Dotacje rolnicze

Wsparcie obszarów wiejskich – PROW 2014-2020

Ważne instytucje:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • Ministerstwo Rolnictwa

Informacje o funduszach dla rolnictwa w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013)

  Informacja o dopłatach bezpośrednich

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego  budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Najważniejszym zadaniem PROW 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Na ten cel przewidziano aż ok. 1/3 jego budżetu. Te środki mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić na lepsze odczytywanie potrzeb konsumentów. Wspierać też będą bezpośrednie sprzedawanie żywności przez rolników.

Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi  środowisku naturalnemu oraz klimatowi.

Innym ważnym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług, nie tylko rolniczych, a także produkcji,  przy czym dofinansowanie  będzie możliwe, jeśli inwestycje nie będą szkodzić środowisku naturalnemu i klimatowi.

Zakres nowego PROW jest podobny do znanego już z PROW 2007- 2013, ale została  nieco zmieniona jego konstrukcja. Jest teraz mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość skorzystania równolegle z różnych „poddziałań”. Przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z poprzednich lat.  Zwraca uwagę zmodyfikowanie wsparcia z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Teraz  wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można dostać na rozwój produkcji prosiąt, bo aż do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą – wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a  na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą  mogli liczyć na „premie” na start – wynoszące 100 tys. zł, ale teraz  wypłata nastąpi  w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – pozostałe 20 proc.

Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości, a kiedy zwiększą swoją rentowność będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

Tu znajdziesz broszurę PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Tu znajdziesz informacje dotyczące kalkulatora obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO)

Prezentacja PROW 2014 – 2020 – otwórz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – w skrócie

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zatwierdzony Proram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu ?Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu? z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.Celem głównym PROW 2014 ? 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 ? 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych,Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanieWspółpraca.W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo – klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Załącznik 1.

Modernizacja gospodarstw rolnych

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U., poz. 1371) w dniu 17 września 2015 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków na operacje typu ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych? dla obszarów wsparcia:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego.

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach ww. obszarów wsparcia w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1371).

Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsiwww.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:

 • gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
 • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 i 1066) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,

– położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej ?gospodarstwem?.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro, z zastrzeżeniem dwóch poniższych sytuacji:

1) w przypadku, gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 10 tys. euro, pod warunkiem, że:

a) suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;

b) w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 10 tys. euro.

2) w przypadku operacji zapewniającej poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro i:

a) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych, albo

b) w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wzrośnie do co najmniej 25,

c) w przypadku gdy operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w rozumieniu §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ?Premie dla młodych rolników? w ramach poddziałania ?Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. poz. 982), nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe określone w tym rozporządzeniu, zwaną dalej ?młodym rolnikiem? – w gospodarstwie jest utrzymywane mniej niż 15 krów mlecznych albo nie są utrzymywane żadne krowy mleczne i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych wyniesie co najmniej 25, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 10 tys. euro.

Do pozostałych warunków, które musza być spełnione przez osobę ubiegającą się o pomoc należą m.in.:

 • kierowanie gospodarstwem rolnym;
 • prowadzenie produkcji rolnej w celach zarobkowych, tj. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadanie numeru identyfikacyjnego lub wystąpienie z wnioskiem o nadanie takiego numeru.

Maksymalny poziom pomocy, określany również mianem ?intensywność pomocy?, jest zróżnicowany. W podstawowej wersji pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach ww. obszarów przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:

 • 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że:
 • 900 tys. zł przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

W przypadku operacji realizowanej w ramach ww. obszarów, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, które należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (w przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

W przypadku osób wspólnie ubiegających się o wsparcie, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w ww. obszarach, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach dla każdego z ww. obszarów.

Informacje na temat typu operacji ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych? PROW 2014?2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych – otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna – Modernizacja gospodarstw rolnych nabór w 2015 r. – otwórz

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych? PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) – otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) – otwórz
 • format PDF – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajem dokumentów i wzorów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych – otwórz
  • Informacje dotyczące unijnych i krajowych systemów jakości – otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę – otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólnymi zasadami ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę. (plik zostanie dołączony w późniejszym w terminie)

2. Biznesplan

 • B_Plan_MGR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) – format excel (xls) – otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MGR – otwórz
 • Załącznik nr 1 – Wartości współczynników SO 2010 dla działalności występujących w biznesplanie (w euro) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu zastosowanych w biznesplanie – otwórz

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ?Modernizacja gospodarstw rolnych? w ramach poddziałania ?Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U., poz. 1371) – otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

 • Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi – otwórzUdostępniony przez ARiMR wzór przykładowej UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI nie stanowi obowiązującego szablonu. Wskazuje natomiast na zakres informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowach zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi.

5. Broszura informacyjna – nabór wniosków w 2015 r – otwórz

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Broszur informacyjna – Premie dla młodych rolników z PROW 2014 – 2020 – nabór w 2015 r. – otwórz

Premie dla młodych rolników

Dokumenty aplikacyjne (stan na paździerink 2015 roku) dotyczące operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

3. Biznes plan „Młody rolnik”:

 • B_Plan_MR (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) – format excel (xls)
 • Rejestr wprowadzonych zmian – otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR – otwórz
 • Załącznik nr 1 – otwórz
 • Załącznik nr 2 – otwórz
 • Pomoc oraz porady dla użytkowników – otwórz

4. Oświadczenia:

 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę –otwórz
 • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję – otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty – otwórz
7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty – otwórz

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu ?Premie dla młodych rolników? w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 – otwórz

Młodzi rolnicy pytają o zasady przyznawania premii w 2015 roku ARiMR odpowiada

1. Czy można przeznaczyć premię na zakup gruntów, inwentarza żywego oraz na utworzenie plantacji trwałych.

Interpretacja przepisów rozporządzenia w zakresie, w jakim dotyczą one inwestycji w środki trwałe, wymaga przede wszystkim podania definicji środka trwałego lub wyjaśnienia co prawodawca rozumie pod tym pojęciem.

Obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT; Dz. U. z 2010 r. nr 242 poz. 1622), którego załącznik stanowi Klasyfikacja Środków Trwałych, w grupie 0 zalicza do środków trwałych grunty, które następnie dzielą się na użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, oraz  pod stawami, pod rowami), grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, tereny różne, nieużytki i grunty pod wodami. Ustawy podatkowe również traktują grunty jako środki trwałe.

Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy o rachunkowości, jeśli mowa o  środkach trwałych, rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:  nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki,  maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Powyższy przepis sugeruje podział zwierząt na:

 1. zaliczane do aktywów trwałych;
 2. zaliczane do aktywów obrotowych (tj. takie, które nie spełniają kryteriów dla środków trwałych).

W  ustawie o rachunkowości brak jest wytycznych określających sposoby klasyfikacji oraz wyceny zwierząt. W  kwestiach nieuregulowanych ustawą, stosuje się postanowienia Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41 „Rolnictwo”. Jednak jest to dokument wykorzystywany dla celów księgowania m.in. aktywów biologicznych, do których zalicza się zwierzęta w hodowli oraz chowie. W praktyce rachunkowej stosuje się następujący podział zwierząt:

 Środki trwałe

Składniki majątku obrotowego

1. Zwierzęta pociągowe

1. Zwierzęta młode w odchowie:
a) cielęta, jałówki i buhajki
b) źrebaki
c) prosięta, warchlaki, maciorki i knurki
d) jagnięta i jarlaki

2. Bydło (krowy i buhaje)

2. Zwierzęta w tuczu (opasy, konie rzeźne, bekony i tuczniki, drób w tuczu)

3. Konie hodowlane (klacze i ogiery)

3. Zwierzęta futerkowe

4. Trzoda (maciory i knury)

5. Owce (matki i tryki – skopy)

5. Drób (nioski, koguty i kurczęta)

6. Roje pszczół

Zwierzęta, których okres używania jako hodowlanych jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych, aczkolwiek nie jest to jedyne kryterium. Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz MSR 41, należy też uwzględnić przeznaczenie zwierząt do użytku na potrzeby własne, jako pociągowych lub do rozpłodu albo w celu pozyskania z nich mleka (krowy mleczne) czy wełny (owce) w okresie dłuższym niż rok. Pozostałe zwierzęta zaliczane będą do majątku obrotowego.

2. Analizując rozporządzenie, dokumenty aplikacyjne i instrukcje zamieszczone na Państwa stronie internetowej w związku z planowanym naborem wniosków o premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020, zastanawiam się według jakich kryteriów będą przyznawane punkty  w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji lub innowacyjny produkt? W udostępnionych dokumentach nie natknąłem się na żadne informacje na ten temat?

Działań o charakterze innowacyjnym nie można skatalogować. Zgodnie bowiem z obowiązującymi współcześnie międzynarodowymi standardami badań  OECD „innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. W odniesieniu do gospodarstw rolnych premiować można innowację:

 • produktową – polegającą na wprowadzeniu nowego produktu czy usługi lub znaczącego ich ulepszenia w odniesieniu do cech lub przeznaczenia;
 • procesową – dotycząca wprowadzenia nowych metod produkcji czy dostaw lub ich znaczącego ulepszenia;
 • organizacyjną – dotyczącą wprowadzenia nowych sposobów organizacji działalności gospodarstwa, organizacji miejsca pracy czy kształtowania relacji z otoczeniem.

Należy jednak zauważyć, że zastosowanie nowoczesnej technologii (np. komputerowego sterowania klimatem w szklarni, bądź odliczania dawek pokarmowych dla zwierząt) w jednym gospodarstwie może zostać uznane za innowacyjne, podczas gdy te same technologie stosowane od pewnego czasu w innym gospodarstwie innowacją już nie będą. Zatem punkty w tym obszarze nadawane będą w sposób zindywidualizowany, po dogłębnej analizie biznesplanu oraz zasobów przedstawionego w nim gospodarstwa. Podobnie jest z innowacyjnością w zakresie postępu biologicznego. W gospodarstwie stosującym już od pewnego czasu nowoczesne odmiany zbóż nie ma mowy o innowacyjności, natomiast rolnik zamierzający dopiero wprowadzić uprawę takich odmian otrzyma punkt za innowacyjność z tytułu postępu biologicznego.

3. Co będzie uznawane za przygotowywanie do sprzedaży (czy będzie to np. czyszczenie zboża lub suszenie kukurydzy), a co będzie uznawana za przetwórstwo własnych produktów?

Pod pojęciem „przygotowania do sprzedaży produktów rolnych” należy rozumieć czynności lub zabiegi, które mają na celu przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny. Czynności przygotowujące mogą wpływać na poprawę jakości lub lepszą prezentację oferowanego produktu, jednakże nie mogą wpływać w sposób znaczący na zmianę ich charakteru. Do wyżej wymienionych czynności można zaliczyć m.in.: czyszczenie płodów rolnych, sortowanie, odkażanie, usuwanie liści, woskowanie owoców, suszenie nasion itp. Należy zaznaczyć przy tym, iż wszelkiego rodzaju zabiegi, które zmieniają charakter produktu pierwotnego, nie mogą zostać uznane za przygotowanie produktów do sprzedaży, bowiem produkt finalny jest inny niż produkt pierwotny. W takim przypadku mówimy o „przetwarzaniu produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie”.

Pod pojęciem „przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie” należy rozumieć wszelkie czynności wykonywane na produkcie rolnym (z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży), w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym (tj. objętym załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), jednak zostaje zmieniony charakter tego produktu. Przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. Przykładem może być m.in.: wytłaczanie soku z jabłek – w takim przypadku produkt finalny, czyli sok jabłkowy jest produktem pierwszego stopnia przetworzenia, czyli w dalszym ciągu jest produktem rolnym.

4. Pytanie dotyczy średniej powierzchni gospodarstwa. Wnioskodawca zameldowany jest na terenie woj. mazowieckiego, cześć gospodarstwa znajduje się na terenie woj. mazowieckiego część na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Średnią z którego województwa bierze się pod uwagę do obliczenia powierzchni gospodarstwa?

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 982).

Zgodnie z § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia w przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego województwa za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. W przypadku gdy na obszarze dwóch lub więcej województw jest położona taka sama powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład danego gospodarstwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest najniższa.

5. Czy o premie mogą ubiegać się małżonkowie, którzy mają rozdzielność majątkową i nadane dwa różne nr identyfikacyjne rolników?

Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 982) w przypadku, gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie wyłączają ze spełnienia ww. warunku małżonków posiadających rozdzielność majątkową lub prowadzących odrębne gospodarstwa rolne. W związku z powyższym warunek, o którym mowa w § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia powinien zostać spełniony w każdym przypadku ubiegania się o pomoc przez obojga małżonków.

6. Czy jest możliwość uzyskania 2 punktów za planowaną produkcję roślin wysokobiałkowych, w sytuacji gdy w okresie wyjściowym taka produkcja już występuje na gruncie w gospodarstwie planowanym do przejęcia, a wnioskodawca młodego rolnika zaplanuje w biznesplanie, iż dalej będzie prowadził przedmiotową produkcję roślin wysokobiałkowych w kolejnych latach realizacji biznesplanu ? Czy też możliwość uzyskania punktów jest jedynie możliwa, gdy w roku wyjściowym brak uprawy roślin wysokobiałkowych?

Wnioskodawca zobowiązuje się w biznesplanie do produkcji roślin wysokobiałkowych i jeżeli powierzchnia zaplanowanych upraw wynosi co najmniej 1 ha wówczas dostanie 2 punkty. Nie jest to związane z produkcją roślinną prowadzoną przez osoby przekazujące gospodarstwo lub poszczególne działki.

7. Na dzień składania wniosku beneficjent jest kawalerem. Będzie zawierał związek małżeński po złożeniu wniosku  z osobą, która już była właścicielką gosp. rolnego od co najmniej 12 miesięcy. Czy zatem beneficjent spełnia warunki rozporządzenia w takim przypadku (w kontekście brzmienia § 11 ust. 2 pkt 1)?

Trudno powiedzieć przed weryfikacją wniosku czy pan będący kawalerem spełnia wszystkie warunki do przyznania pomocy. Pewne jest jednak, że kandydatka na żonę  oraz fakt  posiadania prze nią  gospodarstwa przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w chwili obecnej w żaden sposób go nie „obciążają”. Należy jednak przypomnieć, że o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na  przyznanie pomocy, wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić Agencję. Zawarcie związku małżeńskiego jest właśnie taką okolicznością.

8. Rodzice przekazali gospodarstwo synowi. Różnica wieku między ojcem a synem wynosi powyżej 25 lat a różnica wieku syn matka poniżej 25 lat. Nr producenta jest na matkę i ona ubiega się o dopłaty. Czy syn dostanie 1 czy 2 pkt za różnicę wieku?

Przyjęliśmy zasadę, że przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego będącego we współwłasności małżeńskiej bierzemy pod uwagę różnicę wieku pomiędzy przejmującym a osobą posiadającą nr w ewidencji producentów. W Tym przypadku powinien być przyznany 1 pkt.

9. Syn składał od wielu lat wnioski o dopłaty na grunty po zmarłym ojcu. Postanowienie o twierdzenie nabycia spadku uprawomocniło się 2 tygodnie temu. Czy taki spadkobierca spełnia warunki rozporządzenia w zakresie§ 3 ust. 3 lit a rozporządzenia? Wydaje się, że tak.

Niestety nie. Wnioskodawca odziedziczył gospodarstwo w dniu śmierci spadkodawcy. Od tego czasu świadomie przez kilka lat składał wnioski obszarowe, zatem dawno rozpoczął prowadzenie gospodarstwa jako kierujący. Postanowienie jedynie potwierdziło fakt nabycia spadku przed kilkoma laty i jego uprawomocnienie się pozostaje bez wpływu całą sytuację. W tym przypadku nie możemy zastosować wyłączenia.

10. Czy określony zostanie katalog usług doradczych/szkoleń podlegających punktowaniu za kompleksowość biznesplanu?

Punktowane będą szkolenia/usługi doradcze spełniające łącznie następujące warunki:

 • tematyka szkolenia lub zakres usługi doradczej ma bezpośredni związek z przewidzianą w biznesplanie działalnością rolniczą, organizacją produkcji, organizacją i zarządzaniem gospodarstwem przedstawionym w biznesplanie, wypełnienie wniosku o płatności bezpośrednie i inne formy pomocy ze środków publicznych w tym sporządzenie biznesplanów nie będą usługami punktowanymi,
 • usługa doradcza będzie wykonana przez uprawniony do świadczenia usług doradczych w rolnictwie podmiot doradczy lub doradcę z list doradców, prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego (listy dostępne na stronie internetowej CDR pod adresem www.cdr.gov.pl/listy-doradcw-mainmenu-112
 • szkolenie będzie organizowane i prowadzone przez uprawnione do tego podmioty, tylko w wyjątkowych przypadkach przez inne podmioty np. organizacje branżowe lub społeczno zawodowe rolników, firmy producenckie itp.,
 • odbycie szkolenia nie jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawnych (np. obowiązkowe szkolenia chemizacyjne nie będą punktowane),
 • potwierdzeniem odbytego szkolenia musi być stosowny dyplom/ certyfikat, świadectwo, zaświadczenie itp.,
 • potwierdzeniem wykonanej usługi doradczej musi być stosowny dokument wystawiony przed podmiot doradczy lub doradcę, który taką usługę wykonał.

11. Czy w przypadku inwestycji budowlanej decyzje administracyjne i kosztorys inwestorski będą dokumentami wymagalnymi na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy?

Wnioskodawca nie będzie musiał posiadać wymienionych w pytaniu dokumentów na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy. Dokumenty te świadczace o rozpoczęciu realizacji biznesplanu będą wymagane przy składaniu wniosku o wypłatę pierwszej raty premii.

12. Jaka data będzie datą nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, o której mowa w przepisie § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia dot. premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 982) odnośnie sposobu i termin spełnienia wymagań, o których mowa w art. 19 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2015 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (EFFROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1698/2005 zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305”, przy czym termin 18 miesięcy, o którym mowa w tym przepisie, jest liczony od dnia nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa?

Przywołany w pytaniu art. 19 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2015 stanowi, że w przypadku młodych rolników „plan biznesowy musi przewidywać, że młody rolnik spełnia wymogi art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do definicji rolników aktywnych zawodowo w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności.”
W rozporządzeniu krajowym dot. premii dla młodych rolników określono, że okres 18 miesięcy, o którym mowa w art. 19 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Nr 1305/2015, powinien być liczony od dnia nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan. Za datę tą uznaje się datę nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa przedstawionego w biznesplanie w odniesieniu do okresu wyjściowego. Może to być data nabycia posiadanego przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy (całego przewidzianego w okresie wyjściowym) gospodarstwa albo data nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Spełnienie wymogu w odniesieniu do definicji rolnika aktywnego zawodowo wnioskodawca deklaruje w Biznesplanie w Arkuszu „Pozostałe_informacje” oświadczając, że „W terminie 18 miesięcy od dnia nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa przedstawionego w biznesplanie spełni warunki uzyskania płatności bezpośrednich w części dotyczącej wymagań w odniesieniu do definicji rolnika aktywnego zawodowo”.
Beneficjenci premii dla młodych rolników zobowiązani są posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju lub w województwie i nie większej niż 300 ha oraz muszą samodzielnie prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie przedstawionym w biznesplanie, jak również podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, będą więc posiadali status rolnika aktywnego zawodowo. Z płatności bezpośrednich z uwagi na niespełnianie statusu rolnika aktywnego zawodowo wyłączone są podmioty administrujące portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi oraz świadczące usługi przewozu kolejowego jak również usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, chyba że prowadzona przez te podmioty działalność rolnicza nie jest działalnością marginalna lub kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów.

13. Rolnik wnioskujący o przyznanie pomocy w biznesplanie zadeklarował korzystanie z usług doradczych – czy wystarczające będzie złożenie wniosku w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”?

Aby uznać, że beneficjent zrealizował założenie biznesplanu odnośnie korzystania z usług doradczych za co uzyskał punkty wpływające na jego pozycję na liście rankingowej, usługa ta musi zostać wykonana w okresie realizacji biznesplanu, tj. najpóźniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii.  Jeśli beneficjent nie spełni tego warunku może podlegać sankcji finansowej przewidzianej w § 24 ust. 4pkt 2 lit. c rozporządzenia (tj. zwrot 1, 25% kwoty pierwszej raty pomocy). Jeśli jednak warunku nie spełni w okresie od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, należy zweryfikować, czy nie będzie miał zastosowania § 24 ust. 6 rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy.

14. Czy hektar, który musi posiadać rolnik w momencie składania wniosku może być dzierżawą, jeśli tak to na jakich zasadach, czy może to być dzierżawa bez daty pewnej, czy ma być to dzierżawa notarialna, czy np. tylko potwierdzona zgodność podpisów w urzędzie gminy, czy dzierżawa ta ma być zgłoszona do referatu podatkowego urzędu gminy lub wydziału geodezji w starostwie powiatowym? Czy wskazana dzierżawa musi być wskazana w biznesplanie jako część składowa tworzonego gospodarstwa, jeśli umowa dzierżawy zostanie rozwiązana (po złożeniu wniosku lub też po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy), a nabędzie inne użytki rolne (gospodarstwo na własność), które wskaże w biznesplanie czy tym samym spełni kryteria urządzania gospodarstwa?

W dniu składania wniosku, wnioskodawca musi posiadać gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. Następnie, w toku realizacji biznesplanu, powinien to gospodarstwo rozwijać tak, aby osiągnąć zakładane biznesplanem cele. Dlatego też urządzane gospodarstwo, nawet takie które składa się wyłącznie z 1 ha użytków rolnych, powinno stanowić cześć gospodarstwa, które zostanie określone w dokumentach składanych wraz z wnioskiem o pomoc, a jego nabycie potwierdzone w dokumentach składanych wraz z wnioskiem o płatność. Istnieje możliwość korekty nabywanej powierzchni na zasadach ustalonych rozporządzeniem (zmiana do wniosku, zmiana biznesplanu). Przypadki, gdy młody rolnik rezygnuje z dzierżawionej działki, która była jedynym użytkiem rolnym wchodzącym w skład urządzanego gospodarstwa, należy rozpatrywać indywidualnie, zwracając uwagę na to, czy w wyniku tej operacji wnioskodawca/beneficjent nie wyzbył się urządzanego gospodarstwa.
Odnośnie do formy prawnej nabycia gospodarstwa, które urządza przyszły młody rolnik, należy zauważyć, że wynika ona z brzmienia odnośnego przepisu. Skoro prawodawca wskazał, że ma ono stanowić przedmiot własności lub posiadania, to znaczy, że dopuszczone są wszystkie formy prawne, które przenoszą prawo własności nieruchomości lub prawo jej posiadania na rzecz osoby urządzającej gospodarstwo. Uregulowania prawne dotyczące formy przekazania własności nieruchomości lub przeniesienia prawa posiadania określają przepisy Kodeksu cywilnego.
Niemniej jednak prawodawca określił (§ 7 ust 1) jakie formy władania użytkami rolnymi należy uwzględniać przy ustalaniu minimalnej powierzchni gospodarstwa jak również wskazał (§ 8 ust 3) jakie użytki rolne bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W związku z tym dzierżawa krótkoterminowa będzie mało korzystną dla wnioskodawcy forma, posiadania gruntu w okresie urządzania, ponieważ dzierżaw krótkoterminowych nie sumuje się przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, w tym powierzchni minimalnej i punktowanej oraz nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

15. Czy możliwe jest przeznaczenie premii na zakup stada podstawowego jako działania z zakresu innowacyjności za postęp biologiczny?

Zakup zwierząt stada podstawowego może być uznany za inwestycje w środki trwałe, na co może zostać przeznaczona premia dla młodych rolników. Jednakże, aby można go uznać za innowację w zakresie postępu biologicznego, powinien dotyczyć zwierząt hodowlanych w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Istotne jest także, żeby zakupione zwierzęta zostały przeznaczone na stado podstawowe, czyli w praktyce do rozrodu, a nie stanowiły stada obrotowego przeznaczonego np. na tucz.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 Nr.133, poz. 921 z późn. zm.), aby zwierzęta gospodarskie mogły zostać uznane za zwierzęta hodowlane muszą podlegać ocenie wartości użytkowej i hodowlanej oraz muszą zostać wpisane do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, prowadzonych przez związek hodowców lub inny podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Przepis art. 26 ust 1 ww. ustawy stanowi m.in., iż zwierzęta hodowlane mogą być przedmiotem handlu, jeżeli są zaopatrzone w świadectwo potwierdzające ich pochodzenie. Świadectwo pochodzenia wydawane jest przez związek hodowców lub inny podmiot prowadzący księgę lub rejestr zwierząt hodowlanych.

16. Czy w przypadku zakupu kilku maszyn i urządzeń w ramach inwestycji w zakresie ochrony środowiska, oceny bezwzględne dla poszczególnych inwestycji obliczane będą oddzielnie i następnie zsumowane, czy też poszczególne oceny zostaną sumowane i w tej formie ujęte w obliczeniach? Czy przeliczenia ocen bezwzględnych liczone będą z dokładnością do pełnych punktów, czy też z dokładnością do np. 2 miejsc po przecinku? Jak liczone będą ewentualne zaokrąglenia (w górę, w dół, czy wg reguł matematycznych)?

Wnioskodawca nie wylicza oceny bezwzględnej inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Jest ona podana w kolumnie 3 w tabeli znajdującej się w Załączniku nr 2 do rozporządzenia dot. operacji typu „Premie dla młodych rolników” (Dz. U. z 2015 r., poz. 982). Jeśli wnioskodawca planując rozwój gospodarstwa zamierza zrealizować inwestycję w zakresie ochrony środowiska i klimatu powinien to przewidzieć w Tabeli 19 biznesplanu. Wypełniając Tab. 19 należy zgodnie z instrukcją użytkownika do skoroszytu B_Plan wybrać (po kodzie inwestycji) z listy rozwijanej jedną lub więcej inwestycji, podać ich wartość, charakterystykę i rok realizacji. Dla każdej pojedynczej inwestycji wskazanej w tabeli 19 zostaną automatycznie policzone punkty zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia. Wynik obliczeń podany jest w pozycji 13 Tabeli 27 Kryteria podlegające punktacji biznesplanu. Punkty podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką dokładnością (bez zaokrągleń) zostaną uwzględnione przy ogólnej punktacji wniosku o przyznanie pomocy. Przy czym zgodnie z § 16 ust 2 pkt 5 lit a tiret trzecie rozporządzenia, za inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu przyznaje się nie więcej niż 5 punktów rankingowych. Oznacza to, że jeżeli w poz. 13 w kol. 3 Tabeli 27 biznesplanu podany będzie wynik wyliczenia punktów o wartości np. 3, 66 to taka liczba punktów zostanie uwzględniona w zbiorczej punktacji, jeżeli natomiast wartość wyliczonych punktów będzie wynosiła np. 7, 25 to w zbiorczej punktacji zostanie uwzględnione 5,00 punktów.

17. Jakie dokumenty powinni przedstawić wnioskodawcy, którzy posiadają średnie wykształcenie rolnicze w zawodach technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik weterynarii – ukończone w systemie szkolnym, aby uzyskać  5 punktów z tytułu posiadania średniego wykształcenia w zawodzie rolniczym na poziomie kwalifikacji technika? Czy wystarczy dokument potwierdzający ukończenie szkoły, czy musi przedstawić dokument potwierdzający tytuł kwalifikacyjny uzyskany po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną?

Do kwalifikacje uzyskanych w systemie szkolnym odnosi się przepis ustępu 5 pkt 2 lit a, Załącznika nr 1 do rozporządzenia dot. operacji typu „Premie dla młodych rolników” (Dz. U. z 2015 r., poz. 982), który stanowi, że dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest:  świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym, albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Oznacza to że, nie wystarcza świadectwo lub dyplom  potwierdzający jedynie ukończenie szkoły, musi być potwierdzenie   posiadania tytuł kwalifikacyjnego lub zawodowego uzyskanego w wyniku zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Do kwalifikacje uzyskanych w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (wprowadzonego od  1 września 2012 r.) odnosi się przepis ustępu 5 pkt 2 lit b, Załącznika nr 1 do rozporządzenia, który stanowi, że dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest: świadectwo ukończenia szkoły, dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, np. technik rolnik ? łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej itd. odpowiednio do zawodu.
Nastąpiła istotna zmiana w podejściu do dokumentów potwierdzających zawody na poziomie kwalifikacji technika (rolnik, ogrodnik, architektury krajobrazu, hodowca koni, pszczelarz, weterynarii) w porównaniu do tego co było wymagane w odniesieniu do działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW na lata 2007-2013.

18. Czy będzie można przeznaczyć premię na zakup ciągnika (ewentualnie dodatkowo dofinansować ten zakup z własnych środków)?

Rozporządzenie wymaga, aby beneficjent wydatkował przynajmniej  70% premii dla młodych rolników na inwestycje w środki trwałe. Ciągnik zaliczany jest do środków trwałych, zatem można go rozliczyć w ramach premii.

19. Zgodnie z założeniami programu „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników”, beneficjent działania powinien być wyłącznym właścicielem gruntów mniej niż rok przed złożeniem wniosku, lub przejąć w dzierżawę np. na 10 lat. Co w sytuacji jeśli wszedł w posiadanie 10 miesięcy i 15 dni przed złożeniem wniosku na młodego rolnika a grunty są współwłasnością jego rodziców, sporządzono jednak (z datą aktu notarialnego) na odpowiednią część udziału umowę dzierżawy i całość gruntów jest w posiadaniu potencjalnego beneficjenta dopiero od 1 stycznia 2015 r., zaś do tego czasu nasz potencjalny beneficjent wydzierżawił swój udział ojcu, który jest beneficjentem działania „modernizacja gospodarstw rolnych „(grunty te jednak nie mają wpływu na realizację operacji i osiągnięcie celu w modernizacji gospodarstw). Dodam również , że nr producenta został założony dopiero w maju 2015 r.

Przepisy rozporządzenia nie wymagają, aby w okresie urządzania gospodarstwa, wnioskujący o premię dla młodych rolników był wyłącznym właścicielem gruntów. Taki wymóg musi spełnić  dopiero po upływie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

20. Czy jeżeli ziemia jest przekazana umową darowizny przed złożeniem wniosku, jednak nie spełnia to jeszcze minimalnej powierzchni w związku z czym planowany jest zakup ziemi ze środków prywatnych, nie znane są jednak jeszcze nr działek ewidencyjnych ani osoba od której zamierza zakupić grunty, czy może taka osoba w ogóle złożyć wniosek na dofinansowanie czy jednak musi już w dniu złożenia wniosku posiadać plan docelowy gospodarstwa?

Ubiegając się o udzielenie pomocy, wnioskodawca nie tylko musi posiadać gospodarstwo „urządzane”, czyli to o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, ale też musi dokładnie wiedzieć, z jakich działek ewidencyjnych będzie się składać całe jego gospodarstwo, czyli to, którym będzie kierował po uzyskaniu pomocy. Nie wiedząc jeszcze jakie grunty nabędzie, wnioskodawca nie jest w stanie przygotować planu rozwoju gospodarstwa – jednego z obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie pomocy, jak również nie będzie  dostarczyć oświadczenia sprzedającego o wyrażeniu zgody na dokonanie przez ARiMR kontroli w gospodarstwie, na które ma być przeznaczone wsparcie dla młodych rolników.  Ponadto niemożliwe będzie wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

21. Jak będzie wyglądało wyliczenie ESO początkowe na podstawie czego i w jaki sposób będzie to podlegało kontroli na miejscu?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) w okresie wyjściowym zostanie wyliczona (automatycznie) w biznesplanie na podstawie, wskazanych w Tab. 5, powierzchni upraw w plonie głównym w roku naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz średniorocznego (w roku składania wniosku) stanu zwierząt, wskazanego w Tab. 11. Będą to najczęściej uprawy i zwierzęta znajdujące się  u poprzednika.  Kontrola powierzchni upraw oraz stanu zwierząt, z których zostanie wyliczona wielkość ekonomiczna będzie przeprowadzana u osoby od której wnioskodawca ma zamiar nabyć gospodarstwo.

22. Czy jako uzupełnienie stażu pracy do wymaganego wykształcenia rolniczego będzie można zaliczyć okres w którym beneficjent był zarejestrowany w KRUS jako domownik?

Rozporządzenie dopuszcza jedynie możliwość uzupełnienia wykształcenia, a nie stażu pracy. Natomiast pozwala (§ 5 ust. 4 pkt 1) zaliczyć do stażu pracy okres ubezpieczenia w charakterze domownika.

23. Czy fakt posiadania numeru siedziby stada bez zarejestrowanych zwierząt będzie miał wpływ dla potencjalnego beneficjenta?

Fakt zarejestrowania siedziby stada nie świadczy o kierowaniu gospodarstwem w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Tym samym dokonanie rejestracji siedziby stada nie eliminuje wnioskodawcy z możliwości uzyskania premii dla młodych rolników.

24. Czy o premie mogą ubiegać się małżonkowie, którzy mają rozdzielność majątkową i nadane dwa różne nr identyfikacyjne rolników?

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku, gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie wyłączają ze spełnienia ww. warunku małżonków posiadających rozdzielność majątkową lub prowadzących odrębne gospodarstwa rolne. W związku z powyższym warunek, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, powinien zostać spełniony w każdym przypadku ubiegania się o pomoc przez obojga małżonków.

25. Czy na urządzane gospodarstwo mogą składać się grunty dzierżawione, przy czym w umowie brak jest zapisu o ustalonej kwocie czynszu?

Umowy, w której nie ustalono wysokości czynszu nie jest umową dzierżawy, lecz umową o bezczynszowe użytkowanie. Na gospodarstwo urządzane mogą składać się grunty, które wnioskodawca posiada na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym umowy o bezczynszowe użytkowanie i umowy dzierżawy. Należy podkreślić, że grunt objęty posiadaniem na podstawie umowy o bezczynszowe użytkowanie lub umowy dzierżawy, która nie spełnia kryteriów ustanowionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia nie będzie liczony do minimalnej powierzchni gospodarstwa oraz nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

26. Co oznacza termin „przejęcie gospodarstwa w całości”?

Kwestia ta została uregulowana bezpośrednio przepisami § 16 ust. 2 pkt 7 i 5 rozporządzenia. Za przejęcie gospodarstwa w całości można uzyskać punkty, ale tylko wtedy, gdy młody rolnik przejął jedno lub więcej gospodarstw w całości i na własność. Pod pojęciem całości gospodarstwa rozumie się wszystkie elementy wchodzące w skład gospodarstwa.

Zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zatem, o przekazaniu  gospodarstwa w całości możemy mówić tylko wtedy, gdy każdy z wymienionych powyżej elementów, o ile znajduje się w gospodarstwie, przechodzi na własność wnioskującego o premię dla młodych rolników.

27. Czy rodzice wnioskodawcy, którzy przekazują gospodarstwo mogą pozostawić sobie na własność część gruntów? Jeśli tak, to ile?

Rodzice wnioskodawcy mogą pozostawić sobie na własność część gruntów. W takim przypadku wnioskodawca nie uzyska punktów za przekazanie gospodarstwa w całości.

28. Przekazującymi gospodarstwo jest małżeństwo w różnym wieku. Od którego z nich (młodszego czy starszego) liczymy różnicę wieku dla uzyskania punktów?

W takiej sytuacji, uwzględnia się wiek tego z małżonków, który ma nadany numer EP. Jeśli żadne z małżonków nie ma numeru EP lub taki numer nadano zarówno żonie jak i mężowi, pod uwagę będzie brany wiek starszego ze zbywających gospodarstwo.

29. Czy można ubiegać się o kredyt preferencyjny z linii MRcsk przed  złożeniem wniosku o premię dla młodego rolnika?

Samo wystąpienie o udzielenie kredytu preferencyjnego na utworzenie nowego gospodarstwa, jak również podpisanie odnośnej umowy kredytu jeszcze nie świadczą o pełnieniu przez kredytobiorcę kierowniczej roli w gospodarstwie i nie eliminują go z możliwości uzyskania pomocy dla młodych rolników. Istotne jest, aby po podpisaniu umowy kredytu, a przed złożeniem wniosku o przyznanie premii dla młodych rolników, ubiegający się o tę pomoc nie dokonał żadnej innej czynności wskazującej na pełnienie przez niego funkcji kierowniczej w nabytym gospodarstwie.

30. Czy, jeśli zobowiążę się do uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji przyznającej pomoc dla młodego rolnika, to w momencie składania wniosku zostaną mi doliczone punkty z tytułu posiadania kwalifikacji rolniczych?

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc dla młodych rolników posiada udokumentowane wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe. Punkty, decydujące o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawane są za posiadane kwalifikacje zawodowe. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość uzupełnienia wykształcenia w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, jednak w takim wypadku nie można przyznać punktów z tytułu posiadania wymaganych rozporządzeniem kwalifikacji.

31. Czy do stażu pracy można wliczyć okres przepracowany na gospodarstwie rodziców? Czy można ten staż potwierdzić oświadczeniem rodziców?

Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia, za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

 1. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik, lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 2. był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Zatem okres pracy w gospodarstwie rodziców można wliczyć do stażu pracy tylko wtedy, jeśli wnioskodawca był ubezpieczony jako domownik, co potwierdzi zaświadczeniem z KRUS o okresie objęcia tym ubezpieczeniem.

32. Jakie dokumenty potwierdzają staż pracy?

Staż pracy należy potwierdzić przedkładając:

 • zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
 • świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy obowiązujących w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

33. Skończyłem technikum rolnicze i uzyskałem tytuł technika rolnika, ale nie zdałem egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną. Czy zostaną mi przyznane punkty w związku z posiadaniem wykształcenia rolniczego?

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba składająca wniosek posiada udokumentowane wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe.

Uzyskanie tytułu technika rolnika daje wnioskodawcy wykształcenie rolnicze średnie i, zgodnie z § 16 ust 2 rozporządzenia, umożliwia uzyskanie 5 punktów za spełnienie tego wymogu, jednak pod warunkiem zdania egzaminu końcowego przed okręgową komisją egzaminacyjną.

34. Jak jest różnica pomiędzy remontem a modernizacją budynku inwentarskiego?

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, remont to wykonywanie robót budowlanych, które mają odtworzyć stan pierwotny obiektu budowlanego, a nie stanowią bieżącej konserwacji. Zatem za remont budynku należy uznać nakłady na naprawę czy wymianę zużytych elementów, które nie zmieniają charakteru oraz przeznaczenia budynku.

Modernizacją budynku jest jego ulepszenie, które polega na unowocześnieniu, poprawie stanu technicznego bądź przystosowaniu budynku do innego przeznaczenia albo nowej funkcji.    Tak więc za modernizację budynku należy uznać wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, czy adaptację budynku, których celem jest podniesienie standardu, poprawa funkcjonalności, powiększenie, lub przystosowanie do pełnienia nowej funkcji.

35. Co się rozumie pod pojęciem rozpoczęcia prac budowlanych – czy musi być to jakoś udokumentowane, a jeżeli tak to jak?

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub nie wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia). Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane). Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:

a)    wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
b)    wykonanie niwelacji terenu;
c)    zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
d)    wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy – Prawo budowlane).

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem (art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane). Dołącza także:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa powyżej,
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.

W sprawie szczegółowych informacji na powyższy temat należy zwrócić się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

36. Czy w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 roku (złożył wniosek o płatności bezpośrednie), a następnie wycofał ten wniosek, należy uznać, że o przyznanie tych płatności nie wystąpił i tym samym nie rozpoczął kierowania gospodarstwem?

W świetle obowiązujących przepisów UE (rozporządzenie Komisji nr 809/2014) oraz krajowych (Kodeks postępowania administracyjnego), jak również zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, w tym NSA w Warszawie, cofnięcie wniosku stawia beneficjentów w sytuacji, w jakiej znajdowali się przed złożeniem tych dokumentów oraz czyni żądanie wnioskodawcy nieistniejącym.

Zatem jeżeli wnioskodawca urządza gospodarstwo, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie ?Premii dla młodych rolników? i w tym czasie złożył wniosek o płatności bezpośrednie, a następnie wniosek ten wycofał, to uznaje się, że wnioskodawca pozostaje urządzającym, a nie kierującym gospodarstwem.

37. Czy konieczne jest przedstawienie faktur wszystkich wydatków poniesionych w związku z wydatkowaniem premii dla młodych rolników, czy wystarczy udokumentowanie jedynie 70 % kwoty pomocy?

Przepisy rozporządzenia stanowią, że biznesplan zawiera opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe, która powinna wynosić co najmniej 70% kwoty pomocy oraz jeżeli wnioskodawca planuje zakup (za premię) obrotowych środków produkcji to biznesplan zawiera ponadto wskazanie i szacunkową wartość zakupu obrotowych środków produkcji. Zaleca się, aby przedstawiona w biznesplanie wartość inwestycji w środki trwałe oraz zakupu obrotowych środków produkcji była równa co najmniej kwocie pomocy (100 tys. zł). Jeżeli wnioskodawca zamierza całą premię (100 tys. zł) przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, nie musi w biznesplanie wykazywać zakupu środków obrotowych. Planowane inwestycje w środki trwałe oraz planowane zakupy obrotowych środków produkcji mogą dotyczyć działalności rolniczej jak również przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

38. Czy silos zbożowy niższy niż 4,5 m o wysokości do 30 m3 jest uznawany za inwestycję budowlaną? Czy taki silos można zakupić z premii dla młodych rolników i ustawić go poza tworzonym gospodarstwem rolnym?

Silos, którego montaż nie wymaga pozwolenia na budowę, może być zlokalizowany na gruncie nie stanowiącym własności wnioskodawcy, ponieważ nie jest inwestycją trwale związaną z gruntem. Z tego też powodu nie może zostać uznany za inwestycję budowlaną. Pod tym pojęciem rozumieć należy budowę, rozbudowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektu. W przypadku silosu o wysokości do 4 m mamy do czynienia jedynie z jego montażem. Montażu można dokonać zarówno na gruncie stanowiącym własność beneficjenta jak i na gruncie dzierżawionym.

39. Czy plan nawozowy, który zadeklaruję we wniosku o przyznanie pomocy musi być wykonany przez jeden rok, kilka lat czy cały okres trwania 5-cio letniego zobowiązania? Jak często należy przeprowadzać badania gleby?

Młody rolnik, który zadeklarował przygotowanie i stosowanie planu nawozowego, musi posiadać i stosować plan nawozowy co najmniej w okresie docelowym realizacji biznesplanu oraz w okresie związania celem. Zalecane jest, aby plan nawozowy był opracowany i  stosowany od pierwszego sezonu wegetacyjnego objętego realizacją biznesplanu do końca okresu związania celem. Plan nawozowy musi być podpisany przez doradcę. Aby udokumentować stosowanie planu nawozowego beneficjent powinien prowadzić wykaz działań agrotechnicznych (prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych), w zakresie nawożenia podając nazwę oraz ilość zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy. Odwołanie w przepisie § 16 ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia do planu nawozowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia dot. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415 i 765) należy traktować, jako wymóg corocznego opracowania dla gruntów ornych (a więc nie sadowniczych) i stosowania planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania. Wyniki chemicznej analizy gleby najczęściej ważne są 4 lata.

40. Co oznacza pojęcie „Zmiana kierunku produkcji”? Czy oznacza to zmianę produkcji roślinnej na zwierzęcą czy zmianę jednej uprawy na inną np. przejście z upraw zbóż na uprawę warzyw?

W odniesieniu do zmiany kierunku produkcji należy stwierdzić, że zmianą taka będzie z pewnością zmianą z produkcji roślinnej na zwierzęca lub mieszaną. Przy zmianie struktury upraw niepowodującej zmiany kierunku produkcji (np. przejście z produkcji zbóż na uprawę warzyw) należy w Tabeli 1 biznesplanu w pozycji 1.1 „Zmiana profilu produkcji (kierunku produkcji) ” wybrać ?TAK?, a następnie w opisie wyjaśnić, że zmiana profilu polega na przejściu z uprawy zbóż na uprawę warzyw. Przy zmianie struktury upraw niepowodującej zmiany kierunku produkcji w arkuszu „Zestawienie” w pozycji 29 nie będzie wykazana zmiana profilu. Sytuację taką należy uznać za prawidłową.

41. Czy jeżeli w gospodarstwie tylko jedna uprawa (a nie wszystkie) prowadzona jest metodami ekologicznymi i w przyszłości stanie się produktem certyfikowanym, możliwe jest uzyskanie 4 punktów rankingowych z tego tytułu?

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego pozwalają na prowadzenie w jednym gospodarstwie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej pod warunkiem, że występuje możliwość jednoznacznego rozdzielenia certyfikowanego produktu ekologicznego od produktu konwencjonalnego (ta sama roślina może być tylko albo ekologiczna albo konwencjonalna). Produkt ekologiczny musi być produktem końcowym. Z punktu widzenia przepisów dotyczących operacji typu „Premie dla młodych rolników” nie ma wymogu odnośnie minimalnej powierzchni upraw ekologicznych, ważne aby produkt był uznany za ekologiczne w świetle przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

42. Czy jest dostępna lista sprzętu rolniczego, który można zakupić w ramach premii dla młodych rolników? Czy rolnik może dokonywać zakupów w krajach UE?

Przepisy prawne w odniesieniu do planowanych zakupów sprzętu nie zawierają delegacji dla ARiMR do przygotowania listy sprzętu, który można zakupić w ramach premii dla młodego rolnika. Zakupów dokonywać można zarówno w Polsce jak i – zgodnie z zasadą swobody przepływu usług i kapitału –  w państwach UE.

43. Gdzie jest dostępna lista kryteriów dotyczących posiadania kwalifikacji rolniczych przez beneficjentów premii dla młodych rolników?

Opis kwalifikacji zawodowych, których posiadanie jest równoznaczne z uzyskaniem wymaganego wykształcenia rolniczego znajduje się w Załączniku nr 1 do rozporządzenia. Podano tam szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Pod pojęciem pozaszkolnych form nauczania należy rozumieć takie formy, w których nauka nie odbywa się w systemie szkolnym, tzn. uczący się nie uczęszcza do szkoły a np. na kursy, które pozwalają na uzyskanie, potwierdzonych stosownymi dokumentami, wymaganych kwalifikacji.

44. W jakim terminie ARIMR wyda decyzje przyznające pomoc? Czy odbędzie się to natychmiast po zweryfikowaniu wniosku czy dopiero przed upływem 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków?

Decyzja przyznająca pomoc dla młodego rolnika wydawana jest przez kierownika biura powiatowego niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku. Podane w rozporządzeniu terminy, w tym termin 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy, należy traktować jako maksymalne terminy, w których organ jest zobowiązany zakończyć poszczególne etapy obsługi wniosku.

45. Jakie czynności wchodzą w zakres pełnomocnictwa? Jakie są wymagania względem pełnomocnika i czy został ustalony wzór pełnomocnictwa?

Upoważnienie powinno zawierać dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, adres, nr dowodu tożsamości) oraz mocodawcy oraz precyzyjne określenie czynności, do której dokonania której upoważnia się pełnomocnika. Zakres pełnomocnictwa ustala mocodawca, przy czym należy zwrócić uwagę, aby nie prowadziło ono do niezgodności z warunkami przyznawania pomocy dla młodych rolników lub czyniło niemożliwym wypełnienie zobowiązań związanych z otrzymaniem tej pomocy. W szczególności nie może ono prowadzić do zaprzestania bądź ograniczenia kierowania gospodarstwem przez mocodawcę (młodego rolnika). Nie jest konieczne, aby pełnomocnik młodego rolnika jednocześnie figurował jako pełnomocnik w EP.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – kampania 2015 r.

 • Definicje – kampania 2015 r. – otwórz
 • Wprowadzenie do Działania rolno-środowiskow-klimatycznego – kampania 2015 r. – otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności – kampania 2015 r. – otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków  – kampania 2015 r. – otwórz
 • Zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego – kampania 2015 r. – otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – kampania 2015 r. – otwórz
 • Sankcje, zmniejszenia i zwroty wcześniej otrzymanych płatności – kampania 2015 r. – otwórz
 • Siła wyższa – kampania 2015 r. – otwórz
 • Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego  – Kampania 2015 r. – otwórz
 • Podstawy prawne – kampania 2015 r. – otwórz
 • Załączniki do wniosku  – kampania 2015 r. – otwórz
 • Stawki płatności  – kampania 2015 r. – otwórz
 • Koszty transakcyjne – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje – Pakiet 1 „Rolnictwo zrównoważone”  – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje – Pakiet 2 „Ochrona gleb i wód” – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje – Pakiet 3 „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych” – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje – Pakiet 4 „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” i Pakiet 5 „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”  – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje Pakiet 6 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacje Pakiet 7 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”  –  kampania 2015 r. –otwórz
 • Informacja dla beneficjentów działania „Program rolnośrodowiskowy”, którzy rozpoczęli zobowiązanie w latach 2011-2014 r., w zakresie dostosowania podjętego zobowiązania do nowych ram prawnych. – otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020
  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 – otwórz,
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 – otwórz
 • Formularz oraz metodyka Dokumentacji Siedliskowej i Ornitologicznej PROW 2014-2020
  • Formularz Dokumentacji Siedliskowej (Excel 2007)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Ornitologicznej (Excel 2007)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Siedliskowej (Excel 2010)- otwórz
  • Formularz Dokumentacji Ornitologicznej (Excel 2010)- otwórz
  • Metodyka Dokumentacji Siedliskowej – otwórz
  • Metodyka Dokumentacji Ornitologicznej – otwórz
 • Plan działalności rolnośrodowiskowej – otwórz
 • Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika,następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych – otwórz
 • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstawa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych- otwórz
 • Kalkulator dywersyfikacji upraw w pakiecie 1 Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 – otwórz
 • Komunikat dla rolników realizujących wariant 2.1 Międzyplony w pakiecie 2. Ochrona gleb i wód oraz pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – otwórz

Rolnictwo ekologiczne

Działanie Rolnictwo ekologiczne – kampania 2015 r.

 • Definicje – kampania 2015 r. – otwórz
 • Wprowadzenie do działania Rolnictwo ekologiczne – kampania 2015 r. – otwórz
 • Ogólne zasady przyznawania płatności – kampania 2015 r. – otwórz
 • Termin i miejsce składanie wniosków – kampania 2015 r. – otwórz
 • Zmiana zobowiązania ekologicznego – kampania 2015 r. – otwórz
 • Decyzje w sprawie przyznania płatności ekologicznej – kampania 2015 r. – otwórz
 • Sankcje, zmniejszenia i zwroty wcześniej otrzymanych płatności – kampania 2015 r. – otwórz
 • Siła wyższa – kampania 2015 r. – otwórz
 • Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność ekologiczną – Kampania 2015 r. – otwórz
 • Podstawy prawne – kampania 2015 r. – otwórz 
 • Załączniki do wniosku – kampania 2015 r. – otwórz
 • Stawki płatności – kampania 2015 r. – otwórz
 • Koszty transakcyjne – kampania 2015 r. – otwórz
 • Wymogi w działaniu Rolnictwo ekologiczne – kampania 2015 r. – otwórz
 • Informacja dla beneficjentów działania „Program rolnośrodowiskowy”, którzy rozpoczęli zobowiązanie w latach 2011-2014 r., w zakresie dostosowania podjętego zobowiązania do nowych ram prawnych. – otwórz
 • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020
  • Wzór formularza Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 – otwórz,
  • Instrukcja wypełniania Rejestru działalności rolnośrodowiskowej lub działalności ekologicznej PROW 2014-2020 – otwórz.
 • Plan działalności ekologicznej – otwórz
 • Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika,następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów – otwórz
 • Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów – otwórz

Płatność ONW i Inwestycje i rozwój lasów

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW) – podstawowe informacje

Od 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizować będzie, w ramach PROW 2014-2020, instrument wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tj. na tzw. obszarach ONW).

!  Tak jak dotychczas, rolnicy będą mogli ubiegać się o płatność ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie płatności.

W 2015 r., pomoc przyznawana będzie na warunkach określonych w PROW 2014-2020, tj. w przypadku gdy:

 • Beneficjent, spełniający definicję rolnika aktywnego zawodowo, jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą na obszarach ONW;
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako użytki rolne?, a ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,1 ha;
 • powierzchnia użytków rolnych? położonych na obszarach ONW należących do danego gospodarstwa rolnego, wynosi co najmniej 1 ha.

? użytki rolne oznaczają każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i    trwałe lub uprawy trwałe.

Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązania, podjęte w ramach PROW 2007-2013 mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

! Beneficjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 roku, z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku o przyznanie płatności ONW złożonego w roku 2014, są zobowiązani do kontynuowania podjętego 5-letniego zobowiązania ONW na dotychczasowych zasadach.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) – 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):
  • ONW typ nizinny I – 179 zł/ha
  • ONW typ nizinny II – 264 zł/ha
 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) – 264 zł/ha.

!  Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

!  Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • Od 1 do 25 ha – 100% płatności
 • Od 25,01 do 50 ha – 50% płatności
 • Od 50,01 do 75 ha – 25% płatności
 • Powyżej 75 ha – płatność nie będzie przyznawana
 1. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku przeniesienie posiadania gruntów rolnych położonych na obszarach ONW – otwórz
 2. Zasady przyznawania płatności ONW spadkobiercy – otwórz
 3. Zasady przyznawania płatności ONW w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika – otwórz
 4. Informacja o możliwości i trybie żądania doręczania decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) i płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013, za rok 2015 – otwórz
 5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności – otwórz

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

obowiązujących dla wniosków złożonych w roku 2015
PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW Z OGRANICZENIAMI NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI (ONW)

Wspólnotowe akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.) – otwórz 

Zmienione przez:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/791 z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015 r., str. 1) – otwórz

 • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 1) –otwórz 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II, III i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014 r., str. 1) – otwórz 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014 r., str. 16) – otwórz 

 • Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18) – otwórz 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.) – otwórz 

 • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48) – otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18, z późn. zm.) – otwórz 

 • Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.) – otwórz 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69, z póżn. zm.) – otwórz 

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/747 z dnia 11 maja 2015 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2015 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 12.05.2015 r., str. 21) –otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1) – otwórz 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59, z późn. zm.) – otwórz 

Zmienione przez:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/583 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do deklaracji wydatków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 97 z 14.04.2015 r., str. 5) – otwórz

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015 r., str. 25) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/775 z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 w odniesieniu do rozliczenia zgodności rachunków (Dz. Urz. UE L 122 z 19.05.2015 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1067/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014 r., str. 1) – otwórz 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1227/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 (Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014 r., str. 6) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1259/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, środków przeniesionych z roku budżetowego 2014 (Dz. Urz. UE L 339 z 26.11.2014 r., str. 1) – otwórz


Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) – otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 364) – ­otwórz

Lasy

Podstawowe informacje o działaniu

Wysokość stawek pomocy na zalesienie

Wnioski do pobrania

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

 • Formularz wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie – otwórz
 • Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia na działkach ewidencyjnych (załącznik obowiązkowy) –  otwórz
 • Dodatkowa 2 strona wniosku – tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych  – otwórz
 • Dodatkowa 3 strona wniosku ? tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia – otwórz

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

obowiązujących dla wniosków złożonych w roku 2015
ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH

Wspólnotowe akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.) – otwórz

 • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 1) –otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II, III i VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II i III i do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014 r., str. 16) – otwórz

 • Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18) – otwórz

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.) – otwórz

 • Akty delegowane

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48) – otwórz

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 18) – otwórz

 • Akty wykonawcze

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 367/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG (Dz. Urz. UE L 108 z 11.04.2014 r., str. 13, z późn. zm.) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 69) –otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1067/2014 z dnia 3 października 2014 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1227/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014 (Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014 r., str. 6) – otwórz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1259/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, środków przeniesionych z roku budżetowego 2014 (Dz. Urz. UE L 339 z 26.11.2014 r., str. 1) – otwórz

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r., str. 1) – otwórz

Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014?2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2014 r., str. 1) – otwórz

Krajowe akty prawne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) – otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – otwórz