Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

dopłaty rolnicze stawki 
onw 
www.arimr.gov.pl 12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do SZOOP, tj. od 26 lipca 2017 r.

Wprowadzone zmiany

I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań.

  1. Działanie 1.3 – zmieniono zapisy dotyczące grupy docelowej w działaniu 1.3 w trybie konkursowym poprzez wydłużenie okresu na opuszczenie danej placówki do 2 lat. Dodano również nowego potencjalnego beneficjenta jakim może być PFRON.
  2. Działanie 2.5 – poprawiono informacje przyporządkowujące typy projektów do trybów wyboru projektów (punkt 13). Do trybu pozakonkursowego dodano typy projektów nr 5 i 10. Poprawiono informacje na temat typu beneficjenta odnośnie typów projektów nr 5 i 10 – w obu przypadkach będzie to MRPiPS.
  3. Działanie 2.15 – uspójniono numerację typów operacji z zapisami PO WER.

II. Załącznik 1 i 2a – zaktualizowano dla działania 3.5.

III. Załącznik 3 – wprowadzono aktualną wersję ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i projektów pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący w ramach uchwały nr 127 z 24.04.2017.

IV. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 rok.

V. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VI. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym.

Zaktualizowany dokument

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.