6 sınıf hukuk ve adalet ders kitabı 2018 2019 / Hukuk ve Adalet Dersi

6 Sınıf Hukuk Ve Adalet Ders Kitabı 2018 2019

6 sınıf hukuk ve adalet ders kitabı 2018 2019

Hukuk Fak&#;ltesi

Genel Tanıtım

1

Programın Kısa Ge&#;mişi

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Temmuz tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Temmuz tarih ve 95/ sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. ’ten yılına kadar faaliyete geçmesi konusunda çeşitli hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Prof. Dr. Mehmet Genç’in kurucu dekan olarak atanmasının ardından fakültede eğitim öğretim öğretim yılında başlamıştır.

Hukuk

Lisans

4

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise veya dengi okul diplomasına sahip olunması ve &#;niversite &#;ğrenci Se&#;me Yerleştirme Sınavından yeterli puanın alınmış olması gerekir.

5

&#;nceki &#;ğrenmenin Tanınması

“Y&#;ksek&#;ğretim Kurumlarında &#;n Lisans ve Lisans D&#;zeyindeki Programlar Arasında Ge&#;iş, &#;ift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Y&#;netmelik” h&#;k&#;mleri uygulanır.

6

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek i&#;in &#;ğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve se&#;imlik derslerin (toplam AKTS karşılığı) t&#;m&#;n&#; başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının &#;zerinden en az olması gerekir.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Fakülte, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan Uluslararası Hukuk, Avrupa hukuku, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Kamu maliyesi gibi dersler sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için yapılan sınavlara hazırlar. Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Doktora ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programları ile Güz Dönemi´nde öğrenci kabul edecek olan Özel Hukuk Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.

8

Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı

1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma.
3. Hukuki gerek&#;elendirme ve tartışma y&#;ntemlerini kazanma.
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri &#;&#;zme.
5. Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış a&#;ısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme.
6. Uluslararası hukuk ve kurumlarına d&#;n&#;k gelişmeleri takip etme, başta Avrupa &#;lkeleri olmak &#;zere diğer hukuk sistemlerinde ger&#;ekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk &#;er&#;evesinde analiz etme.
7. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar &#;zerinde eleştirel ve yaratıcı d&#;ş&#;nebilme.
8. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere d&#;n&#;k ulusal ve ulus&#;st&#; yargı kararlarını takip etme.
9. Yazılı veya s&#;zl&#; bir akademik &#;alışmayı akademik etik ve kurallar &#;er&#;evesinde hazırlama/sunma.
Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer i&#;in zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını &#;z&#;mseme
Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine h&#;kim olma.
Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile işleyerek bunları araştırma ve uygulamada kullanma becerisini kazandırmak.
Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirerek analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almak.
Hukuk biliminin t&#;m alt alanlarındaki &#;alışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek &#;&#;z&#;mler geliştirmek.
Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazandırmak.
Yaşam boyu &#;ğrenmenin zorunluluğunu kavrama

9

Mezunların İstihdam Profilleri

Fak&#;lte mezunları, avukatlık, hakimlik savcılık yapabilir, diplomasi ve m&#;lki idarede g&#;rev olabilir veya &#;zel sekt&#;r&#;n farklı branşlarında &#;alışabilirler veya akademik bir kariyere y&#;nelebilirler.

10

&#;st Derece Programlarına Ge&#;iş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından ge&#;erli not almaları ve yeterli d&#;zeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisans&#;st&#; programlarda &#;ğrenim g&#;rebilirler.

11

Sınavlar, &#;l&#;me ve Değerlendirme

Her &#;ğrencinin d&#;nem başında derslere kayıt yaptırması ve d&#;nem sonu sınavına girebilmesi i&#;in ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. &#;ğrenciler her ders i&#;in en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60&#;dir. T&#;m sınavlar puan &#;zerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan &#;ğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. &#;ğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması i&#;in genel ağırlıklı not ortalamasının en az olması gerekir.

Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek i&#;in &#;ğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve se&#;imlik derslerin (toplam AKTS karşılığı) t&#;m&#;n&#; başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamalarının &#;zerinden en az olması gerekir.

Tam Zamanlı

14

Adres İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Güher Ulu
[email protected]
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Gemlik
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi
Gemlik - Bursa. Tel: 80 03

15

B&#;l&#;m/Fak&#;lte/Program Olanakları

Halen fakültemizde altı profesör, iki doçent, on dokuz doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, otuz dört araştırma görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bölüm, Anayasa Hukuku Anabilim dalı, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Usul ve İcra-İflas Anabilim Dalı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalından müteşekkildir. Zorunlu derslerin yanında öğrencilerimizin geniş bir seçimlik ders kataloguna sahip olduğu Fakültemizde mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir. Fakülte’nin kamu hukuku yüksek lisans programı yılında başlamıştır.

1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKHUKUK BAŞLANGICIZorunlu3006
HUKROMA HUKUKUZorunlu3006
HUKANAYASA HUKUKUZorunlu30010
HUKMEDENİ HUKUKZorunlu30010
ATAATAT&#;RK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu2004
TUDT&#;RK DİLİZorunlu2004
YADYABANCI DİL (İNGİLİZCE)Zorunlu2004
Se&#;meli dersler i&#;in tıklayınız.
Toplam30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKBOR&#;LAR HUKUKU GENEL H&#;K&#;MLERZorunlu3008
HUKCEZA HUKUKU GENEL H&#;K&#;MLERZorunlu3008
HUKİDARE HUKUKUZorunlu3008
HUKDEVLETLER GENEL HUKUKUZorunlu3006
HUKHUKUK TARİHİZorunlu3006
HUKHUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİZorunlu3008
Se&#;meli dersler i&#;in tıklayınız.
Toplam30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKTİCARET HUKUKUZorunlu4008
HUKEŞYA HUKUKUZorunlu3006
HUKAVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUZorunlu2004
HUKMEDENİ USUL HUKUKUZorunlu3006
HUKCEZA HUKUKU &#;ZEL H&#;K&#;MLERZorunlu3007
HUKBOR&#;LAR HUKUKU &#;ZEL H&#;K&#;MLERZorunlu3007
HUKVERGİ HUKUKUZorunlu3006
Se&#;meli dersler i&#;in tıklayınız.
Toplam30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKCEZA USUL HUKUKUZorunlu3006
HUKDEVLETLER &#;ZEL HUKUKUZorunlu3005
HUKİŞ HUKUKU VE SOSYAL G&#;VENLİK HUKUKUZorunlu5007
HUKİCRA VE İFLAS HUKUKUZorunlu3006
HUKGENEL KAMU HUKUKUZorunlu3005
HUKMİRAS HUKUKUZorunlu2004
HUKKIYMETLİ EVRAK HUKUKUZorunlu3004
HUKSİGORTA VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUZorunlu3007
Se&#;meli dersler i&#;in tıklayınız.
Toplam30
1. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
EKOBİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİSe&#;meli2004
FSLMANTIKSe&#;meli2004
HUKROMA AİLE HUKUKUSe&#;meli2004
IKTİKTİSATSe&#;meli2004
SSYSOSYOLOJİSe&#;meli2004
TRHUYGARLIK TARİHİSe&#;meli2004
ULUULUSLARARASI İLİŞKİLERSe&#;meli2004
2. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
CALT&#;RKİYENİN TOPLUMSAL YAPISISe&#;meli2004
HUKKAMU MALİYESİSe&#;meli2004
HUKSİYASİ TARİHSe&#;meli2004
IKTİKTİSADİ SİSTEMLERSe&#;meli2004
IKTT&#;RKİYE EKONOMİSİSe&#;meli2004
KAMKENT ANALİZLERİSe&#;meli2004
3. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
GSOETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİSe&#;meli2004
HUKHUKUK METODOLOJİSİSe&#;meli2004
HUKANAYASA YARGISISe&#;meli2004
HUKT&#;RK ANAYASA TARİHİSe&#;meli2004
HUKDOĞAL KAYNAKLAR HUKUKUSe&#;meli2004
HUKDERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKUSe&#;meli2004
HUKROMA EŞYA HUKUKUSe&#;meli2004
ISLİŞLETMESe&#;meli2004
TUROSMANLI T&#;RK&#;ESİSe&#;meli2004
YADMESLEKİ İNGİLİZCE ISe&#;meli2004
4. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKENERJİ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKMUKAYESELİ HUKUKSe&#;meli2004
HUKULUSLARARASI YARGISe&#;meli2004
HUKMUHASEBESe&#;meli2004
HUKMAL REJİMLERİ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKADALET PSİKOLOJİSİSe&#;meli2004
HUKMEDYA VE KİŞİLİK HAKLARISe&#;meli2004
ISLGİRİŞİMCİLİKSe&#;meli2004
YADMESLEKİ İNGİLİZCE IISe&#;meli2004
5. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUK&#;EVRE HUKUKUSe&#;meli2004
HUKFİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKUSe&#;meli2004
HUKULUSLARARASI &#;RG&#;TLER HUKUKUSe&#;meli2004
HUKULUSLARARASI DENİZ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKGENEL HUKUK TARİHİSe&#;meli2004
HUKKAMU İHALE HUKUKUSe&#;meli2004
HUKM&#;LTECİ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKYARGI ETİĞİSe&#;meli2004
YADMESLEKİ İNGİLİZCE IIISe&#;meli2004
6. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKSAĞLIK HUKUKUSe&#;meli2004
HUKT&#;RKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİSe&#;meli2004
HUKİMAR HUKUKUSe&#;meli2004
HUKİDARİ YARGISe&#;meli2004
HUKATİPİK S&#;ZLEŞMELERSe&#;meli2004
HUKREKABET HUKUKUSe&#;meli2004
HUKSPOR HUKUKUSe&#;meli2004
HUKSERMAYE PİYASASI HUKUKUSe&#;meli2004
HUKMEZOPOTAMYA HUKUKUSe&#;meli2004
HUKKAT M&#;LKİYETİ HUKUKUSe&#;meli2004
YADMESLEKİ İNGİLİZCE IVSe&#;meli2004
7. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKAVRUPA BİRLİĞİ YARGI YETKİSİSe&#;meli2004
HUKT&#;KETİCİ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKKOOPERATİFLER HUKUKUSe&#;meli2004
HUKİNSAN HAKLARI HUKUKUSe&#;meli2004
HUKİNŞAAT HUKUKUSe&#;meli2004
HUKTAHKİM VE ARABULUCULUK HUKUKUSe&#;meli2004
HUKADLİ S&#;RE&#;LERSe&#;meli2004
HUKİSLAM AİLE HUKUKUSe&#;meli2004
HUKKAMU İCRA HUKUKUSe&#;meli2004
HUKHAVA TAŞIMA HUKUKUSe&#;meli2004
TIPADLİ TIPSe&#;meli2004
8. Yarıyıl Se&#;meli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3AKTS
HUKKRİMİNOLOJİSe&#;meli2004
HUKAVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKUSe&#;meli2004
HUKTAŞIMA HUKUKUSe&#;meli2004
HUKBASIN HUKUKUSe&#;meli2004
HUKCEZA İNFAZ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKİŞ SAĞLIĞI VE G&#;VENLİĞİ HUKUKUSe&#;meli2004
HUKTEBLİGAT HUKUKUSe&#;meli2004
HUKTAZMİNAT HUKUKUSe&#;meli2004
HUKİSLAM KİŞİLER HUKUKUSe&#;meli2004
HUKVERGİ HUKUKUNDA DİJİTAL D&#;N&#;Ş&#;MSe&#;meli2004
HUKULUSLARARASI &#;OCUK HUKUKUSe&#;meli2004
T1: TeoriU2: UygulamaL3: Laboratuvar

4 SINIF MATEMATIK DERS KITABI SAYFA 41 CEVAPLARI

Feb 28, 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları Bir ülkenin doğal halde bulunan imkanları o ülkede yetiştirilecek, üretimi sağlanıp ekonomiye katkı sağlayacak temel unsuru oluşturmaktadır. kuaförde türban yapımı fiyatları Feb 27, 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. Sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa Cevapları Feb 27, Cevap: 4. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri temel habercilik terimlerindendir. C, D, G, H 5. Yukarıdaki harf ile gösterilen kutucuklardan hangisi ya da hangileri haber metinlerinin özelliklerindendir. B, Ç, E, Ğ 6. Oct 12, Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunur. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında sitemizdeki cevaplar ile karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır. Feb 26, Makalenin içeriği 5 sınıf matematik ders kitabı sayfa 39 hakkında açıklığa kavuşacak. 5 sınıf matematik ders kitabı sayfa 39 ile ilgileniyorsanız, bu 5. Sınıf Oct 12, Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları siz değerli öğrencilerimizin okul başarısına katkıda bulunur. Unutulmamalıdır ki ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol amaçlı yayınlanmaktadır. Öncelikle sorulara sizin cevap vermeniz ve sonrasında sitemizdeki cevaplar ile karşılaştırmanız sizler için daha faydalı olacaktır. lc waikiki çoçuk etekleri Feb 27, Sayfa Cevapları Ünitemize Hazırlanalım 8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Tutku Yayıncılık 1. Adalet, kul hakkı ve hukuk Sep 24, 4. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40, 41 Çalışalım Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. ÇALIŞALIM 1-Bir okul kantini birinci Feb 27, Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde Sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Alzheimera Erken Teşhis Koyan Yapay Zeka konusunun bulunduğu Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa Matematik ders kitabı cevapları ve matematik konu anlatımı Ayrıca KPSS Matematik LGS Matematik ve TYT Matematik soru çözümü videoları bulunmaktadır. Matematik istanbul sunset time Feb 27, Cevap: Haklarımız bizlerin yaşamını eşit ve adil bir şekilde devam ettirmeleri için verilmiş olan ayrıcalıklardır. Sorumluluklarımız yapmak ile yükümlü olduğumuz davranışlardır. Özgürlük ise sorumluluklarımızı bilerek haklarımızı savunarak belli sınırlar dahilinde istediğimiz söz ve davranışlarda bulunmaya özgürlük deriz. Oct 20, , 9. SINIF MATEMATİK KİTAP CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI , 9. SINIF MATEMATİK KİTAP CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI, 9 MATEMATİK CEVAPLARI, 9. SINIF MATEMATİKI KİTAP CEVAPLARI ÖDEV, 9. SINIF MATEMATİK CEVAPLARI ÖDEV, 9. SINIF MATEMATİK CEVAPLARI May 2, Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Sayfa İleri Düzey Çözümleri 7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Düzlemde A5 4. Sınıf fen bilimleri ders kitabı meb yayınları sayfa 41 cevapları 4. Sınıf Fen Bilimleri Meb Yayınları Sayfa 41 Cevapları GİZLİLİK POLİTİKASI Sitemizde verdiğimiz harici linkler ile Jan 12, 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları 3 Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların 4. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 4. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI SAYFA VE 36 CEVAPLARI meb çalışmasoruları Alihan Hoca Oct 1, Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Berkay Yayınları Alıştırmalar 1. 35 rasyonel sayısını farklı biçimlerde yazarak sayı doğrusunda gösteriniz 2. ile Oct 20, , 9. SINIF MATEMATİK KİTAP CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI , 9. SINIF MATEMATİK KİTAP CEVAPLARI ÖDEV YAYINLARI, 9 MATEMATİK CEVAPLARI, 9. SINIF MATEMATİKI KİTAP CEVAPLARI ÖDEV, 9. SINIF MATEMATİK CEVAPLARI ÖDEV, 9. SINIF MATEMATİK CEVAPLARI Feb 27, Sayfa Cevapları MEB Yayınları eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. Sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Hatırlayalım konusunun bulunduğu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve.


Çocuklar için el ele


Hukuk ve Adalet Dersi, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğrencilerin hukuk bilincinin geliştirilmesi; hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla imzalanmış olan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında hazırlandı. öğrenim yılından itibaren ilköğretim 6 ve 7 nci sınıflarda seçimlik ders olarak müfredata girdi. öğretim yılından itibaren ders, 8 inci sınıflarda da okutulmaya başlanmıştır.
 
 

Zenginleştirilmiş içeriğe sahip ders kitabı


Hukuk ve Adalet dersi eğitim materyali olarak okutulan ders kitabı, eğitim öğretim döneminden önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın tarihli kararı ile kabul edilmiş ve mezkur eğitim öğretim yılının başında dersi seçen öğrencilere dağıtılmıştır.
tarihinde yenilenmiş olan ders kitabında Hukuk ve Adalet dersi, “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet”, “Haklarımız ve Sorumluluklarımız”, “Hukuki Sorunlarımız” ve “Hukuki Çözümlerimiz” başlıklı 4 ayrı ünite altında işlenmekte olup, bu kitapta adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerlere vurgu yapılmaktadır.
Ders kitabının “Yaşamımızda Hukuk ve Adalet” başlıklı  1’inci ünitesinde adalet ile ilgili bazı tarihi şahsiyetlerin sözlerine, adaleti simgeleyen görsel materyalin anlamına, adaletli davranışa örnek kabilinden üç ayrı tarihi olaya ve ayrıca kurgusal hikayelere ve bir şiire, gazetelerden alınmış haberlere, işlenen konuların değerlendirilmesine matuf bazı bulmacalara, bir bulmacaya ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

1. Ünite Başlıkları:
•    Adaletli Olmalıyız
•    Adalete Dair Önerilerimiz
•    Eşitsizlikler Eşitleniyor
•    Adalet, Eşitlik ve Hukuk
•    Adaletin Sağlanmasında Hukukun Rolü
•    Toplumsal Düzenin Sağlanmasında Hukuk
 

 

Çocuklar haklarını ve sorumluluklarını öğreniyor


Kitabın “Haklarımız ve Sorumluluklarımız” başlıklı 2’nci ünitesinde bireylerin aile ve toplum içindeki rollerine, hak türlerine, eski ve yeni hukuki düzenlemeler arasında bir kıyaslamaya, kurgusal hikayelere, çocuk şarkısı olarak bestelenmiş bir şiire, bazı sosyal ve teknolojik hak arama yollarına (e-devlet, uyap ve cimer uygulamaları), konu hakkında cevaplandırılması istenilen bazı sorulara ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

2. Ünite Başlıkları:
•    Biz Bir Bütünüz: Hak ve Sorumluluk
•    Haklarımızın Güvencesi Hukuktur
•    Haklı İken Haksız Duruma Düşmeyelim
•    Hakkımızı Arıyoruz
•    Yanlışları Görüyoruz, Müdahale Ediyoruz

 
 

Çocuklar adaletsiz davranışların sonucunun farkında


Kitabın “Hukuki Sorunlarımız” başlıklı 3’üncü ünitesinde, günlük hayatta şiddet, kadına karşı şiddet ve şiddete karşı başvurulabilecek hukuki yollar, çocuk istismarı, çocukların çalış(tırıl)ması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta evlilik, akran zorbalığı ve hukuka aykırılıkların sebep ve sonuçları konuları işlenmiş olup, ünitede kurgusal hikayelere, bu konulara yaklaşımdaki farklılıklarla ilgili örneklere, bir fıkraya, bir gazete haberine, hukuka aykırılıklara örnek olarak trafikte yaşanan bazı davranış ve olaylara ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

3. Ünite Başlıkları:
•    Yaşamımızdaki Hukuki Sorunlar
•    Sorumluluklarımın Farkındayım, Hukukun Yanındayım
•    Hukuka Aykırılıkların Nedenleri
•    Hukuka Aykırılıkların Sonuçları
 

Çocuklar adalet mekanizmasını öğreniyor


Kitabın “Hukuki Çözümlerimiz” başlıklı 4’üncü ünitesinde kişiler arasındaki çatışmalar, arabuluculuk, yargı organları, yargı kurumları, yargı görevlileri, yargıya güven ve yargı bağımsızlığı konuları işlenmiş olup, ünitede kurgusal hikaye ve olaylara, meydana gelen çatışmalara karşı kişilerin gösterdiği farklı yaklaşımlara, uyuşmazlık çözme stratejisine, arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili bir takım istatistiki bilgilere ve yaşanmış bir olayla ilgili bir gazete haberine, duruşma salonu ile ilgili pratik bilgilere, adalete güven ile ilgili yaşanmış bir hikayeye ve ünitenin sonunda da ünite özetine ve öz değerlendirme formuna yer verilmiştir.

4. Ünite Başlıkları:
•    Barışçıl Yollarla Çözüm
•    Uyuşmazlıkları Çözen Kurumlar
•    Şikayetçiyim
•    Adalet İçin Çalışanlar
•    Yargı Sistemindeki Kurumlar
•    Adaletin Koruyucusu Yargı
 

Çocukların “Hukuk ve Adalet” dersine ilgisi artıyor


Hukuk ve Adalet Dersi’ni, ilk defa okutulduğu eğitim öğretim yılında öğrenci seçmiş olup, bu dersi seçen öğrenci sayısı, eğitim öğretim yılında ’e ve eğitim öğretim yılında da ’e yükselmiştir. Dersi seçen öğrenci sayısı, eğitim öğretim yılında , eğitim öğretim yılında ve eğitim öğretim yılında kişi olup, bu sayı eğitim öğretim yılında yükselmiştir.
 

 

eğitim ve öğretim yılının ilk Hukuk ve Adalet dersini Adalet Bakanı Sayın Aldulhamit GÜL verdi


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulu’nda Hukuk ve Adalet dersine konuk oldu. 8-H sınıfında Hukuk ve Adalet dersinde Gül ve Bakan Selçuk çocuklara hukuk ve adaletin önemini anlattı çocuklardan gelen soruları cevapladı.
 


Derste ilk olarak tahtaya ‘Adalet mülkün temelidir’ yazan Bakan Gül, hukukun temel kavramları, yargının temel işleyişi hakkında çocukları bilgilendirdi. Çocuklara Hukuk ve Adalet dersini neden seçtiklerini soran Bakan Gül, “Bu dersi seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum. İlişkilerin temel merkezinde herkesin bir hakkı var; o hakka saygılı olmak sorumluluğumuz ve görevimiz var. Hukuk ve Adalet dersini seçmemizde bu ilişkileri belirlemek ve kendimize iyi bir rota çizmek adına çok önemli bir başlık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığımız da bunu planına aldı, programına aldı ve sizin gibi gençlerin Hukuk ve Adalet dersini seçmesi için imkan tanıdı. Her şeyin başı; ister mühendis olun, ister avukat olun, ister öğretmen olun, ister iş adamı olun ne olursak olalım mesleğimizde her şeyin başı hukuk ve adalet.” dedi. Hukuk ve adalet duygusunun genç yaşlarda oturmasının önemine dikkati çeken Bakan Gül, hukuk ve adalet kavramlarının ne olduğuna ilişkin öğrencilerin görüşlerini aldı. Arkadaşlara, öğretmenlere saygılı olmanın, hayvanlara, doğaya iyi davranmanın da hak-hukuk kavramları içerisine girdiğini dile getiren Gül, bir toplumda hukukun olmamasının yaratacağı problemlere işaret etti. Bakan Gül, kendi çocuklarının da bu yıl seçmeli ders olarak ‘Hukuk ve Adalet’i seçtiğini belirterek, “Böyle böyle sizin gibi aydın, pırıl pırıl gençler inşallah toplumda hukukun, adaletin daha da güçlü olmasına katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Gül, Hukuk ve Adalet dersi için bu yıl hazırlanan kitabın da çok güzel olduğunun altını çizerek, Bakan Selçuk’a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
 

Hâkim ve Savcılar “Hukuk ve Adalet” dersinde


Türkiye’nin dört bir yanındaki ortaokullarda, hâkim ve savcılar Hukuk ve Adalet derslerine katılarak, adaletin nasıl tesis edildiğini çocuklara anlatıyorlar. Çocuklar her türlü uyuşmazlık hakkında, karar verici konumda olan hâkim ve savcılara, suçlular, davalar ve meslek ile ilgili sordukları sorulara cevap bulmaktadır. Ayrıca çocuklar hukuk mezunu kariyer meslek mensuplarını doğrudan tanıyarak kendi gelecek meslek tercihlerine ilişkin bilgi edinmektedir. 

Çocuklara daha adil bir gelecek için çalışıyoruz


Adalet Bakanlığı, çocukların hukuk üstünlüğü, adalet, demokrasi, haklar ve sorumluluklar ile ilgili farkındalığın artmasına yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve projelerle çocuklarımızın daha adil ve gelişmiş bir Türkiye’yi emanet etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz.


 

"Hukuk ve Adalet Dersi" TV Kamu Spotu

Hukuk ve Adalet Dersi Bulmaca Çalışma Kağıdı -


hukuk ve adalet dersi bulmaca çalışma kağıdı
Bölüm:Karışık Etkinlikler
Bu kategoride Hukuk ve Adalet Dersi Bulmaca Çalışma Kağıdı - dosyasına benzer başka dokümanlar da bulabilirsiniz. Benzer dosyaları görmek için yukarıdaki Karışık Etkinlikler linkine tıklayabilirsiniz. Emeğe ve emekçiye saygı çerçevesinde dosyayı ekleyene teşekkür edebilir, dosyaya oy verebilir, dosyaya yorum yapabilir ve dosyayı sosyal medya butonları ile facebook ve twitter sayfanızda paylaşabilirsiniz.
Dokümanı indirmek için aşağıdaki hemen indir linkine tıklayabilirsiniz.
Eklenme Tarihi

Bu doküman şimdiye kadar kez indirilmiş. (Bugün:0 , Bu ay:1)

   Bu dosyaya 0 kişi oy verdi. Oy ortalaması 0Teşekkür Edenler:İlk siz teşekkür etmek ister misiniz?


Paylaşan
Nehir BozanDoküman Arşivi'ni gör.(Sen de Paylaş)
Teşekkür Et Şikayet EtSitene Ekle

BU DOSYAYA BAĞLANTI (LİNK) VEREBİLMEK İÇİN GEREKLİ KODLAR

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası