Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020

dotacje dla firm unijne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz.217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu

w terminie: od 3 października 2016 r. do 31 października 2016 r., do godz. 16:00:00

1. Pomoc finansowa w ramach działania 2.2 może być udzielona na realizację projektów dotyczących:
1) budowy lub przebudowy dróg krajowych w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
2) budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich w obrębie miast: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, zapewniających połączenie tych dróg z siecią dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T;
3) budowy lub przebudowy dróg krajowych znajdujących się na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
4) budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego, włączających te drogi do sieci dróg krajowych, w tym sieci TEN-T

2. Pomoc finansowa, o której mowa:
1) w punkcie 1, ppkt. 1 i 2, może być udzielona miastom: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, w tym działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
2) w punkcie 1, ppkt. 3, może być udzielona miastom: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, działające na podstawie porozumienia zawartego z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;
3) w punkcie 1, ppkt. 4, może być udzielona:
a) związkom lub stowarzyszeniom utworzonym przez miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego albo na obszarze realizacji ZIT miasta wojewódzkiego;
b) województwom: lubelskiemu, podkarpackiemu, podlaskiemu, świętokrzyskiemu, warmińsko ? mazurskiemu.

3. W ramach działania 2.2 POPW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty ujęte w Rozdziale 16 Podrozdział 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, dla działania 2.2.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 800 000 000,00 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu opisano w Regulaminie konkursu.

Zasady uzupełniania braków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek znajdują się w § 7 Regulaminu konkursu.

Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP (http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp ) lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91 do 93.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Pełna dokumentacja dla Działania 2.2
Dokumenty programowe

Źródło: PARP

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.