7 aylık bebek neden iştahsız olur / Neden Bebeğim Hiçbir Şey Yemiyor? – EvdekiBakicim Blog

7 Aylık Bebek Neden Iştahsız Olur

7 aylık bebek neden iştahsız olur

Bebek ve Çocuklarda İştahsızlık: Ebeveyn Soruları ve Cevapları

Bebeklerde i&#;tahs&#;zl&#;k s&#;kl&#;kla kar&#;&#;la&#;&#;lan bir durum. Genel olarak bebe&#;in yemek yemeye kar&#;&#; ilgisini kaybetmesi olarak tan&#;mlan&#;r.

Bebeklerde Doyma yaz&#;m&#;zda sadece emzirme ya da formül mama ile beslenme esnas&#;nda kar&#;&#;la&#;&#;labilen farkl&#; durumlardan söz etmi&#;tik. Bebe&#;in açl&#;k ve tokluk belirtilerini masaya yat&#;rm&#;&#;t&#;k.

Bu yaz&#;da kat&#; g&#;daya ba&#;lang&#;ç ve sonras&#;nda çocuklarda kar&#;&#;la&#;&#;lan i&#;tahs&#;zl&#;k durumunu ele alaca&#;&#;z.

Bebe&#;in kat&#; g&#;daya geçi&#;iyle ba&#;layan süreç kimi zaman gerçek bir macera.

Ço&#;u zaman,

 • a&#;z&#;ndaki yiyecekleri püskürtme,
 • yiyece&#;i be&#;enmedi&#;i için a&#;z&#;n&#; adeta kilitleme,
 • kasedeki ha&#;lanm&#;&#; sebzeleri oraya buraya f&#;rlatma,
 • tüm ö&#;ünü a&#;z&#;nda biriktirme gibi durumlar gündelik hayat&#;n bir parças&#; haline gelebilir.

Ve siz, saç&#;n&#;zdaki brokoli parçalar&#;n&#; temizlemeye çal&#;&#;&#;rken di&#;er yandan bebe&#;inizin a&#;z&#;na son bir parça yiyece&#;i t&#;k&#;yor olabilirsiniz.

Yapmay&#;n, sakin olun.

Unutmay&#;n, yemek yemek bir mücadele alan&#; de&#;il; sa&#;l&#;kl&#; ya&#;am&#;n temellerinden biri.

Bebe&#;iniz ya&#;&#;n&#;n gerektirdi&#;i &#;ekilde büyüyor ve geli&#;iyorsa endi&#;elenecek, kendinizi h&#;rpalayacak bir neden genellikle yok.

Bu yaz&#;y&#; size biraz olsun farkl&#; bir bak&#;&#; aç&#;s&#; kazand&#;rmak, endi&#;elerinizi azaltmak için haz&#;rlad&#;k. Keyifli okumalar.

Bebek Beslenme Düzeni ile ilgili detayl&#; bilgiye buradan ula&#;abilirsiniz.

Kat&#; Besinler K&#;lavuzu ise bebeklerin kat&#; g&#;daya geçi&#; süreci ile ilgili çok detayl&#; bilgi sunuyor. Buradan okuyabilirsiniz.

 

 

Bebeklerde &#;&#;tahs&#;zl&#;k Ne Demek?

Bebeklerde i&#;tahs&#;zl&#;k bebe&#;in genel olarak beslenmeye kar&#;&#; ilgisini kaybetmesi, yeme&#;i reddetmesi olarak tan&#;mlanabilir.

 • S&#;kl&#;kla kar&#;&#;la&#;&#;labilen bir durumdur.
 • Aniden ortaya ç&#;kabilir.
 • K&#;sa sürede ortadan kalkabilir.
 • Pek çok neden i&#;tahs&#;zl&#;&#;a yol açabilir.

Bir bebe&#;in i&#;tah&#; günden güne, aydan aya de&#;i&#;ebilir.

Öncelikle bunun normal bir durum oldu&#;unu kabul etmek gerekir. Özellikle büyüme ataklar&#; bebeklerde i&#;tah de&#;i&#;iminin en temel nedenlerinden biridir.Bebeklerde Büyüme Ataklar&#; ile ilgili detayl&#; bilgiye buradan ula&#;abilirsiniz.

 

Bebeklerde &#;&#;tahs&#;zl&#;k Belirtileri Neler?

Bebeklerde i&#;tahs&#;zl&#;k pek çok nedenden kaynaklanabilir. &#;&#;tahs&#;zl&#;k hastal&#;k kaynakl&#; ise davran&#;&#; de&#;i&#;imi ilk i&#;aretlerden biridir.

&#;&#;tahs&#;zl&#;k durumu ya&#;ayan bebeklerde genel olarak görülen belirtiler &#;öyledir:

 • Huzursuzluk
 • Kusma
 • Öksürük
 • Salya art&#;&#;&#;
 • Sevilen besinleri reddetmek

&#;&#;tahs&#;zl&#;k zamana yay&#;ld&#;&#;&#;nda ve sebeplerini bilmedi&#;inizde bir sorun.

Uzun süren i&#;tahs&#;zl&#;k durumunda bebe&#;inizi her zamankinden yak&#;n gözleme alman&#;z&#;, fark ettiklerinizi not edip en k&#;sa sürede çocuk doktoruna ba&#;vurman&#;z&#; tavsiye ederiz.

 • Genel olarak aile ortam&#;n&#;zda de&#;i&#;ik bir durum ya&#;an&#;yor mu?
 • Bebe&#;in düzeniyle ilgili farkl&#; bir uygulamay&#; m&#; gittiniz?
 • Bebe&#;in ate&#;i var m&#;?
 • S&#;v&#; al&#;m&#; nas&#;l?
 • Tepkileri her zamankinden farkl&#; m&#;?
 • Huzursuz mu?
 • D&#;&#;k&#;lamas&#; nas&#;l?
 • Uyku düzeni farkl&#; m&#;?
 • Nefes al&#;&#;veri&#;i nas&#;l?
 • Vücudunun belli bir bölgesine dokundu&#;unuzda a&#;l&#;yor mu, rahats&#;z oluyor mu? gibi durumlar aç&#;s&#;ndan gözlem yapman&#;z önemli. Ve bu arada tabii ki bebe&#;e bak&#;m veren yeti&#;kinler olarak sizde durumlar nas&#;l?

Bebeklerde &#;&#;tahs&#;zl&#;k Neden Olur?

Sa&#;l&#;kl&#;, mutlu ve düzenli büyüme içindeki bir bebe&#;in ya&#;ad&#;&#;&#; geçici i&#;tah kayb&#; normal olarak kabul edilir.

Asl&#;nda bebeklerde i&#;tah kayb&#; geli&#;imsel baz&#; süreçlerde s&#;kl&#;kla görülebilir. Her zaman altta ciddi nedenler yatmaz.

A&#;a&#;&#;da geli&#;imsel süreçler dahil bebe&#;in i&#;tah durumunu etkileyebilecek pek çok nedeni bulacaks&#;n&#;z.

1. Büyüme

&#;lk 6 ayda bebekler h&#;zl&#; büyür. ay aras&#;nda büyüme yava&#;lar. aylar aras&#;nda ise büyüme h&#;z&#;n&#;n iyice dü&#;tü&#;üne tan&#;k olursunuz.

Yani bu durumda 15 ayl&#;k bir bebe&#;in aya göre daha az yemesi normal kabul edilebilir.

Çünkü bebek büyüme h&#;z&#;n&#;n dü&#;mesine ba&#;l&#; olarak daha az kaloriye ihtiyaç duyabilir.

2. Di&#; ç&#;karma

Geçici i&#;tah kayb&#;n&#;n en s&#;k rastlanan nedenlerinden biri di&#; ç&#;karmad&#;r. Di&#; ç&#;karma ile ilgili detayl&#; bilgiye buradan ula&#;abilirsiniz.

 • Bebek di&#; etlerindeki a&#;r&#; nedeniyle daha az yeme e&#;iliminde olabilir.
 • A&#;z&#;n&#;n içindeki rahats&#;zl&#;k, bebe&#;in yemekleri &#;s&#;rmaya çal&#;&#;mas&#; ya da biberon memesini emmeye çal&#;&#;mas&#; ile artabilir.
 • Di&#; ç&#;karma bebe&#;in di&#; etlerinin &#;i&#;mesine yol açabilir. En ince di&#;ler bile bebekte ac&#;ya neden olabilir.

Bu dönemde bebe&#;inizin s&#;v&#; al&#;m&#;na dikkat etmeniz ve di&#; etlerini rahatlatacak baz&#; uygulamalarda bulunman&#;z önemli.

Tolere edebilece&#;i so&#;uklukta yo&#;urt, meyve, buzdolab&#;nda so&#;utulmu&#; bir di&#; ka&#;&#;ma halkas&#; gibi seçeneklerle bebe&#;i rahatlatmay&#; deneyebilirsiniz.

Uzmanlar di&#; ç&#;karma nedeniyle olu&#;an i&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;n genel olarak 2 hafta içinde normale dönmesi gerekti&#;ini söylüyor. Aksi durumda bir doktora ba&#;vurman&#;z önemli.

3. Bo&#;az A&#;r&#;s&#;

Viral enfeksiyonlar&#;n neden olabilece&#;i bo&#;az a&#;r&#;s&#; da bebekte i&#;tahs&#;zl&#;&#;a yol açabilir. Bebeklerde solunum yolu hastal&#;klar&#; hakk&#;nda detayl&#; bilgiye buradan ula&#;abilirsiniz.

 • Bo&#;az a&#;r&#;s&#; bebekte yutkunma zorlu&#;u yaratabilir.
 • A&#;r&#;n&#;n yan&#; s&#;ra bebekte ate&#;, bo&#;azda &#;i&#;lik gibi ola&#;and&#;&#;&#; durumlar fark ederseniz hemen çocuk doktorunuzu aray&#;n.

4. Hava s&#;cakl&#;&#;&#;

Hava s&#;cakl&#;&#;&#;na ba&#;l&#; vücut &#;s&#;s&#; art&#;&#;&#;, bebekte tere ve huysuzlu&#;a neden olabilir. Bu durum da bebe&#;in i&#;tah&#;n&#; etkiler, bebek beslenmekte zorlan&#;r. Özellikle s&#;cak havalarda s&#;kl&#;kla rastlanan bir durumdur.

A&#;a&#;&#;da alabilece&#;iniz birkaç önlemi bulacaks&#;n&#;z:

Bebe&#;i Serinletin
Hava rahats&#;z edici oranda s&#;cak oldu&#;unda bebek yemek yemek istemez.

Bu durumda;

 • Bebe&#;e pamuklu, hafif giysiler giydirin. Giysiler tenine yap&#;&#;mas&#;n. Hatta bebe&#;in alt bezinin dahi kuma&#; olmas&#;n&#; sa&#;larsan&#;z çok s&#;cak havalarda bebe&#;i epey rahatlatm&#;&#; olursunuz.
 • Bebe&#;in bulundu&#;u ortam&#;n havadar, gölgeli ve serin olmas&#;na özen gösterin.
 • Bebe&#;e &#;l&#;k banyo yapt&#;r&#;n.
 • Bebe&#;i düzenli olarak temiz, &#;slak bir havlu ya da bez ile serinletin.

Bebe&#;in Yemek Menüsünü De&#;i&#;tirin

Bebek ona sundu&#;unuz menüyü sürekli reddediyorsa, farkl&#; bir menü sunman&#;z yemekle ili&#;kisini yeniden düzenleyebilir.

Bebe&#;in menüsünün düzenlenmesinde hava ko&#;ullar&#; etkilidir. Çünkü,

 • S&#;cak havalarda bebekler, enerjiyi vücut &#;s&#;lar&#;n&#; düzenlemek için kullanmaz. Bu nedenle so&#;uk havalarda ihtiyaç duyduklar&#; miktarda yiyece&#;e s&#;cak havalarda ihtiyaç duymazlar.
 • So&#;uk havalarda bebe&#;in vücudu (herkeste oldu&#;u gibi) s&#;cak kalmak için daha fazla kalori yakar. Yani daha fazla yiyece&#;e ihtiyaç duyabilir.

Peki ne yapmak gerekir?

 • S&#;cak havada bebek daha az yemek yeme e&#;iliminde olacakt&#;r. Ayr&#;ca k&#;&#;&#;n sundu&#;unuz menü bebe&#;e muhtemelen a&#;&#;r gelecektir.
 • Ha&#;lanm&#;&#; yaz sebzeleri, &#;l&#;k çorbalar, ayran gibi alternatiflerle bebe&#;in menülerini yaz için yeniden olu&#;turman&#;zda fayda var.
 • K&#;&#; aylar&#;ndaysa sorun bebeklerin daha uzun süre kapal&#; ortamlarda kalmas&#;d&#;r. Bu da bebe&#;in kalori yakmas&#;n&#;n önünde engel olu&#;turabilir. Bu nedenle kapal&#; ortamlarda dahi olsan&#;z bebek için aktivite saatleri planlay&#;n. Böylece aktif olmas&#;n&#; sa&#;lay&#;n.
 • En önemli nokta bebe&#;in susuz kalmamas&#;. Hangi mevsim olursa olsun bebe&#;in yeterince s&#;v&#; ald&#;&#;&#;ndan emin olun.

5. G&#;da Çe&#;idi

Baz&#; yiyecekleri sindirmek zaman al&#;r. Bu nedenle bebe&#;in midesinin dolu olmas&#; yeme&#;i reddetme nedenlerinden biri olabilir.

Örne&#;in lif aç&#;s&#;ndan zengin tam tah&#;llar, bebe&#;in midesinin uzun süre dolu olmas&#;n&#; sa&#;lar. Bu nedenle geçici bir i&#;tah kayb&#; gözlemlenebilir.

6. Kat&#; G&#;daya Geçi&#; Süreci

6. ay&#;na kadar bebekler genellikle sadece süt ya da formül mamayla beslenir.

6. ay itibariyle de bebeklerin kat&#; g&#;daya ba&#;lamas&#; önerilir. &#;&#;te buras&#; sizin ve bebe&#;in hayat&#;nda önemli bir dönüm noktas&#;d&#;r. Bebe&#;e bu süreçte bedeninin kat&#; g&#;daya al&#;&#;mas&#; için zaman tan&#;mak gerekir.

Peki bunun için ne yapabilirsiniz?

 • Bebe&#;e g&#;dalar&#; çok küçük miktarlarda ve onu zorlamadan sunun.
 • Bebe&#;in yeme&#;e dokunmas&#;, yeme&#;i hissetmesi için ortam yarat&#;n.
 • &#;&#;tah&#;yla ilgili yarg&#;lara varmay&#;n.
 • Bebe&#;in yeni g&#;day&#; yememesi durumunda umutsuzlu&#;a dü&#;meyin. Bebe&#;i ikna etmeye çal&#;&#;may&#;n.
 • Dü&#;üncelerimiz ço&#;unlukla gerçek oluyor. Alt&#;n kural: Bu bebek i&#;tahs&#;z, bu yemek i&#;i zor olacak diye dü&#;ünüp kendinizi, çevrenizi ve en önemlisi bebe&#;i buna inand&#;rmay&#;n.

7. Ba&#;&#;rsak Kurdu Meselesi

Çok s&#;k rastlanmasa da bebeklerde i&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;n bir nedeni de ba&#;&#;rsak kurdu olabilir. Bebekler ve yeni yürümeye ba&#;layan çocuklarda ba&#;&#;rsak parazit ve kurtlar&#; bir sorun olarak ortaya ç&#;kabilir.

Bu durum bebekte kusma, ishal ve i&#;tah kayb&#;na yol açabilir. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden bir çocuk durumuna ba&#;vurmak ve bebe&#;in gereken tedaviyi almas&#;n&#; sa&#;lamak gerekir.

8. Hastal&#;k Durumu

Hasta bebek yemek yemek istemeyebilir. Bu çok normal.

Bebe&#;in ate&#;i varsa, öksürüyorsa, so&#;uk alg&#;nl&#;&#;&#; durumu ya&#;&#;yorsa ya da midesi kötü haldeyse i&#;tah kayb&#; ya&#;amas&#; büyük olas&#;l&#;k.

Bu durumdaki bebe&#;i yemek yemesi için zorlamak ona eziyet olur. Bebe&#;in bedeni hastal&#;kla mücadele ederken i&#;in içine bir de sindirimi sokmak durumu zorla&#;t&#;rabilir.

Peki ne yapman&#;z gerekir?

 • Bebe&#;e bol bol s&#;v&#; sunun.
 • Elbette sa&#;l&#;kl&#; ve hafif bir menü olu&#;turup bebe&#;e yemesi için teklif edin.
 • Onu yemesi için zorlamay&#;n.

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar da bebe&#;in g&#;dalara kar&#;&#; isteksiz olmas&#;na yol açar.

 • Kulak enfeksiyonu,
 • Bron&#;it ve
 • Grip gibi sa&#;l&#;k durumlar&#; bebe&#;in kalbinin h&#;zl&#; atmas&#;na, bedeninin çe&#;itli yerlerinde a&#;r&#;lar ya&#;amas&#;na yol açabilir. Bunlar da i&#;tahs&#;zl&#;&#;a yol açabilecek, bebe&#;in yemek yemesini zorla&#;t&#;rabilecek durumlard&#;r.

Lütfen bu gibi durumlarda t&#;bbi destek almak, do&#;ru tedavilere ula&#;mak için bir t&#;p kurumuna, bebe&#;inizi takip eden bir çocuk doktoruna ba&#;vurmay&#; ihmal etmeyin.

Bebe&#;i yemek yemesi için zorlamay&#;n.

Bebe&#;in susuz kalmamas&#;na dikkat edin.

9. Fazla S&#;v&#; Tüketimi

Bu yaz&#; boyunca bebe&#;in susuz kalmamas&#;ndan söz ettik de&#;il mi? Ancak bu demek de&#;ildir ki bebek fazla s&#;v&#; tüketimine yönlensin.

Çok miktarda meyve suyu, ihtiyaçtan fazla su içmek, mideyi ayran ve süt gibi içeceklerle doldurmak da bebe&#;in i&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;na yol açan nedenlerden olabilir.

Asl&#;nda bebek formül mama ve anne sütü ald&#;&#;&#; sürece ekstra su içmeye genellikle ihtiyac&#; yoktur. Çünkü küçücük mideleri yeterince s&#;v&#;y&#; emme yoluyla alm&#;&#;t&#;r.

G&#;da &#;ntolerans&#;

Yumurta, süt, soya ve yerf&#;st&#;&#;&#; gibi g&#;dalara kar&#;&#; intolerans, bebekte

 • ka&#;&#;nt&#;,
 • &#;i&#;kinlik,
 • ishal ve i&#;tahs&#;zl&#;k gibi belirtilere yol açabilir.

Bu noktada bir doktor gözetiminde bebe&#;inizin hassas oldu&#;u g&#;dalar&#; belirlemeli ve ona göre hareket etmelisiniz.

Ebeveynler bebek herhangi bir g&#;daya kar&#;&#; hassas oldu&#;unda o g&#;day&#; çocu&#;un hayat&#;ndan tamamen ç&#;karmak yönünde harekete geçebiliyorlar.

Asl&#;nda g&#;da hassasiyetlerinin de seviyeleri var. Bu nedenle ezbere hareket etmek yerine bebe&#;in hassasiyetinin ne boyutlarda oldu&#;unu ara&#;t&#;rmal&#; ve bir uzman gözetiminde bebe&#;in menüsünü planlamal&#;s&#;n&#;z.

A&#;&#;lar

Baz&#; a&#;&#; uygulamalar&#;nda bebe&#;in ate&#;i ç&#;kabilir. Ate&#; ve beraberinde a&#;&#; yerindeki hafif a&#;r&#; bebe&#;in i&#;tah&#;n&#;n kapanmas&#;na neden olabilir.

Kab&#;zl&#;k

Ba&#;&#;rsak hareketlerinin bazen bir eziyete dönü&#;tü&#;ü kab&#;zl&#;k durumunda bebek gerçekten zorlan&#;r. Bu nedenle yemek yemek istemeyebilir.

Her ya&#;ta düzenli ba&#;&#;rsak hareketlerine sahip olmak sa&#;l&#;k aç&#;s&#;ndan çok önemli. Bebe&#;in ba&#;&#;rsak hareketlerinin düzeni de bu nedenle önemsenmesi gereken bir konu.

 • Lif aç&#;s&#;ndan zengin menüleri beslenmeye dahil etmek,
 • hareket için yeterince zaman ve alan yaratmak düzenli ba&#;&#;rsak hareketleri için at&#;labilecek ad&#;mlardan.

Bebe&#;inizde kab&#;zl&#;k sorunu ya&#;&#;yorsan&#;z çocuk doktorunuzdan gerekli yard&#;m&#; almay&#; unutmay&#;n.

Kans&#;zl&#;k

Bebe&#;inizin demir oran&#; dü&#;ükse ya da bebek kans&#;z ise i&#;tahs&#;zl&#;k sorunu ya&#;ayabilir.

Genellikle kans&#;zl&#;k sorunu ya&#;ayan bebekler yorgun hisseder ve güçsüzdürler.

Bu, bebe&#;in geli&#;imini önemli ölçüde etkileyen bir sorun oldu&#;u için mutlaka doktor kontrolünde çözülmesi gerekir.

 • Kuru ve ye&#;il yaprakl&#; sebzeler,
 • yumurta,
 • taze meyveler (dut, muz, çilek, kivi, kiraz az da olsa demir içerirler),
 • pekmez,
 • kuru erik,
 • kuru incir,
 • kuru üzüm gibi g&#;dalar demir içerikleri nedeniyle bebe&#;in beslenmesine dahil edilebilir.

A&#;&#;r&#; Hareket

Fazla hareket ve yorgunluk da i&#;tah kayb&#;n&#;n nedenlerinden olabilir.

Aktivite saatleri çok uzun olan bir bebek, yorgunluktan yemek yiyemeyecek hale gelebilir.

Bu durumun önüne geçmek için

 • Bebe&#;in aktivite zamanlar&#;n&#; düzenleyin.
 • A&#;&#;r&#; yorgunluk, a&#;&#;r&#; uyar&#;lma gibi durumlardan kaç&#;n&#;n.

 

Bebe&#;im Ek G&#;day&#; Reddediyor. Ne Yapmal&#;y&#;m?

Ek g&#;daya geçi&#;le birlikte ebeveynlik serüveninde yeni bir dönem ba&#;lar.

Bebe&#;i yeni tatlarla tan&#;&#;t&#;rmak, sa&#;l&#;kl&#; beslenme al&#;&#;kanl&#;klar&#; için sa&#;lam bir zemin olu&#;turmak art&#;k ebeveynin yeni gündemidir.

A&#;a&#;&#;da kat&#; g&#;daya geçi&#; sürecini kolayla&#;t&#;rabilece&#;ini umdu&#;umuz önerileri bulacaks&#;n&#;z.

Olumlu yeme ortam&#; yarat&#;n

Yemek yemek bebek için zorlu bir süreç olmas&#;n. Nas&#;l m&#;?

 • Yemek saatlerini ailenizin bir masa etraf&#;nda topland&#;&#;&#; zevkli bir zaman dilimi haline getirin. Mümkün oldu&#;u sürece birlikte masaya oturun.
 • Haz&#;rlad&#;&#;&#;n&#;z yeme&#;i zevkle yeme deneyimini kendi hal ve tav&#;rlar&#;n&#;zla çocu&#;unuza gösterin.
 • Mümkünse yemek haz&#;rlarken bebek/çocuk sizinle birlikte olsun. Yemek haz&#;rl&#;&#;&#;n&#; keyifli bir payla&#;&#;m saatine dönü&#;türmeye özen gösterin.
 • Yeni g&#;dalar&#;, bebek huzurlu ve sakin oldu&#;unda ona tan&#;t&#;n. Bebek yorgun veya a&#;&#;r&#; uyar&#;ld&#;&#;&#;nda istemedi&#;iniz sonuçlarla kar&#;&#;la&#;man&#;z olas&#;.
 • Her ö&#;ün için yakla&#;&#;k 20 dakikal&#;k bir zaman dilimi s&#;n&#;r&#; koyun. Bu süre içinde bebek hiç ilgilenmediyse yeme&#;i masadan kald&#;r&#;n. Ve mümkünse bebe&#;e yeni bir g&#;da ya da at&#;&#;t&#;rmal&#;k önermeyin.
 • Bebe&#;inizi yeni bir besini denemek istemedi&#;inde asla cezaland&#;rmay&#;n. Bu &#;ekilde bebe&#;in yemek olay&#;n&#; olumsuz &#;ekilde kodlamas&#;na yol açabilirsiniz.
 • Bebe&#;i tehdit etmeyin ya da ona rü&#;vet teklif etmeyin. Amac&#;n&#;z bebe&#;i yeni tatlarla tan&#;&#;t&#;rmak ve sa&#;l&#;kl&#; beslenme al&#;&#;kanl&#;&#;&#; olu&#;turmak. Ödül ve ceza mekanizmas&#; hiçbir ortamda i&#;e yaramad&#;&#;&#; gibi burada da yaramaz, yanl&#;&#; ili&#;kilendirmelere yol açar. Örne&#;in bebe&#;e brokoli yedi&#;i takdirde çizgi film ile seyredebilece&#;ini vaat ederseniz, yeme&#;i çizgi film için yemeye ba&#;lar. Hani nerede sa&#;l&#;kl&#; yeme al&#;&#;kanl&#;klar&#; kazand&#;rma çabas&#;?

Bebe&#;i yeni besinlerle tan&#;&#;t&#;r&#;rken i&#;in zevkine de var&#;n

Dü&#;ünsenize bebe&#;iniz ilk kez kabak yiyecek, pirincin tad&#;na ilk kez bakacak.

Ben &#;u an 10 ya&#;&#;nda olan k&#;z&#;ma 6. ay&#;nda ilk kat&#; g&#;dalar&#;n&#; verirken çok heyecanland&#;&#;&#;m&#; hat&#;rl&#;yorum. Patates ve havuçtu bizim mevsimine göre seçimimiz. Bir ilke tan&#;k olmak, o ilk ifadeyi görmek paha biçilmezdi.

Bir bebe&#;in büyümesine e&#;lik ederken en çok dikkat etti&#;im konu i&#;in zevkine varmak oldu.

Bunu zaman zaman unutabiliyoruz.

Günlük ko&#;u&#;turmaca ve yerine getirilmesi gereken görevler, zevk hissimizi yutabiliyor. Bu çok mümkün ve normal.

Ama fark&#;na vard&#;&#;&#;n&#;zda ne&#;eyi, merak ve heyecan&#; da günlük ya&#;am&#;m&#;za ça&#;&#;rabiliriz. Hele ki bir bebek büyütürken bu sanki daha kolay ve olas&#;.

Bebe&#;inizi güvenli bir &#;ekilde yeni g&#;dalarla tan&#;&#;t&#;rmaya devam edin

Örne&#;in toplumumuzda bebekler ye&#;il fasulye ya da enginar vs. yemez gibi bir alg&#; olabilir. Buna tak&#;lmay&#;n. Elbette bir bebekten bir bütün enginar&#; bitirmesini bekleyemezsiniz. Ama küçük bir parça ile bu yeni tatla tan&#;&#;mas&#;n&#; sa&#;layabilirsiniz.

Bir de &#;u var: Bebeklerin yeni tatlar&#; kabul etmek ve keyfini ç&#;karmak için toplamda denemeye ihtiyac&#; olabilir. Bunu da akl&#;n&#;zda tutun.

Çocu&#;unuza ailenin geri kalan&#;n&#;n yedi&#;i yemekleri sunun

Tabii ki tuz, baharat ve ya&#; kontrollerini yaparak. Biliyorsunuz ö&#;renme sözle de&#;il, deneyimleyerek, aile üyelerini gözlemleyerek gerçekle&#;iyor. Kendisinden büyük karde&#;inin, anne ve babas&#;n&#;n yediklerini yemek küçük çocu&#;unuza mutlaka daha çok zevk verecektir.

Çocu&#;unuza yeni tatlar&#;, bildi&#;i tatlarla birlikte sunun

Örne&#;in patatesin yan&#;na bebek için uygun &#;ekilde haz&#;rlanm&#;&#; kabak yeme&#;inden bir parça koyun.

Bebek herhangi bir yiyece&#;i reddetti&#;inde bir hafta içinde bebe&#;e tekrar bu yiyece&#;i teklif edin.

Çocu&#;unuz rehberiniz olsun

Kendisiyle ilgili en do&#;ru bilgiyi size çocu&#;unuz verir. Bu nedenle küçüktür anlamaz, bilmez demeyip çocu&#;unuzun i&#;aretlerini ve ihtiyaçlar&#;n&#; gözden kaç&#;rmay&#;n.

Çocu&#;un yeme&#;e dokunmas&#;na izin verin

Evet, size biraz temizlik i&#;i ç&#;kabilir ama bu sürecin uzun olmayaca&#;&#;n&#; dü&#;ünerek biraz rahatlamaya bak&#;n.

Çocu&#;un kendi kendine beslenmesine izin verin.

&#;htiyac&#; oldu&#;unda ona yard&#;m edin.

Çocuk yeme&#;e ilgisini kaybederse, yorulursa, huzursuzsa, yemek istemiyorsa &#;efkatli bir &#;ekilde yeme&#;i çocu&#;un önünden al&#;n.

Bir kez çocu&#;un sevdi&#;i bir yiyece&#;i ke&#;fetti&#;inizde, eliniz hep onu haz&#;rlamaya gidebilir. &#;unu unutmay&#;n beslenmede çe&#;itlilik önemli.

Büyüme ve geli&#;imin en önemli anahtarlar&#;ndan biri geni&#; çe&#;itlilikte besinlerin bebe&#;in beslenmesinde yer almas&#;. Bu nedenle uygun zaman&#; seçip bebe&#;e yeni besinler teklif etmeye devam edin.

Çocu&#;un yard&#;m ihtiyac&#;na dair i&#;aretlerini takip edin

Çocu&#;unuz,

 • genel sa&#;l&#;&#;&#; aç&#;s&#;ndan iyi durumdaysa
 • ya&#;&#;na uygun &#;ekilde büyüyorsa
 • genel geli&#;im evrelerini yakal&#;yorsa
 • yeterince aktifse
 • ö&#;renmek ve ke&#;fetmek konusunda istekliyse muhtemelen yedi&#;i kadar yemek, kendisine yetiyordur.

Ancak ebeveynlik hep bir ku&#;ku içeriyor. Çocuklar&#;n yeterince beslendi&#;inden bir türlü emin olam&#;yoruz. Bu nedenle çocu&#;unuz,

 • çok k&#;s&#;tl&#; çe&#;itlilikte besin tüketiyorsa
 • &#;srarl&#; &#;ekilde farkl&#; besin gruplar&#;n&#; yemeyi reddediyorsa
 • bir besin grubunu kesinlikle a&#;z&#;na sürmüyor; huzursuzluk belirtileri gösteriyorsa
 • ve de çocu&#;unuzun genel sa&#;l&#;&#;&#; aç&#;s&#;ndan endi&#;eleriniz varsa mutlaka bir çocuk doktoruna, çocuk endokrinolo&#;una ya da bir beslenme uzman&#;na dan&#;&#;&#;n.

 

En S&#;k Kar&#;&#;la&#;&#;lan Bebek Yeme Sorunlar&#; Neler?

Bebe&#;in sa&#;l&#;kl&#; beslenmesi önemli. Sa&#;l&#;kl&#; beslenme her ya&#;ta önemli. Bu nedenle beslenme; üzerinde kafa yormam&#;z ama bunu yaparken çocu&#;umuzla ili&#;kimizi y&#;pratmamam&#;z gereken bir konu.

A&#;a&#;&#;da webmd uzmanlar&#; en s&#;k kar&#;&#;la&#;&#;lan bebek yeme sorunlar&#;n&#; ve bu sorunlar kar&#;&#;s&#;nda nas&#;l harekete geçebilece&#;imizi anlat&#;yor.

 

Bebe&#;im Yeme&#;i Reddediyor

Bebekler yeme&#;i pek çok nedenle reddeder:

 • Bebe&#;in karn&#; toktur.
 • Bebek yorgundur.
 • Bebek a&#;&#;r&#; uyar&#;lm&#;&#;t&#;r.
 • Bebek hastad&#;r.

Bu durumda &#;öyle bir esneklik i&#;inize yarayabilir: Belki de sizin yedirme plan&#;n&#;zla bebe&#;in içsel motivasyonu uyumlu de&#;ildir.

Hiç endi&#;elenmeyin. Sa&#;l&#;kl&#; bebek aç oldu&#;unda mutlaka yer.

Yani bu &#;u demek oluyor: Bebe&#;iniz ka&#;&#;&#;a vuruyorsa, kafas&#;n&#; yeme&#;in tersi yönde çeviriyorsa ya da a&#;z&#;n&#; kilitliyorsa, karn&#; tok demektir.

Sadece &#;undan emin olun: Bebek aç oldu&#;unda sa&#;l&#;kl&#; yemeklerle karn&#; doyuyor. Çöp g&#;dalar bebe&#;in menüsünde asla yer alm&#;yor.

 • Bebe&#;in kendisinin ne kadar yiyece&#;ine karar vermesi için alan aç&#;n.
 • Bebe&#;i zorla asla beslemeyin.
 • &#;&#;in içinde ç&#;kmakta zorlan&#;yorsan&#;z mutlaka çocuk doktorunuzla ileti&#;ime geçin, bu konuda ara&#;t&#;rma yap&#;n.

Bebe&#;im Yeni G&#;dalar&#; Reddediyor

Her çocuk bir dönem besinleri reddeder. Neyse ki ço&#;u çocukta bu dönem haftalar, hatta aylar sürse de bir &#;ekilde biter.

 • Bebe&#;inize yeni bir g&#;da sundu&#;unuzda bu g&#;dan&#;n ailenin geri kalan üyelerinin yediklerine benzer olmas&#;na özen gösterin. Örne&#;in aile ö&#;ününde havuç salatas&#; yer al&#;yorsa, bebe&#;e de buharda ha&#;lanm&#;&#; havuç önerin.
 • Bebe&#;in ö&#;ünleri küçük miktarlarda olsun.
 • Yeni bir g&#;day&#; bebe&#;e sadece 3 kere teklif edin. Bebek reddederse &#;srar etmeyin. Abart&#;l&#; tepkiler vermeyin. Aradan zaman geçtikçten sonra tekrar ayn&#; yiyece&#;i teklif funduszeue.info konuda detayl&#; bilgilere buradan ula&#;abilirsiniz.

Bebe&#;im Huzursuz ve Yemek Seçiyor

Pek çok ebeveyn ayn&#; sorundan &#;ikayet eder: Bebe&#;im yemek seçiyor.

Bir bebe&#;in yemek seçmesinin ard&#;nda pek çok neden yatabilir. Örne&#;in,

 • Bebek di&#; ç&#;kar&#;yordur.
 • Bebek yorgundur.
 • Kat&#; g&#;daya ba&#;lamak için uygun bir dönem de&#;ildir.
 • Bebe&#;e önerdi&#;iniz miktarlar onun yiyebilece&#;inden fazla olabilir.
 • Bebe&#;e bakan yeti&#;kin olarak stresli bir dönemdesinizdir. Ve bu da bebe&#;e yans&#;yor olabilir.
 • Ebeveyn olarak bebe&#;in yemek yemesiyle ilgili beklentiniz çok yüksek olabilir.
 • Ebeveyn olarak yemekle kendi ili&#;kinizi gözden geçirmeniz gerekiyordur.
 • Yemek yemeye ve yedirmeye fazla anlam yüklüyor olabilirsiniz.

Bebe&#;in yemek seçmesi sizin için yorucu olabilir. &#;unu unutmay&#;n bir&#;eyin alt&#;n&#; ne kadar çizerseniz, o büyümeye devam eder. Ve yemek seçme onu büyütmezseniz nadiren uzun bir zamana yay&#;l&#;r.

Bebe&#;im Yemek Yerken Ö&#;ürüyor

Bebekler ço&#;unlukla 6. aylar&#;nda kat&#; g&#;daya geçi&#; için haz&#;r hale gelir. Ancak baz&#; bebekler için kat&#; g&#;da üstesinden gelmesi zor bir durumdur.

 • Çi&#;nemek,
 • Yutmak,
 • Yiyece&#;in dokusunu hissetmek bebek için kolay olmayabilir. Bunun sonucu da genellikle yemek esnas&#;nda ö&#;ürmektir.

Bebe&#;iniz kat&#; g&#;day&#; yutmakta zorluk çekiyorsa, ka&#;&#;&#;a çok daha az miktarda yemek koyun.

Bebe&#;iniz ö&#;ürmeye devam ediyorsa, doktoruyla görü&#;ün.

Belki de bebe&#;in kat&#; g&#;daya geçi&#; için biraz daha zamana ihtiyac&#; vard&#;r. Ya da bebek, doktorun muayene ile fark edebilece&#;i ba&#;ka sebepler nedeniyle ö&#;ürüyordur.

Bebe&#;im Ortal&#;&#;&#; Da&#;&#;t&#;yor

Kimi zaman bebe&#;in midesine giden yemekten daha fazlas&#;n&#; evin zemininin/parkelerin yedi&#;ini dü&#;ünüyorsunuz de&#;il mi?

Çünkü bebek yiyecekleri yemek yerine onlarla oynamay&#; ya da onlar&#; yere f&#;rlatmay&#; daha çok tercih ediyor.

Bu durum daha çok bebe&#;in 9. ay&#; civar&#;nda ortaya ç&#;kar.

Bebek özgürlük alan&#; arar, yediklerini de kontrol etmeye merakl&#;d&#;r. Yiyeceklere dokunmak, onlara temas etmek ister.

Ebeveyn için bu a&#;ama, fazladan i&#; yükü anlam&#;na gelse de, bebe&#;in ö&#;renmesine ve büyümesine destek olmas&#; aç&#;s&#;ndan önemlidir. Ayr&#;ca unutmay&#;n özgüven geli&#;imi de buralardan geçiyor.

 

G&#;da Alerjileri ve G&#;da Hassasiyetleri

Ba&#;&#;&#;&#;kl&#;k sistemini harekete geçiren g&#;da alerjileri, çocuklar&#;n yakla&#;&#;k yüzde 8’inde görülebilir.

 • Aniden ortaya ç&#;karlar.
 • Belirtileri ishal, kusma, döküntü, kar&#;n a&#;r&#;s&#;dan solunum sorunlar&#; ile yüz/vücut kabarmalar&#;na kadar çe&#;itlilik gösterir.

Çocuklarda genel olarak alerji yapma riski en yüksek g&#;dalar,

 • Süt,
 • Soya,
 • Yumurta,
 • Bu&#;day, tah&#;llar,
 • Yerf&#;st&#;&#;&#;,
 • Susam,
 • Domates,
 • Kivi,
 • Çilek
 • Kabuklu deniz ürünleridir.

Bebeklerde Besin Alerjisi-Popüler Alerjenler yaz&#;m&#;zdan daha detayl&#; bilgiye ula&#;abilirsiniz.

G&#;da hassasiyeti g&#;da alerjilerinden daha yayg&#;n bir durumdur. Belirtiler alerjiyle ayn&#; olsa da g&#;da intolerans&#; bebe&#;in sindirim sistemiyle ilgilidir; ba&#;&#;&#;&#;kl&#;k sistemi ile de&#;il.

En yayg&#;n g&#;da intoleranslar&#; laktoz, tah&#;l ya da gluten sorunlar&#;n&#; içerir. Belirtiler genellikle,

 • ishal
 • kar&#;n a&#;r&#;s&#;
 • gaz
 • a&#;r&#; ve &#;i&#;kinlik &#;eklindedir.

Kusma ve Reflü

Hafif (zorlanmas&#;z) kusma, bebeklerde görülen yayg&#;n bir durumdur.

 • Beslenirken hava yutan,
 • a&#;&#;r&#; h&#;zl&#; emen ve
 • beslendikten sonra gaz&#; ç&#;kar&#;lmayan bebeklerde s&#;k rastlan&#;r.

Genellikle bebek 1 ya&#;&#;na ula&#;t&#;&#;&#;nda kaybolur.

 • Bebe&#;in ge&#;irmesine yard&#;m ederek,
 • fazla beslemeden kaç&#;narak,
 • besleme s&#;ras&#;nda bebe&#;i ba&#;&#; hafif dik pozisyonda tutarak ve
 • beslenmenin hemen ard&#;ndan bebe&#;i fazla harekete te&#;vik etmeyerek kusma durumunu azaltabilirsiniz.

&#;iddetli (zorlanmal&#;) kusma, olgunla&#;mam&#;&#; sindirim sistemi, enfeksiyon, ilaç tedavisi ve araba tutmas&#; gibi nedenlerle olu&#;abilen daha zor bir durumdur.

Bebe&#;iniz,

 • 24 saatten uzun bir süredir kusuyorsa,
 • Kusmu&#;unda kan varsa,
 • A&#;r&#; çekiyorsa,
 • Ald&#;&#;&#; s&#;v&#;y&#; hemen ç&#;kar&#;yorsa hiç vakit kaybetmeden bir çocuk doktoruna gitmeniz gerekir.

Reflü, mide içeri&#;inin bebe&#;in yemek borusuna geri gelmesini ifade eder. Bu durumun yönetiminde etkili olabilecek yöntemler aras&#;nda a&#;a&#;&#;dakiler yer al&#;r:

 • Bebe&#;i her ö&#;ünde daha az ve daha yava&#; besleyin.
 • Beslenme sonras&#; bebe&#;i en az 30 dakika dik pozisyonda tutun.
 • Beslenme sonras&#; oyun oynamaktan kaç&#;n&#;n.
 • Bebek uyurken ba&#;&#;n&#;n hafif dik pozisyonda olmas&#;n&#; sa&#;lay&#;n.

 

Özetle, bebeklerin yeme sorunlar&#; pek çok nedenden kaynaklanabilir. Bu nedenle en iyisi her zaman kayg&#; verici durumlar&#; bebe&#;inizi takip eden doktorla konu&#;makt&#;r.

Özellikle bebek,

 • Kilo kaybediyorsa,
 • Sürekli huzursuzsa,
 • S&#;v&#; kayb&#; ya&#;&#;yorsa,
 • Karn&#;nda &#;i&#;lik ve a&#;r&#; varsa,
 • Israrl&#; kusma, ge&#;irme ve ishal ya&#;&#;yorsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuzla görü&#;melisiniz.

 

Çocu&#;um Hiçbir &#;ey Yemiyor, Ne Yapmal&#;y&#;m?

Yürümeye ba&#;layan çocukla ilgili en yayg&#;n ebeveyn kayg&#;lar&#;ndan biri, çocu&#;un yeterince beslenmedi&#;idir.

Oysa,

 • çok küçük miktarlarda yemek yemek,
 • yerken huysuzlanmak,
 • yeme&#;i reddetmek en s&#;k kar&#;&#;la&#;&#;lan durumlard&#;r.

Özellikle 1 ya&#; itibariyle büyüme ataklar&#; ve aktivite farkl&#;l&#;klar&#;na ba&#;l&#; olarak çocuklar&#;n i&#;tah&#; de&#;i&#;ken bir hal al&#;r.

 • Yürümeye ba&#;layan çocuklar bebekler kadar h&#;zl&#; büyümez, bu nedenle daha az g&#;daya ihtiyaç duyabilirler.
 • Çocuklar&#;n mideleri küçüktür.
 • Küçük bir çocuk d&#;&#; dünyayla çok ilgilidir, merakl&#;d&#;r. Bu nedenle önlerindeki yeme&#;e ilgileri çok k&#;sa sürelidir.
 • Küçük çocuklar s&#;n&#;rlar&#; zorlama ve ne kadar özgür olduklar&#;n&#; çevrelerine gösterme e&#;ilimindedir.

 

&#;&#;tah Dalgalanmalar&#;na Kar&#;&#; Neler Yapabilirim?

Bebe&#;iniz servis etti&#;iniz tüm bir ö&#;ünü yemekte zorlan&#;yorsa, miktar&#; azaltman&#;zda fayda var. Çünkü yürümeye ba&#;layan çocuklar&#;n ö&#;ünlerde küçük miktarlarda yemesi normal kabul edilen bir durum.

 • Çocu&#;unuzu taba&#;&#;ndaki yeme&#;i bitirmesi için zorlamay&#;n. Bu durum ö&#;ünlerinizi stres kayna&#;&#; haline getirir ve çocu&#;unuzla ili&#;kinizi bozar.
 • Ö&#;ünler aras&#;nda çocu&#;unuza sa&#;l&#;kl&#; at&#;&#;t&#;rmal&#;klar önerebilirsiniz. Meyve, ev yap&#;m&#; galete gibi.
 • Sa&#;l&#;kl&#; g&#;dalar önerdi&#;iniz sürece çocu&#;unuzun yeterince yememesini kafan&#;za takmay&#;n. Çocu&#;un açl&#;ktan midesi kaz&#;nmaz. Böyle bir noktaya geldi&#;inde zaten hemen yemek ister.
 • Çocu&#;un i&#;tah durumunu tek bir günle kesinlikle de&#;erlendirmeyin. Bir haftal&#;k bir süre içinde genel e&#;iliminin ne oldu&#;una bak&#;n. Hastal&#;ktan &#;üphe duydu&#;unuz takdirde farkl&#; belirtiler olup olmad&#;&#;&#;n&#; mutlaka kontrol edin. Ve kayg&#; duydu&#;unuz herhangi bir durumda mutlaka bir çocuk doktoruyla ileti&#;ime geçin.

 

Bebe&#;ime Sa&#;l&#;kl&#; Yemek Al&#;&#;kanl&#;klar&#;n&#; Nas&#;l Kazand&#;rabilirim?

Her ebeveynin iste&#;i bebe&#;ine sa&#;l&#;kl&#; yemek al&#;&#;kanl&#;klar&#; kazand&#;rmakt&#;r. A&#;a&#;&#;da bunun için neler yapabilece&#;iniz yaz&#;yor.

 • Çocu&#;unuza do&#;ru miktarda yemek servis edin. Her bir ya&#; için her g&#;dadan tek bir ka&#;&#;k önerin.
 • Sab&#;rl&#; olun. Yeni besinleri defalarca ve her defas&#;nda &#;efkatle önermeye devam edin.
 • G&#;da al&#;&#;veri&#;ine, yeme&#;in haz&#;rlanmas&#;na çocu&#;unuzu da dahil edin. Örne&#;in markette g&#;dalar&#; seçerken çocu&#;unuza sorun, öneride bulunabilmesi için ortam yarat&#;n.
 • Çocukla yapt&#;&#;&#;n&#;z her türlü aktiviteye samimi bir e&#;lence katmaya çal&#;&#;&#;n.
 • Çocu&#;a seçenekler sunun.
 • Yeni g&#;dalar&#; eskilerle birlikte servis edin.
 • Çocu&#;un g&#;dalara dokunmas&#;na izin verin.
 • Çocu&#;unuza iyi örnek olun.

 

Bebe&#;in/Çocu&#;un Yeme&#;i Reddetmesinin Nedenleri

Bir bebe&#;in yeme&#;i reddetmesi ebeveyn için stres nedeni olabilir, hele ki bu sürekli tekrar ediyorsa.

Bu durumu hafifleten tek &#;ey, bebe&#;in neden yemedi&#;ini anlamak.

Amerikal&#; ünlü çocuk beslenme uzman&#; Jill Castle, 5 maddede i&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;n arkas&#;ndaki nedenleri s&#;ralam&#;&#;.

 • Kab&#;zl&#;k
 • Ayn&#; besinleri yemekten s&#;k&#;lmak
 • A&#;r&#;
 • Ters tepen besleme yöntemleri
 • Yemek yemeye haz&#;r olma

1. Kab&#;zl&#;k

Bebek s&#;v&#; beslenmeden kat&#; g&#;daya geçti&#;inde kab&#;zl&#;k sorunu ba&#; gösterebilir.

Anne sütü ya da formül mama gibi s&#;v&#; g&#;dalar&#; sindirmesi kolayd&#;r. Ve bu g&#;dalar ba&#;&#;rsakta rahatl&#;kla çözünür.

Fakat bu denklemin içine kat&#; g&#;day&#; soktu&#;unuzda sindirim sisteminin yükü artar.

Bu da i&#;leri yava&#;lat&#;p bebe&#;in i&#;tah&#;n&#;n kaçmas&#;na neden olabilir.

Kab&#;zl&#;k bebeklerde doluluk hissine
yol açar. Ba&#;&#;rsak kanal&#;nda yo&#;un miktarda bulunan d&#;&#;k&#;, bebekte i&#;tahs&#;zl&#;&#;a bu &#;ekilde neden olur.

Kab&#;z bebe&#;e yard&#;mc&#; olmak için öncelikle çocuk doktoruna ba&#;vurman&#;z ve yap&#;lmas&#; gerekenler konusunda bilgi alman&#;z gerekir. Ya da bir çocuk beslenme uzman&#; sizi kab&#;zl&#;&#;&#; giderici uygulamalarla ilgili bilgilendirip bebe&#;inizi özelinde yard&#;mc&#; olabilir.

 • Bebek büyüdükçe daha çok lifli g&#;day&#; ö&#;ünlerine dahil etmek;
 • suyla iyice seyreltilmi&#; erik suyu içirmek bebe&#;e kab&#;zl&#;k konusunda yard&#;mc&#; olabilir.

 

2. Bebek Yemek Yemiyor Çünkü Yediklerinden S&#;k&#;lm&#;&#;

Bebeklerin ço&#;unlu&#;u püre haline getirilmi&#; besinleri sever. Bu nedenle kat&#; g&#;daya geçi&#;in ilk dönemlerinde bak&#;m veren yeti&#;kinlerin en çok tercih etti&#;i yöntem g&#;dalar&#; püre haline getirmektir.

Ne var ki yakla&#;&#;k 7. ayda bebeklerin art&#;k g&#;dalara dokunma, ayr&#; ayr&#; tatlar&#;n&#; alma deneyimine ihtiyaçlar&#; var. Di&#;er bir de&#;i&#;le bebe&#;in art&#;k bir üst seviyeye geçmesi gerekir.

Bebekler ve henüz yürümenin ilk a&#;amalar&#;ndaki çocuklar, do&#;al bir meraka sahiptir. Ke&#;fetmek, yeni g&#;dalar&#; tatmak isterler.

Onlar&#;n ke&#;if duygusunun önünü kesmek, dil becerilerinden özgüven ve tabii ki beslenmeye kadar pek çok alandaki geli&#;imsel ilerlemelerini de geciktirebilir.

Bir ara&#;t&#;rmaya göre yakla&#;&#;k 9. ayda do&#;ranm&#;&#; g&#;dalar ve parmak g&#;dalar gibi daha dokulu g&#;dalara geçmekte geciktirilen bebekler, 7 ya&#;&#;nda belirgin oranda yemek seçmeye ba&#;lam&#;&#;.

Bebe&#;iniz yemek pürelerini ve ka&#;&#;kla beslenmeyi reddediyorsa belki de yediklerinden s&#;k&#;lm&#;&#;t&#;r. Lütfen bebe&#;in i&#;aretlerini takip edin.

 • Bebe&#;e parmak g&#;dalar teklif edin.
 • Kendi kendine beslenmesi için f&#;rsat yarat&#;n.
 • Bebe&#;in yediklerinden s&#;k&#;lmas&#; onun daha çok doku, koku ve tat ile temas&#;n yan&#; s&#;ra ba&#;&#;ms&#;zl&#;k ihtiyac&#;ndan da kaynaklan&#;yor olabilir.


3. Bebe&#;iniz Yemek Yemiyor Çünkü A&#;r&#;s&#; Var

 

Di&#; ç&#;karma, bebe&#;in i&#;tah&#;n&#;n azalmas&#;n&#;n en belirgin nedenlerinden biridir. Bebe&#;in a&#;z&#;n&#;n içi ac&#;yordur.

Ayr&#;ca bebe&#;in yemek yemesini engelleyen ba&#;ka a&#;r&#; nedenleri de olabilir.

Bo&#;az ya da kulak a&#;r&#;s&#;na yol açan bir hastal&#;k, k&#;sa dönemli g&#;da redlerine yol açabilir.

Reflü a&#;r&#;ya ve bebe&#;in dolay&#;s&#;yla yeme&#;e ilgisini kaybetmesine neden olabilir.

Kronik bir durum söz konusuysa bebek a&#;r&#; ile yeme&#;i ili&#;kilendirip yeme&#;e olan ilgisini kesebilir.

Kolik ve gaz, kramp gibi di&#;er sindirim sorunlar&#; da sorun yaratabilir.

G&#;da alerjileri ve yemek borusu tahri&#;ine yol açan g&#;da intoleranslar&#; gibi durumlar çocukta a&#;r&#;, ac&#; ve rahats&#;zl&#;&#;a neden olabilir. Bu da çocu&#;un daha az yemek yemeye çal&#;&#;mas&#;na yol açabilir.

So&#;uk alg&#;nl&#;&#;&#; gibi akut bir hastal&#;k bebe&#;i yemekten kesebilir. Ço&#;unlukla hastal&#;k geçtikten sonra bu durum düzelir.

Bebe&#;in i&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;n&#;n alt&#;nda daha karma&#;&#;k t&#;bbi bir neden oldu&#;undan &#;üphe duyuyorsan&#;z mutlaka zaman kaybetmeden bir doktora ba&#;vurun.

 

4. Olumsuz Besleme Deneyimi Yarat&#;yor Olabilirsiniz

Beslenme her zaman olumlu bir deneyim olmal&#;. Bu her ya&#;ta bebek ve çocuk için geçerli. Beslenme olumlu olmad&#;&#;&#;nda çocuk, yemek yemekle olumsuz &#;eyleri birbirine ba&#;layacakt&#;r.

Örne&#;in;

 • Bebek BLW (baby-led weaning) yani bebek liderli&#;inde beslenme yöntemiyle ö&#;ünlerini yiyorsa ve s&#;k s&#;k ö&#;ürüyorsa; bu durum bebe&#;in beslenme ile ilgili negatif bir ba&#;lant&#; kurmas&#;na neden olabilir.
 • Ayn&#; durum ka&#;&#;kla beslenme için de geçerli. Bebek her ka&#;&#;ktan sonra ö&#;ürürse, bu bebe&#;in beslenmeyi negatif bir durumla ba&#;lamas&#;na yol açabilir.
 • Bebe&#;i art&#;k karn&#; doymu&#;ken birkaç fazla &#;s&#;r&#;k için zorlarsan&#;z, yemek için mama sandalyesine gelmek bile olumsuz bir ba&#;lant&#;n&#;n konusu olabilir.

Baz&#; bebekler ö&#;ürmek konusunda hassas olmayabilir. Ancak baz&#;lar&#; için bu olumsuz bir deneyimdir. Özellikle çevresine, de&#;i&#;im ve dönü&#;üm dönemlerine kar&#;&#; hassas ve duyarl&#; bebekler için. Bebek g&#;dalara ilgisini kaybedebilir ya da bebe&#;in yeme iste&#;i olumsuz etkilenebilir.

Peki bu durumlar&#; önlemek için ne yapabilirsiniz?

 • Bebe&#;inizi besleme yönteminizi, bu konudaki pratiklerinizi iyice gözden geçirin.
 • Bak&#;n bakal&#;m deneyim olumlu mu?
 • Bebek uyumlu mu?
 • Bebek yemek yemeye kar&#;&#; istekli mi? Ya da huysuz mu?
 • Siz neler hissediyorsunuz? Bebe&#;inizin beslenme saati geldi&#;inde gerginlik hissediyor musunuz? Üzerinizde bask&#; var m&#;?

Olumsuz bir deneyimi olumlu hale getirmek için önce hangi noktada olumsuzluk ya&#;and&#;&#;&#;n&#; bulmak, duygular&#;n fark&#;na varmak laz&#;m. Ancak bu &#;ekilde bebe&#;iniz için olumlu bir beslenme deneyimi yaratabilirsiniz.

5. Belki de Bebe&#;iniz Henüz Kat&#; G&#;daya Haz&#;r De&#;il

Bebekler e&#;sizdir ve her biri farkl&#; karakterlere sahiptir. Ancak belli bir geli&#;imsel düzeni de takip ederler.

Geli&#;imin farkl&#; a&#;amalar&#;n&#; farkl&#; zamanlarda ya&#;amalar&#; ve bunu gündelik ya&#;ama yans&#;tmalar&#; da geli&#;imsel haz&#;rbulunu&#;lu&#;u ifade eder.

Kat&#; g&#;daya geçi&#; söz konusu oldu&#;unda da haz&#;rbulunu&#;lu&#;un önemi ön plana ç&#;kar.

Bu ne demek?

Bebe&#;inizin geli&#;imsel a&#;amalar&#;n&#; takip ederek bir sonraki ad&#;m&#; ne zaman atabilece&#;inizi belirlersiniz.

 • Bebek kat&#; g&#;da için haz&#;r m&#;?
 • Yeni tatlar için uygun zaman m&#;?

Örne&#;in, genellikle bebekler ilk kat&#; g&#;dalar&#; için 6. ay civar&#;nda haz&#;r olurlar. Ancak baz&#;lar&#; daha erken bir dönemde (4 aydan önce kat&#; g&#;daya geçi&#; önerilmez) ya da daha geç bir dönemde bu a&#;ama için haz&#;r duruma gelebilir.

Önemli olan bebe&#;in sinyallerini takip etmek. Kat&#; Besinler K&#;lavuzu’nda konuyla ilgili çok daha fazla bilgiye ula&#;abilirsiniz.

Baz&#; bebekler geç açan çiçekler gibidir. Geli&#;imin basamaklar&#;n&#; daha yava&#; ç&#;karlar. Kat&#; g&#;da ya da yeni bir g&#;da ile tan&#;&#;mak için zaman ihtiyaçlar&#; olabilir.

 • Çi&#;nemek ve yeme&#;i a&#;&#;zda hareket ettirmek bir koordinasyon i&#;idir ve geli&#;mek için pratik ister. Bebe&#;in bu konuda zamana ihtiyac&#; vard&#;r.
 • Kimi bebek için dokular rahats&#;z edicidir. Yeme&#;in dokusuna al&#;&#;mak için bebe&#;in daha çok zamana ihtiyac&#; olabilir.
 • Kimi bebek g&#;dan&#;n duyusal özelliklerine kar&#;&#; hassast&#;r. Bir g&#;day&#; gördü&#;ünde, dokundu&#;unda ya da tatt&#;&#;&#;nda ö&#;ürebilir.

Bebe&#;iniz i&#;te bu nedenlerle yeme&#;i reddediyor olabilir. Bu konuyu dert edip kendinizi üzmeyin.

Size dü&#;en bebe&#;in haz&#;r oldu&#;una dair i&#;aretlerini takip etmek ve daha fazla yemek deneyimi için bebe&#;e f&#;rsatlar sunmak.

Di&#;er yapabilecekleriniz ise &#;öyle:

 • Bebe&#;i yemek sandalyesine oturtun.
 • Önüne bir ka&#;&#;k yemek püresi ya da parmak g&#;dalar koyun.
 • Bekleyin bebek neler yapacak?
 • Size dü&#;en bebe&#;in ortal&#;&#;a f&#;rlatt&#;&#;&#; yiyecekleri toplamak olabilir.
 • Bebek yeme&#;ini eline ald&#;ysa ya da yiyece&#;e dokunuyorsa ona elini a&#;z&#;na nas&#;l götürece&#;ini gösterebilirsiniz.
 • Hat&#;rlay&#;n, her zaman olumlu bir tav&#;r içinde olmal&#;s&#;n&#;z. Zorlama yok. Bebe&#;in liderlik etmesine izin verin.
 • Bebe&#;in haz&#;r olmad&#;&#;&#; durumlarda onu zorlarsan&#;z, yemekle ili&#;kisini olumsuz bir &#;ekilde kodlamas&#;na yol açabilirsiniz.

Çocu&#;um Yemek Yemek &#;stemiyor. Neden Olabilir?

Yeme al&#;&#;kanl&#;klar&#; söz konusu oldu&#;unda çocuklar&#;n bir günlerine di&#;er günlerine uymayabilir. Örne&#;in,

 • Baz&#; günler hiçbir &#;ey yemez görünürken bir di&#;er gün sürekli bir&#;eyler at&#;&#;t&#;r&#;yor durumda olabilirler.
 • Günlerce ayn&#; yiyece&#;i yerken birdenbire o yiyecekten so&#;uyabilirler.
 • Yeme miktarlar&#; ve yeme al&#;&#;kanl&#;klar&#; bir çocuktan di&#;erine de&#;i&#;ebilir.

Ancak endi&#;e etmeyin. Çocu&#;unuzun size tuhaf gelen yeme al&#;&#;kanl&#;klar&#; asl&#;nda gerçekten tuhaf de&#;il.

Yemek seçmek küçük çocuklar söz konusu oldu&#;unda s&#;radan bir durum. Bunun en önemli nedeni;

 • Çocu&#;un yemek seçerek hayat&#;ndaki bir alan&#; kontrol etme deneyimi ya&#;amas&#;. Yeme&#;i reddeden çocuk özgürlü&#;ü deneyimliyor.

Çocuklar&#;n yeme&#;e kar&#;&#; geli&#;tirdikleri en s&#;k rastlanan tav&#;rlar&#; a&#;a&#;&#;da s&#;ralad&#;k. Belki a&#;a&#;&#;dakileri okuyarak çocu&#;unuzun yeme&#;i reddetmesi ya da i&#;tahs&#;z görünmesinin ard&#;ndaki nedenleri görüp yeni tav&#;rlar geli&#;tirebilirsiniz:

 • G&#;dalar&#; rengine ya da dokusuna bakarak reddetmek
 • Birkaç besin seçip sadece onlar&#; yemek
 • Yeni besinler denemeye yana&#;mamak
 • Sevdi&#;i besinlere kar&#;&#; ilgisini birden bire kaybetmek
 • Kendi kendine çatal veya ka&#;&#;kla beslenmek istemek

Çocu&#;unuzu yemek yemeye zorlayamazs&#;n&#;z. Zaten zorlamamal&#;s&#;n&#;z.

Ancak;

 • evinizde besleyici g&#;dalara yer vererek
 • sa&#;l&#;kl&#; beslenme al&#;&#;kanl&#;klar&#; sergileyerek
 • zevkli aile sofralar&#;nda bulu&#;arak çocu&#;unuz için güzel örnek olabilirsiniz.

 

Çocu&#;uma Sa&#;l&#;kl&#; Yemek Al&#;&#;kanl&#;klar&#;n&#; Nas&#;l Kazand&#;rabilirim?

Sa&#;l&#;kl&#; yemek yeme al&#;&#;kanl&#;klar&#; küçük ya&#;lardan itibaren geli&#;tirilebilir. Çocu&#;unuza bu konuda destek olmak için a&#;a&#;&#;daki önerilerimizi okuyun.

Do&#;ru miktarda yeme&#;i sunun: Beslenme uzmanlar&#; çocu&#;a, her ya&#;&#; için 1 yemek ka&#;&#;&#;&#; yemek sunmay&#; öneriyor. Örne&#;in: Çocuk 3 ya&#;&#;nda ise, her bir yemekten çocu&#;a 3 yemek ka&#;&#;&#;&#; servis edin. Küçük miktarlae, çocu&#;a daha fazlas&#;n&#; istemek için de f&#;rsat verir.
Sab&#;rl&#; olun: Yeni besinleri pek çok kez teklif edin. Örne&#;in çocu&#;unuz o g&#;day&#; deneyene kadar sakin ve &#;srar etmeden kez sunabilirsiniz.

Çocu&#;un kat&#;l&#;mc&#; olmas&#;na izin verin: Markette g&#;dalar&#; seçmesine f&#;rsat tan&#;y&#;n. Ö&#;ünü haz&#;rlamaya ya da masay&#; kurmaya yard&#;m etmesinin yollar&#;n&#; yarat&#;n. Bir ö&#;ünün masaya gelene kadarki yolculu&#;una e&#;lik etmek çocukta yemeye kar&#;&#; istek uyand&#;rabilir.

&#;&#;leri e&#;lenceli hale getirin: Sebzeleri kurabiye kal&#;plar&#;yla kesin. Çocu&#;a yarat&#;c&#; tabaklar haz&#;rlay&#;n. Çocu&#;un sevdi&#;i besinlere yeni isimler vermesine önayak olun.

Seçenek sunun: Çocu&#;un taba&#;&#;na tek bir sebze koymak yerine, iki sebze aras&#;ndan hangisini istedi&#;ini sorun. Örne&#;in, brokoli mi istersin karnabahar m&#;?

Yeni besinleri eskileri ile servis edin: Bu, çocu&#;a yeni &#;eyleri denetmek konusunda yard&#;mc&#; olabilir.

Sa&#;l&#;kl&#; soslar haz&#;rlay&#;n: Sebzeleri, humus, yo&#;urt, taze peynir, dü&#;ük kalorili salata soslar&#; gibi soslara bat&#;rmas&#;na izin verirseniz çocuk yeni yiyecekler denemek için motive olur.

Ona iyi örnek olun: Çocuk aile bireylerinin çok çe&#;itli sa&#;l&#;kl&#; yemeklerle beslendi&#;ini görürse, o besinleri denemek konusunda daha istekli olur.

Yemek Saatlerini Mutlu Saatler Haline Nas&#;l Getiririm?

Yemek saatlerini mutlu saatler haline getirmenin yolu, bak&#;&#; aç&#;n&#;z&#; ve uygulamalar&#;n&#;z&#; de&#;i&#;tirmenizden geçiyor.

Bunun için endi&#;e etmeyin, çok büyük &#;eyler yapman&#;z gerekmiyor.

A&#;a&#;&#;daki önerilerimizin i&#;inizi kolayla&#;t&#;raca&#;&#;n&#; umuyoruz.

Çocu&#;u önceden uyar&#;n: Yemek saatinden dakika önce çocu&#;a k&#;sa süre sonra yemek yiyece&#;inizi söyleyin. Çocuklar bazen aktivite saatlerinde a&#;&#;r&#; yorulmalar&#; ya da a&#;&#;r&#; uyar&#;lmalar&#; nedeniyle yemek yemek istemez. Çocu&#;u yemek saatinin yakla&#;t&#;&#;&#; konusunda uyarmak onun oyundan yeme&#;e geçi&#;ini rahatlatabilir.

Rutin olu&#;turun: Çocuklar rutinlerden ve düzenden ho&#;lan&#;r çünkü kendilerini güvende hissederler. Düzenli yemek saatleri olu&#;turun. Her yemekte ayn&#; yerde oturun.

Yemek saatlerini aile saatleri olarak belirleyin: Çocu&#;un yemek saatlerinde masada elektronik aletler ya da oyuncaklarla oynamas&#;na izin vermeyin. TV izletmeyin, kitap okutmay&#;n. Ona hep birlikte bir masa etraf&#;nda olman&#;n önemini ve güzelli&#;ini hissettirin. Ona herkes yeme&#;ini bitirene kadar masada oturmas&#; konusunda örnek olun.

E&#;lenceli yemek saatleri yarat&#;n: Ö&#;ünleriniz ho&#;, e&#;lenceli olursa çocuk da sizinle birlikte yemek yemek isteyecektir. Masada kesinlikle tart&#;&#;may&#;n, olumsuz konu&#;malar yapmay&#;n.

Beklentilerinizi gözden geçirin: Çocu&#;unuzdan ya&#;&#;n&#;n ve ihtiyaçlar&#;n&#;n ötesinde davran&#;&#;lar beklemeyin. Örne&#;in 3 ya&#;&#;ndaki bir çocuktan elinde çatal ve b&#;çakla yiyecekleri düzgünce kesip a&#;z&#;na götürmesini beklemek herkesi zorlar. Zaten pek çok çocuk için ka&#;&#;k daha kolay yönetilebilir bir araçt&#;r.

Çocu&#;uma Sa&#;l&#;kl&#; At&#;&#;t&#;rmal&#;klar&#; Ne Zaman Vermeliyim?

Beslenme uzmanlar&#; küçük bir çocu&#;un günlük ö&#;ünlerinin 3 ana ö&#;ün, 2 at&#;&#;t&#;rmal&#;k saatinden olu&#;mas&#; gerekti&#;ini söylüyor. Ve yeni yürümeye ba&#;layan bir çocuktan tek bir ö&#;ünde karn&#;n&#; tamamen dolduracak kadar doymas&#;n&#;n beklenemeyece&#;ini ekliyorlar.

Çocu&#;unuza ö&#;ünler aras&#;nda küçük, sa&#;l&#;kl&#; at&#;&#;t&#;rmal&#;klar önerebilirsiniz.

Peki bu sa&#;l&#;kl&#; at&#;&#;t&#;rmal&#;klar nas&#;l olmal&#;?

 • Az ya&#;l&#; dil peyniri
 • Yo&#;urt
 • &#;nce elma dilimleri
 • Ev yap&#;m&#; kraker
 • Balkabakl&#; toplar
 • Yulafla haz&#;rlanm&#;&#; f&#;r&#;nda sebzeli mücver size sa&#;l&#;kl&#; at&#;&#;t&#;rmal&#;klar&#;n nas&#;l olabilece&#;i konusunda örnekler.

Peki çocu&#;a at&#;&#;t&#;rmal&#;k sunarken nelere dikkat etmeli?

&#;lk kural at&#;&#;t&#;rmal&#;klar&#;n hafif olmas&#;. Az ya&#;l&#;, sa&#;l&#;kl&#; seçimler çocuk için en faydal&#;s&#;.
Dikkat edilmesi gereken di&#;er noktalara gelince…

 • At&#;&#;t&#;rmal&#;k çocu&#;un karn&#;n&#; doyurmamal&#;.
 • Yemek saatine 1 saat kala, çocu&#;a at&#;&#;t&#;rmal&#;k verilmemeli. Açl&#;&#;&#; bast&#;r&#;lm&#;&#; çocuk, masada yeme&#;e kar&#;&#; isteksiz olur.
 • Çocuk masada yeme&#;ini yemezse, at&#;&#;t&#;rmal&#;&#;&#; saat sonra önermeli.
 • Çocuk at&#;&#;t&#;rmal&#;&#;&#; yemezse, bir sonraki yeme&#;i masada, normal yemek saatinde olmal&#;.
 • Hem önceki ö&#;ünü hem de at&#;&#;t&#;rmal&#;&#;&#;n&#; yemeyen çocuk, herhangi bir sa&#;l&#;k sorunu yoksa, bir sonraki ö&#;ünde açl&#;k nedeniyle yeme&#;ini yer.

 

Çocu&#;a Yemek Sunarken Yap&#;lmamas&#; Gerekenler

Çocu&#;unuza yemek sunarken baz&#; davran&#;&#;larda kesinlikle bulunmamal&#;s&#;n&#;z.

Nedir bunlar?

 • Çocu&#;u taba&#;&#;n&#; temizlemeye asla zorlamay&#;n: Çocuk karn&#;n&#;n doydu&#;u anda yeme&#;i b&#;rak&#;r. Ona bunun için izin vermelisiniz.
 • Karn&#; doyan bir çocu&#;u yemeye devam etmesi, taba&#;&#;ndakileri bitirmesi için zorlamak, çocu&#;un kendi bedeniyle ileti&#;imine zarar verir. Karn&#;n&#;n doydu&#;unu söyleyen çocu&#;a kulak verin, bu onun bedenini dinlemesine ve sa&#;l&#;kl&#; seçimler yapmas&#;na zemin haz&#;rlar.
 • Çocu&#;a taba&#;&#;ndakileri bitirmesi için rü&#;vet vermeyin.
 • Tehdit, ceza ve ödül çocukla ili&#;kinizin hiçbir noktas&#;nda i&#;e yaramaz, sorunlara çözüm getirmez. Bunlar yeti&#;kin çocuk ili&#;kisinde güç mücadelelerine yol açabilir.
 • Çocu&#;a ancak yeme&#;ini bitirirse tatl&#; yiyecebilece&#;ini söylemek de bir ödül-ceza yakla&#;&#;m&#;d&#;r. Bu, tatl&#; yiyeceklerin çocu&#;un zihninde daha fazla de&#;er kazanmas&#;na yol açar. Ve &#;ekerli yiyeceklere kar&#;&#; sa&#;l&#;ks&#;z tav&#;rlar&#;n önü aç&#;lm&#;&#; olur.
 • Çocu&#;unuzun yeme&#;e kar&#;&#; tavr&#;ndan kayg&#; duyuyorsan&#;z, bunu ona hissettirmeyin. Çocuk dikkat çekmeye çal&#;&#;&#;yor olabilir. Ve sizin kayg&#;l&#; haliniz ne yaz&#;k ki çocu&#;un bu ihtiyac&#;n&#; kar&#;&#;layabilir. Yani yemek saatlerinde böyle k&#;s&#;r bir döngüye girebilirsiniz.
 • Çocu&#;unuzun büyüme ve geli&#;imiyle ilgili kayg&#;lar&#;n&#;z&#; lütfen çocuk doktorunuzla görü&#;ün.

Çocuk Doktorunuza Sorabilece&#;iniz Sorular

Çocu&#;unuzun yeme&#;i reddetmesi ya da i&#;tahs&#;z olmas&#; sizde kayg&#;ya yol aç&#;yorsa mutlaka bir çocuk doktoruna ba&#;vurun.

&#;&#;tahs&#;zl&#;&#;&#;n alt&#;nda yatan neden bir sa&#;l&#;k sorunu olmasa da yemek konusu her ebeveynin en önemli gündem konular&#;ndan. Uzman&#;ndan alaca&#;&#;n&#;z ceveplar&#;n içinizi rahatlatmas&#;n&#; umuyoruz.

A&#;a&#;&#;da doktorunuza sorabilece&#;iniz sorular yer al&#;yor. Bunlar&#; okuyun, not al&#;n ve zihninizde ba&#;ka sorular olu&#;ursa onlar&#; da notlar&#;n&#;za ekleyin. Haz&#;rl&#;kl&#; &#;ekilde yap&#;lan doktor görü&#;meleri her iki taraf için de verim sa&#;lar.

 • Çocu&#;umun günlük besin ihtiyac&#; ne kadar?
 • Çocu&#;umun geli&#;imi sa&#;l&#;kl&#; ve olmas&#; gereken düzeyde mi?
 • Çocu&#;umun her gün yemesi gereken besinler neler?
 • Çocu&#;um üst üste kaç gün yemek yemeyi reddederse endi&#;elenmeliyim?
 • Hangi durumlar hemen bir sa&#;l&#;k kurulu&#;una ba&#;vurmay&#; gerektirir?
 • Çocu&#;umun yeterince besleyici ö&#;eyi ald&#;&#;&#;ndan emin olmak için proteinli içecekler gibi besin desteklerine gerek var m&#;?
 • Yemek seçme konusu bir gün biter mi? Bunun için ne yapabilirim?

 


Umar&#;m size fayda sa&#;layan bir içerik okudu&#;unuzu dü&#;ünüyorsunuzdur ve yorumlar&#;n&#;zla katk&#;da bulunursunuz. Deneyimlerinizden faydalanmak bizi mutlu edecek ve kendimizi geli&#;tirmemizi sa&#;layacakt&#;r. Te&#;ekkürler.

 

Kaynaklar: funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info, funduszeue.info

 

Büyük bir hevesle ek g&#;da dönemini beklediniz, tad&#;m zaman&#; geldi heyecanla en temizinden en güzelinden en organi&#;inden her &#;eyi ald&#;n&#;z yapt&#;n&#;z verdiniz bir iki ald&#; almad&#; kald&#;rd&#;n&#;z, bir kaç gün, bir kaç hafta derken bir bakt&#;n&#;z ka&#;&#;k a&#;&#;za yakla&#;t&#;kça a&#;&#;z kapan&#;yor, yüz buru&#;uyor kafa h&#;zla dönüyor hatta ellerle itekleme ba&#;l&#;yor.

Ve ho&#;geldin  ek g&#;da reddi yada ka&#;&#;k reddi

&#;&#;te macera burada ba&#;l&#;yor.

Uzun süre reddetmeye ve yememeye ba&#;layan bebe&#;in annesi pani&#;e kap&#;lmaya ba&#;l&#;yor.

Bebe&#;im aç, bebe&#;im yetersiz besleniyor, hele birde kilo geride kald&#;ysa i&#;ler zorla&#;&#;yor, bebek bu tela&#;&#; hissediyor ve iyice reddediyor.

Bu dönem internette biraz ara&#;t&#;rmaya kalkt&#;&#;&#;n&#;zda görüyorsunuz ki bilgiler hep ayn&#;, videolar hep ayn&#;, tavsiyeler hep ayn&#;.

Aç b&#;rak, ö&#;ünler aras&#; saat fark&#; çok koy, memeyi b&#;rak, mamay&#; b&#;rak, gece beslenmesini kald&#;r

&#;imdi  ben size hem bir diyetisyen hemde bir anne olarak gerçekleri yazay&#;m.

Ek g&#;da reddi yapan bebek e&#;er bu konuda ciddi ise açl&#;&#;&#; seçiyor maalesef. Yani aç b&#;rakmak daha fazla besin aç&#;&#;&#; vermekten ba&#;ka i&#;e yaram&#;yor.

E kilosu geriyse gece beslenmesinide kald&#;ramazs&#;n&#;z o &#;&#;kta gitti.

Ö&#;ün saatini aç&#;nca anne mama saatinin gelmesini beklerken bebekle /çocukla kaliteli vakit geçiremedi ( ya yemezse!)

Memeyi b&#;rak&#;nca ek g&#;dada yeterli alm&#;yor iyice aç kalacak

BLW yapsan ba&#;larda kendi kendini besleyebilecek miktarda yiyemeyecek ( ki blw öneriyorum) 

Bunlar çözüm de&#;il sevgili anneler.

Çözüm &#;u!

Bebe&#;iniz olaya sizin gibi bakm&#;yor olabilir.

Evet bir bebek olarak bizden daha fazla karar verme yetisine sahipler. Gördü&#;ünüz gibi o a&#;&#;z aç&#;lm&#;yorsa açamazs&#;n&#;z!

Kahvalt&#;dan ba&#;layal&#;m ;

Siz kahvalt&#;da yumurta, peynir, zeytin veya yumurta bisküvi muz ezmesi yesin diye bunlar&#; haz&#;rl&#;yor olabilirsiniz fakat bebe&#;iniz kahvalt&#;dan hiç ho&#;lanm&#;yor olabilir, sabah saatleri sadece emmek istiyor yada mama almak istiyor olabilir veya besinleri mama halinde de&#;ilse tek tek yemek istiyor olabilir.

Ayr&#;ca uzun süre inatla&#;&#;lm&#;&#; bebek ka&#;&#;k reddide geli&#;tirmi&#; olabilir. Bunun için yemeyi elle yemesine müsade edin. 

Yo&#;urdu, pilav&#;, makarnay&#; avucuna koyun. 

Evet saç&#;na yüzüne etrafa sürecek, bunu bir ak&#;am banyosu halledecek rahat olun. 
Önerim &#;u, bebe&#;inizi deneyin, iki yol izleyin

 1- kahvalt&#; saatinde onu &#;a&#;&#;rt&#;n ve sadece emzirin yada mama ile besleyin ( e&#;er mama al&#;yorsa doktorunuz müsade ederse içine zeytinya&#;&#; ve H&#;PP 5 tah&#;l yada Pirinç mamas&#; takviyesi yapabilirsiniz)

4 saat kadar bekledikten sonra ö&#;len çorbas&#;n&#; içirin.
funduszeue.info

Önüne koyun, fakat tek tek.

Sadece muzu ikiye bölün önüne b&#;rak&#;n ve geri durun. E&#;er siz müdahale etmeden duram&#;yorsan&#;z ba&#;ka birinin gözlemlemesini rica edin ve uzakla&#;&#;n.

Muz bir örnek tek tek deneyin her meyveyi, yumurtay&#; Önemli olan ne sevdi&#;ini yakalamak

Ö&#;ünün üzerine emzirin veya mamas&#;n&#; verin (içti&#;i kadar)
Akabinde 4 saat bekleyip çorbas&#;n&#; yada sevdi&#;i bir çe&#;idi verin.
Zorlamay&#;n, biliyorum tabak bitsin istiyoruz, her ka&#;&#;kta ald&#;&#;&#; vitamine seviniyoruz ama sakin olun. Ek g&#;day&#; % reddeden bir bebe&#;iniz varsa illa &#;u besinleri als&#;n dü&#;üncesinden vazgeçin.

Burada art&#;k amaç onun sevdi&#;i besini bulup ona yeme&#;i sevdirmek, beslenmenin büyük k&#;sm&#; emzirmeden veya mamadan tamamlanacak ve doktorunuz ne öneriyorsa o destekle tamamlanacak.

Bebe&#;iniz sevdi&#;i &#;eylerle beslenmeye ba&#;lad&#;kça ka&#;&#;k reddi ve kaosu azalacak inan&#;n.

&#;&#;tahs&#;z bebek ve reddetme çok zorlu bir süreç biliyorum fakat doktorunuz aksini söylemedikçe endi&#;e etmeyin, sab&#;rl&#; olun ve kontrollü bir &#;ekilde besinleri deneyin sevdiklerini bulun.
Tarifler :

1-Biberon mamas&#; 

(Mama ile beslenen bebekler için) 

Yar&#;m çay ka&#;&#;&#;&#; tam pirinç unu veya 1 tatl&#; ka&#;&#;&#;&#; H&#;PP Organik 5 tah&#;ll&#; ek g&#;da cezvede s&#;cak su ile pi&#;irilir. 1 çay ka&#;&#;&#;&#; zeytinya&#;&#; ilave edilip &#;l&#;n&#;nca su ilavesi yap&#;larak mamas&#; eklenir. 
2- Doyurucu E&#;lenceli Kahvalt&#; +8 ay
1 yumurta (1 ya&#; alt&#; ise sadece sar&#;s&#;) 

2 yemek ka&#;&#;&#;&#; tarhana 

1 yemek ka&#;&#;&#;&#; zeytinya&#;&#; 

Kar&#;&#;t&#;r&#;n, tavada ters düz yaparak krep &#;eklinde pi&#;irin. 
3- Yo&#;urt Yemeyen Bebeklere (+1 ya&#;) 
2 yemek ka&#;&#;&#;&#; süzme yo&#;urt 

1 yemek ka&#;&#;&#;&#; peynir alt&#; suyu 

1 yemek ka&#;&#;&#;&#; granola (muzlu seviyorlar) 

Seviyorsa sevdi&#;i bir meyvenin rendesini de ilave edebilirsiniz. 

Kar&#;&#;&#;m&#; granola taneleri iyice yumu&#;ay&#;p pelte haline gelene kadar bekletin. 
UYARI 
Tariflerde geçen malzemeleri bebe&#;inize daha önceden 3 gün kural&#;na uygun olarak denemi&#; olun ve alerjisi olmad&#;&#;&#;na emin olun. Diyetisyen Nil&#;ah Y&#;ld&#;r&#;m Karakurt 
 

İştahsızlık yemek yeme isteğinin azalması anlamında olup, anne babaların çocuk hekimlerine ilettikleri sık yakınmalardan birisidir. Burada önemli olan ve ayırt edilmesi gereken iştahsız olduğu söylenen çocuğun gerçekten iştahsız olup olmadığıdır.

Normal çocuklarda iştahsızlık sıklığı % arasında olup, gelişme geriliği olanlarda bu sıklık %90’lere kadar çıkmaktadır. Annelerin eğitim durumunun bebek beslenmesi konusunda anneye söylenenleri hayata geçirmede pozitif etkili olduğu saptanmıştır. Yine anne sütü konusunda eğitim verilen annelerin ilk 6 ayda bebeklerini anne sütü ile beslemede daha başarılı oldukları, bebeklerini ek besinlere alıştırırken de sorun yaşamadıkları görülmüştür. İştahsızlığın çocuklar için en önemli sonucu büyümenin olumsuz yönde etkilenmesidir.

İştah yani yeme isteği vücutta birçok sistem tarafından düzenlenmektedir. Sindirim sistemi, beyin, böbrek üstü bezleri ve pankreas bezi açlık ve tokluğun düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Yemek yeme sonrasında midede oluşan gerginlik birtakım hormonlar aracılığı ile beyini etkileyerek tokluk hissi yaratmakta, mideden salınan Ghrelin hormonu ise beyindeki bazı merkezleri uyararak açlık hissi oluşmasını sağlamaktadır. Çocuğun gelişimsel özellikleri, anne-bebek etkileşimi, sosyal faktörler iştah üzerine etkili olmaktadır.

Bebeklerde iştahsızlık

İlk 6 ayda bebeklere sadece anne sütü verilmeli, ek gıdalara 6. aydan sonra başlanmalıdır. Genellikle bebeklerde ilk 6 aylık dönemde (sadece anne sütü aldıkları dönemde) iştahsızlık görülmemektedir. Eğer anne sütü yetersizliği söz konusu ise bebeğin beslenmesi formül mamalarla desteklenmelidir.

Bebeğin büyüme hızı aylık kontrollerde takip edilir. İlk 6 ayda büyüme daha hızlı iken, 6 aydan sonra bebeğin büyüme hızında ve iştahında azalma olur. Bu tamamen normal bir durumdur ve anne babalar bu konuda endişelenmemelidir.

Ek gıdaya geçiş için 6 ay sonrası uygun

Ek gıdalara geçiş dönemi sabır isteyen zorlu bir süreçtir. Bebekler anne sütü dışındaki meyve sebze ve tahıl gibi ek gıdaların tadına alışmakta zorluk çekebilir ve yemede isteksizlik gösterebilirler. Bu dönemde bebeklerin iştahına saygılı olunmalıdır.

Ek gıdalar bebek hasta olmadığı, aç olduğu ve neşeli olduğu dönemde denenmelidir. Bebeklerin bazı besinlere ancak denemeden sonra alışabildikleri görülmüştür.

Bebeklerde ek gıdaya geçiş için en uygun zaman; tamamen bebeğin nörolojik ve motor fonksiyonları ile ilgili olup, oturabildiği, elleri ile masadaki yiyeceklere uzanabildiği 6. ay  sonrasıdır. Bu dönemde bebekler mama sandalyesi ile aile sofrasına oturtulmalı ve eliyle uygun besin ögelerini yemeyi denemesine izin verilmelidir. Bebek bu dönemde anneye bağımlıdır. Bu evrede bebekler aç, tok olduğunu belirtmeye çalışır. Beğenmediği besin verilmek istendiğinde; başını çevirerek, ağlayarak, öğürerek o besini istemediğini belirtmeye çalışır. Bu iştahsızlık değildir. Çocuğun anneye bağımlı olduğu bu dönemde duygusal ihtiyaçlarının karşılanması bebeğin beslenmesini olumlu etkiler.

Çocuklarda iştahsızlık

İştahsız çocuklarda iştahsızlık nedenleri ve çeşitleri: yemek seçici çocuklar, yutma-çiğneme sorunu olan çocuklar, yavaş çiğneyenler, çabuk doyanlar, primer hastalığa bağlı iştahsızlığı olanlar olarak sınıflanabilir.

Seçici ve az yiyen çocuklar yemek yeme yerine süt ve meyve suyu içmeyi tercih ederler. Yüksek kalorili bu içecekleri içen çocuklar tokluk hissinden dolayı diğer besinleri reddeder. İştahsız çocukların ailelerinin çocuklarının beslenmesine yeterince zaman ayırmadıkları saptanmıştır.

İştahı olumlu etkileyen en önemli faktörün annenin eğitim düzeyi olduğunu tekrar vurgulamak gerekir. Eğitimli anne bebeklerinin emzirmeye başlama ve emzirmeyi daha uzun süre devam ettirmede daha başarılı oldukları, bu bebeklerin daha çok meyve tükettiği, zararlı yiyeceklere daha az alıştığı görülmüştür. Erken kreşe başlatılan çocuklar ise zararlı yiyeceklere daha erken dönemde alışmaktadır. Anne yaşı ne kadar fazla ise tecrübesi de artmakta ve bebeğin beslenmesini ve iştahını olumlu etkilemektedir.

Bebekleri televizyon izlerken beslemeye çalışmak beslenme kontrolünün bozulmasına ve iştah kaybına neden olurken, aktivite ve egzersiz iştaha olumlu etki eder.

İştahsızlık başka belirtilerle birlikte varsa araştırılmalı

İştahsız olduğu söylenen bir çocukta büyüme ve gelişme geriliği varsa altta yatan ciddi bir sebebin olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları iştahı azaltır. Gastrit, ülser, reflü, kabızlık gibi sindirim sitemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kalp, böbrek, akciğer hastalıkları iştahta azalmaya neden olur. Ayrıca tüberküloz, kanser gibi malign hastalıklar, hipotiroidi de iştahta azalmaya neden olur. Bu hastalıklardan herhangi birine ait belirti varsa araştırma derinleştirilir ve altta yatan hastalık tedavi edilir.

Demir eksikliği anemisi iştahsızlığa neden olur ve demir eksikliği düzeltilirse iştahsızlık düzelir. Vitamin eksikliği olmadığı halde iştahsızlık için kullanılan multivitaminler iştahsızlık üzerine herhangi bir etki göstermez.

Ebeveynler neler yapabilir?

İştahsız çocuğun izleminde ailelere yararlı olacak öneriler şöyle özetlenebilir:

 • Meyve suyu, süt, çay, kola gibi içeceklerin çocuğa verilmesi sınırlandırılmalı ve bu içecekler öğün öncesinde, öğünde verilmemelidir.
 • Öğünler çocukların istekleri, öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanmalı ve çocuğun kendinin yemesine izin verilmelidir.
 • Öğün sırasında çocuğa sunulan besin reddedilirse o anda ısrarcı olunmamalı, başka seçenekler sunulmalı, fakat reddedilen besin belirli aralıklarla tekrar tekrar çocuğa sunulmalıdır.
 • Çocuğun öğün saatleri düzenli olmalı, aile bireyleri ile birlikte masaya oturtulmalı, kendinin yemesine izin verilmelidir. Öğün aralarında iştahı azaltacak şeker, çikolata gibi yiyecekler, hazır meyve suyu, kola gibi içecekler verilmemelidir.
 • Çocuğun tabağı ilgisini çekecek şekilde süslenmiş olmalıdır.
 • Yemek sırasında televizyon kapalı olmalıdır.
 • Çocuğun kalabalık ile yemek yemesi iştahını olumlu etkiler.
 • İştahsız çocuklara gereksiz yere multivitamin verilmemelidir.
 • İştahsız çocukların öğün sıklığı artırılmalı, öğün içerikleri zenginleştirilmelidir.
 • İştahsız çocukların ailelerine ve bakıcılarına eğitim verilerek yaptıkları yanlışları düzeltmeleri sağlanmalıdır.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Muslu

Çocuklarda iştahsızlık ve seçici yememe sorunu nasıl geçer?

Büyüme hızını sağlayacak enerji gereksinimleri nedeniyle ilk günden itibaren sık sık beslenme isteği gösterirler. Ancak bazı durumlar bebeğin iştahını engelleyebilir. Bu durum büyüme geriliği( kilo almada, boy ve baş çevresi büyümesinde azlık) ve gelişim( zihinsel ve bedensel hareketlerde) geriliklerine neden olabilir.

SEÇİCİ YEMEME:

İştahsızlık genel bir yememe isteği olarak karşımıza çıkar ve bir çok nedenle ilişkili olabilir ve seçici yemeden farklıdır. Seçici yemede çocuk sadece belirli bazı besinleri reddeder. Seçici yememe de çocuğun büyüme ve gelişmesi normal veya normale yakındır ve ailelerin 'çocuğum çok iştahsız' dediği durum aslında budur. İştahsızlığın zamanla düzelebilir bir durum olduğunu düşünerek göz ardı edilmemesi önemlidir. Bu dönem çocuğunuzun yaşamının çok kritik bir dönemidir ve anahtar besinlerin alınmaması fiziksel ve bilişsel sorunlara neden olabilir.

İŞTAHSIZLIK NEDENLERİ

1. Diş Çıkarma

Bebekler sıklıkla aylarda diş çıkarmaya başlar. Diş çıkarma sırasında bebeğin diş etlerindeki yırtılma ile oluşan rahatsızlık ve ağrı bebekte iştah azalmasına neden olabilir.

2. Aşırı sıcak çevre

25 derece sıcaklık ve ince kıyafetler yeterlidir. Aşırı sıcak ve kalın kıfayetler bebeğin aşırı uykulu olmasına ve beslenmemesine neden olur. Eğer bu durum kontrol altına alınmazsa bebeğin susuz kalmasına neden olabilir. Bebeğe sıkmayan hafif pamuklu kıyafetlerin giydirilmesi sıvı kaybını azaltacaktır.

3. Aşırı sıvı tüketimi

Çok miktarlarda su ve meyve suyu gibi sıvıları tüketmesi bir diğer önemli nedendir çünkü bebeğin tokluk hissi ve gıdalara isteksizlik yaratabilir. Bebeğinizin tükettiği süt herhangi bir sağlık sorunu yoksa ilk 6 ay bebeğin sıvı dengesini korumak için yeterlidir.

4. Büyüme

Bebeğinizin büyüme evrelerini bilmeniz önemlidir. Bebek ilk 12 ay çok hızlı büyür, aylar arasında büyüme hızı azalır. Eğer bebeğiniz öncesine göre daha az besleniyorsa daha az kaloriye ihtiyacı olmasından olabilir. Bu durumu da bebeğin büyümesi yaşına uygun devam ediyorsa rahatlıkla anlayabiliriz.

5. Reflü ( Mide içeriğinin ağıza gelmesi):

Mide içeriğindeki asidite huzursuzluk, ağrı ve iştah azalmasına neden olabilir. Asit reflüsünün belirtileri sık kusma, öksürük, solunum zorluğu ve yemekten tiksinmedir. Mamasının koyulaştırılması, bebeğin dik pozisyonda beslenmesi reflü belirtilerini azaltabilir ve beslenmeyi düzeltebilir. Bazen mide içeriğindeki asiditenin azaltılması için ilaca gereksinim olur.

6. Süt proteini allerjisi

Bu alerji sütün içindeki bazı protein yapılarına (kazein ve whey proteinine) karşı tepki verdiği bir durumdur. Bebek süt ürünlerini her tükettiğinde huzursuzluk, karında şişlik tarzında kolik ağrılar, döküntü, kusma, ishal, sümüksü ve kanlı dışkılama olur. Belirtilerin şiddeti ile bebek iştahını kaybeder. Annenin süt ürünlerinden uzak durması buna rağmen hala bebekte rahtlama olmazsa da düşük allerjenik formüla mama ile önleneblir ve bebeğin iştahı düzelebilir.

7. Enfeksiyonlar

Çocukların bağışıklık sistemi tam olgunlaşmadığı için ciddi enfeksiyonlara yatkındırlar. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar bebeğin iştahsız olmasına neden olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve bağırsak enfeksiyonları bebeğin beslenmesini bozabilir. Yine ülkemizde sık görülen parazitler (özellikle kıl kurdu) ciddi iştahsızlık nedenidir.

8. Kansızlık(anemi):

Bebeklere 4. aydan itibaren kan ilacı olarak bilinen demir ilacı başlanmalı gerekirse düzeyi kontrol edilerek dozu artırılmalıdır. Knsızlık dokulara oksijen taşınmasını azaltır ve bu durum bütün organlarımız etkiler.İştahsızlık bunların önemli belirtilerindendir ve ülkemizde yine sık görülen bir durumdur.

9. Doğumsal Kalp Hastalığı, böbrek ve karaciğer hastalıkları

Psikolojik problemler:

Boşanmış aileler, yeni ortama girme gibi sosyal fobiler, yeni gelen kardeş, çocuğun ilgi çekme çabası ve okuldaki sorun durumları da iştahı sıkça etkileyen faktörlerdir.

Annenin tatmin olmaması:

Maalesef bu durum ülkemizde yine çok sık görülür. Bebek aslında yeterli şekilde beslenmektedir ama özellikle anneler bunla yeterli tatmin olmamaktadır. Bunda da çocukların alması gereken öğün ve kalori miktarınını bilmemesi yine çocuğunu başkalarının çocuklarıyla karşılaştırması önemli bir etkendir.

İŞTAHSIZLIKTA NELER YAPILMALIDIR?

1.İştahının kaçmaması için, çocuk acıktığında yemek zamanı beklenmeden mutlaka yedirilmelidir.

2. Sabırlı olunmalı ve yemek yeme konusunda yapılan zorlama, baskı ve cezalandırma gibi müdahaleler çocuğu yemek yeme isteğinden uzaklaştırır.

funduszeue.info çocuğun büyüme oranıyla ilgili olarak yemek yeme miktarı farklıdır. Yaşına ve gelişimine göre değişim göstereceği bilinmelidir.

4. Yemek yeme kapasitesi her çocukta farklıdır bu yüzden çocuklar birbiriyle karşılaştırılmamalıdır.

funduszeue.info öncesinde alınan şeker, çikolata, cips, kraker gibi gıdalar iştahı engeller.

funduszeue.info yerken herhangi bir konuda çocuğu eleştiren konuşmalar yapılması çocuğun yemek yeme zevkini ortadan kaldırır. Anne ve babaları tarafından dövülen ve sık azar işiten çocuklar, yemek yemeyerek büyüklerini cezalandırmak isteyebilir.

7.Çocuğun tabağına çok fazla yemek koymak yerine, yiyebileceği kadar yemek koyup bitirmesini sağlamak ve sonra onu taktir etmek, yemek yeme davranışını olumlu geliştirir.

funduszeue.infoi konuşmalarla yemek zevkli hale getirilmelidir ve onun gözüne daha hoş ve eğlenceli görünecek şekilde süslenmiş gıdalar sunmak, yemek yeme alışkanlıklarını değiştirir.

funduszeue.infoşları ile birlikte yemek yiyebileceği ortamlar yaratmak, yemeği eğlenceli hale getirir.

Evde yaşanan gergin hava ya da tartışma ortamı çocukların iştahlarının kesilmesi için yeterli bir nedendir. Dolayısıyla yaşanan sıkıntı ve üzüntüler çocuğa hissettirilmemelidir.

Çocuğu yemek yerken kendi haline bırakmak, bunu yaparken de etrafı kirletmesine göz yummak gerekir. Yemek öncesi çok süt ya da su içmek daha az yemek yemeye neden olur. Bütün aile günün belirli saatlerinde hep birlikte sofraya oturup, birlikte yemek yemesi çocuk için iyi bir model oluşturur.

****İştahsızlıkla beraber, çocuklarda kilo alımı durduysa, halsizlik gözleniyorsa, ishalse, ateşi varsa mutlaka doktora danışılmalıdır.

bebegimvebiz

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası