atacs atılım giriş / Atılım Üniversitesi Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanı - funduszeue.info

Atacs Atılım Giriş

atacs atılım giriş

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/ tarihli ve sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: Atılım Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin başkanlarını,

b) Dekan: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) Fakülte kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte kurullarını,

ç) Kredi/AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini,

d) Mütevelli Heyeti: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

i) Yüksekokul kurulu: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,

j) Yüksekokul müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının müdürlerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Kayıtlar, Programlar ve Dersler

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri de dâhildir. Uzun süreli yaz stajı yapılması zorunlu olan programlarda yapılması gereken ders saatleri azaltılmamak koşulu ile bu süre Senato onayı ile kısaltılabilir. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bu yarıyıllar dışında ayrıca isteğe bağlı yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

Öğrencilerin kabulü

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir ve bu kontenjanlar Rektörlük tarafından gerekli yerlere bildirilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uyarınca yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 8 – (1) Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler; başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi yahut mezunu olan, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders alarak öğrenim gören öğrencilerdir. Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu öğrencilerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders ve notlarından ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama hesaplarına katılabilir. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Bu durumdaki öğrenciler, en fazla iki ders almaları halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretlerini, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler. Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler.

(2) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders alan Üniversite öğrencileri; Üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu durumdaki öğrenciler Üniversitede kayıtlı bulundukları sürece kayıtlı bulundukları program için uygulanan öğretim ücreti tutarlarını aynen ödemeye devam ederler. Ayrıca bu kapsamda başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler. Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(3) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitece istenilen usulde belgelemeleri gerekir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitece kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve istenilen belgelerin sunulması kaydı ile yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim ücretini ödemeyen, istenilen şart ve belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Ücretler

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücret tutarları ile ödeme usul ve esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğretim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik takvimde belirlenen geç/cezalı ödeme tarihlerinde ödenmesi halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğretim ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Mezuniyet için, not ortalamasına katılmayan dersler hariç olmak üzere, en fazla iki dersi kalan öğrenciler, normal öğrenim sürelerini tamamlamış olmaları şartıyla Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen iki ders karşılığı ücreti, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.

(3) İlgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğretim süreleri ile bu durumdaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları için ödenecek öğretim ücreti ve diğer ücret tutarları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimle ilan edilen tarihlerde öğrenim ücretlerini ödeyerek ve durumlarına uygun ders programlarını danışmanlarına onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve ders programlarını onaylatma işlemlerinin yapılması tümü ile öğrencilerin sorumluluğunda olup, bu işlemleri öğrencilerin bizzat kendilerinin yapmaları gerekir.

(2) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı ve notu iptal edilir.

(3) Mazeretleri nedeni ile belirtilen süre içinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler, mazeretlerinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabulü halinde kurulca belirlenecek süre içinde kayıtlarını yenileyebilirler.

(4) Öğretim ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Öğrenciler bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu şekilde geçen süre öğretim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıtlarını yenilemeyerek öğretim ücretini ödemedikleri tüm yarıyılların öğretim ücreti tutarlarının yüzde ellisini ödeyerek kayıtlarını yenilemeleri mümkündür. Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversiteden kayıtları silinir.

Ders programları

MADDE 12 – (1) Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı ilgili bölümce düzenlenir ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında belirtilen sayıda ve türde seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığı/yüksekokul müdürlüğünce kararlaştırılır.

(2) Senato tarafından belirlenen dersler için muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği esaslara uygun olmak kaydı ile Senato tarafından uygun görülen dersler kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ön koşullu dersi veren bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

(5) Bir dersin alınabilmesi için bu ders ile birlikte alınması gereken derse ortak koşul dersi denir. Ortak koşullu dersler ve ortak koşulları, ortak koşullu dersi veren Bölüm tarafından belirlenir ve ilgili bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 14 – (1) Bir dersin kredi değeri, öğrencinin o dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, staj, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler) göz önüne alınarak ve bir yarıyıllık eğitim 30 kredi olacak şekilde belirlenir. Proje, staj ve alan çalışması gibi derslere de kredi verilir.

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir.

Ders yükü

MADDE 15 – (1) Ders yükü, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı olup bu her yarıyıl için 30 kredidir. Öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50'den fazla olan öğrencilerin ders yükleri en fazla 12 kredi, 3,00’dan fazla olan öğrencilerin ise 15 kredi artırılabilir. Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.

Çift anadal programları

MADDE 16 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere bir başka lisans programında çift anadal yapma hakkı tanınabilir. Çift anadal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları

MADDE 17 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yandal programına kayıt hakkı tanınabilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yandal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Değerlendirme ve Başarı Durumları

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı öğretim elemanınca yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(2) Öğrencinin bağlı olduğu bölüm başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir. Uygulamalı dersler için mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(4) Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde bu maddedeki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır.

(5) Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda kesinleşir.

(6) Her türlü sınav evrakı 5 yıl süre ile saklanır.

Kopya çekimi

MADDE 20 – (1) Sınavlarda kopya çeken, çektiren ya da kopyaya teşebbüs eden öğrencilere o sınavdan 0 notu verilir. Ayrıca öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca disiplin soruşturması yapılır.

Notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(2) Öğretim elemanı not takdirinde uygulayacağı yöntemde serbest olup, bağıl yöntem de dâhil olmak üzere uygun göreceği yöntemi benimseyerek harf notu verebilir.

(3) Öğretim elemanınca harf notu hesaplama yöntemi, öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ile harf notuna etki eden diğer hususlar öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(5) Gerekli görüldüğü hallerde dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(6) Harf notları ve karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Yarıyıl Ders NotuKatsayıPuan

AA4,

BA3,

BB3,

CB2,

CC2,

DC1,

DD1,

FD0,

FF0,00<50

a) I: Eksik.

b) S: Başarılı.

c) U: Başarısız.

ç) W: Çekilmiş.

d) NI: Program dışı.

e) NA: Devamsızlık nedeni ile başarısızlık.

(7) (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, notların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlamak veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.

(8) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(9) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(10) (W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.

b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.

(11) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

(12) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de 15 inci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(13) (NA) notu derse ve ders uygulamalarına ilişkin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamasında (FF) notu olarak işlem görür.

(14) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(15) Yarıyıl sonu harf notları Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata itirazı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yılsonu sınav notlarına veya yarıyıl sonu harf notlarına maddi hata sebebi ile notların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde doğrudan dersi veren öğretim elemanına başvurmak sureti ile itiraz edebilirler. Belirtilen süre sona erdikten sonra maddi hata itiraz başvurusunda bulunulamaz.

(2) Öğretim elemanı verdiği harf notlarında maddi hata tespit ederse, dayanağı belgelerle birlikte bağlı bulunduğu bölüm başkanına veya fakülte dekanına başvurur. Bu halde bölüm başkanı veya dekan, öğrencinin itiraz tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde düzelterek, düzeltilmiş notu Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. Belirtilen sürelerden sonra öğretim elemanınca kendiliğinden tespit edilen hataların düzeltilmesi ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra yuvarlanarak iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 24 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencinin yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında dikkate alınmaz.

(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri tekrarlayabilir ve genel not ortalamalarını belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar toplamda 15 krediyi aşmamak üzere daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Genel veya yarıyıl not ortalaması 1,70 ve üstü olup da 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersler olmak üzere daha önce almadıkları dersler de dâhil ders yükleri kadar ders alabilirler. Daha önce kayıt olunup (W) notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce almadıkları ders olarak sayılır. Ders tekrarında (W) notu alınan veya normal yarıyılında alınmayan dersler dışında 25 inci madde hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 25 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (W), (NA) ve (U) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ve müfredatlarında yer aldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları dersleri dönem ders yükü ile sınırlı olmak üzere ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyıldan sonraki en geç dört yarıyıl içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Ek süre ve tekrar sınav hakkı

MADDE 26 – (1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde ön lisans veya lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son yarıyıl öğrencisi sayılır.

(2) Son yarıyıl öğrencisi olup bu son yarıyılda aldıkları derslerden;

a) Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere, bu notları aldıkları en fazla iki ders için,

b) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu aldıkları en fazla iki ders için,

c) Yalnızca bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu aldıkları bir ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması halinde genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir ders için,

ek süre ve tekrar sınav hakkı verilir. Öğrencilerin verilen bu ek süre içerisinde girdikleri tekrar sınavda aldıkları not yarıyıl sonu sınavı yerine geçer ve yarıyıl sonu başarı durumları ve genel not ortalamaları ek süre sonunda girmiş oldukları tekrar sınavda aldıkları notlar esas alınarak hesaplanır.

(3) Yarıyıl, ders ve not durumları ikinci fıkraya uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre ve tekrar sınav hakkı tanınacağını bildirir.

(4) Tekrar sınavları ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(5) Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır. Tanınan bu hak neticesinde mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek ve usulüne uygun ders kaydını yaptırmak sureti ile derslere devam etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Süresi, Diploma Şartları, İzinler

Öğrenim süresi

MADDE 27 – (1) Üniversitede iki yıllık ön lisans öğreniminin normal süresi dört yarıyıl, dört yıllık lisans öğreniminin normal süresi ise sekiz yarıyıldır. 28 inci maddedeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Bu Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal eğitim öğretim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını dört yılda, eğitim öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarını ise yedi yılda tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Kayıtlı bulundukları programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavına girdiği her bir ders için Mütevelli Heyetince belirlenen sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Ek sınav ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Ön lisans ve lisans diplomasının verilme şartları

MADDE 28 – (1) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki dersleri en az (DD) notuyla, not ortalamasına katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2,00'ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3,00'dan 3,49'a kadar olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(2) Bir öğrencinin ön lisans veya lisans mezuniyetine/diplomasına hak kazanabilmesi için Üniversitede en az 60 kredilik ders almış olması zorunludur.

(3) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir.

Lisans öğrenimini tamamlayamayanlara verilecek ön lisans diploması

MADDE 29 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az (DD) notu alınmış olması zorunludur.

(2) Öğrencinin mezuniyete hak kazanması, ilişiği kesilerek diploma veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için, öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi ve öğretim ücreti borcunun bulunmaması gerekir.

Not belgeleri

MADDE 30 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları harf notları, Öğrenci İşleri Direktörlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin isteği üzerine öğrenciye elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilir.

(2) Not belgelerinin düzenlenmesi, öğrenciye verilmesi veya ilgili kuruluşlara gönderilme işleri Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 31 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kendi isteği ile kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden önce kayıt silme başvurusunda bulunmaları halinde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinin %90’ı, derslerin başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kayıt silme başvurusunda bulunmuş olmaları halinde ise %75’i iade edilir. Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 15 günlük süre sonrasında yapılan kayıt sildirme başvuruları ve kayıt silme hallerinde öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili bölüm, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna bildirilir.

(2) Kendi isteği ile kayıt sildiren, dört yarıyıl üst üste kaydını yenilememe, başarısızlık veya disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden çıkarılan veya diploma almaya ve mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin Üniversite diplomalarını veya öğrenci dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için tüm öğretim ücreti tutarlarını ödemeleri ve Üniversite tarafından tespit edilen diğer ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

İzinler ve hastalık mazeretleri

MADDE 32 – (1) Öğrenciler tekrar Üniversiteye dönmek üzere;

a) Yüksekokullarda, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile,

b) Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile,

izin alabilirler. İzinli sayılmak istedikleri döneme ait öğretim ücretinin yarısını öderler. Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin izin talepleri kabul edilmez.

(2) Öğrenciler, talep etmeleri ve şartlarının uygun bulunması halinde, sayılı Kanundaki azami öğrenim süresi içinde, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere ön lisans programlarında en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise dört yarıyıl öğrencilik statülerini askıya aldırarak izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Öğrencilerin izinli kabul edildiği süreler, öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere talepleri halinde ve usulüne uygun belgelenmesi şartıyla;

a) Öğrencinin hastalık sebebi ile öğrenimine devam edememesi ve bu durumun yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işlemini zorunlu nedenlerle yapamaması neticesinde zorunlu askerlik görevini yerine getirmek üzere askere alınması,

c) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini sağlayarak öğrencilik durumunu devam ettirmesini çok zor yahut imkânsız hale getiren birinci ve ikinci derece yakınlarının ölümü, tabii afet gibi zorunlu sebeplerin bulunması,

ç) Öğrencinin yurt dışında öğretim görmek amacı ile izinli sayılma talebinde bulunması,

d) Öğrencinin tutuklu yahut hükümlü olması (bu durumda geçen süreler için),

e) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,

hallerinde talepte bulundukları izinli sayılma başvuruları kabul edilebilir.

(4) İzin talepleri gerekçeli bir dilekçe ve talep dayanağı tüm belgelerle birlikte ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna yapılır. Bu hususta ilgili yönetim kurulu tarafından verilen ve Rektörlük onayı ile kesinleşen kararlar Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından öğrenciye bildirilir.

(5) İzin taleplerinin akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında belirtilen tarihler sonrasında yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(6) İzinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları sürenin sona ermesi ve Üniversitedeki öğretimlerine devam etmek için başvurmaları halinde; yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin bu sürede gördükleri öğrenim ve aldıkları dersler ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Diğer nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, hastalık nedeni ile izin almış öğrenciler öğrenimlerine devamlarında sakınca olmadığını, sağlık durumlarının Üniversitedeki öğretime elverdiğine dair sağlık kurulu raporlarını ilgili dekanlık/müdürlüklere sunmak zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin bizzat kendisine imza karşılığı elden teslim veya fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebligatın bu yolla mümkün olmadığı durumlarda ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokuluna ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçe ile bildirmeyenler ile yanlış ya da eksik adres veren öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 20/6/ tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26 ncı maddede düzenlenen ek süre ve tekrar sınav hakkına ilişkin hüküm akademik yılı bahar dönemi başında yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Ankara(Gölbaşı)

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

başvuru

Departman

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Atılım Üniversitesi, İncek Kampüsü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü, Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; 

  • Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik veya Temel Bilimler Programlarından mezun,
  • Kurumsal bir organizasyonda Backend teknolojilerinde C#, .Net Core ve Frontend teknolojilerden Vue, Angular, React teknolojilerinden en az birini kullanarak 3 yıl Yazılım Uzmanı olarak görev yapmış,
  • Güncel teknolojilere geçişi başarımlamak için mevcut MVC, Entity Framework, jQuery, BootStrap gibi yazılım/ara yüz geliştirme framework ve enstrümanlarını kullanabilen,
  • Tercihen Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL stored procedure uygulamaları geliştirmiş,
  • Git vb. gibi ortak kod geliştirme araçları ile çalışmış,
  • Kendi konusundaki literatürü takip edebilecek kadar İngilizce dil bilgisi olan,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

 "Yazılım Geliştirme Uzmanı" aramaktayız.

İŞİN TANIMI;

  • Atılım Üniversitesi kendi ERP Bilgi Sistemi olan (University Academic System) UNACS güncel teknolojilerde geliştirilmesi ve (ATILIM Academic System) ATACS'ın destek çalışmalarında görev almak,
  • Yazılım Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yeni teknoloji çalışmalarında görev almak, alt yapı çalışmalarında bulunmak. Analizler çerçevesinde yeni yazılım projelerinde SDLC süreçlerinde aktif rol oynamak. Geri bildirimlere göre iyileştirme çalışmalarında bulunmak.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli

Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Yapıldı, Muaf

Şirketin Aydınlatma Metni

Atılım ÜniversitesiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma MetniAtılım Üniversitesi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadıfunduszeue.infoımız; sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.a) Veri Sorumlusu sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Atılım Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işfunduszeue.info 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadıfunduszeue.info yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin sayılı Kanun’un Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. sayılı Kanunu’nun maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz sayılı Kanunu’n maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile sayılı Kanunu’n maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Atılım Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Bilgi Talep Formunu doldurarak imzalı bir nüshasını Atılım Üniversitesi, Kızılcaşar Mahallesi, İncek Gölbaşı - Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile göfunduszeue.info üzerindeki ilanlarımıza tarafınızca yapılan başvurularınız, yukarıda yer alan aydınlatma metninde belirtilen çerçevede işlenmekte olup, ilanlara başvurmakla verilerinizin işlenmesine rıza vermiş bulunduğunuzu; verilerinizin işlenmesini istememeniz durumunda, ilanlara başvuru yapmamanızı önemle rica ederiz.

Detaylı Bilgi

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası