Wsparcie dla firm w latach 2007-2013

www.arimr.gov.pl Poniżej archiwalny wpis dotyczący wsparcia dla nowych i istniejących firm w latach 2007-2013.

Wsparcie dla  nowych i istniejących firm w latach 2007-2013

Fundusze zewnętrzne dla przedsiębiorców (MŚP)

I. Dotacje unijne dla firm

1. Programy krajowe

Głównym programem skierowanym do przedsiębiorców jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Dla firm najważniejsza jest część programu zwana 4. osią priorytetową („Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”), której celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce. Wpierane będą projekty charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym przedsięwzięcia o wyższej wartości. Warto tez poznać Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – m.in. dotacje na farmy (elektrownie) wiatrowe. Więcej informacji o programach centralnych można znaleźć tutaj.

2. Programy regionalne

W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 mniejsze projekty będą mogły być nagrodzone dotacjami w ramach zdecentralizowanych regionalnych programów operacyjnych (RPO). Z uwagi na swój regionalny charakter zapewne będą cieszyć się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów. Na realizację 16 regionalnych programów operacyjnych przeznaczono ponad 16,5 mld euro. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 36% środków w ramach RPO powinno być przeznaczone na sferę produkcyjną (m.in. bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw + instytucje otoczenia biznesu). W ramach RPO zaprojektowano m.in. następujące działania:
– bezpośrednie wsparcie finansowe na inwestycje przedsiębiorstw
– wsparcie udziału w targach, wystawach oraz misjach krajowych i zagranicznych
– wsparcie instytucji otoczenia biznesu
– wsparcie przedsięwzięć dostosowujących małe i średnie firmy do wymogów ochrony środowiska
– wsparcie na projekty turystyczne
– wsparcie dla prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, a także dla niepublicznych ZOZ-ów.

Jednakże nie wszystkie RPO zawierają pełen zestaw tych działań. Również nie wszystkie te przedsięwzięcia są skupione w priorytetach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (województwa miały swobodę w planowaniu programów).

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych województw:


Informacje nt. programów regionalnych można bezpłatnie uzyskać w Punktach Konsultacyjno-Doradczych.

II. Pożyczki i poręczenia.

W przypadku trudności w pozyskaniu dotacji UE jedynym wyjściem będzie pożyczka i znalezienie poręczenia pożyczki.

III. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1. Powiatowe Urzędy Pracy

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy i dowiedz się szczegółów. Przeczytaj artykuł Inne źródła funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  przygotowany przez Instytut Postępowania Twórczego.

2. Działanie 6.2. PO KL

Działanie przewiduje wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które skierowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalne wsparcie związane z utworzeniem własnej firmy może wynieść do 40 000 PLN. W ramach tego Działania możliwe jest również otrzymanie wsparcia w formie doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcia pomostowego w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmującego m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Poczytaj więcej nt. dotacji na rozpoczęcie działalności. Przeczytaj artykuł Dotacje unijne na własny biznes – jak to wygląda w praktyce  przygotowany przez Instytut Postępowania Twórczego.

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie jest  adresowane do osób lub podmiotów gospodarczych, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których  roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Co ważne, do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko mikroprzedsiębiorstwa, które chcą działać lub już działają na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Trzeba pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS.  Wsparcie z działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? będzie udzielane na projekty, po realizacji których zostaną utworzone nowe miejsca pracy. W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy ? 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej ? 300 tys. zł. Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.  Zasady udzielania wsparcia w pigułce ? zobacz  | Przeczytaj poradnik dla beneficjentów | Ostatnie wiadomości nt. tego działania

4. Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej

Można się ubiegać o przyznanie wsparcia  m.in. na rozpoczęcie lub rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.  Pomoc z działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Broszura informacyjna | Ulotka | Ostatnie wiadomości nt. działania

Zobacz aktualne wiadomości nt. dotacji dla firm

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.