Więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

agencja 
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ARiMR Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą nawet o trzy miesiące wydłużyć termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy. Chodzi o działania:

  • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.

Wydłużenie, maksymalnie do 30 września 2015 r., terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy, jest możliwe dzięki nowelizacji przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzeń dotyczących warunków przyznawania pomocy w wymienionych wyżej działaniach. Dwa pierwsze weszły w życie odpowiednio 16 i 18 czerwca, cztery pozostałe 27 czerwca.

Warunkiem skorzystania z wydłużonego terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy jest złożenie w oddziale regionalnym, w odpowiednim terminie, wniosku o wprowadzenie zmiany do zawartej wcześniej umowy. Bardzo istotne jest, aby nie przekroczyć terminu na złożenie aneksu do umowy. Jeżeli bowiem tak się stanie, taki beneficjent nie będzie mógł skorzystać z wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wypłatę pomocy. W przypadku działań: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”; „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz  „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” wnioski o przygotowanie aneksu do umowy trzeba złożyć w „swoim” oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r. Natomiast beneficjenci pozostałych trzech działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”; „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” mają czas na złożenie wniosków o zmianę swoich umów do 15 lipca 2015 r.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych sześciu działań PROW 2007 – 2013 zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić beneficjenta w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które weszło w życie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, że  o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba najpierw złożyć do 30 czerwca br. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o zmianę umowy. Wówczas zostanie przygotowany aneks do umowy, w którym określone zostaną m.in. termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność, a także terminy na dokonanie ewentualnych zmian we wniosku.

Warto zwrócić uwagę na to, że wydłużenie czasu na realizację inwestycji z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, nie może spowodować przekroczenia terminu jaki ARiMR ma na rozliczenie unijnej pomocy. A cały budżet PROW 2007 – 2013 trzeba rozliczyć do końca 2015 r. Aby więc wywiązać się z tego obowiązku i nie zwracać do unijnego budżetu niewykorzystanych środków finansowych, konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w umowach. I tak przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie aneksów do umów wydłużających termin realizacji inwestycji, będą mieli tylko 7 dni na złożenie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność. Nie będzie możliwe przedłużenie terminu na wykonanie przez wnioskodawcę jakichkolwiek czynności określonych w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy. Ponadto, beneficjenci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wnioski o płatność w wyznaczonym terminie, ponieważ jego przekroczenie spowoduje, że wsparcie nie zostanie wypłacone. Przedsiębiorcy muszą też koniecznie dopilnować, aby wydłużony termin na realizację inwestycji, złożenie wniosku i wypłatę przez Agencję pomocy, był objęty gwarancją bankową. Jeżeli wcześniejsza gwarancja nie obejmuje tego okresu, należy go wydłużyć lub sporządzić nową gwarancję.

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 22 czerwca 2015 r.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015 r. Najpierw jedna muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Podobnie jak w przypadku beneficjentów działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wydłużeni terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystanie z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych dwóch działań zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Znowelizowane rozporządzenie

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 25 czerwca 2015 r.

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, które weszło w życie 27 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci beneficjenci, którzy zawarli z ARiMR umowy przyznania pomocy przed 27 czerwca 2015 r. Najpierw jednak muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Podobnie jak w przypadku beneficjentów działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do skorzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Znowelizowane rozporządzenie

Komunikat Prezesa ARiMR z 2 lipca 2015 r. 

Modernizacja gospodarstw rolnych; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Znowelizowane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działań „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  które weszły w życie 27 czerwca br., umożliwiają wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci Beneficjenci, którzy zawarli z ARiMR umowy przyznania pomocy przed 27 czerwca 2015 r. Najpierw jednak muszą oni złożyć do 15 lipca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Należy jednocześnie pamiętać, że złożenie wniosku o płatność po 30 czerwca 2015 r. spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. W związku z powyższym, aby poprawnie przygotować wniosek o płatność, Agencja zachęca do skorzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. poz. 894) – otwórz

Komunikat Prezesa ARiMR z 2 lipca 2015 r.

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. poz. 902) – otwórz

Komunikat Prezesa ARiMR z 2 lipca 2015 r.

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. poz. 896) – otwórz

Komunikat Prezesa ARiMR z 2 lipca 2015 r.

Źródło: ARiMR

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.