Wsparcie dla firm

Zobacz aktualne wiadomości nt. dotacji dla firm

Fundusze zewnętrzne dla przedsiębiorców (MŚP)

Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR

I. Dotacje unijne dla firm

1. Programy krajowe

W latach 2014-2020 Fundusze Europejskie będą przyznawane przedsiębiorcom w ramach pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Opis działań wykonywanych przez PARP [link].Wyszukiwarka funduszy dla MŚP [link].

Broszura PO Inteligentny Rozwój

2. PROW 2014-2020
Prowadzący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo mogą uzyskać wsparcie  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Pobierz broszurę informacyjną – plik pdf.  Prezentacja dotycząca poddziałania. Najczęściej zadawane pytania – otwórz.

Wpis na temat działań z PROW 2014-2020.

3. Programy regionalne
Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności, samorządy województw będą zarządzać w sumie ponad 31 mld euro. To prawie 40% całej kwoty. Dla porównania w latach poprzednich regiony miały do dyspozycji ok. 25% środków. Zwiększona została zatem rola regionów w zakresie zarządzania środkami unijnymi. Jednym z aspektów tego jest także większa samodzielność w wyznaczaniu priorytetów i oparcie rozwoju poszczególnych województw na inteligentnych specjalizacjach. To dziedziny wybrane przez same regiony, w których identyfikują one duży potencjał rozwojowy. W tych obszarach będą intensywniej inwestować środki unijne. Kolejną nowością dotyczącą programów regionalnych jest również ich tzw. dwufunduszowość. Będą one finansowane z dwóch źródeł ? tak jak dotąd ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale też po raz pierwszy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu programy regionalne będą bardziej kompleksowe. Kwoty przyznane poszczególnym województwom na realizację regionalnych programów operacyjnych są zróżnicowane, ale jednocześnie uwzględniają potrzeby rozwojowe województw oraz ich potencjał. Wysokość przyznanych środków została ustalona w wyniku partnerskiego dialogu ministerstwa i urzędów marszałkowskich. Po raz pierwszy jedno z polskich województw opuszcza kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych wg unijnej klasyfikacji, czyli takich, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej unijnej. Jest to województwo mazowieckie, w którym z tego względu będą obowiązywać nowe zasady wsparcia. Przegląd informacji dotyczących poszczególnych programów regionalnych na lata 2014-2020 ? w tym ich budżetów, priorytetów czy zmian w stosunku do lat poprzednich można znaleźć bezpośrednio  na stronach internetowych województw.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Fundusze Europejskie w Polsce

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych województw:


Informacje nt. programów regionalnych można bezpłatnie uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

II. Pożyczki i poręczenia.

W przypadku trudności w pozyskaniu dotacji UE jedynym wyjściem będzie pożyczka i znalezienie poręczenia pożyczki.

III. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1. Powiatowe Urzędy Pracy

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej. Świadczenia pieniężne przyznawane przez powiatowy urząd pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy i dowiedz się szczegółów. Przeczytaj ulotkę Inne źródła funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej [plik PDF]  przygotowany przez Zieloną Linię – Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia.

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Unijne dopłaty rolnicze z ARiMR Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) znalazły się działania skierowane do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 lat (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET).

Wśród głównych zadań programu dotyczących zatrudnienia osób młodych uwzględnione zostały m. in. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach wsparcia osoby młode zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o:

  • bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa;
  • doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia biznesu;
  • wsparcie pomostowe.

Dzięki środkom PO WER realizowane będą  projekty wspierające m in. rozwój przedsiębiorczości.

Wpis dotyczący wsparcia na założenie działalnosci gospodarczej.

Poczytaj więcej nt. dotacji na rozpoczęcie działalności.

3. PROW 2014-2020

  • Działanie IV. Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 2 ? Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.Poradnik | Prezentacja | Najczęściej zadawane pytania  otwórz
  • Działanie VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, Poddziałanie 3 ? Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
  • Działanie VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, Poddziałanie 4 ? Rozwój przedsiębiorczości ? Rozwój usług rolniczych.

Wpis na temat działań z PROW 2014-2020.           Poczytaj więcej nt. dotacji na działalność pozarolniczą.

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]