Wykorzystanie funduszy europejskich ? stan na koniec stycznia 2008 r.

Do końca stycznia 2008 r. w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zawarto ok. 85,6 tys. umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 33 mld zł, co stanowi ok. 106,9 proc. alokacji na lata 2004-2006. (więcej…)

Przedłużenie terminu „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”

W związku z licznymi wnioskami wpływającymi do MRiRW, z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych (płyty gnojowe lub zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę), (więcej…)

Wykorzystanie funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 w Polsce

Pod względem wykorzystania funduszy europejskich Polska zajmuje 5 pozycję wśród 10 nowych państw członkowskich. Do końca października w Polsce zakontraktowano 100,2 proc. środków dostępnych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a beneficjentom wypłacono 53,6 proc. środków. Wynik dotyczący płatności plasuje Polskę na 5 miejscu wśród 10 nowych państw członkowskich. (więcej…)