10 parmak tekniği / Каталог Vorgen державки и корпуса фрез - страница

10 Parmak Tekniği

10 parmak tekniği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK)HAKKINDA AYDINLATMA YAZISI

 

1. AMAÇ

İşbu yazı, tüm müşterilerimiz, üye, tedarikçi ve çalışanlarımız dâhil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin ve faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ile Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. tarafından nasıl işlendiğine dair açıklamayı kapsamaktadır.

Kişisel verilerin korunması amacı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirleri, yürürlükteki mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde yapılmaktadır.

Bu metin, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK' da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu kapsamdadır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan: Şirket Personeli.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVKK:7 Nisan tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

KVKK Politikası: Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

• Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. (Üyelik Sistemi):Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemi.

 

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu, KVKK Politikasına, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi, denetimi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır. 

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğine, aktarılacağına, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine ve aydınlatma yükümlülüğüne özen göstermektedir.

Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu KVKK Politikası tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

 

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi'ne de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunulmaktadır. 

Yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlenmemekte veya işlenmesi gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza alınmaktadır.

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. 

Kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 • Ticari Faaliyetlerin yürütülmesi, 
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlanması
 • Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi
 • İş başvurularının değerlendirilmesi
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak
 • Satış ve Pazarlama
 • Çalışanlarımızın eğitim, gelişim ve kariyer süreçlerini desteklemek
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi
 • Yasal raporlama yapmak
 • Faturalandırma
 • Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. Üyelik Sistemi'ni yürütmek
 • Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak
 • Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. kampanyaları bireyselleştirmek ve ilgi alanlarına göre kampanya ve promosyon önerisi yapmak
 • Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. özelinde ürün satın alımı sonrası firma ile nakliye ya da teknik servis arasında irtibatı sağlamak
 • SMS, Elektronik posta ile bülten göndermek, pazarlama faaliyetinde bulunmak ya da bildirimler de bulunmaktır.

 

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir.

 

Çerezler, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Dijital platformlarımızda geçirilen zaman daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yapılan tercihlerin hatırlatılmasına yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede kullanıcıya kolaylık sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye funduszeue.info ''Gizlilik ve Güvenlik'' alanından ulaşabilirsiniz.

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma, fotoğraf, v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu KVKK Politikası kapsamındadır.

Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. çalışanlarına ait kişisel veriler; işbu Politika dışında Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları ve muhasebe bölümü çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. sistemi üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında toplanan kişisel verilerin; aşağıda belirtilen bilgilerin imza karşılığında ve açık rıza ile alınmaktadır.

 

Ad Soyad, 

Adres, 

E-Posta adresi, 

Telefon numarası

Varsa Şirket Bilgileri, 

SMS ile ve E-Posta ile bilgilendirme isteyip istemedikleri 

 

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde anlatılmaktadır.

 

İş Başvurusu kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi:

Başvuru formları, özgeçmişler ve aracı kurumlara yapılan başvurularla elde edilen kişisel veriler, iş başvurusunun değerlendirilmesi için kullanılmak üzere kayıt altına alınacaktır.

Kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

Başvuru Formu ile başvuru yapanlar;

 

•Kimlik bilgileri (isim, soy isim, doğum tarihi, TC. Kimlikno)

•İletişim bilgileri (adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.)

•Eğitim bilgileri (mezun olunan okullar vb.)

•İş deneyimleri

•Yabancı dil bilgisi

•Bilgisayar bilgisi

•Sertifika

•Referans

•Fotoğraf

•Sağlık verisi

•Ehliyet/Seyahat edebilirlik vb. genel bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar. 

 

Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan adaydan söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yukarıdaki bilgiler talep edilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.

 

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde anlatılmaktadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

Bir satın alma yapıldığında MÜŞTERİYE ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere ve kurumlara aktarılır. Aktarılan veriler;

•Kredi kartı numarası

•Son kullanma tarihi

•CVV2

Veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir.

Satın alma sırasında, müşteriye ait fatura ve ödeme bilgileri (Ad Soyad, TC Kimlik no, telefon numarası, fatura adresi), gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında müşteriye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi tüzel kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Ravena Duvar Kağıtlar Sanayi A.Ş. veri tabanlarında tutulmaz.

Alışverişler sırasında mağazalarda video kaydı güvenlik amacıyla ve kasa işlemlerini görüntülemek amacıyla yapılmaktadır. 

Yukarıda anılan veriler KVKK Politikasının 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller:

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

    • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen karar ve düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmektedir.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarıfunduszeue.infoşisel verilerkural olarak İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. 

Ancak KVKK’da yer alan 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

 • KVK Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu'nun iznin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

Hizmetlerimizin sağlanması ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılması:

İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, ziyaretçi ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan hizmet sağlayıcıları ile çalışmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda iş birliği yaptığımız hizmet sağlayıcılarının ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar:

Kişisel verileryukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

•Tedarikçilerimize, 

•Nakliye ve Kargo firmalarına

•Pazarlama ve satış hizmeti alınan firmalara

•Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

•Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

 

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin alınan tedbirler:

Kişisel verileri korumak üzere aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

•Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmak.

•Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak.

•Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmek ve denetimlerini yapmak

•Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemek ve yenilemek

•Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretmek

•Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmak

•Teknik konularda uzman çalışan firma ve/veya kişilerle iş birliği yapmak.

 

Kişisel verilerinizi korumak için:

 

•Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturulmakta

•Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirilmekte ve eğitilmekte

•Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almaktadır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Kişisel verilermevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin alınan tedbirler:

•Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturulmakta,

•Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli teknik tedbirler alınmakta

•Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurulmakta.

•Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratılmakta

•Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

•Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimi, saklanması ve işlenmesini önlemekiçin teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

•Çalışanlarımız kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitilmekte ve bilgilendirilmekte,

•Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,

•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yaptırmaktadır ve tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için:

 

•Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam edilmekte,

•Teknik tedbirlerperiyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmekte,

•Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturulmakta,

•Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürlerbelirlenmekte,

•Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerimevzuata uygun şekilde oluşturulmakta ve periyodik olarak denetimleri yapılmakta,

•Çalışanlarımızkişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitilmekte ve bilgilendirilmekte,

•Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,

•Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurulmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'nin bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurulmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibi kişiler verileri üzerinde;

•Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve talepte bulunma

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

•Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptirler.

 

 

 

 

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Buğdaylı Mh. 4. Cadde No/1Gönen / Balıkesir adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veya  [email protected]  hesabına E-posta göndererek

 

Başvuruda

a) Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

 

bulunması zorunludur.

 

Ayrıca, Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya funduszeue.infoılı başvurularda, tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvurunun değerlendirilmesi ve Cevaplama Süresi: 

 

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

 

Başvurunun reddedilmesi:

 

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, pazarlama, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

-Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

-Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi

-Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

-Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,

-Başvuru usulüne uyulmaması

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

 

KVKK Politikası’ nda belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yukarıda açıklanan yöntemlerle ve başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

 

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunu'naşikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

 

DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

KVKK Politikası basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. En az iki yılda bir gözden geçirilir ve güncellenir.  KVKK Politikası Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, KVKK Politikasının ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim kurulunun yazılı onayı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile saklanır.

 

Перевод "Tak ve Kullan" на русский

самонастраивающийся — это перевод «Tak ve Kullan» на русский. Пример переведенного предложения: 9, (a) Mesih kılıcını ne zaman beline taktı ve onu ne için kullandı? ↔ 9, а) Когда Христос опоясал бедра мечом и как он сразу применил его?

 • Glosbe
 • Google

Добавить примерДобавить

9, (a) Mesih kılıcını ne zaman beline taktı ve onu ne için kullandı?

9, а) Когда Христос опоясал бедра мечом и как он сразу применил его?

jw

Camlarınıza ve kapılarınıza sineklik takın veya cibinlik kullanın.

И регулярно пользуйтесь защитными сетками.

jw

Güneş koruyucusu kullan ve havuz temizlerken şapka tak diye ağlamaya başladı.

Она начала кричать из-за крема от загара и что она всегда говорила мне надевать головной убор, когда я чищу бассейны.

OpenSubtitlesv3

Ben buna, evrimin P.K. modeli diyorum, çok teknik konuşmak istemiyorum ama P.K. Patates Kafa demek ve bu adı şunu vurgulamak için kullanıyorum: Bildiğimiz ve sevdiğimiz bütün duyular; gözlerimiz, kulaklarımız, parmak uçlarımız, hepsi de yalnızca çevresel tak-kullan türü aygıtlar: Takıyorsunuz ve kullanmaya hazırlar.

Я называю эту модель эволюции КГ, не хочу углубляться в технические термины, но КГ означает «картофельная голова», это называние подчёркивает, что все органы чувств, которые мы знаем и любим, — наши глаза, уши, кончики пальцев — всего лишь периферийные устройства стандарта «включил и играй»: вы просто подключаете их, и всё работает.

ted

Annem bu duruma hazırlıklıydı; çantalarımıza birer takım yedek giysi ve birer Kutsal Kitap koymuştu, dolayısıyla zamanımızı dua edip birbirimizi cesaretlendirmek için kullandık.

На этот случай мама заранее приготовила для нас с сестрой по рюкзаку с запасной одеждой и Библией, так что оставшееся время мы провели молясь и ободряя друг друга.

jw

Çok fazla miktardaki bilgiyle başa çıkılması konusunda kendine yardımcı olması için bir takım kurdu ve uzak yıldızların görüntülerini daha net hale getiren, uyarlamalı optik adındaki yeni tekniği kullandı.

Он собрал группу, которая помогала ему разобраться с бесконечным количеством данных, и использовал новейшую технологию адаптивной оптики, чтобы получить более детальные изображения этих далеких звезд.

OpenSubtitlesv3

Список самых популярных запросов: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~K, ~K, ~K, ~K, ~kK, ~K, ~1M

Значение слова "parmak" в словаре турецкий языка

НОВОСТИ, В КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТЕРМИН «PARMAK»

Здесь показано, как национальная и международная пресса использует термин parmakв контексте приведенных ниже новостных статей.

Dusko Tosic'ten üç parmak selamı açıklaması: Herkesten özür dilerim

Diğer bir adıyla çetnik selamının siyasi bir sembol olmadığını belirten Sırp oyuncu, ''Üç parmak selamı Sırp sporcuların kimseyi hedef almaksızın sevinç  «funduszeue.info, Окт 15»

Sibel Can Bir Parmak Bal Şarkısı ve Klibi - Single Albümde Hangi …

Sibel Can'ın söz ve müziği Tarkan imzalı yeni single'ı “Bir Parmak Bal”, Temmuz ayı sonunda TTNet'te sevenleriyle buluştu. Single albümde hangi şarkılar var? «Haber Port, Авг 15»

Parmak izi yan dairede çıktı

İki polisin uyurken enselerine kurşun sıkılarak şehit edildiği cinayetlerle irtibatı olduğu için gözaltına alınan şüphelinin boş dairede parmak izleri bulundu. Daireyi  «Milliyet, Авг 15»

Tarkan'dan bir parmak bal

Sibel Can'ın Megastar Tarkan'la birlikte yaptığı yeni parçası 'Bir Parmak Bal'ın yer aldığı single, bugün TTnet'te ilk kez piyasaya çıkıyor. Söz ve bestesi Tarkan  «Sabah, Июл 15»

Parmak çocuğa büyük ilgi

Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığına yakalanan 10 yaşındaki parmak çocuk, annesinin rahatsızlığı nedeniyle babası ile birlikte geldiği İnegöl  «Sabah, Июн 15»

Parmak izinden cinsiyet bulan sistem geliştirildi

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eyüp Burak Ceyhan, yaptığı yazılı açıklamada, "parmak izinden  «Milliyet, Июн 15»

Parmak iziyle oy verilebilecek yazılım

Sistemde, parmak izinin bir okuyucu tarafından alındığını ve seçmenin belirlediği 6 haneli bir PIN numarası ile şifrelenerek sistemin veri tabanında saklandığını  «Hürriyet, Июн 15»

Tetik parmak hastalığının belirtileri ve tedavisi

Giderek bağımlılık haline gelen, elimizden düşmeyen akıllı telefonlar, tetik parmak hastalığına neden oluyor. Yani Facebook'ta check-in yaparken hızla bir maile  «Milliyet, Май 15»

Android'e parmak izi sensörü desteği geliyor

Android işletim sistemli cihazlarda parmak izi sensörü kullanımı her geçen gün artıyor. Parmak izi sensörü kullanan telefonların sayısı aslında bugün daha fazla  «Vatan, Май 15»

Kopan parmak maçtan sonra bulundu

Parmağı kopan şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, bulunan parmak da stat içindeki ambulansta buz içine konuldu ve yine hastaneye götürüldü. Etiketler:  «Hürriyet, Май 15»


ССЫЛКИ

« EDUCALINGO. Parmak [онлайн]. Доступно на <funduszeue.info>. Июн ».

nest...

çamaşır makinesi ses çıkarması topuz modelleri kapalı huawei hoparlör cızırtı hususi otomobil fiat doblo kurbağalıdere parkı ecele sitem melih gokcek jelibon 9 sınıf 2 dönem 2 yazılı almanca 150 rakı fiyatı 2020 parkour 2d en iyi uçlu kalem markası hangisi doğduğun gün ayın görüntüsü hey ram vasundhara das istanbul anadolu 20 icra dairesi iletişim silifke anamur otobüs grinin 50 tonu türkçe altyazılı bir peri masalı 6. bölüm izle sarayönü imsakiye hamile birinin ruyada bebek emzirdigini gormek eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 29 bölüm atv emirgan sahili bordo bereli vs sat akbulut inşaat pendik satılık daire atlas park avm mağazalar bursa erenler hava durumu galleria avm kuaför bandırma edirne arası kaç km prof dr ali akyüz kimdir venom zehirli öfke türkçe dublaj izle 2018 indir a101 cafex kahve beyazlatıcı rize 3 asliye hukuk mahkemesi münazara hakkında bilgi 120 milyon doz diyanet mahrem açıklaması honda cr v modifiye aksesuarları ören örtur evleri iyi akşamlar elle abiye ayakkabı ekmek paparası nasıl yapılır tekirdağ çerkezköy 3 zırhlı tugay dört elle sarılmak anlamı sarayhan çiftehan otel bolu ocakbaşı iletişim kumaş ne ile yapışır başak kar maydonoz destesiyem mp3 indir eklips 3 in 1 fırça seti prof cüneyt özek istanbul kütahya yol güzergahı aski memnu soundtrack selçuk psikoloji taban puanları senfonilerle ilahiler adana mut otobüs gülben ergen hürrem rüyada sakız görmek diyanet pupui petek dinçöz mat ruj tenvin harfleri istanbul kocaeli haritası kolay starbucks kurabiyesi 10 sınıf polinom test pdf arçelik tezgah üstü su arıtma cihazı fiyatları şafi mezhebi cuma namazı nasıl kılınır ruhsal bozukluk için dua pvc iç kapı fiyatları işcep kartsız para çekme vga scart çevirici duyarsızlık sözleri samsung whatsapp konuşarak yazma palio şanzıman arızası