Uaktualniona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” finansowanego z PROW 2007 – 2013

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466).

Na Liście krajowej operacji kolorem żółtym zaznaczono operacje (pozycje od 1 do 125), dla których zapotrzebowanie na dzień 28.08.2015 r. nie przekracza dostępnego limitu finansowego, przewidzianego na realizację operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich.

W pierwszej kolejności (pozycje od 1 do 48) zostały umieszczone po trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie.

Na kolejnych pozycjach Listy (pozycje od 49 do 125) zostały umieszczone operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczy uzyskanych punktów.

W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

Natomiast w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającej na 1 mieszkańca, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pozostałe operacje – biała część Listy (pozycje od 126 do 323) – nie mieszczą się w dostępnym limicie finansowym, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 579) wynosi 20 475 000 EUR.

W celu odnalezienia konkretnej operacji na Liście, należy wykonać poniższe czynności:

  • kliknąć łącze o nazwie Lista krajowa operacji otwórz – 28 sierpnia 2015 r.
  • otworzyć plik o nazwie OZE_Lista_krajowa_operacji_28_08_2015r._publikacja,
  • wcisnąć na klawiaturze komputera jednocześnie przyciski Ctrl oraz F (Ctrl + F), po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisać nazwę Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający pozycję na liście.

Lista krajowa operacji otwórz – 28 sierpnia 2015 r.

Listy archiwalne – otwórz

Źródło: ARiMR

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.