Dzięki dotacji szybciej spłacisz kredyt na nowe technologie

dopłaty rolnicze dotacje 
ue 
granty Nawet 6 mln zł premii może otrzymać mały i średni przedsiębiorca finansujący wdrożenie innowacji pożyczką z banku.  O warunkach wparcia opowiadała podczas webinarium Magdalena Kasprzak z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorcy z sektora MSP szukający kapitału na wprowadzenie na rynek innowacji technologicznych mogą skorzystać z funduszy dostępnych w poddziałaniu 3.2.2. Chodzi o instrument Kredyt na innowacje technologiczne, który funkcjonuje w ramach programu Inteligentny Rozwój i wspiera wdrażanie własnych lub nabytych wyników prac B+R będących innowacjami technologicznymi. Efektem tej technologii ma być nowy lub znacząco ulepszony produkt, proces bądź usługa.

Na co i ile?

Pomoc służy pokryciu części wydatków niezbędnych do wdrożenia nowej technologii. W szczególności jest to: zakup, wytworzenie i koszty montażu i uruchomienia środków trwałych, budowa i rozbudowa budynków, zakup robót i materiałów budowlanych, nabycie patentów, licencji i know-how. Wydatkiem kwalifikowanym są też usługi doradcze i ekspertyzy.

? Dofinansowanie obejmuje również nabycie gruntu zabudowanego i niezabudowanego, w tym jego najem i dzierżawę, ale koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. wartości wydatków kwalifikowanych ? informuje Magdalena Kasprzak z Banku Gospodarstwa Krajowego. ? Wydatki kwalifikowane nie mogą przekroczyć równowartości 50 mln euro.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest to, by przedsiębiorca sfinansował inwestycję kredytem komercyjnym z wkładem własnym (min. 25 proc. wartości przedsięwzięcia). Pomoc przybiera postać dopłaty do kredytu, czyli jego częściowej spłaty środkami publicznymi.

Maksymalna wielkość tzw. premii technologicznej sięga 6 mln zł i zależy od lokalizacji oraz wielkości wnioskodawcy. Poziom dofinansowania waha się od 25 (m.in. Śląsk, Wielkopolska) do 70 proc. (m. in. województwa ściany wschodniej w przypadku małych firm) wartości projektu[MN1] . W sumie do 2020 r. na ten cel zarezerwowano 422 mln euro. Na najbliższy konkurs, do którego nabór będzie trwać od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016 r., przeznaczono 303 mln zł.

Krok po kroku

Jak uzyskać premię technologiczną? Najpierw trzeba złożyć w banku komercyjnym wniosek o kredyt na innowacje technologiczne. W razie pozytywnej oceny projektu przedsiębiorca uzyskuje promesę lub zawiera z instytucją kredytującą umowę warunkową.

Wówczas kieruje się do BGK i tam składa wniosek o dofinansowanie. Następnie wnioskodawca i jego inicjatywa są analizowane. Jeśli projekt spełni określone wymagania, jego autorzy otrzymają promesę premii technologicznej. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć z bankiem komercyjnym właściwą umowę kredytu (na warunkach rynkowych) i porozumieć się z BGK w sprawie przyznania wsparcia.

? Premia wypłacana będzie w transzach lub po zakończeniu projektu ? mówi Kasprzak.

Premia po nowemu

W porównaniu do lat ubiegłych, od tego roku kredyt na innowacje technologiczne będzie mieć formę konkursu zamkniętego. Oznacza to, że składanie wniosków odbywać się będzie w ściśle wyznaczonym terminie, a nie w trybie ciągłym.

Nowością jest również to, że to sam zainteresowany, a nie bank komercyjny, składa w BGK wniosek o premię. ? Pracujemy nad tym, by mogło się to odbywać także w formie elektronicznej ? zdradza.

Poza tym nie trzeba już będzie dołączać do wniosku o dofinansowanie opinii o nowej technologii. Projekty będą bowiem oceniane merytorycznie przez niezależnych ekspertów. Oni ustalą m.in., jaki jest poziom nowości, innowacyjności oraz potencjał rynkowy technologii planowanej do wdrożenia.

? Preferowane będą inicjatywy wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje oraz należące do sektora wysokich lub średniowysokich technologii. Dodatkowe punkty uzyskają też członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych z minimum półrocznym stażem ? mówi Kasprzak.

Tak jak dotychczas dotacje nie będą wypłacane wszystkim. Ze wsparcia wykluczone są niektóre branże, m.in. górnictwo, hutnictwo, rolnictwo, rybołówstwo, transport.

Ważne! Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż przed dniem złożenia wniosku do BGK.

Źródło: funduszeue.wp.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.