Archiwum: renty-strukturalne

Rusza wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

wykaz rolników dopłaty rolnicze z ARiMR Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. (więcej…)

Zmiana przepisów dotyczących rent strukturalnych

www.arimr.gov.pl arimr 2014 dopłatyNa początku marca 2015 roku weszło w życie znowelizowane prawo dotyczące rolników, którzy w wieku przedemerytalnym skorzystali z możliwości przekazania gospodarstw w ręce młodszych  rolników i przeszli na tzw. renty strukturalne. Nowe przepisy zobowiązują beneficjentów rent strukturalnych do przechodzenia na emeryturę ustawową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wprowadzenia takiego obowiązku domagała się Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy – najwyższy organ kontrolujący finanse UE. (więcej…)

Wsparcie obszarów wiejskich – PROW 2007-2013

Wsparcie obszarów wiejskich – PROW 2007-2013

Ważne instytucje:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
 • Ministerstwo Rolnictwa

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.

Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostaną zaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia.

[Zobacz najnowsze informacje nt. funduszy dla rolnictwa]

 Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Oś priorytetowa 1 obejmuje następujące działania:

 1. szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 2. ułatwienie startu młodym rolnikom,
 3. renty strukturalne,
 4. wykorzystanie usług doradczych przez rolników oraz zarządców lasów,
 5. organizacja usług doradczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa;
 6. modernizacja gospodarstw rolnych,
 7. zwiększenie wartości gospodarczej lasów,
 8. zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 9. infrastruktura związana z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
 10. odtworzenie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych;
 11. wdrażanie programów jakości żywności,
 12. wspieranie grup producentów w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej dla produktów objętych programami jakości żywności;
 13. wspieranie grup producentów rolnych.


Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

1. Cel działania

– zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich;
– zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich;
– promowanie rolnictwa przyjaznego dla środowiska

2. Zmaiany w latach 2007-2013

– Wprowadzenie uszczegółowienia do poziomu obrębów ewidencyjnych w kwalifikujących się do ONW nizinnego I i nizinnego II gminach, które nie kwalifikują się do ONW jako całość, a nie podlegały jeszcze uszczegółowieniu

– od 2009 roku beneficjentów będzie obowiązywała zasada wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance)

2. Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

1. Cel działania

– Wspieranie rolników, których gospodarstwa leżą na obszarach Natura 2000 i którzy w związku z tym realizują obowiązkowe wymogi
– Zrekompensowanie zwiększonych kosztów lub utraconego dochodu z powodu ograniczeń wynikających z położenia działek rolnych na obszarach Natura 2000 i związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE
– Od 2010 r. wsparcie dla obszarów, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)

2. Zasady realizacji

– Realizacja wybranych pakietów Programu rolnośrodowiskowego (w wariantach: „ekstensywne trwałe użytki zielone” oraz „ochrona cennych siedlisk przyrodniczych”). Pakiety te nie mogą być realizowane na tej samej powierzchni.
– Zobowiązanie do udziału w programie przez 5 lat
– Płatność w przeliczeniu na ha

3. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

1. Wprowadzenie

– Spójny z dotychczas realizowanym Programem Rolnośrodowiskowym;
– Realizacja na terenie całego kraju;
– Zmiany w wymogach do poszczególnych pakietów.
– „stare” pakiety od 2008 r
– „nowe” pakiety wprowadzane stopniowo;
– Propozycja zmiany terminu składania wniosków (spójny z płatnościami obszarowymi).

2. Program rolnośrodowiskowy pakiety – propozycje

a) Rolnictwo zrównoważone (wyższa płatność, odejście % udziału zbóż w strukturze zasiewów, nieobowiązkowy PLANO RS, degresywność)
b) Rolnictwo ekologiczne (połączenie płatności za TUZ z produkcją zwierzęcą, uprawy sadownicze niskonakładowe, uprawy zielarskie, degresywność)
c) Ekstensywne trwałe użytki zielone (dostępny na wszystkich TUZ, degresywność)
d) Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych (dokumentacja siedliska, wyższe wymogi)
e) Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych, w tym sady tradycyjne (produkcja nasienna, towarowa, sad nie więcej niż 0,4 ha)
f) Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (propozycja dodania lokalnych ras świń )
g) Ochrona gleb i wód (degresywność)
h) Strefy buforowe

Program rolnośrodowiskowy – więcej wiadomości .

4.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

1. Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne.

2. Wsparcie na zalesianie

Założenie uprawy leśnej lub plantacji drzew szybkorosnących obejmuje też wykonanie uzupełnień i grodzenie uprawy (w miarę potrzeb). Pozostałe części płatności są niedostępne dla plantacji drzew szybkorosnących

Premia pielęgnacyjna

Pielęgnacja uprawy leśnej obejmująca wykaszanie chwastów, zabiegi ochronne przeciw chorobom i szkodnikom, zabezpieczanie uprawy przed zgryzaniem oraz dokonywanie cięć pielęgnacyjnych.

Premia zalesieniowa

Rekompensata utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej. Okres wsparcia 15 lat (obecnie 20 lat)

Wsparcie obejmuje:
– zalesienia poprzez sadzenie (sztuczne), gdzie dla zakładania i pielęgnacji uprawy leśnej stosuje się te same zasady, co przy zalesianiu gruntów rolnych;
– zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej uzupełnianej nasadzeniami sztucznymi, gdzie przy uznawaniu i ocenie udatności uprawy stosuje się specyficzne kryteria.

3. Rodzaje premii

Wsparcie na zalesienie

Założenie uprawy leśnej lub plantacji drzew szybkorosnących, obejmuje też wykonanie uzupełnień i grodzenie uprawy (w miarę potrzeb).

Premia pielęgnacyjna

Pielęgnacja uprawy leśnej obejmująca wykaszanie chwastów, zabiegi ochronne przeciw chorobom i szkodnikom, zabezpieczanie uprawy przed zgryzaniem oraz dokonywanie cięć pielęgnacyjnych. Premia dotyczy wyłącznie gruntów,na których zaprzestano uprawy rolniczej.

Zalesianie – więcej wiadomości

5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

1. Wdrażanie poprzez dwa schematy:

– wsparcie dla obszarów na których nastąpiła katastrofa ? nadleśnictwa i właściciele lasów prywatnych na terenie nadleśnictw, w których nastąpiła katastrofa,
– wprowadzenie elementów zapobiegawczych – nadleśnictwa i właściciele lasów prywatnych na terenach wrażliwych na naturalne katastrofy oraz znajdujących się na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1. Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
– usług, w szczególności: dla gospodarstw rolnych lub leśnych, ludności, budowlanych oraz instalacyjnych, turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, transportowych,komunalnych
– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
– magazynowania lub przechowywania towarów,
– wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy,
– rzemiosła lub rękodzielnictwa,
– rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

2. Beneficjent

Osoba fizyczna:
– rolnik, małżonek rolnika lub domownik

3. Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:
– jest uzasadniony ekonomicznie ? biznesplan
– spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu,
– jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów w danym regionie,

4. Poziom i wysokość pomocy

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

– uzyskał akceptację odpowiedniej LGD, jeżeli jest realizowany w ramach osi 4.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- więcej wiadomości

2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

1. Zakres pomocy

Pomoc inwestycyjna udzielona będzie na realizację projektów w zakresie:
– zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej
– tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych
– zaopatrzenia w energię elektryczną
– upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu.

2. Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, operatorzy sieci energetycznych oraz operatorzy sieci internetowych.

3. Forma i rodzaj pomocy

Pomoc polega na refinansowaniu części poniesionych kosztów realizacji inwestycji.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a w przypadku inwestycji generującychy przychód ? maksymalnie 50%.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w 1 gminie nie może przekroczyć, dla projektów w zakresie:
– gospodarki wodno-ściekowej – 2,5 mln zł
– gospodarki odpadami – 200 tys. zł
– zaopatrzenia w energię elektryczną – 4-5 mln zł
– upowszechnienia dostępu do Internetu – 1 mln zł

4. Kryteria dostępu

Projekt realizowany jest w miejscowości do 2 tys. mieszkańców należących do gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej.
Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej mogą być realizowane w miejscowościach poniżej 2 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców)

3. Odnowa i rozwój wsi

1. Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
– Remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych
– Remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
– Kształtowania przestrzeni publicznej
– Budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno-kulturalnych
– Zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne
– Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci

2. Beneficjenci

– Gminy,
– Instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
– Kościoły lub związki wyznaniowe
– Organizacje pozarządowe

3. Poziom i wysokość pomocy:

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. Zakres pomocy

Pomoc udzielana będzie na realizację projektów w zakresie tworzenia lub rozwijania mikroprzedsiębiorstw

2. Beneficjenci

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

3. Poziom i wysokość pomocy

– Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu
– Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 500 tys. zł, a w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych – 100 tys. zł.
– Pomoc będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów
– Projekty mogą być realizowane w dwóch etapach

4. Kryteria dostępu:

– Projekt jest uzasadniony ekonomicznie – biznesplan.
– Projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.
– Projekt realizowany jest w miejscowości do 2 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, w której – znajduje się siedziba przedsiębiorcy.
– Beneficjent nie będący właścicielem nieruchomości, której dotyczy projekt posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
– Projekt realizowany w ramach 4 osi uzyskał akceptację odpowiedniej LGD.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw -więcej wiadomości

Oś 4: Leader

– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
– Wdrażanie projektów współpracy
– Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

Dokumenty do pobrania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 ? 2013

Tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Komisję Europejską dnia 18 kwietnia 2011 r. Nowelizacja Programu została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 65, poz. 654).

PROW 2007-2013 lipiec 2011 (.pdf 4,56 MB)

Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1 (.pdf 304,13 kB)
Wykaz obszarów ONW

ZAŁĄCZNIK 2 (.pdf 70,90 kB)
Obszary NATURA 2000

ZAŁĄCZNIK 3 (.pdf 65,49 kB)
Obszary szczególnie narażone (OSN)

ZAŁĄCZNIK 4 (.pdf 117,91 kB)
Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski na poziomie III NTS

ZAŁĄCZNIK 5 (.pdf 953,19 kB)
Ocena ex-ante PROW 2007-2013

ZAŁĄCZNIK 6 (.pdf 1,04 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013

ZAŁĄCZNIK 7 (.pdf 157,94 kB)
Wskaźniki bazowe związane z celami
Wskażniki bazowe związane z kontekstem

ZAŁĄCZNIK 8 (.pdf 102,53 kB)
Podstawowe wymagania określone w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009
(Minimalne normy obowiązujące rolników na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211))

ZAŁĄCZNIK 9 (.pdf 75,89 kB)
Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych

ZAŁĄCZNIK 10 (.pdf 879,89 kB)
Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej

ZAŁĄCZNIK 11 (.pdf 142,25 kB)
Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności)

ZAŁĄCZNIK 12 (.pdf 85,58 kB)
Zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zalesień

ZAŁĄCZNIK 13 (.pdf 1010,14 kB)
Orientacyjny skład gatunkowy upraw leśnych wprowadzanych na grunty rolne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

ZAŁĄCZNIK 14 (.pdf 118,92 kB)
Kalkulacja płatności dla działania ?Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne?

ZAŁĄCZNIK 15 (.pdf 91,06 kB)
Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich

ZAŁĄCZNIK 16 (.pdf 93,39 kB)
Lista partnerów uczestniczących w procesie konsultacji PROW 2007-2013

ZAŁĄCZNIK 17 (.pdf 77,00 kB)
Schemat przepływu informacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Kiedy wystąpić po okresową emeryturę rolniczą

[ hana-code-insert ] ''arimr’' is not found
Wielu rolników, którzy otrzymują z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2004 – 2006 i PROW 2007 – 2013 „Renty strukturalne”, zastanawia się co będzie po osiągnięciu przez nich 65 roku życia. Część z nich martwi się, że może wówczas pozostać bez środków do życia, ponieważ nie będą im przysługiwały unijne renty, a nie nabędą jeszcze praw do rolniczych emerytur wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). (więcej…)