Agencja prosi o szybkie dostarczanie wniosków o wypłatę wsparcia udzielanego z unijnych programów pomocowych

[ hana-code-insert ] ''wniosekarimr’' is not found
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce jak najszybciej wypłacić pieniądze wszystkim, którzy podpisali z nią umowy, zrealizowali swoje przedsięwzięcia i zobowiązania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W związku z tym zwraca się do rolników, przedsiębiorców, armatorów statków rybackich i innych beneficjentów tych Programów, by jak najszybciej składali wnioski o wypłatę przyznanej im pomocy. Jednocześnie Agencja prosi o staranne przygotowywanie takich wniosków i dołączenie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów. Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski pozwalają szybko wypłacić dofinansowanie i uniknąć straty czasu na ich poprawianie czy uzupełnianie.

To jest łatwe

Wnioski nie są skomplikowane, a ponadto ARiMR wprowadziła ostatnio dodatkowe udogodnienia. Na naszym portalu internetowym, dla kilku najpopularniejszych działań inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 – 2013,  zostały udostępnione interaktywne formularze wniosków o płatność, w które „wbudowano” podpowiedzi ułatwiające wypełnienie poszczególnych części tych wniosków (otwórz). Dodatkowo Agencja przygotowała film instruujący beneficjentów jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność oraz jakie dokumenty trzeba do takiego wniosku dołączyć (poniżej). Pomocy w przygotowaniu wniosków o płatność udzielają też zespoły ekspertów działające przy Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których wykaz znajduje się na portalach  internetowych: ARiMR i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Izby Rolnicze.

Agencja czuwa i pomaga

Przebieg realizacji umów na wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013 i PO Ryby 2007-2013 jest przez ARiMR monitorowany. Beneficjenci, gdy zbliża się termin  złożenia wniosku o płatność są zawiadamiani o tym telefonicznie  lub też otrzymują pisma, przypominające o dostarczeniu takiego dokumentu – nawet z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Agencja informuje też o upływających terminach dokonania potrzebnych niekiedy uzupełnień, wyjaśnień czy poprawek do złożonych dokumentów. Z kolei w przypadku długotrwałych inwestycji realizowanych np. w ramach PO RYBY 2007 – 2013, których całkowite rozliczenie mogłoby się przeciągnąć, Agencja ułatwia ich podzielenie na etapy, by usprawnić realizację i sfinansowanie takich przedsięwzięć.

Sięgnij po należne Ci z ARiMR pieniądze, nie zwlekaj.

DKS

ARiMR monitorując wykonanie i dokonując rozliczenia zrealizowanych już przez beneficjentów inwestycji w ramach PROW 2007 -2013 stworzył listę najczęściej popełnianych przez nich błędów:

 1. Przekroczenie maksymalnych terminów (24miesiące lub 36 miesięcy w zależności od rodzaju inwestycji) na zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność.
 2. Zrealizowanie zakresu rzeczowego operacji niezgodnie z zawartą umową.
 3. Wypełnienie wniosku o płatność niezgodnie z instrukcją.
 4. Niewłaściwe udokumentowanie ponoszonych kosztów i wydatków objętych operacją.
 5. Niewłaściwe ujęcie kosztów kwalifikowanych.
 6. Wnioskowanie o wyższą kwotę pomocy niż przysługuje beneficjentowi.
 7. Brak tablicy informacyjnej dotyczącej współfinansowania inwestycje ze środków UE.
 8. Niezachowanie celu operacji przez okres 5 lat.
 9. Brak obowiązkowego ubezpieczenia środków trwałych (działanie 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz  wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”).
 10. Brak lub błędy w dokumentacji potwierdzającej przyrost zatrudnienia (działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działanie 413-312 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”)
 11. Niezarejestrowanie w wyznaczonym terminie działalności gospodarczej (o ile dotyczy).

Prosimy naszych beneficjentów o zwrócenie szczególnej uwagi przy realizacji inwestycji na nie popełnianie wyżej wymienionych błędów, bo dzięki temu nie będzie kłopotów z rozliczeniem wykonanych przedsięwzięć.

Powyższe zagadnienia zostały opisane na stronie internetowej ARiMR, w części dotyczącej wniosku o płatność, tj. Wniosek o płatność – nowa formuła, gdzie odrębnie dla każdego działania znajduje się blok dotyczący najczęściej występujących problemów, zatytułowany Praktyczne porady.

[ hana-code-insert ] ''rdo' is not found

[related_posts_by_tax title="Powiazane wiadomosci:"]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.