Niewiele czasu pozostało na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
 Blisko 490 tys. rolników złożyło do 28 kwietnia w biurach powiatowych Agencji wnioski o przyznanie dopłat bezpośdnich. Spośród nich 266 tys. ubiega się również o wsparcie ONW, a 30 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. (więcej…)

ARiMR wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 – 2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypada w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR będą wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecyduje się na złożenie swojego  wniosku już pierwszego dnia naboru, będzie mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. (więcej…)

ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu [wniosek, instrukcje]

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Jak co roku w czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne”. W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z tego budżetu. (więcej…)

ARiMR rozesłał do rolników broszurę o zasadach wzajemnej zgodności

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Dotychczas polscy rolnicy, w ramach „Zasad wzajemnej zgodności” zobowiązani byli do przestrzegania, od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A – związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt – a także, od 1 stycznia 2011 r., zasad dotyczących obszaru B – bezpieczeństwa żywności. Teraz, od 1 stycznia 2013 roku w Polsce obowiązywać będą zasady wzajemnej zgodności dotyczące tzw. obszaru C, czyli dobrostanu zwierząt.  Te zasady, tzw. cross compliance, wdrożone są  w całej Unii Europejskiej, a muszą ich przestrzegać rolnicy, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie, bądź starają się o ich przyznanie, a także wszyscy beneficjenci otrzymujący wsparcie ONW, płatności rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesianie. (więcej…)

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów – około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina. Pojawiła się możliwość zwiększenia powierzchni lasów w naszym kraju, ponieważ od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. (więcej…)

Dotacje z UE m.in. na usuwanie chwastów i sadzenie nowych gatunków drzew

[ hana-code-insert ] ''wierzbaenerg’' is not found
Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił konkurs na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Można się ubiegać np. o pieniądze na zwalczanie chwastów, odtwarzanie korytarzy ekologicznych czy wzbogacanie lasów o nowe gatunki drzew. (więcej…)