumuna gelmiştir. İngilizce dersi ilkokuldan Yükseköğrenimin sonuna kadar zorunlu olmasına rağmen, öğrenme ve iletişim kurma bakımından uzun yıllar İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin, bu süreç sonunda özellikle konuşma becerilerinde yeterli olmadıkları görülmektedir. BT (Boray Tekniği) öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için geliştirilmiş ve ülkemizde İngilizce öğrenmeye çalışanların özellikle konuşma becerilerini geliştirerek İngilizce öğrenmelerini sağlayan, ülkemize özgü ve oldukça yeni bir İngilizce öğrenme tekniğidir. Bu çalışmada BT’nin ortaokul beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenme başarılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada yer alan sınıfların (beşinci ve yedinci sınıflar), her bir düzeyinden, ikişer sınıf araştırmada incelenmiştir. Sınıflardan biri, toplam İngilizce dersinin bir kısmında BT uygulaması yapılan, diğeri ise İngilizce dersinin hiçbir bölümünde BT uygulanmayan kontrol sınıfı olarak çalışmada yer almıştır. Çalışmanın sonucunda, elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile BT’nin yeni ve özgün bir teknik olarak, öğrencilerin İngilizce öğrenmesine önemli ölçüde katkı sağladığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İngilizce Öğrenimi, Boray Tekniği, İngilizce Başarı Düzeyi, İngilizce Öğrenme Tekniği APPLICATION OF AN INNOVATIVE TECHNIQUE IN LEARNING ENGLISH: THE EFFECT OF BORAY TECHNIQUE ON THE LEARNING LEVELS OF SECONDARY SCHOOL FIFTH AND SEVENTH GRADE STUDENTS Abstract Developing communication networks made English a necessity as well as making it a must in English education in Turkey starting from elementary schools to universities. Despite the fact that English is compulsory from elementary school to high school, the students who have learned English for many years aren’t that capable of learning English and establishing a commmucation in English. Especially, they fall short of speaking skills. BT(Boray Technique) is a unique technique for it was developed to enable especially Turkish students to learn English by improving their speaking skills. This study is done in order to indicate the effects of BT on 5th and 7th graders. From each level, two different classes were used to measure the effect of BT on the achievement levels of students. One of the classes was taught with BT in some part of English lessons, but there was no BT applications in the control class. At the end of this study it was determined that BT as a new and unique technique substancially contributes to students’ learning English. Key Words: Learning English, Boray Technique, English Achievement Level, English Learning Technique, Middle School English Achievement 1 İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, [email protected] Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ funduszeue.infoŞ çalışılmasına rağmen, istenen düzeyde bir başarı elde edilememiş ve İngilizce öğrenimi İletişimin çok boyutlu hale geldiği kanayan bir yara halini maalesef devam dünyamızda, bireysel ilişkiler kitlesel olguları ettirmiştir. teknoloji vasıtasıyla oluşturur duruma gelmiştir. Kitleler bilgiye ulaşmada ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte, yaymada ortak bir dil Küreselleşen Dünya yabancı dil öğretimi Türkiye insanlar arasında iletişim ihtiyacını, çok Cumhuriyeti eğitim sisteminin öncelik verdiği alanlardan biri yönlü olarak, her geçen gün daha da olmuştur. Özellikle seksenli arttırmaktadır. Bununla birlikte farklı yıllardan itibaren İngilizce Öğretim yapan ortaöğretim ve mecralar kullanma zorunluluğu ortaya yükseköğretim kurum sayısında çıkmakta ve insanlar anadillerinin dışında belirgin sayıda artışlar olmuştur. Tarihsel olarak incelediğimizde ilave bir yabancı dil daha öğrenmek son iki yüzyıldan beri yabancı dil durumunda kalmaktadır. Hızla değişen eğitimi konusunda uğraş verilen Türkiye’de, zaman içinde Dünya koşullarına paralel olarak, Yüzyılın uygulanan farklı eğitim ilk yıllarından itibaren A.B.D’nin dünyada politikalarının etkisiyle de yenilikler yapılmaya çalışıl- süper güç olması dolayısıyla İngilizce tüm masına karşın, bugün hala ülkeler tarafından ikinci dil olarak ilköğretimden başlayarak yükseköğretim süresince kullanılmaya başlamıştır. Bu etki ile Türkiye yabancı dil dersleri alan de İngilizce dilinin öğretildiği ülkelerden biri öğrencilerin ciddi sorunlar yaşadıkları herkes tarafından olmuştur. Bilgiçağı olarak adlandırılan kabul edilen bir gerçektir. Yüzyılın küresel ölçekte iletişiminin (Demirel, ). sağlandığı dil İngilizcedir. Zamanında Latince, Arapça gibi diller ortak dil olarak Özellikle son yıllarda gerek resmi gerek özel kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın okullarda birinci yabancı dilin yanında ikinci ortak dili de İngilizce olmuştur. A.B.D’nin yabancı dil öğretilmesi durumu da ortaya siyasi ve ekonomik durumu ve etkisi çıkmıştır. Yabancı dil öğretimine olan bu sebebiyle, anadili olan İngilizcenin Lingua ilgiye rağmen, yabancı dil öğretiminde çeşitli Franca olmasına en büyük aday olduğu uygulamalar (kur sistemi, yabancı dil tartışma götürmemektedir. (Yıldıran,). derslerine anaokulundan itibaren yer Ülkemizde yıllar içinde çok çeşitli verilmesi v.b) yapılsa da, ders saatleri değişiklikler yapılmasına ve İngilizce arttırılsa da ülkemizde yabancı dil öğretimi öğrenimindeki etkinliğin arttırılmasına dünya ülkelerinin gerisinde kalmıştır. EF’nin Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ yaptığı İngilizce Yeterlilik Göstergesi (EPI- okul ve kurs yatırımları ülkemiz çocuklarının istenilen düzeyde, English Proficiency Index) çalışmasındaki özgüvenle İngilizce dilini sıramız yılında 70 ülke arasında kullanmalarını sağlayamamıştır. “Yine karşılaştığımız başka bir olarak belirlenmiştir. gerçek de, yabancı dil öğretimiyle ilgili yeni yöntemler, (funduszeue.info kaynak eserler, resmi ve özel dil urkey/) Özellikle seksenli yıllar ve okulları, bilgisayar programları, yurtdışı okullar-kurslar vb. sonrasında İngilizce ülkemizde de dünya ya alanlarda tam bir kaos ortamının paralel olarak, her geçen gün daha fazla varlığıdır. Diğer yandan akademik bir gelecek tercih edilmesine rağmen, ilkokulda düşleyenler ve yabancı dili başlayan ve lise sonuna kadar zorunlu olarak hayalleri için bir zorunluluk görenlerde bu konu bir kâbus devam eden İngilizce derslerinde beklenen olmayı sürdürüyor. İşin ilginç hedeflere ulaşılamadığının bir göstergesi de yanı, yabancı dil ile ilgili sorunlar yaşayıp da kendilerini bir kursun bu sonuçtur. Bu sonuçtaki en önemli kapısından içeri atmaya etmenlerden biri de kuşkusuz çalışanların arasında üniversite mezunları önemli bir yer öğretmenlerin kullandığı veya kullanmadığı tutmaktadır. Özetle, gelinen öğretim yöntem ve tekniklerdir. “Yabancı noktada şunu açıkça görüyoruz: Uygulanan eğitim basamakları, dil eğitim sistemindeki en önemli eksiklik içerikleri, yöntemleri, ortamı yöntemsel hatalardır.” (Işık,). Buna öğrencilerin büyük çoğunluğuna öğrenimini gördükleri yabancı benzer şekilde dil öğrenimindeki eksiklikler dili anlayacak, konuşacak ve olarak farklı sebepler de ortaya konmuştur. yazacak kadar beceri kazandıramıyor.” “Büyük harcamaların yapıldığı (Gündoğdu,) bir alan olan yabancı dil eğitiminde, bu başarısız gidişi durdurmada diğer bir önemli Ülkemiz dışında Avrupa’da yaşayan adım, yabancı dil eğitiminde vatandaşlarımızın çocukları da, yabancı dil standartların saptanması ve bu saptamayı yapacak bir akademik öğreniminde, özellikle İngilizce’nin anadil kurulun oluş-turulmasıdır. olarak konuşulmadığı Avrupa ülkelerinde Kaynakça Ülkelerin bilim, sanat, yaşayanlar İngilizce öğrenmede ve spor, ticaret v.b alanlarda ilerlemesi için vatandaşlarının kullanmada, anavatanda yaşayan çocuklara kazanması gereken İngilizce benzer sorunlarla karşılaşmıştır. İngilizce kullanma becerisi maalesef öğrencilere istenen düzeyde öğretmeni Taner Boray Hollanda’da kazandırılamamaktadır. Gerek İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı yıllarda kitap, gereke yerli ve yabancı öğretmenlere ayrılan kaynaklar, Türk öğrencilerin İngilizce öğrenmede hangi yurt dışı-yurt içi dil okullarına sorunlarla karşılaştıklarını gözlemlemiş, gitmek için harcanan dövizler, Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ gözlemleri sonucu ortaya çıkan sorunların farklı becerilerinde (okuma, yazma, nasıl ortadan kaldırılacağını araştırmıştır. dinleme, konuşma v.b) yetkin olabilmesi ile Türkiye’ye döndükten sonra İngilizce iletişim kurulabilmektedir. öğretiminde, Türkiye’nin önde gelen “Birey için önemli bilgi stokunun okullarından birinde İngilizce öğretmeni oluşturulması, saklanması ve olarak on yıl görev yapmıştır. Bu kurumdaki ulaşılmasında dil en önemli çalışması süresince Hollanda’da başladığı aktördür; aynı şekilde bu gerçek gözlemlerine ve İngilizce öğreniminde Türk toplum için de geçerlidir. Daha çocuklarının karşılaştığı sorunlara çözüm geniş bir açıdan baktığımızda yöntemleri aramaya devam etmiştir. insanlığın oluşturduğu bilgi Yaklaşık on iki yıllık gözlem, araştırma, stokundan yararlanmamız inceleme ve çalışmaları sonucu geliştirdiği dilden geçer ki, bu doğrudan “Boray Tekniğini” bir kitapta toplayarak doğruya yabancı dillerle de İngilizce öğrenmek ve öğretmek ilgilidir. İnsanlığın ortak mirası isteyenlerin istifadesine sunmak üzere olan bilgiye ortak olmak ya da çalışmaktadır. Çeşitli okullarda farklı yararlanmak hem birey hem de düzeydeki öğrenci ve öğretmenlerle “Boray ulus olarak ne ve nerede Tekniği-BT” tanıştırılmış ve oldukça olumlu olacağımızı belirler. Bu bilgi geri dönüşler alınmıştır. stokuna katılmayanlar ya da “Boray Tekniği-BT” farklı okullarda -resmi katılmasına izin verilmeyenler ve özel- tanıtıldıktan sonra, bu okulların nelerden yoksun bırakıldıklarını yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerinden hiçbir zaman anlayamazlar.” alınan dönütlerle, teknik ile ilgili yapılması (Gündoğdu,) gereken son düzenlemeler tamamlandıktan İlkokullarda 4. Sınıftan itibaren başlayan sonra, tekniğin bir okul ortamında bilimsel İngilizce öğretimi, yılından itibaren olarak test edilmesi aşamasına geçilmiştir. 2.sınıflardan başlamak üzere tasarlanmıştır. BT’nin test aşamaları ve sonuçları bu İngilizce öğrenmeye başlama yaşının iki makalede sunulmuştur. sene erkene alınmasıyla birlikte güncellenen İngilizce Öğretimi ve Amaçları İngilizce programının öncelikli amacı İngilizce öğrenen öğrencilerin dersi zevkli İngilizce öğretiminde amaçlardan en olarak algılaması olarak belirlenmiştir. önemlisi, İngilizce öğrenen kişinin, bu dili (MEB-TTKB, ) kullanan kişilerle sağlıklı iletişim kurma becerisine ulaşabilmesidir. Öğrenilen dilin Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Ortaöğrenimde ise ilköğretimdeki tarafından geliştirilen ve çeşitli yöntemlerin güncelleme ile birlikte İngilizce programı farklı yönlerini kullanan bir teknikler yılında yenilenmiş ve bu programda 2. bütünüdür. Sınıftan İngilizce dersine yabancı dil olarak “Yaklaşım dilin, öğretme ve yer verilmiştir. Bu programda 2. Sınıftan öğrenmenin doğası ile ilgili itibaren öğrencilere İngilizce öğretiminde teorik bilgilerden oluşur. odaklanılması gereken becerilerin dinleme, Yöntem ise seçilen yaklaşıma, konuşma olmasına ve yazma, okuma yani eldeki teorik bilgilere bağlı becerilerine öğrencilerin sınıfları ortaokula olarak derslerde kullanılacak ilerledikçe aşamalı olarak yer verilmesi materyallerin düzenli olarak gerekirken, dinleme, konuşma becerilerine sunulması amacıyla hazırlanan odaklanmak yerine yazma ve okumaya genel bir plandır. Yaklaşım genel yönelik çalışmalar ilkokul sınıflarında daha kabul gören bazı ilkeleri yoğun olarak yapılmaktadır. içerirken yöntemde öğretme- Öğretim programlarına uygun yapılmayan öğrenme süreci önem kazanır. İngilizce öğretim uygulamaları öğrencilerde Bazen bir yaklaşım birden çok konuşma ve dinleme-anlama becerilerini yöntem doğurabilir. Teknik ise geliştirememektedir. “……….Türkiye’de yöntemle uyumlu olarak yabancı dil eğitiminin de sorunu budur. uygulanan sınıf içi aktivitelerin Yabancı dil eğitimi dil bilgisi eğitimi olarak her birine verilen addır.” sürdürülmekte ve dilbilgisini bilmek o Anthony (, Bekleyen yabancı dili bilmekle eş tutulmaktadır.” ’den) (Işık,). Türkiye’de son yıllarda yapılan Yabancı dil öğreniminde okuma, yazma, İngilizce öğretim programlarındaki dinleme, konuşma, dil bilgisi gibi çeşitli değişikliklerde de bu duruma daha fazla becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi önem verilmeye başlanmıştır. gereklidir. Ancak özellikle çok küçük yaştaki yılında MEB tarafından yayınlanan ( yaşlar) ve küçük yaştaki ( yaşlar) İngilizce öğretim programının amacı öğrenciler için konuşma çok daha önemli bir Sınıflarda dinleme ve konuşmanın öncelik taşımaktadır. Cameron (), bu geliştirilmesidir. (MEB-TTKB, ) konuyu şu şekilde açıklamıştır “Küçük yaştaki öğrenciler için, konuşma dili yeni 2. BORAY TEKNİĞİ NEDİR? dille karşılaşılan, anlaşılan, pratik yapılan ve Boray Tekniği olarak isimlendirilen İngilizce öğrenilen bir ortamdır.” Öğrenme tekniği sınıf içinde öğretmen Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ İngilizce öğreniminde inovatif bir teknik engellenmiş olacak ve dil öğrenimi süreçleri olan Boray Tekniği, dilin doğal gelişiminin ilk sonuçsuz kalacaktır. aşaması olan dinleme ve konuşma Aşırı derecede gramere odaklanma ve becerilerini temel alarak öğrenme ve iletişimsel becerilere oldukça az yer öğretme süreçlerine öncülük eder. Böylece verilmesi, sınıf ortamında İngilizce Türkiye’deki İngilizce öğreniminde öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerinin çoğunlukla karşılaşılan gramer öğretiminde gelişimine katkı sağlamaktan oldukça uzak öğrencilerin kaybolmasını engeller. olduğu ülkemizden genel olarak üzerinde Öğrencilerin dil eğitiminde karşılaştıkları anlaşılmış nadir konulardan biridir. Bu sorunların en önemlisi gramer ağırlıklı zorluklar Boray Tekniği ile ortadan öğretim sırasında öğrencilerin, gramer kaldırılmakta, öğrencilerin gerçek hayatta kurallarının kullanımında yapılan yanlışların olduğu gibi hatalarının doğal kabul edildiği düzeltilmesine odaklanmanın dilin ve mutlu oldukları bir öğrenme ortamı iletişimsel yönüne baskın olmasıdır. sağlanmaktadır. Bu ortamda da gramer Özellikle yeri geldiğinde sözlü iletişim öğretilmektedir, ancak gramer öğretiminin kurmaya çalışan öğrencinin anlamaya ve ve öğreniminin baskın olma durumu söz anlatmaya odaklanması gerekirken, konusu değildir. Gramer ağırlıklı bir yabancı öğretmen tarafından aşırı derecede dilbilgisi dil öğretimi uygulaması da Avrupa’da kurallarında yapılan hataların düzeltilmesine Latince öğrenimi alışkanlıklarının günümüze önem verilmekte, bu da öğrenciyi gerçek yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. hedeften oldukça hızlı ve kalıcı olarak “Latince ölü bir dil haline uzaklaştırmaktadır. Öğrencinin geldikten sonra, Avrupa’da öğrenebileceği bir öğrenme ortamı aristokrasinin ilgisini çekmeye devam etmiştir. Soyluların hazırlamak ve öğrenme sürecinde bu estetik duygularını geliştirmek ortamın sürekliliğini sağlamak, ve Latince eserleri okuyup anlamalarını sağlamak amacıyla, öğretmenlerin en temel görevidir. Özellikle Latince metinler üzerine bireyin dinleme ve konuşma becerilerinin yoğunlaşılmıştır. Bu amaca ulaşmak için de Latince dil bilgisi gelişmesi öncelikli olmalı, ayrıca bu kurallarına odaklanan, süreçlerde öğrencilerin hatalarını okuduğunu anlamaya, metin çözümlemesine ve tercümeye anlamlandırma konusunda öğretmenler, dayanan bir yöntem oluşmuştur. öğrencilere rehberlik yapmalıdır. Öğrenciler Ayrıca, Latince analitik bir yapıya sahip olduğundan, Latin dil kendilerini sözel olarak ifade etmekte özgür bilgisi kurallarının incelenmesi ve ve rahat hissedebilmelidir. Aksi takdirde bunlar üzerinde çalışılmasının zekayı geliştireceğine dilin konuşma becerisinin gelişmesi inanılmıştır. Bu amaçla da Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ özellikle soyluların devam ettiği İngilizce programında “Öğrenciler “Bir dil okullarda Latince dil bilgisi hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o üzerinde yoğunlaşılmıştır.” (Işık,). dille bir şeyler” yaparak İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler.” ifadesi BT Günümüzde etkilerini devam ettiren uygulanan ortamlarda gerçekleşmektedir. gramere dayalı eğitimi, formüllerin MEB programında ortaya konulan verilmesi, öğretilmesi şeklinde bir hedeflerin, öğrenciye dil hakkında bilgi uygulamayla ülkemizde de en yaygın vermek yerine, ancak öğrenciye dilin kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. kullanımıyla ilgili iletişim ortamları Gramer de bir dilin öğrenilmesinde hazırlamakla mümkün olacağı bir gerçeklik bulunması gereken alanlardan biri olmasına olarak önümüzde durmaktadır. rağmen, İngilizce öğretiminin neredeyse Krashen ve Ellis, tarafından ifade edildiği tamamen gramere odaklanması, gramer üzere dilin yaşamsal olarak kullanılmasını bileni dili öğrenmiş olarak algılaması, dilin sağlayan yöntem ve teknikler sınıf içinde iletişimsel bir araç olarak kullanılmasını öğretmen ve öğrenci tarafından sağlayacak öğrenmenin önündeki en büyük uygulanmalıdır. engellerden biri olarak durmaktadır. “Fakat yaşayan yabancı dillerin “Kısaca, ölü bir dil olan bir iletişim, etkileşim ve Latince’den kaynaklanan dili öğrenme aracı olarak kullanıldığı değil dil hakkında öğretmeyi durumlarda, geleneksel amaçlayan bir yabancı dil yöntemin yarar sağlamayacağı yöntemi ortaya çıkmıştır. Dil açıktır. Dil hakkında bilgi veren Bilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar değil, öğrenciye zengin Translation Method) adı verilen anlaşılabilir girdi sağlayan, dili bu geleneksel yöntem, iletişim ve öğrenme aracı olarak günümüze kadar ortaya çıkan gören yöntemlere gereksinim hemen hemen bütün yöntemler vardır.” (Krashen, ;; ve yabancı dil öğretimi üzerinde ; ; Ellis, ;, etki bırakmıştır.”(Richards ve Işık,’den) Rodgers, ) Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, Boray Tekniği (BT), Taner Boray tarafından ülkemizde İngilizce öğretiminin başarıya geliştirilen, öncelikle öğrencilerin dil ulaşması konusunda makro ve mikro öğrenirken katılımlarını azami derecede düzeyde çok çeşitli öneriler sunulmuştur. sağlayan, konuşabilme, dinlediğini anlama Ancak bu konuda yapılması önerilen özgüvenini kazanmasını sağlayarak İngilizce öğrenimini oldukça zevkli hale getiren bir tekniktir. MEB (MEB;) ilköğretim Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ “koordinasyon kurulu iletişim yetisi kazandırmaya oluşturmak, yabancı dil dayalı dil öğrenimi anlayışına eğitiminin planlamasını yapmak, bırakmıştır.” (Haznedar,). yeni bir yabancı dil müfredatı (izlencesi) oluşturmak, yöntemsel düzenleme, yabancı Haznedar tarafından ifade edilen dil dil öğretmeni yetiştirme ve öğrenim anlayışı kendini Boray Tekniğinde hizmet içi eğitimi sistemini düzenlemek.” (Işık,) tam olarak göstermektedir. Ölü Balık Sendromu (ÖBS) öğrencilerin gibi makro düzenlemelerin gerçek- İngilizce öğrenmelerini etkileyen en önemli leştirilmesi, sınıftaki öğrenmeyi hızlı bir faktörlerden biridir. BT öğrencileri Ölü Balık şekilde etkileyecek ve kısa sürede sonuç Sendromundan çıkarmayı ve İngilizce verecek önlemler değildir. Ancak yine Işık öğrenme için öğrencide güdülenme tarafından aynı makalenin sonuç sağlamayı İngilizce öğrenmenin ilk adımı bölümünde belirtilen ve arzulanan olarak görür. Gardner (), güdülenmenin “………ulusal yabancı dil öğretim sistemleri öğrenme üzerindeki etkisini açıklarken ve malzemelerinin oluşturulması ile dışa gerekli düzeyde güdülenen kişilerin bağımlılığın azaltılması açısından, önem amaçlarına varabilmek için gayret taşımaktadır.” (Işık,) ifadesinin tam gösterebildiklerini ve yapacakları işte karşılığı olan milli, özgün bir öğretim tekniği odaklanarak işi tamamlayana kadar olan Boray Tekniğidir. Çünkü Boray Tekniği kararlılıklarını korudukları ve bu süreçte ile öğrenciler İngilizce hakkında bilgi azimle mücadele ederken, stratejilerini edinmek ve İngilizceyi tanımak yerine, uygularken başarılarını olumlu bir pekiştireç günlük hayatlarında iletişim amaçlı olarak olarak kullanır. BT Ölü Balık Sendromundan İngilizceyi kullanarak, İngilizce iletişim öğrencileri kurtarabilmek amacıyla, ses kullanabilir hale gelmekte ve kazandıkları kayıtları ile öğrencide konuşma farkındalığı yüksek motivasyonla da İngilizceyi geliştirmeye başlar. Öğrencilerde bu öğrenmeye devam etmektedirler. farkındalığın oluşturulması sonrasında “Günümüzde yabancı dil yararlı cümlelerin kullanımı ve istasyon eğitiminde, artık sadece dillerin çalışmaları ile İngilizce aşinalığı ve dilbilgisel, sözcüksel ve yapısal özelliklerini kazandırmaya başarabileceği inancı öğrencilere yönelik yaklaşımların kazandırılır. Dersler oyunlar, eğlenceli geçerliliğini yitirmiş olduğunu göstermektedir. Şöyle ki, şakalar ile öğrencilerin yaşamaktan zevk günümüzde iletişim boyutu aldığı süreçlere dönüştürülür. Öğrencilerin olmayan dilbilgisi kurallarının öğretilmesine dayalı geleneksel enerjisini yükseltecek, odaklanmalarını dil dersi, yerini yabancı dilde Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ sağlayacak, takım çalışmasını destekleyen çok yararlanmaları konusunda duyarlılıkları oyunlar derslerin temel ögelerindendir. artırılmalıdır.” (Haznedar,) Kelime öğrenmek yerine öncelikli olarak M.E.B ilkokul, ortaokul ve lise İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu programlarında konuşma (speaking) ağırlıklı ülkelerdeki günlük hayatta kullanılan Yararlı bir yaklaşımın, programa dahil edilmesi Cümleler öğrencilere öğretilir. Bu Boray Tekniğini İngilizce öğretimi cümlelerde Kedi Tekniği ile vurgulanması bakımından daha önemli ve gerekli hale gereken yerler gösterilir ve bununla ilgili getirmektedir. Özellikle ilkokul sınıflarında geliştirici alıştırmalar okulda ve evde konuşma ve anlama yeteneklerinin öğrenciler tarafından yapılır. Renkli geliştirilmesi önemlidir. Boray Tekniği de Konuşmalar ile öğrencilerin öğrendiklerini tam burada çok işlevsel rol oynayabilecek her ortamda kullanarak Konuşma ve özelliklere sahip bir teknik olarak anlamayı pekiştirmeleri sağlanır. sunulmaktadır. Boray Tekniği klasik-gelenekçi İngilizce 3. YÖNTEM öğretim yöntemleri yerine yeni, öğrenci ve Araştırmanın Deseni öğretmenle dost, kolay kullanılabilen, etkisini kısa sürede gösteren bir teknik Araştırma deneysel bir çalışmadır. olarak sınıflarda yerini almalıdır. Haznedar Çalışmada gruplar rastgele seçilmiştir. tarafından yapılan araştırma sonucunda da (Altunışık v.d,). Araştırmada 5. ve 7. yeni ve etkili modern teknik ve yöntemlere sınıflardan birer kontrol ve birer deney duyulan ihtiyaç şu şekilde ifade edilmiştir. grubu kullanılmıştır. İki ayrı sınıf düzeyinde, “Bu araştırmada, öğretmenlerin gerçekte ortaokul 5. ve 7. sınıf öğrencileri ikişer şube iletişime dayalı dili kullanmaya dayalı olarak çalışmaya katılmıştır. Şubelerden biri yöntemler konusunda bilgi sahibi oldukları, kontrol grubu, diğeri de BT’nin uygulandığı ancak sınıf-içi uygulamada hala geleneksel deney sınıfı olarak seçilmiştir. Ayrıca kontrol dil öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin gruplarının başarı gelişimlerini büyük ölçüde ağırlığını koruduğu karşılaştırmak üzere 6. ve 8. sınıfların benzer görülmüştür. Bu nedenle, öğretmenlerin verileri de karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır. çağdaş dil öğretim yöntemlerinden daha Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tablo Çalışmanın Deseni 5.Sınıf 7.Sınıf 6.Sınıf 8.Sınıf BT (+) D5 D7 BT (-) K5 K7 K6 K8 Çalışmanın bağımsız değişkeni Boray tekniği 1) Boray Tekniği (BT) kullanılan ve Geleneksel yöntemdir. Bağımlı değişken sınıfların Oxford-online ise öğrencilerin Oxford-Online sınav sınavlarındaki başarı düzeyi, BT sonuçlarıdır. kullanılmayan sınıflardan daha yüksek olacaktır. Çalışma Grubu 2) Boray Tekniği kullanılan sınıfların, Çalışmada kullanılan gruplardan 5. sınıflar sene başındaki ve sene sonundaki olarak 26 öğrenciden oluşmaktadır. Diğer Oxford-online sınavları arasındaki grup olan 7. sınıflarda ise 21 öğrenci vardır. başarı artışı, BT kullanılmayan Öğrencilerin yaşları 5. sınıflar için , 7. sınıflardan daha yüksek olacaktır. sınıflar için ise yaş aralığındadır. Çalışma şeklindedir. grubu öğrencileri 5. sınıflarda kontrol grubu 12, deney grubu 14 öğrenciden; 7. sınıflarda Veri Toplama Araçları ise kontrol grubu 11, deney grubu 10 Çalışmaya katılan öğrencilerin girmiş öğrenciden oluşmaktadır. Ayrıca kontrol oldukları Oxford-Online sınav sonuçları ve gruplarının başarı gelişimlerini yılsonu İngilizce dersi başarı notları karşılaştırmak üzere 6. ve 8. sınıfların benzer kullanılmıştır. Sadece çalışmada kontrol ve verileri de karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır. deney grubu olarak bulunan 5. ve 7. sınıflar Çalışmanın Amacı dışında, kontrol grubu olarak kullanılan şubelerin başarı değişimleriyle Çalışmanın amacı Boray Tekniğinin 5. ve 7. karşılaştırmak için 6. ve 8. sınıfların da sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına Oxford-Online sınav sonuçlarından etkisini incelemektir. Çalışmanın denen- yararlanılmıştır. celeri: Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Veri Toplama Süreci Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Grupların Oxford-Online sınav Veriler, öğretim yılını puanları, öğrencilerin yılsonu İngilizce dersi kapsamaktadır. Çalışmanın yapıldığı ve yılsonu genel başarı durumları ortaokuldaki her sınıf sene başında, Ekim ayı karşılaştırılmıştır. Sınıfların başlangıç içerisinde, Oxford-Online sınavlarına durumunda birbirlerinden farklı olup alınmıştır. Ayrıca, ikinci dönem başında olmadıklarını görmek için bir önceki yılın Şubat ayında ve yılsonu Haziran ayında yılsonu ortalamaları ve yılsonu İngilizce dersi Oxford-Online sınavları bu sınıflara ortalamaları karşılaştırılmıştır. İki Grup uygulanmıştır. arasındaki farklılıkların incelenmesinde Oxford-online sınavları öğrencileri online genellikle t-testi kullanılmaktadır (Altunışık olarak İngilizce düzeylerini iki bölümde test v.d,). Grupların karşılaştırılmasında t- eden sınavlardır. Bu bölümlerde dilbilgisi, dil testi kullanılmıştır. kullanımı, sözcük bilgisi ve dinleme 4. SONUÇLAR becerileri ölçülmektedir. Her öğrenci bilgisayar karşısında kulaklıklarını takarak Çalışmada yer alan 5. ve 7. Sınıfların deney ve kendi şifresiyle sınavı uygulamaktadır. kontrol sınıfları için elde dilen sonuçlar bu (Oxford University Press,) bölümde paylaşılmıştır. Önce 5. Sınıfların daha sonra ise 7. Sınıfların sonuçları Verilerin Analizi tablolarda verilmiştir. Tablo 5.Sınıfların Dördüncü Sınıf Yılsonu Genel Başarı Ortalamaları Sınıf n Ortalama SS D5 14 87,32 12,65 K5 12 92,60 6,90 Tablo.2’de 5.Sınıfların deney ve kontrol birbirinden farklıdır. Her iki grubun arasında gruplarının dördüncü sınıf yılsonu genel anlamlı fark olup olmadığının anlaşılabilmesi başarı ortalamaları ve standart sapmaları için t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo.3’de verilmiştir. Sonuçlara göre her iki grubunda sunulmuştur. ortalamaları da standart sapmaları da Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Dördüncü Sınıf Yıl Sonu Genel Başarı Ortalamaları t-test Sonuçları Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances funduszeue.info 95% Confidence Mean F Sig. Sig. 3’teki sonuçlara göre sınıflar arasında ortalamaları arasındaki fark anlamlı (p>0,05) dördüncü sınıf yılsonu genel başarı bulunmamaktadır. Tablo 5.Sınıfların Dördüncü Sınıf Yılsonu İngilizce Ortalamaları Sınıf n Ortalama SS D5 14 83,14 15,86 K5 12 89,86 8,65 Tablo.4’de 5. Sınıfların deney ve kontrol birbirinden farklıdır. Her iki grubun arasında gruplarının dördüncü sınıf yılsonu İngilizce anlamlı fark olup olmadığının anlaşılabilmesi başarı ortalamaları ve standart sapmaları için t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo.5’de verilmiştir. Sonuçlara göre her iki grubunda sunulmuştur. ortalamaları da standart sapmaları da Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Dördüncü Sınıf Yıl Sonu İngilizce Başarı Ortalamaları t-test Sonuçları Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances funduszeue.info 95% Confidence Mean F Sig. Sig. 5’teki sonuçlara göre sınıflar arasında sınıflarının, gerek genel akademik başarı dördüncü sınıf yılsonu İngilizce başarı gerekse İngilizce başarı düzeyleri ortalamaları arasında istatiksel olarak bakımından birbirinin benzeri düzeyde anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). olduğu söylenebilir. Her iki tablodaki sonuçlar değerlen- dirildiğinde, 5.Sınıflar deney ve kontrol Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamaları Sınıf 1.Sınav 2.Sınav 3.Sınav n X ss n X ss n X ss D5 14 28,21 10,01 14 49,71 14,91 14 56,36 16,19 K5 12 40,92 15,81 12 53,50 16,73 12 64,25 16,94 Tablo.6’daki sonuçlar öğretim süreci standart sapmalar karşılaştırıldığında, deney başlangıcında, Oxford-Online sınavında grubu öğrencileri arasındaki farklılığın kontrol grubunun sınav ortalamasının deney (s.s=10,01) kontrol grubuna göre daha az grubunun ortalamasından daha yüksek olduğu (s.s=15,81) görülmektedir. Bu olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde, sonuçlar deney grubunun daha az bilgisi Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ olan ve bilgi düzeyleri birbirine daha yakın olup olmadığını belirlemek amacıyla, elde öğrencilerden oluştuğunu göstermektedir. edilen Oxford-Online sınav sonuçları t-test Oxford-Online Sınavları olarak yapılan üç ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo.7’de ayrı sınavda 5.sınıfların deney ve kontrol sunulmuştur. grupları arasında olan farklılıkların anlamlı Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Birinci, İkinci ve Üçüncü Oxford-Online Sınavı t-test Sonuçları Levene's t-test for Equality of Means Oxford- Test for Online Equal Equality of Mean funduszeue.info Sig. (2- 95% Confidence F Sig. t df Differnenc r Sınavı variances Variances tailed) Differen Interval of the e Lower Upper ce 3,49 0,07 - -Difference assumed 24 0, , 5, -2, 1.Ölçme 0 4 2,48 23, not 5- 18,0 0, , 5, 6- -1, 2,40 55 23, assumed 0,01 0,90 1- 2- assumed 24 0, -3, 6, 9, 2.Ölçme 4 8 0,61 16, not 0- 22,3 0, -3, 6, - 9, 0,60 23 16, assumed 0,17 0,68 5- 1- assumed 24 0, -7, 6, 5, 3.Ölçme 0 4 1, 21, - 23,0 2- not 0, -7, 6, 5, 1,20 25 21, assumed 8 Tablo.7’deki sonuçlar öğretim süreci (p> 0,05) göstermektedir. Birinci sınav başlangıcında kontrol grubunun deney sonucunda deney grubu ve kontrol grubu grubuna göre İngilizce başarısı olarak arasındaki başarı düzeyleri arasındaki fark, anlamlı düzeyde (p< 0,05) daha başarılı ikinci sınavda anlamlı düzeyde düzeyde bulunduğunu göstermektedir. bulunmamıştır. MBT uygulanan deney sınıfı, Ancak ikinci Oxford-Online sınavında kontrol sınıfı ile arasında bulunan kontrol grubu ve deney grubu arasında başlangıçtaki farkı büyük ölçüde başlangıçta olan farkın neredeyse yok kapatmıştır. Üçüncü sınav sonuçları da olduğunu ve başarı düzeyleri arasındaki incelendiğinde her iki grup arasında fark farkın istatiksel olarak anlamlı olmadığını istatiksel olarak anlamlı değildir (p> 0,05). Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamaları Arasındaki Fark ve Değişim Yüzdeleri Oxford-Online 2. Oxford-Online 3. Oxford-Online 3. ve 1. Sınavlar ve 2. Sınavlar ve 1. Sınavlar Arasındaki Arasındaki Arasındaki Değişim Değişim Değişim Fark Fark Fark Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi D5 21,50 76,2% 6,65 47,50% 28,15 99,79% K5 12,58 30,7% 10,75 89,58% 23,33 57,01% Beşinci sınıflardaki deney ve kontrol yüzde deney grubu için %99,79 olmuştur. gruplarının, Oxford-Online sınavlarındaki İkinci ve birinci sınavlar arasındaki değişim sınavlar arası ortalama farkları ve her iki yüzdesi, kontrol sınıfı için % 30,7 iken, deney sınav arasındaki değişim yüzdeleri sınıfı için bu değer %76,1 olmuştur. Bu fark Tablo.8’de verilmiştir. Deney grubunun MBT yöntemi kullanılan sınıfın Oxford- sonuçlarına bakıldığında yüzdesel olarak Online sınavlarında başarısını daha yüksek daha fazla gelişim kaydettiği görülecektir. düzeyde arttırdığının bir göstergesidir. Kontrol sınıfının başlangıç ve son sınav Daha geriden gelen bir sınıf sene sonunda sonuçları arasındaki değişime bakıldığında daha yüksek düzeyde başlayan sınıfa büyük sadece %57,01 değişim gerçekleşirken, aynı ölçüde yaklaşmıştır. Tablo 5.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamalarının Her Sınav için Deney-Kontrol Grup Puan Oranları 1.Sınav 2.Sınav 3.Sınav D5 28,21 49,71 56,36 K5 40,92 53,50 64,25 D5/K5 %68,9 %92,9 %87,7 Beşinci sınıflar deney ve kontrol sınıflarının ortalamalar incelendiğinde birinci sınav Oxford-Online sınavlarında aldıkları sonunda deney sınıfının ortalamasının Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ kontrol sınıfının ortalamasına oranı, birinci kullanıldığında öğrencileri daha başarılı sınavda %68,9 iken son sınavda %87,7’ye yapmak mümkün olabilmektedir. ulaşmıştır. Bu sonuca göre MBT Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Altıncı Sınıf Yıl Sonu Genel Başarı Ortalamaları Sınıf n Ortalama SS D7 10 80,93 8,95 K7 11 83,57 9,77 Tablo’da 7. Sınıfların deney ve kontrol birbirinden farklıdır. Her iki grubun arasında gruplarının altıncı sınıf yılsonu genel başarı anlamlı fark olup olmadığının anlaşılabilmesi ortalamaları ve standart sapmaları için t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo’de verilmiştir. Sonuçlara göre her iki grubunda sunulmuştur. ortalamaları da standart sapmaları da Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Altıncı Sınıf Yıl Sonu Genel Başarı Ortalamaları t-test Sonuçları Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances funduszeue.info 95% Confidence Mean F Sig. Sig. 11’deki sonuçlar, yedinci sınıf deney ve anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir kontrol sınıfları arasında yılsonu genel başarı (p> 0,05). düzeyleri bakımından istatiksel olarak Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Altıncı Sınıf Yılsonu İngilizce Ortalamaları Sınıf n Ortalama SS D7 10 78,21 15,36 K7 11 77,77 13,75 Tablo’de 7.Sınıfların deney ve kontrol Her iki grubun İngilizce yılsonu ortalamaları gruplarının altıncı sınıf yılsonu İngilizce arasında anlamlı fark olup olmadığının başarı ortalamaları ve standart sapmaları anlaşılabilmesi için t-testi yapılmış ve verilmiştir. Her iki grubun ortalamaları da sonuçlar Tablo’de sunulmuştur. standart sapmaları da birbirinden farklıdır. Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Altıncı Sınıf Yıl Sonu İngilizce Başarı Ortalamaları t-test Sonuçları Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances funduszeue.info 95% Confidence Mean F Sig. Sig. 13’deki sonuçlara göre sınıflar sınıflarının, altıncı sınıf verilerine göre gerek arasında altıncı sınıf yılsonu İngilizce başarı genel akademik başarı gerekse İngilizce ortalamaları arasında istatiksel olarak başarı düzeyleri bakımından birbirinin anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05) benzeri düzeyde olduğu söylenebilir. Tablo ve 13’deki sonuçlar değer- lendirildiğinde, 7.Sınıflar deney ve kontrol Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamaları Sınıf 1.Sınav 2.Sınav 3.Sınav n X s.s n X s.s n X s.s D7 10 8,60 11,66 10 10,60 12,53 10 23,90 7,13 K7 11 16,64 18,66 11 14,82 11,45 11 15,36 14,24 Yedinci sınıfların, deney ve kontrol olarak, görmekteyiz. Ancak kontrol sınıfının Oxford-Online sınav sonuçları ince- ortalaması, ikinci sınavda düşmüş daha lendiğinde, deney sınıfının ortalamasının her sonra ise üçüncü sınavda ikinci sınava göre üç sınav sonucunda da yükseldiğini çok az artmıştır. Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Birinci, İkinci ve Üçüncü Oxford-Online Sınavı t-test Sonuçları Levene's t-test for Equality of Means Oxford- Test for Online Equal Equality of Mean funduszeue.info Sig. (2- 90% Confidence F Sig. t df Differnenc r Sınavı variances Variances tailed) Differen Interval of the e Lower Upper ce 2,24 - -Difference assumed 0, 19 0, -8, 6, 3, 1.Ölçme 4 1, 19, - 16,9 0- not 0, -8, 6, 3, 1, 61 19, assumed 0,73 - - assumed 0, 19 0, -4, 5, 4, 2.Ölçme 5 6 8 1,76 15,0 17, not 0, 8, 7, 0, 0 00 2 assumed Tablo’deki sonuçlar, 7.sınıflarda kontrol fark bulunmamasına rağmen, üçüncü grubu ve deney grubu arasında Oxford- sınavda deney grubu lehine istatiksel olarak Online 1. ve 2. Sınav sonuçlarına göre deney anlamlı düzeye (p<0,1) yakın bir farkın ve kontrol ortalamaları arasında anlamlı bir oluştuğunu göstermektedir. Üçüncü sınav Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ sonucunda deney grubunun ortalaması kontrol grubundan oldukça, neredeyse %50’si kadar fazladır. Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamaları Arasındaki Fark ve Değişim Yüzdeleri Oxford-Online 2. ve 1. Oxford-Online 3. ve 2. Oxford-Online 3. ve 1. Sınavlar Arasındaki Sınavlar Arasındaki Sınavlar Arasındaki Değişim Değişim Değişim Fark Fark Fark Yüzdesi Yüzdesi Yüzdesi D7 2,00 %23,26 13,3 %,0 15,30 %,91 K7 -1,82 - %10,94 0,54 %4,91 -1,28 - %7,69 Yedinci sınıflardaki deney ve kontrol gerçekleştiği görülmektedir. Aynı yüzde gruplarının, Oxford-Online sınavlarındaki deney grubu için %,91 olmuştur. İkinci ve sınavlar arası ortalama farkları ve her iki birinci sınavlar arasındaki değişim yüzdesi sınav arasındaki değişim yüzdeleri kontrol sınıfı için - % 10,94 iken, deney sınıfı Tablo’da verilmiştir. Deney grubunun için bu değer %23,26 olmuştur. Bu fark MBT sonuçlarına bakıldığında yüzdesel olarak yöntemi kullanılan sınıfın Oxford-Online daha fazla gelişim kaydettiği görülmektedir. sınavlarında başarısını daha yüksek düzeyde Kontrol sınıfının başlangıç ve son sınav arttırdığının bir göstergesidir. Sene başında sonuçları arasındaki değişime bakıldığında, daha geriden gelen deney sınıfı, sene kontrol sınıfının üçüncü sınavdaki başında daha yüksek düzeyde başlayan ortalamasının birinci sınav ortalamasından sınıfı, sene sonunda yapılan 3. sınavda çok düşük olduğu ve değişimin -%7,69 olarak büyük bir farkla geçmiştir. Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tablo 7.Sınıf Deney ve Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamalarının Her Sınav için Deney-Kontrol Grup Puan Oranları 1.Sınav 2.Sınav funduszeue.info sınavda kontrol grubunun ortalamaları da karşılaştırma amaçlı aldığı ortalamanın yaklaşık yarısını alabilen kullanılmıştır. (%51,68) deney grubu, sene sonunda yapılan sınavda ise kontrol grubunun aldığı ortalamanın yarısı kadar daha fazla bir ortalamaya (%,60) sahip olmuştur. Bu sonuca göre MBT kullanıldığında öğrencileri daha başarılı yapmak mümkün olabilmektedir. Tablo funduszeue.info 8. Sınıfların Oxford-Online Sınav Ortalamaları Sınıf 1.Sınav 2.Sınav 3.Sınav n X ss n X ss n X ss 6.Sınıf 11 15,9 10,40 11 15,5 14,60 11 16,3 15,4 8.Sınıf 10 23,7 15,6 10 - - 10 27,0 16,6 Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Altıncı ve sekizinci sınıfların Oxford-Online Oxford-Online sınav ortalamaları sınav ortalamaları Tablo.8’de verilmiştir. incelendiğinde, MBT kullanılmayan Sekizinci sınıflar ikinci sınava girmedikleri sınıflarda Oxford-Online sınavlarında beşinci için, sekizinci sınıflara ait ikinci sınav sınıflar hariç, 1. ve 3. Sınıflar arasında kayda ortalamaları bulunmamaktadır. değer bir gelişim bulunmamaktadır. Bazı gruplarda ilk sınava göre son sınavın Altıncı ve sekizinci sınıfların Oxford-Online ortalaması daha düşük olmuştur. Kontrol sınav sonuçları da, MBT kullanılmayan gruplarından en iyi gelişimi gösteren beşinci beşinci ve yedinci sınıfların kontrol sınıfların ortalamalarındaki değişim de her gruplarının sonuçlarıyla benzerlik iki deney grubunun ortalamalarının göstermektedir. Tüm grupların Oxford- değişiminden oldukça geride kalmıştır. Online sınav ortalamalarını daha iyi Tablo incelendiğinde, BT kullanılan deney karşılaştırabilmek amacıyla, elde bulunan gruplarında gelişimin başlangıçtaki tüm sınav ortalamaları Tablo’da toplu ortalamaların iki ile üç kat arasında bir olarak sunulmuştur. değere ulaştığını görülmektedir. Tablo Okul genelinde BT Kullanılan Deney ve BT Kullanılmayan Kontrol Sınıflarının Oxford-Online Sınav Ortalamaları Arasındaki Fark ve Değişim Yüzdeleri Oxford-Online Oxford-Online Oxford-Online 2. ve 1. Sınavlar 3. ve 2. Sınavlar 3. ve 1. /pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ Tablo’daki sonuçlar BT kullanan sınıflarda ülkemizin İngilizce sorunlarına çözüm ilk sınav ve son sınav arasında önemli bir olabileceğinin göstergesidir. Hanbay’ın gelişimin olduğunu çok net olarak () ifade ettiği haftalık ders saatlerindeki göstermektedir. Beşinci sınıflarda BT yetersizliği gidermeye de ihtiyaç uygulanan sınıf, uygulanmayan sınıfın iki katı bırakmayacak derecede haftada saatlik kadar bir gelişim göstermiştir. Yedinci bir ders ile bile önemli bir yol alınabilecektir. sınıflarda ise BT kullanılan sınıf, İkinci denence de, Boray Tekniği kullanılan uygulanmayan sınıfın yaklaşık dokuz kat sınıfların, sene başındaki ve sene sonundaki daha fazla gelişim göstermiştir. BT Oxford-online sınavları arasındaki başarı kullanılmayan tüm sınıflara bakıldığında artışı, BT kullanılmayan sınıflardan daha değişim yüzdeleri -%7,69 ile %57,01 arasında yüksek olmuştur. Tablo-8 incelendiğinde 5. değişmektedir. En yüksek değişim oranının Sınıfların deney grubu (%99,79) funduszeue.info 3. beşinci sınıflarda çıkmış olması, beşinci Oxford-online sınavlarında kontrol sınıfının sınıfların İngilizce hazırlık sınıfı olması (%57,01) yaklaşık iki katı kadar fazla gelişim nedeniyle diğer sınıfların yaklaşık ortalama göstermiştir. Cameron() İngilizce iki katı kadar haftalık ders saatlerinin fazla öğrenilen sınıflarda öğretmenin tarafından olması ile açıklanabilir. Ancak BT uygulanan kullanılan yöntemin, öğrenilenler üzerinde sınıflarda bu sırasıyla %99,79 ve %,91 önemli etkisi olduğunu ifade etmektedir. olmuştur. BT uygulanan ve uygulanmayan Boray Tekniği klasik-gelenekçi İngilizce sınıfların Oxford-Online sınavlarında elde öğretim yöntemleri yerine yeni, öğrenci ve etmiş oldukları 1. Ve 3. Sınav puan öğretmenle dost, kolay kullanılabilen, ortalamalarındaki değişimin, BT uygulanan etkisini kısa sürede gösteren bir teknik sınıfların lehine daha yüksek olması İngilizce olarak sınıflarda yerini almalıdır. Şöyle ki, öğrenme ortamlarında BT’nin kullanılması günümüzde iletişim boyutu olmayan gerekliliğini işaret etmektedir. dilbilgisi kurallarının öğretilmesine dayalı 5. TARTIŞMA ve YORUMLAR geleneksel dil dersi, yerini yabancı dilde Çalışmanın birinci denencesi yapılan iletişim yetisi kazandırmaya dayalı dil ölçümler sonunda sağlanmıştır. Boray öğrenimi anlayışına bırakmıştır Tekniği (BT) kullanılan sınıfların Oxford- (Haznedar,). Öğrencinin dil öğrenme online sınavlarındaki başarı düzeyi, BT sınıflarında yaşadığı öğrenme deneyimleri kullanılmayan sınıflardan daha yüksek çeşitliliği, öğrencinin yabancı dilinin nasıl olmuştur. Bu sonuç, Boray Tekniğinin, geliştiğini büyük ölçüde etkileyecektir. Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Jacobs ve Farrell () tarafından başarılı her öğrencinin aktif olarak öğrenme bir öğretim için gerekli görülen, öğrencinin sürecinde yer aldığı bir çevre olarak özerkliği, anlam üzerine odaklanma, öğrencilerin derse karşı daha olumlu bir düşünme becerileri, öğrenme ortağı olan tutum içinde bulunma olasılığını da öğretmenler gibi özellikler Boray Tekniğinin etkileyebilmektedir. Bu durumda başarı ve başarılı olmasını sağlamaktadır. tutumlar arasında bulunan önemli ilişkinin sonucudur. (Karabıyık, Alcı, Toprak, Arıcı, Ortaya çıkan sonuçlar BT uygulanan ) sınıfların daha fazla gelişim gösterdiğini işaret etmektedir. Altıncı ve sekizinci Ülkemizin İngilizce öğreniminde daha sınıflarda birer şube olduğu için deney- nitelikli bir düzeye taşınması amacıyla BT kontrol grupları oluşturulamadığından, bu sınıf ortamlarında kullanılmaya başlanmalı sınıflar ilave bir kontrol grubu olarak ve en kısa sürede, gerek yapılacak bilimsel değerlendirilmiştir. Bu gruplarda, 5. ve 7. çalışmalar gerekse okullarda uygulanma sınıflardaki kontrol sınıflarına benzer bakımından tüm ülke çapına gelişme göstermişlerdir. yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bir yaklaşımın, yöntemin bulunamadığını ifade İngilizce öğretiminde ’li yıllardan etmektedir. Ayrıca O halde yapılması bugüne kadar etkili olana İşitsel-Görsel gereken öncelikle ikinci bir dilin en etkili ve yöntemin etkinliğinden (Bekleyen,) kolay biçimde nasıl öğretileceğinin bilimsel yararlanılarak tasarlanan Boray Tekniği, olarak araştırılması ve anadille eğitim yapan öğretmenlere sınıf içi doğrudan etkin kurumlara destek verilmesidir. uygulama imkânı oluşturarak İngilizce (Çelebi,) tarafından ifade edilen konuşmanın önünde ülkemiz insanına özgü yabancı dilin (İngilizcenin) ikinci dil olarak engelleri ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, nasıl öğretileceğinin öncelikli olarak Boray Tekniği, Paker () tarafından ifade araştırılması gerekiyorsa, bu konuda edile “İngilizce Öğrenemiyorum” öğrenilmiş oldukça iddialı olan ve ülkemizde çaresizliğe de çok etkili bir çözüm getirerek İngilizcenin konuşulamamasına, tüm öğrencilerden bu algıyı kaldırıyor. öğrenilememesine çare olduğunu iddia Çalışmada öğretmenler tarafından eden Boray Tekniğini bilimsel olarak gözlemlenen en önemli hususlardan biri de araştırılmasına bir an önce başlanmalıdır. BT kullanan öğrencilerin özgüvenleri ve derse katılımları, diğer sınıf öğrencilerine göre daha iyidir. BT sınıflarında oluşturulan ortam diğer sınıflara göre daha katılımcı ve Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ 6. ÖNERİLER sınavları kullanılmıştır. Ancak, İngilizce kullanabilme düzeyini ölçmek amacıyla farklı Gelecek çalışmaların, daha büyük özel ve sınavlardan da yararlanılması, sonuçların resmi okullarda yapılması, sadece güvenirliğini arttıracaktır. ortaokullarda değil ayrıca ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde de yapılması, mümkün İngilizcenin BT ile öğrenilmesi durumunda olan okullarda tüm sınıf düzeylerini öğrencilerin sonraki yaşamlarında dili kapsaması, öğrencilerin kullanma becerilerinin etkin kalma motivasyon(güdülenme), özgüven, özsaygı düzeyinin incelenmesi, hususlarının dikkate v.b özelliklerini BT’nin nasıl etkilediğinin alınarak yapılması önerilmektedir. Nunan araştırılması, BT’nin hangi ortamlarda, nasıl () tarafından ifade edilen bize göre kullanılması durumunda daha olumlu daha iyi İngilizce öğretimi yapan ülkeler için sonuçlar verdiğini sorgulanması, öğrenci, bile kaynak israfından bahsedilirken, öğretmen, velilerin ve yöneticilerin, MBT ülkemizdeki İngilizce öğrenimine ayrılan uygulanan koşullarda, İngilizce öğrenimine kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için karşı algılarında bir değişim olup olmadığının Boray Tekniği bir fırsat kapısı olarak incelenmesi varsa bu değişimin hangi yönde değerlendirilmelidir. olduğunun belirlenmesi, KAYNAKÇA Yapılan çalışma, özel bir ortaokulda 1) Altunışık v.d, (). Sosyal Bilimlerde yapılmıştır. Sonuçlar bu okul çevresinde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı. elde edilmiştir. Ancak çalışma yapılan okulu Sakarya:Sakarya Yayıncılık. yeni kurulmuş bir okul olduğu için, okula resmi kurumlardan gelen öğrencilerinde 2) Bekleyen, N. (). Dil Öğretiminin Tarihsel bulunduğu bir gerçektir. yılından Gelişimi. Dil Öğretimi. Ankara: Pegem itibaren ilkokul 2. Sınıftan itibaren Akademi. İngilizcenin zorunlu hale gelmesi sebebiyle (Demirel, ), gelecek çalışmalarda 2. 3) Cameron,L.,().Teaching Languages to Sınıftan itibaren Boray Tekniğinin her Young Learners. Cambridge, England: yönüyle, İngilizcenin zorunlu olduğu Cambridge University Press. sınıflarda başarıyı nasıl etkilediğinin araştırılması bir ihtiyaç olarak ortaya 4) Çelebi, M.D.(). Türkiye’de Anadil çıkmaktadır Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bu çalışmada öğrencilerin İngilizce 21, (2), başarılarını karşılaştırmak için Oxford-Online Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info Yrd. Doç. Dr. Kamil Arif KIRKIÇ Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 21 (2) 5) Demirel, Ö.(). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. 13) Işık, A.(). Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez?- 6) Demirel, Ö.(). ELT Methodology. Nasıl Öğrenilir? İstanbul:Elma Yayınları Ankara:Pegem Akademi. 14) Işık, A.(). Yabancı Dil Eğitimimizdeki 7) EPI (English Proficiency Index). () Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor? Journal of (funduszeue.info Language and Linguistic Studies Vol.4, No urkey/. [] 15) Jacobs, G.M. & Farrell, T.S.C. (). 8) Gardner, R.C. (). Integrative motivation: Understanding and Implementing the CLT Past, present and future. Web (Communicative Language Teaching) üzerinden görüntülenme tarihi ve Paradigm. RELC Journal. 34 (1). URL adresi, (), 16) Karabıyık, B., Alcı, B., Toprak, F., Arıcı, H.E. funduszeue.info~gardner/docs/Gardn (). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin funduszeue.info İngilizce Dersine Karşı Tutumları ve Kaygı Düzeyleri ile İngilizce Dersi Başarısı 9) Gündoğdu, A. (). Pergelin Sabit Ayağını Arasındaki İlişki. IV. Uluslararası Türkiye Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek. Eğitim Araştırmaları Kongresi. Eğitime Bakış, 14, 17) Nunan, D. (). The Impact of English as a 10) Hanbay, O. (). Çocuklara Yabancı Dil Global Language on Educational Policies Öğretimi. Ankara:Anı Yayıncılık. and Practices in the Asia-Pacificc Region. 11) Haznedar, B. (). Türkiye’de Yabancı Dil TESOL Quarterly Vol. 37, No. 4, Winter Eğitimi: Reformlar, Yönelimler ve 18) MEB () . ‘ İngilizce Öğretim Öğretmenlerimiz. International Conference Programı’. on New Trends in Education and Their funduszeue.info [ Implications November, Antalya- Erişim Tarihi ] Türkiye 19) Oxford University Press () 12) Haznedar, B. (). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi: İlköğretim Yabancı Dil Programı. Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE İNOVATİF BİR TEKNİK UYGULAMASI: BORAY TEKNİĞİ'NİN ORTAOKUL BEŞİNCİ VE YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ funduszeue.info Teaching. Cambridge, England:Cambridge funduszeue.info?id= [Erişim Tarihi: University Press. ] 22) Yıldıran, G. (). Problems Related to the 20) Paker, T. (). “İletişimsel Dil Öğretim Concept of Lingua Franca, The Fifth Yöntemi.” ed. funduszeue.infoen. Dil Öğretimi. International Conference of English as a Ankara. Pegem Akademi: Lingua Franca. The Opening Speech of the Dean of the Faculty of Education, Boğaziçi 21) Richards, J.C. & Rogers, T.S.(). University. Approaches and Methods in Language Cilt/Volume: 2, Sayı/Issue: 1 Haziran/June , ss./pp. ISSN: X funduszeue.info

Mendeley
Özet:

Yirmi birinci yüzyılda küreselleşen dünyanın, zorunlu olarak gelişen iletişim ağları, İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiştir.  Küreselleşen dünyada, İngilizcenin yaygın olarak kullanılıyor olması, ülkelerin eğitim sistemlerindeki okulların programlarında da İngilizce dersinin ilkokuldan Yükseköğrenimin sonuna kadar yer almasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde de Cumhuriyetin kurulmasından sonra İngilizce öğretimi konusunda farklı yaklaşımlar ve programlar uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak oldukça önem verilen bir alan olmasına rağmen ülkemizde İngilizce öğreniminde öğrencilerin İngilizceyi kullanım düzeyleri açısından istenilen hedeflere ulaşmaları mümkün olmamıştır. Anaokulundan, ilkokuldan itibaren öğrenme ve iletişim kurma bakımından uzun yıllar İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin, bu süreç sonunda İngilizce kullanımında iletişim becerilerinde, özellikle konuşma becerisinde yeterli olmadıkları görülmektedir. BT (Boray Tekniği) öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için geliştirilmiş ve ülkemizde İngilizce öğrenmeye çalışanların özellikle konuşma becerilerini geliştirerek İngilizce öğrenmelerini sağlayan, ülkemize özgü ve oldukça yeni bir İngilizce öğrenme tekniğidir.  Boray Tekniği, Türkiye’de bugüne kadar, anlıyorum ancak konuşamıyorum düzeyine gelen tüm öğrencilerin konuşabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. İngilizce öğrenmeye başlayan yedi yaşından itibaren tüm öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerini, konuşma alanı da dahil olmak üzere başarılı kılacak bir araç olarak, tüm ilgililerin kullanımına sunulmuş etkin bir İngilizce öğrenme ve öğretme tekniğidir. Boray Tekniğinin nasıl bir teknik olduğunun sunulması bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın önemi, İngilizce öğretim alanına yeni bir tekniğin sunulması ile ilgilidir. Bu makalede açıklanan Boray Tekniği Türkiye’de, İngilizce öğretiminde uzun yıllardır var olan “Anlıyorum ama konuşamıyorum” problemine çözüm olmak üzere tasarlanmıştır. Boray tekniği ile ilgili çalışmalar son beş yıldır farklı düzeydeki okul ortamlarında yapılmaya devam etmektedir. Çalışmalar Boray Tekniğinin, hem bilişsel hem duygusal alanlarda İngilizce öğrencilerini nasıl etkilediği üzerinedir.

Anahtar Kelimeler:

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası