Finansowanie OZE

Dofinansowanie mikroinstalacji OZE – Program Prosument

  Aktualna informacja o dotacjach do OZE

Informacje o programie

Celem programu ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii? jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych?.

Treść programu priorytetowego:

pp_prosument_26.08.2015.pdf
pp_prosument_26.08.2015.pdf – (283,56 KB)program obowiązujący od 26.08.2015
pp_prosument_od_01.08.2015.pdf
pp_prosument_od_01.08.2015.pdf – (681,38 KB)program obowiązujący do 25.08.2015
pp_prosument_2015.pdf
pp_prosument_2015.pdf – (337,79 KB)program obowiązujący do 31.07.2015

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:

 • dofinansowania z NFOŚiGW oraz
 • cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),

mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.

Program jest wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:

 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ? 200 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków:

 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:

 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

Harmonogram naboru wniosków w programie „Prosument”

 • nabór wniosków dla jst od 10.08.2015 do wyczerpania środków;
 • nabór wniosków dla banków od 03.08.2015 do 30.09.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki;
 • nabór wniosków dla WFOŚiGW od 10.08.2015 do wyczerpania środków; początek naboru wniosków  dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.

Dodatkowych informacji o programie udziela Wydział Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego w Departamencie Ochrony Klimatu:

Koordynator programu Maria Milewska
e-mail prosument@nfosigw.gov.pl

 

Wymagania techniczne dla instalacji

Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu ?Prosument? musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku do programu „Wymagania techniczne”. Wymagania zostały ustalone przy współpracy z instytutami naukowymi oraz organizacjami branżowymi reprezentującymi poszczególne technologie OZE. Przeprowadzono też szerokie konsultacje wymagań na platformie internetowej, w wyniku czego zebrano wiele cennych uwag. Ostateczny kształt wytycznych został zatwierdzony przez Zarząd NFOŚiGW.
Zgodnie z ?Procedurą wyboru przedsięwzięć? określoną w części 2b) i 2c) programu priorytetowego wymagane jest:
1. potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) ? wypełniane przez projektanta instalacji;
2. potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) ? wypełniane przez instalatora.

Poniżej prezentujemy do wykorzystania ww. wzory formularzy list sprawdzających:

Dla wniosków składanych od 01.08.2015:

 • dla projektantów do potwierdzenia spełnienia wymagań programu w projekcie instalacji:

Dokumenty

lsb1_projekt_biomasa_01.08.2015.docx
lsb1_projekt_biomasa_01.08.2015.docx – (35,61 KB)źródła ciepła opalane biomasą
lsp1_projekt_pompa_01.08.2015.docx
lsp1_projekt_pompa_01.08.2015.docx – (36,88 KB)pompy ciepła
lsk1_projekt_kolektory_01.08.2015.docx
lsk1_projekt_kolektory_01.08.2015.docx – (32,14 KB)kolektory słoneczne
lsf1_projekt_fotowoltaika_01.08.2015.docx
lsf1_projekt_fotowoltaika_01.08.2015.docx – (34,86 KB)systemy fotowoltaiczne
lsw1_projekt_wiatrak_01.08.2015.docx
lsw1_projekt_wiatrak_01.08.2015.docx – (32,95 KB)małe elektrownie wiatrowe
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx – (33,26 KB)mikrokogeneracja
 • dla wykonawcy do potwierdzenia spełnienia wymagań programu przez zrealizowane przedsięwzięcie:

Dokumenty

lsb2_odbior_biomasa_01.08.2015.docx
lsb2_odbior_biomasa_01.08.2015.docx – (31,26 KB)źródło ciepła opalane biomasą
lsp2_odbior_pompa_01.08.2015.docx
lsp2_odbior_pompa_01.08.2015.docx – (30,58 KB)pompy ciepła
lsk2_odbior_kolektory_01.08.2015.docx
lsk2_odbior_kolektory_01.08.2015.docx – (30,64 KB)kolektory słoneczne
lsf2_odbior_fotowoltaika_01.08.2015.docx
lsf2_odbior_fotowoltaika_01.08.2015.docx – (32,68 KB)systemy fotowoltaiczne
lsw2_odbior_wiatrak_01.08.2015.docx
lsw2_odbior_wiatrak_01.08.2015.docx – (32,79 KB)małe elektrownie wiatrowe
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_01.08.2015.docx – (31,4 KB)mikrokogeneracja

Dla wniosków składanych przed 01.08.2015

 • dla projektantów do potwierdzenia spełnienia wymagań programu w projekcie instalacji :

Dokumenty

lsb1_projekt_biomasa_2015.docx
lsb1_projekt_biomasa_2015.docx – (32,97 KB)źródła ciepła opalane biomasą
lsp1_projekt_pompa_2015.docx
lsp1_projekt_pompa_2015.docx – (36,52 KB)pompy ciepła
lsk1_projekt_kolektory_2015.docx
lsk1_projekt_kolektory_2015.docx – (29,98 KB)kolektory słoneczne
lsf1_projekt_fotowoltaika_2015.docx
lsf1_projekt_fotowoltaika_2015.docx – (29,94 KB)systemy fotowoltaiczne
lsw1_projekt_wiatrak_2015.docx
lsw1_projekt_wiatrak_2015.docx – (29,79 KB)małe elektrownie wiatrowe
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_2015.docx
lsm1_projekt_mikrokogeneracja_2015.docx – (31,14 KB)mikrokogeneracja
 • dla wykonawcy do potwierdzenia spełnienia wymagań programu przez zrealizowane przedsięwzięcie:

Dokumenty

lsb2_odbior_biomasa_2015.docx
lsb2_odbior_biomasa_2015.docx – (28,84 KB)źródło ciepła opalane biomasą
lsp2_odbior_pompa_2015.docx
lsp2_odbior_pompa_2015.docx – (28,77 KB)pompy ciepła
lsk2_odbior_kolektory_2015.docx
lsk2_odbior_kolektory_2015.docx – (27,91 KB)kolektory słoneczne
lsf2_odbior_fotowoltaika_2015.docx
lsf2_odbior_fotowoltaika_2015.docx – (28,58 KB)systemy fotowoltaiczne
lsw2_odbior_wiatrak_2015.docx
lsw2_odbior_wiatrak_2015.docx – (28,54 KB)małe elektrownie wiatrowe
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_2015.docx
lsm2_odbior_mikrokogeneracja_2015.docx – (29,34 KB)mikrokogeneracja

Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

Przygotowując przedsięwzięcie można skorzystać z programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE w budynkach, opracowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://ozepro.emag.pl/

NFOŚiGW nie bierze odpowiedzialności za wyniki obliczeń dokonanych za pośrednictwem ww. programu.

Wymagania dla wykonawcy instalacji

Wymagania dla wykonawcy instalacji

Montażu małych oraz mikroinstalacji może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:

 1. może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 2. jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;
 3. posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) ? w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;
 4. posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń (link do rejestru certyfikowanych instalatorów OZE: Urząd Dozoru Technicznego); dla wniosków o dofinansowanie w zakresie kotłów na biomasę, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych i systemów fotowoltaicznych, składanych po 01/01/2016, ww. certyfikat jest obowiązkowy.

Nabór wniosków dla WFOŚiGW 2015

Nabór wniosków w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w 2015 r. wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez WFOŚiGW z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2c)programu priorytetowego: ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii?.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Za zgodą Zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek wraz z dotacją składają w NFOŚiGW wojewódzkie fundusze. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych. Wnioski będą przyjmować te WFOŚiGW, które przystąpią do programu Prosument.

Regulamin naboru wniosków określony został w załączonym pliku ?Regulamin naboru wniosków WFOŚiGW?

Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów pożyczek wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa niż 1 mln zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. zaszły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • włączono do katalogu beneficjentów końcowych stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu);
 • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
 • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Wnioski będą przyjmowane  począwszy od 10.08.2015 r. do 30.12.2016 r., lub do wyczerpania alokacji.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków WFOŚiGW: jeden z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek i jeden z przeznaczeniem na udzielanie na dotacji.

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 ? 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: ?Prosument?

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: maria.milewska@nfosigw.gov.pl lubewa.zalewska@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania:

Treść programu priorytetowego znajduje się w zakładce: Informacje o programie.

Uwaga zmiana programu!

Dokumenty

wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_pozyczke.docx
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_pozyczke.docx – (67,5 KB)Wzór wniosku o udostępnienie środków na pożyczkę
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.docx
wzor_wniosku_o_udostepnienie_srodkow_na_dotacje.docx – (56,63 KB)Wzór wniosku o udostępnienie środków na dotację
wzor__umowy__wfosigw__pozyczka.pdf
wzor__umowy__wfosigw__pozyczka.pdf – (327,29 KB)Wzór umowy – pożyczka
wzor__umowy__wfosigw__dotacja.pdf
wzor__umowy__wfosigw__dotacja.pdf – (318,6 KB)Wzór umowy – dotacja
regulamin_naboru_wnioskow.pdf
regulamin_naboru_wnioskow.pdf – (274,11 KB)Regulamin naboru wniosków
instrukcja_wypelniania_wniosku_pozyczka_dotacja.docx
instrukcja_wypelniania_wniosku_pozyczka_dotacja.docx – (19,33 KB)Instrukcja wypełniania wniosku – pożyczka i dotacja
zal.__1a__konieczne__elementy__wniosku.pdf
zal.__1a__konieczne__elementy__wniosku.pdf – (213,92 KB)Konieczne elementy wniosku o pożyczkę i dotację
zal.__1b__konieczne__postanowienia_umow.pdf
zal.__1b__konieczne__postanowienia_umow.pdf – (340,35 KB)Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi
pp_prosument_26.08.2015.pdf
pp_prosument_26.08.2015.pdf – (294,6 KB)Program priorytetowy obowiązujący dla naboru
zal.___3__wniosek__o__wyplate__pozyczka.pdf
zal.___3__wniosek__o__wyplate__pozyczka.pdf – (226,01 KB)Wniosek o wypłatę środków – pożyczki
zal.__3__wniosek__o__wyplate__dotacja.pdf
zal.__3__wniosek__o__wyplate__dotacja.pdf – (225,24 KB)Wniosek o wypłatę środków – dotacje
zal.__4__sprawozdanie__kwartalne.pdf
zal.__4__sprawozdanie__kwartalne.pdf – (205,54 KB)Sprawozdanie kwartalne
zal.__5_sprawozdanie__roczne.xlsm
zal.__5_sprawozdanie__roczne.xlsm – (187,99 KB)Sprawozdanie roczne
zal.__6__harmonogram__pozyczka.pdf
zal.__6__harmonogram__pozyczka.pdf – (194,01 KB)Harmonogram udostępnienia i spłaty środków – pożyczka
zal._6_harmonogram__dotacja.pdf
zal._6_harmonogram__dotacja.pdf – (192,86 KB)Harmonogram udostępnienia środków NFOŚiGW – dotacja

Lista WFOŚiGW

Lista wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z którymi NFOŚiGW podpisał umowy na udostępnienie środków na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument”:

Programy edukacyjne

W zakładce prezentowane będą linki do harmonogramu dofinansowanych ze środków NFOŚiGW szkoleń dotyczących energetyki prosumenckiej.

Prosument bez tajemnic

Chcesz zostać prosumentem? Dowiedz się, jak!

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej link

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]