PROW: Wsparcie dla istniejących i nowych firm

www.arimr.gov.pl Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020 dla nowych i istniejących firm, w tym także osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

IV. Inwestycje w środki trwałe

 

Poddziałanie 2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych).

Wsparcie: 50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż: ? 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, a ? w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, 8 ? 50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż 300 tys. zł dla rolników rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł.

Beneficjent:

? podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

? rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

Poddziałanie 3 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Wsparcie: Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach:

? I rata ? 80% kwoty pomocy,

? II rata ? 20% kwoty pomocy.

Beneficjent: ? osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania ?Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa? lub spełnia następujące warunki: ? wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, ? gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, ? za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).  Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie. Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów działań: ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? objętego PROW 2007-2013, ?Premie dla młodych rolników?, ?Restrukturyzacja małych gospodarstw? objętych PROW 2014-2020.

 

Poddziałanie 4 – Rozwój przedsiębiorczości ? Rozwój usług rolniczych.

Wsparcie:

? 50% kosztów kwalifikowalnych,

? do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.

Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych – zabezpieczenie przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

 

Broszura PROW 2014-2020 – plik pdf

Źródło: ARiMR

1
Dodaj komentarz

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EKSPORT IMPORT ŻYWNOŚCI DO ROSJI ORAZ INNY HANDEL POPROSZĘ O FIRMY DO WSPÓŁPRACY WARSZAWA -POZDRAWIAM ZB GERA